Celfyddydau, Busnes ac Iechyd 2018

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd 2018

Noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd: Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Vanessa Morse a Jacques Colgate, Hijinx, Bob Colgate, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a Rebecca Evans

Llun gan Glenn Edwards

Ffurfiwyd partneriaeth rhwng yr Ysgol Feddygaeth a Hijinx ar gyfer prosiect unigryw i daclo diffyg hyfforddiant mewn cyfathrebu a gofal ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu. Gweithiodd actorion y cwmni sydd ag anableddau dysgu gyda myfyrwyr meddygaeth blwyddyn 4 i chwarae rolau mewn senarios clinigol i wella darpariaeth gofal iechyd ar gyfer cleifion sy’n agored i newid yn y dyfodol. Arweiniodd peilot yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont at welliant sylweddol yn y ffordd roedd meddygon ifanc yn trin cleifion gydag anableddau dysgu. Enillodd y myfyrwyr hyder yn ogystal â dysgu sut i addasu eu hiaith a’u hagwedd ar gyfer pob sefyllfa. Cynhyrchodd y cydweithrediad gyfleoedd datblygu gwirioneddol, a oedd yn amhrisiadwy am eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae’r bartneriaeth arloesol yn gwella enw da’r ysgol meddygaeth, ac yn ei wneud yn fwy deniadol i ymgeiswyr yn y dyfodol. I Hijinx, mae’r prosiect yn rhan o strategaeth eang i greu mwy o gyfleoedd am waith cyflogedig cyson ar gyfer ei actorion ac ar yr un pryd gwella enw da’r cwmni fel arloeswyr cynwysoldeb.

Yn y Rownd Derfynol

ScottishPower Foundation

Cymeradwyodd y beirniaid gefnogaeth o ddwy bartneriaeth a gafodd effaith sylweddol ar iechyd pobl yng Ngogledd Cymru. Noddodd ScottishPower Foundation brosiect cynwysoldeb Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, a oedd yn galluogi i 130 o bobl sydd ag anghenion arbennig neu broblemau iechyd meddwl i berfformio ar brif lwyfan yr Eisteddfod. Gweithiodd y cyfranogwyr, a oedd o 6 i 80 oed, gydag artistiaid proffesiynol i greu darn unigryw. Ffurfiodd y Sefydliad bartneriaeth hefyd gyda Cherdd â Gofal Cymru i berfformio 35 cyngerdd mewn cartrefi gofal, yn ysbrydoli a chysylltu â chynulleidfa o tua 900 o bobl.

Valero

Mae nawdd Valero o Oriel VC, a ddechreuodd yn 2014, yn parhau i dyfu ac yn cysylltu â nifer gynyddol o grwpiau sy’n agored i niwed. Mae’r oriel yn defnyddio gwaith creadigol i fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl a wynebir gan gynaelodau’r lluoedd arfog a chyn-filwyr, pobl hŷn a’r rheini sy’n wynebu straen emosiynol. Mae’r gwasanaeth unigryw hwn yng Ngorllewin Cymru wedi cael effaith ar fywydau dros 7,500 o unigolion. Cymeradwyodd y beirniaid effeithiolrwydd y bartneriaeth anhygoel hon sydd nawr yn darparu canolbwynt ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn yr ardal.