Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc 2017

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc 2017

Noddir gan GE Aviation Wales

Enillydd: ScottishPower Foundation

Clare Hingott a Roy Jones, ScottishPower Foundation 

Llun gan Glenn Edwards

Am yr ail flwyddyn o’r bron, ymrwymiad ScottishPower Foundation i ddau brosiect pellgyrhaeddol yng Ngogledd Cymru oedd yr enillydd clir yn y categori hwn.  Mae’r bartneriaeth 13 blynedd â Theatr Clwyd, sy’n mynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion anodd gyda phobl ifanc drwy weithdai drama, yn parhau i dyfu a datblygu.

Mae’r prosiect Justice in a Day yn targedu myfyrwyr ysgol uwchradd sydd mewn perygl o ddechrau ymwneud â gweithgarwch troseddol ac mae wedi arwain at leihad pendant mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae’r dramâu rhyngweithiol yn cael effaith drawsffurfiol ar bobl ifanc ac fe’u cydnabyddir gan gyrff barnwrol arbenigol fel patrwm o bartneriaeth effeithiol. Diolch i’r prosiect, mae ScottishPower wedi datblygu cysylltiadau agosach ag ysgolion, gan ei helpu i recriwtio prentisiaid. Mae’r busnes hefyd wedi parhau i noddi corau Only Boys Aloud yng Ngogledd Cymru yn dilyn llwyddiant cynllun peilot yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y rhanbarth, cefnogaeth y mae elusen Aloud yn ei hystyried yn amhrisiadwy wrth sefydlu ei waith yno.

Yn y Rownd Derfynol

Rhaglen Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach

Mae Rhaglen Ymestyn yn Ehangach yn anelu at gynyddu cyfranogaeth o a mynediad i addysg uwch. Creodd Theatr Clwyd ddramâu rhyngweithiol i ysgolion cynradd i feithrin diddordeb disgyblion mewn pynciau STEM, eu sgiliau entrepreneuraidd a’u hunanhyder. Mae’r gweithdai llwyddiannus i bron i 1,500 o ddisgyblion wedi arwain at y ddau bartner yn ffurfio cysylltiadau agosach ag ysgolion lleol Gogledd Cymru. Mae Theatr Clwyd yn ehangu’i rhaglen allgymorth i bobl ifanc a bydd gweithgarwch pellach yn digwydd yn 2017.

Valero

Gadawodd nawdd Valero i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru sefydlu cwrs allgymorth i bobl ifanc sydd â’u bryd ar actio yng Ngorllewin Cymru yn 2014. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, llwyddodd cefnogaeth y busnes i ysgolion yn Sir Benfro i ddenu myfyrwyr newydd, darparu bwrsarïau i alluogi pobl ifanc ddifreintiedig i gymryd rhan a gadael i’r cynllun barhau i dyfu. Mae nifer o gyn-aelodau o’r Stiwdio Actorion Ifanc bellach wedi mynd yn eu blaenau i astudio mewn coleg drama neu brifysgol.