Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd 2019

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd 2019

Noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation 

Enillydd: My Train Wales

Jennifer Barfoot, My Train Wales, Anna Ryder Richardson a Natasha James, Breaking Barriers Community Arts

Llun gan Glenn Edwards

Roedd My Train Wales, partneriaeth rhwng pedwar awdurdod lleol, am hybu diogelwch ar y rheilffyrdd a buddion teithio ar y trên i bobl ifanc ledled De a Gorllewin Cymru. Trwy C&B Cymru, comisiynodd Breaking Barriers Community Arts i weithio’n greadigol gyda disgyblion ysgolion uwchradd o Ysgol Bae Baglan. Datblygwyd a chynhyrchwyd gêm ryngweithiol ar-lein ar gyfer plant iau sy’n defnyddio realaeth estynedig a ffilm fideo i amlygu buddion amgylcheddol o deithio ar y trên yn ogystal â materion diogelwch hanfodol. Datblygodd y prosiect sgiliau cynhyrchu’r disgyblion hŷn a bydd yn ymgysylltu â thua 2,500 o ddisgyblion ysgol gynradd ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin drwy’r gêm. Canmolodd y beirniaid y dull arloesol a ddefnyddiwyd i fynd i’r afael â materion mor bwysig a theimlwyd bod buddion aml-haenog y cydweithrediad sylweddol hwn yn ei wneud yn enillydd clir yn y categori hwn.

Yn y Rownd Derfynol

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)

Dysgu mwy am ein hamgylchedd naturiol a bygythiad datgoedwigo oedd y grym gyriadol tu ôl i nawdd CNC i ddrama ryngweithiol o Goed Moel Famau. Dyfeisiodd, creodd a chynhyrchodd cangen ieuenctid Theatr Clwyd, Cwmni25, y sioe a gymerodd y gynulleidfa ar gylchdaith cerdded trwy’r coedwigoedd, yn amlygu bywyd gwyllt a choed brodorol. Roedd y beirniaid llawn edmygedd am y ffordd y cyfunodd y prosiect y celfyddydau a’r amgylchedd naturiol ac yn arwain i lwyddiant creadigol ac addysgol.

Sony UK Technology Centre

Gweithiodd Sony mewn partneriaeth gyda Chelfyddydau Cymuned Cwm a Bro ar raglen Creadigrwydd Amgylcheddol yn yr Awyr Agored, wedi’i hanelu at bobl o bob oedran a gallu. Darparodd y busnes le ar gyfer y gweithdai yn ei Ganolfan Amgylcheddol yn ei safle ym Mhencoed, yn rheoli’r safle yn ogystal â darparu cyfarpar. Yn 2018, cymerodd 900 o bobl ran ac, wrth i’r prosiect barhau, mae Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro yn gobeithio creu mwy o gyfleoedd i staff Sony a’u teuluoedd i ymgymryd â gweithgareddau creadigol gyda ffocws amgylcheddol.