Celfyddydau a Busnes Bach 2018

Celfyddydau a Busnes Bach 2018

Noddir gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality 

Enillydd: Aberystwyth ar y Blaen

Jeremy Turner, Cwmni Theatr Arad Goch, Mark Joseph, Aberystwyth ar y Blaen a Hannah Daniel

Llun gan Glenn Edwards

Mae corff sy’n cynrychioli 411 o fusnesau lleol, Aberystwyth Ar y Blaen, wedi noddi gŵyl bythefnos sydd wedi’i chreu a’i chyflwyno gan Gwmni Theatr Arad Goch. Yn ogystal â gwneud cyfraniad ariannol sylweddol, cefnogodd Aberystwyth Ar y Blaen y prosiect mewn da ac yn helpu i ffurfio cysylltiadau amhrisiadwy rhwng ei aelodau a’r cwmni theatr. Hefyd chwaraeodd rôl allweddol mewn mynychu cyfarfodydd, helpu gyda hysbysebu a marchnata a darparu’r arlwyaeth ar gyfer diweddglo’r ŵyl.

Cyrhaeddodd y prosiect gynulleidfa eang – twristiaid a phobl leol – ac unodd y digwyddiad  gymuned amrywiol Aberystwyth trwy gysylltiad uniongyrchol gyda’r celfyddydau. Canmolodd y beirniaid y modd a ddifyrrodd y rhaglen uchelgeisiol o weithdai a pherfformiadau stryd fron i 7,500 o bobl, ac ar yr un pryd yn gwneud lles uniongyrchol i fusnesau lleol. Cododd y bartneriaeth y proffil a hyrwyddo enw da Arad Goch ac Aberystwyth Ar y Blaen. Roedd yr ŵyl mor llwyddiannus i bawb mae trafodaethau nawr yn digwydd am gydweithrediadau yn y dyfodol.

Yn y Rownd Derfynol

Menai Holiday Cottages

Ffurfiwyd partneriaeth rhwng Menai Holiday Cottages a Fforwm Gelf Ynys Môn i hybu cynllun
blynyddol Stiwdios Agored ac i ddatblygu cefnogaeth i rwydwaith stiwdio’r ynys drwy gydol y flwyddyn. Cynhyrchodd y nawdd Ganllaw Stiwdios Agored hysbysebol yn cynnwys yr 80 artist a’u busnesau a oedd yn cymryd rhan. Hefyd cododd broffil Menai Holiday Cottages i gynulleidfa darged. Mae diwylliant yn dynfa fawr i dwristiaid a theimlodd y beirniaid fod cysylltu artistiaid gyda bythynnod gerllaw yn dangos budd clir i’r ddau sefydliad.

Tesni Properties

Fel cefnogwyr ymroddedig NEW Sinfonia, noddodd Tesni breswylfa gerddorol y gerddorfa yn uned Ailsefydlu Ysbyty Maelor Wrecsam. Perfformiodd chwaraewyr dros gyfnod o 12 wythnos ar gyfer cleifion, staff, ac ymwelwyr, yn ennill ymateb cadarnhaol aruthrol gan bawb a’u clywodd. Mae’r gerddoriaeth fyw wedi cael effaith enfawr ar gleifion a’u gwellhad. Roedd Tesni yn falch i barhau ei gysylltiad gyda rhagoriaeth greadigol ac ar yr un pryd yn chwarae rhan allweddol yng nghymuned Gogledd Ddwyrain Cymru.