Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd 2017

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd 2017

Noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation

Enillydd: Port of Milford Haven

Sara Andrew, Port of Milford Haven ac Anna Ryder Richardson

Llun gan Glenn Edwards

Fe wnaeth llwyddiant a chynaliadwyedd prosiect Under the Bridge awdurdod y porthladd argraff dda ar y beirniaid. Gan bartneru pedwar Foundation lleol – Gofal Celf, Materion Ieuenctid Milffwrdd, Theatr y Torch ac Oriel VC – mae clwb celfyddydau sy’n cwrdd bob nos Wener i bobl yn eu harddegau yn ystod gwyliau’r haf wedi cael effaith amlwg ar yr amgylchedd lleol. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol a niweidiol wedi cael ei leihau’n sylweddol, gyda’r clwb celfyddydau’n hybu ymdeimlad â pherchenogaeth, balchder a pharch mewn cysylltiad â’r ardal a’r ddyfrffordd.

Mae cynllun datblygu hirdymor awdurdod y porthladd ar gyfer Dociau Aberdaugleddau’n dibynnu ar greu amgylchedd egnïol a chroesawus a chyrchfan nodedig am ei gelfyddydau a diwylliant a fydd yn denu ymwelwyr. Mae mentrau fel Under the Bridge yn chwarae rhan allweddol wrth wireddu’r nod hwn.

Yn y Rownd Derfynol 

Cartrefi Conwy

Bu’r landlord cymdeithasol yn partneru’r sefydliad celfyddydau cymunedol, Trakz Cyffordd Llandudno, mewn prosiect a fwriadwyd i ddod â’r trigolion yn ôl i’r stryd fawr. Gan ddefnyddio cerddoriaeth a digwyddiadau creadigol mewn gŵyl stryd yn y dref, ymgysylltodd Cartrefi’n uniongyrchol â’u tenantiaid gan eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.  Bu’r digwyddiad hefyd yn denu llawer o ymwelwyr i Gyffordd Llandudno gan chwarae rôl bwysig wrth adfywio’r amgylchedd trefol.

Tesni Properties

Mae’r busnes yn adeiladu cartrefi gyda nodweddion ecolegol sy’n cyfrannu tuag at ddefnydd ynni  ac effaith amgylcheddol isel. Comisiynodd osodwaith celf gan y deuawd dylunio Freshwest ar gyfer ei gartref arddangos newydd. Roedd Tesni am gyfleu cynaliadwyedd amgylcheddol – gwerth craidd y cwmni – yn ei frand ac yng nghynllun goleuadau solar Freshwest, crëwyd gwaith celf cyffrous. Rhannodd y partneriaid eu cywaith â myfyrwyr dylunio a busnes ac mae Tesni bellach mewn trafodaethau â Freshwest am gomisiynau yn y dyfodol.