Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned 2017

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned 2017

Noddir gan Wales & West Utilities

Enillydd: CEM / STI Parc 

CEM / STI Parc a William Thomas

Llun gan Glenn Edwards

Golygai tair partneriaeth gelfyddydol nad oedd gan y beirniaid fymryn o amheuaeth bod defnydd Carchar Parc o’r celfyddydau er budd ei gymuned yn hollol benigamp. Cyflwynodd Cwmni Theatr FIO weithdai i garcharorion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn bennaf gan hybu cynhwysiant a helpu i osgoi arwahanrwydd a radicaleiddio posibl. Yn ystod Mis Hanes Du, bu FIO hefyd yn perfformio drama seiliedig ar ddyddiau olaf Martin Luther King yr Ifancaf.

Mae partneriaeth hirhoedlog â Llenyddiaeth Cymru, sy’n gysylltiedig â Gŵyl y Gelli, yn hybu llythrennedd a mynegiant creadigol fel rhan o ymrwymiad y carchar i leihau aildroseddu drwy gynorthwyo cyfranogwyr i gael hyd i’w gwir botensial. Yn 2016, cydweithiodd Llenyddiaeth Cymru â charcharorion i greu llyfrau lluniau gyda’u teuluoedd fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Roald Dahl.

Yr awydd i sefydlu gwell profiad i deuluoedd sy’n ymweld â Parc a sbardunodd y bartneriaeth gyda Chelfyddydau Cymuned Cwm a Bro a drefnodd weithdai celfyddydau gweledol i blant yn ystod ymweliadau â’r carchar. Canlyniad y cynlluniau oedd brithweithiau mawr yn y Neuadd Ymweliadau, gan greu amgylchedd mwy croesawus a helpu i ddatstigmateiddio ymweliadau â’r carchar.

Yn y Rownd Derfynol

Iard Gychod Caergybi 

Mae Iard Gychod Caergybi yn noddi Ucheldre ers i’r Ganolfan Gelfyddydau agor ym 1991. Mae lefel y cymorth ariannol wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y 25 mlynedd diwethaf ac mae wedi bod yn hanfodol i allu Ucheldre i gynnal ystod gyflawn o ddigwyddiadau celfyddydol ac ymgysylltu â phobl leol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r nawdd wedi darparu cymorth i Glybiau Celf Dydd Sadwrn i bobl ifanc yn Ynys Môn ac wedi galluogi plant o ardal economaidd ddifreintiedig gymryd rhan mewn gweithgareddau.

ScottishPower Foundation

Elwodd tri chôr a dau grŵp dawns yn cynnwys dros 100 o gyfranogwyr difreintiedig ar nawdd ScottishPower Foundation i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Buont yn perfformio gwaith newydd, gan feithrin eu hyder a datblygu sgiliau cydweithio, cynllunio a threfnu yn ogystal ag mewn cerddoriaeth a dawns. Mor gadarnhaol oedd yr adborth gan y perfformwyr – oedd rhwng 3 ac 80 oed – a’u teuluoedd nes bod y nawdd yn parhau yn 2017.