Celfyddydau, Busnes ac Iechyd 2019

Arts, Business & Health 2019

Noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd: Parc Pendine

Nia Jones, Cwmni'r Frân Wen, Nia Davies Williams, Mario Kreft MBE a Sarah Edwards, Parc Pendine a Rebecca Evans 

Llun gan Glenn Edwards

Noddodd Parc Pendine Ŵy, Chips a Nain Cwmni’r Frân Wen, drama sy’n canolbwyntio ar y perthynas rhwng bachgen a’i nain sydd â dementia. Rhoddodd y bartneriaeth unigryw fewnwelediad gwirioneddol i’r tîm creadigol i mewn i’r cyflwr trwy siarad â phreswylwyr y tai gofal a’u teuluoedd. Diolch i fuddsoddiad gan CultureStep C&B Cymru roedd yn bosib cynnal gweithdai rhyng-genedlaethol a oedd yn datblygu dealltwriaeth ehangach o ddementia. Cymerodd 750 o blant ran yn ogystal â phreswylwyr Cartref Gofal Bryn Seiont a’u teuluoedd, a gwelodd mwy na 5,000 o bobl y ddrama. Mae Frân Wen yn cydnabod pa mor ysbrydoledig mae ymgysylltu â’r preswylwyr wedi bod, ac roedd y bartneriaeth yn galluogi’r Cartref Gofal i ehangu ei ystod eang o gyfleoedd creadigol. Mae’r ddau bartner yn gobeithio parhau i weithio gyda’i gilydd yn y dyfodol a chanmolodd y beirniaid fuddion eang y prosiect hwn.

Yn y Rownd Derfynol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Noddodd y Bwrdd Iechyd weithdai celfyddydol i gynyddu lles a mynd i’r afael ag ystod o faterion cymdeithasol ac ymddygiadol. Gan weithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych, a fu'n rheoli'r prosiect, cafodd teuluoedd sy'n agored i risg eu cyfeirio at y sesiynau gan Weithwyr Cyswllt Teulu o'r gwasanaeth Addysg. Dangoswyd arfarniad effaith sylweddol ar y plant a’r rhieni a gymerodd ran. Rhoddwyd cymorth bellach i deuluoedd i barhau i ddefnyddio creadigrwydd i wella cyfathrebu ac ymrwymiad.

Prifysgol De Cymru 

Dechreuodd nawdd y Brifysgol i Rubicon Dance yn 2016, ac mae wedi datblygu i fod yn brosiect ymchwil sydd o fudd i’r ddau bartner. Mae’n rhoi profiad gwaith ymarferol i fyfyrwyr Gwyddorau Bywyd ac yn darparu arfarniad i Rubicon ar yr effaith mae ei gweithgaredd yn cael ar iechyd pobl hŷn mewn ardaloedd difreintiedig. Nawr cynllunnir mwy o raglenni ymchwil ar y cyd mewn i iechyd a lles.

Western Power Distribution 

Galluogodd nawdd WPD i ddosbarth peilot o Dance for Parkinson’s Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru cael ei gyflwyno yn Y Coed Duon. Y llynedd, cymerodd dros 700 o bobl ran yno ac yn y dosbarth Caerdydd sefydledig. Darparodd y prosiect y cyfle i WPD i hybu ei Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth i grŵp targed. Nawr mae cynlluniau ar waith i ehangu’r cynllun.