Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc 2019

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc 2018

Noddir gan Hospital Innovations

Enillydd: Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Beverly Peatling, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Bethan Sayed, AS

Llun gan Glenn Edwards

Sefydlwyd y bartneriaeth gyda Chwmni Theatr Arad Goch, wedi’i leoli yn Aberystwyth, yn 2017 a thyfodd allan o bryder am gamfanteisio rhywiol mewn ardaloedd gwledig. Roedd Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu am gysylltu â phobl ifanc yn yr ardal ac i fynd i’r afael â’r broblem mewn ffordd greadigol. Creodd Arad Goch ddarn o theatr fforwm ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd i’w hymgysylltu yn uniongyrchol ag ystod o sefyllfaoedd. Perfformiwyd y cynhyrchiad rhyngweithiol, yn Gymraeg ac yn Saesneg, mewn 15 ysgol yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin. Roedd y perfformiadau mor effeithiol fel bod ysgolion o rannau eraill o Gymru yn cysylltu â’r cwmni i ofyn am gyflwyno’r sioe, sydd nawr am fynd ar daith ledled y wlad yn ddiweddarach eleni. Teimlodd y ddau bartner fod ymuno â’i gilydd wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol mewn mynd i’r afael â mater mor sensitif a heriol a theimlodd y beirniaid fod y prosiect yn enillydd amlwg yn y categori hwn.

Yn y Rownd Derfynol

Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT)
a ScottishPower Foundation

Mae cefnogaeth gan PACT a ScottishPower Foundation wedi galluogi Theatr Clwyd i ddatblygu’r Llwybr Cyfiawnder, sy’n amlygu canlyniadau troseddau. Cynhwyswyd y prosiect perfformiad rhyngweithiol addysgol, nawr yn ei 10fed flwyddyn, tair elfen yn 2018. Anelir y ddrama Justice in a Day at bobl ifanc 13 i 15 oed, ac mae’n amlygu materion yn cynnwys troseddu â chyllell, trais mewn perthnasau a chyffuriau penfeddwol cyfreithlon. Mae’r dilyniant, Connor’s Time, yn archwilio’r effaith y mae mynd i Sefydliad Troseddwyr Ifanc yn cael ar berson ifanc yn ei arddegau. Croesawyd y ddau gynhyrchiad gan Ynadon a llysoedd ledled Gogledd Cymru fel arf bwysig i fynd i’r afael â materion troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn fwyaf diweddar, datblygodd y theatr Junior Justice i ysgolion cynradd fel ymateb i bryderon ynghylch y gêm Fortnite. Mae’r cynyrchiadau yn cysylltu â miloedd o ddisgyblion ledled Gogledd Cymru ac roedd y beirniaid am gydnabod PACT a ScottishPower Foundation am eu hymrwymiad hirdymor i bobl ifanc leol.