Categoriau Busnes 2015

Categoriau Busnes 2015

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Rightacres Property

Enillydd: Cymdeithas Adeiladu’r Principality

 
Principality a Rebecca Evans 
Llun gan Glenn Edwards  
 

Roedd y beirniaid yn unfrydol eu barn fod y bartneriaeth gydag Only Boys Aloud yn parhau I gyflawni cydnabyddiaeth brand glir i’r Principality a’r cor. Fe wnaeth y gymdeithas adeiladu gefnogi ffurfio OBA yn 2010, gan gydnabod bod y fenter I ymgysylltu bechgyn yn eu harddegau ar draws De Cymru a chanu corawl yn cydweddu’n berffaith a’i ffocws ei hun ar werin gwlad. Dros y 5 mlynedd diwethaf, mae cysoni gwerthoedd wedi dod yn fwy clir ac mae enw da’r Principality fel busnes sy’n ymrwymedig i gymunedau wedi cynyddu ochr yn ochr a llwyddiant y cor. Mae’r Principality yn benderfynol o barhau a’i nawdd ac mae’n cefnogi datblygiad OBA Gogledd Cymru yn 2015. Fe wnaeth y beirniaid ganmol y ffordd y mae’r bartneriaeth yn parhau i atseinio strategaeth fusnes y Principality, a theimlai fod ei gefnogaeth o OBA yn dangos yn bendant dymuniad y gymdeithas adeiladu i wella bywydau pobl Cymru.

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Enillydd: Valero Energy Ltd


Valero &aRichard Mylan
Llun gan Glenn Edwards  
 

Fel prif gyflogwr yn Sir Benfro, mae Valero wedi ymrwymo i chwarae ei ran i fynd i’r afael ag allgau cymdeithasol. Llwyddodd dwy o’I bartneriaethau celfyddydol mwyaf newydd I ymgysylltu a rhai o’r sectorau mwyaf difreintiedig o’r gymuned. Fe wnaeth Valero noddi gweithdai Oriel VC yn Hwlffordd, sy’n defnyddio celf fel cyfrwng i adeiladu hyder pobl fregus, gan gynnwys yr henoed, plant, gofalwyr ifanc, cyn-filwyr, grwpiau iechyd meddwl ac oedolion anabl. Roedd cymorth y busnes yn ganolog hefyd i wireddu Stiwdio Actorion Ifanc Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Ngorllewin Cymru. Roedd nawdd Valero i’r hyfforddiant arbenigol yn cynnwys bwrsariaethau hanfodol i fyfyrwyr talentog, gan eu galluogi i elwa ar y cyfle hwn sy’n unigryw yn yr ardal. Cafodd y beirniaid eu darostwng yn wirioneddol gan y prosiectau pellgyrhaeddol hyn a oedd yn effeithio ar fywydau gymaint o bobl, ac na fyddai wedi bod yn bosibl heb weledigaeth ac ymrwymiad Valero.

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan First Great Western

Enillydd: Dragon LNG

 
Dragon LNG ag Anna Ryder Richardson
Llun gan Glenn Edwards  
 

Mae’r cwmni ynni Dragon LNG wedi ymrwymo i hyfforddi a datblygu pobl ifanc yn Sir Benfro. Bu’n noddi prosiect peilot Theatr Torch, This is Me, a oedd yn gweithio gyda myfyrwyr coleg a 2 ysgol uwchradd leol ar feithrin hyder a gwella sgiliau cyfweld a chyflwyno trwy drama. Arweiniodd hyn at ymrwymiad 3 blynedd gan y busnes a fydd yn galluogi pob ysgol uwchradd yn y sir, yn ogystal a Choleg Sir Benfro a phobl ifanc y tu allan i addysg y brif ffrwd, i elwa ar y rhaglen. Mae’r gweithdai yn canolbwyntio naill ai ar y rheini sy’n gwneud cais i fynd i brifysgol neu am swyddi mewn diwydiant. Mae’r bartneriaeth yn bodloni nodau strategol Dragon LNG i ymgysylltu yn y gymuned, a bydd hefyd yn creu carfan fwy o ddarpar weithwyr sy’n meddu ar yr hyder a’r sgiliau i gyflawni’u potensial llawn. Fe wnaeth y beirniaid ganmol dull clir a thrwyadl y ddau bartner yn gweithio gyda’i gilydd i gynorthwyo pobl ifanc wrth iddynt symud i’r cyfnod nesaf yn eu bywydau.

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality

Enillydd: Porter’s Cardiff

 
Porter's Cardiff a Mark Lewis Jones 
Llun gan Glenn Edwards  
 

Mae Porter’s, bar annibynnol yng nghanol Caerdydd, yn cael ei redeg gan gyn artistiaid a oedd yn croesaw’r cyfle i ddarparu cartref parhaol ar gyfer cwmni theatr newydd sbon. Mae The Other Room (TOR) yn cynhyrchu theatr newydd gyffrous yn ystafell gefn y bar. Mae’r buddion i’r ddau bartner yn glir gan fod lleoliad y theatr sydd wedi’i ddylunio’n arbennig yn denu mwy o gwsmeriaid i Porter’s ac yn creu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer drama mewn lleoliad croesawgar a diymhongar. Nid yn unig y mae Porter’s wedi darparu cymorth ariannol, ond mae wedi darparu cymorth mewn nwyddau, cymorth gweithredol a chymorth busnes hefyd. Mae TOR hefyd wedi sicrhau nawdd pellach trwy rwydweithiau presennol y busnes. Yn ei thymor cyntaf, mae’r bartneriaeth eisoes wedi rhagori ar y disgwyliadau, gan greu gwefr arbennig o amgylch y ddinas, a denu adolygiadau cenedlaethol ac yn gwerthu pob tocyn ar gyfer llawer o berfformiadau. Cytunodd y beirniaid fod hon yn bartneriaeth arbennig iawn gyda’r potensial i dyfu a chyflawni rhywbeth eithriadol iawn.

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Western Power Distribution

Enillydd: Pendine Park Care Organisation


Pendine Park Care Organisation a Sunetra Sarker 
Llun gan Glenn Edwards  
 

Roedd y beirniaid yn unfrydol eu barn mai Pendine Park oedd yr enillydd clir ym mlwyddyn gyntaf y categori hwn am y ffordd ragorol y mae’n defnyddio’r celfyddydau er budd iechyd a lles ei gleientiaid a’i staff. Ers 2008, mae’r sefydliad gofal wedi partner a The Halle i gyfoethogi profiad pobl drwy gerddoriaeth, pobl a fyddai fel arall yn colli eu blas ar fywyd. Mae’r cerddorion yn hyfforddi staff Pendine i hwyluso sesiynau ar gyfer trigolion sy’n dioddef o ddementia a chyflyrau niwrolegol eraill. Mae nawdd I Ŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru yn mynd a’r cerddorion proffesiynol ifanc o Live Music Now i gymunedau na fyddent fel arall yn gallu gweld perfformiad o ansawdd uchel. Yn 2014, fe wnaeth Pendine ddyblu ei gymorth er budd bron i 2,000 o blant a phobl hŷn dan anfantais. Cymerodd drigolion o Pendine Park ran mewn gweithdai fel rhan o Ddiwrnod Plant Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, gan alluogi’r busnesi hyrwyddo grym y celfyddydau i wella.

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan Tidal Lagoon Power a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Enillydd: Coastal Housing Group

 
Coastal Housing Group a Hannah Daniel 
Llun gan Glenn Edwards  
 

Roedd y beirniaid yn cytuno fod y bartneriaeth rhwng Coastal Housing a Chwmni Theatr Volcanoyn enghraifft nodedig o adfywio amgylcheddol. Dechreuodd yn 2010 pan gomisiynodd y busnes berfformiad arbennig mewn siop wag fel rhan o’i nod i roi bywyd newydd i Stryd Fawr Abertawe, oedd yn gwaethygu. Arweiniodd llwyddiant yr arbrawf yma at bartneriaeth hirdymor lle mae’r cwmni theatr yn chwarae rhan allweddol yn adfywiad yr ardal ddirywiol. Mae Volcano wedi trawsnewid siop segur yn ofod theatr egniol, gan ymgysylltu ag aelodau’r gymuned a datblygu ei gynulleidfa. Mae’r bartneriaeth wedi rhoi’r cynaliadwyedd economaidd I Volcano I fynd i’r afael a phrosiectau ar raddfa fwy. I Coastal, mae wedi arwain at ganfyddiadau gwell o’r Stryd Fawr a mwy o ddealltwriaeth o’i threftadaeth. Mae trigolion ac ymwelwyr wedi dechrau ymboeni ynghylch y stryd eto fel un o’r strydoedd hynaf yn Abertawe, ac mae mwy o fusnesau wedi’u hysgogi i ddod yn gysylltiedig a newid y dirwedd.

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd: Phoenix Optical Technologies Ltd


Phoenix Optical Technologies a Julian Lewis Jones
Llun gan Glenn Edwards  

Gweithiodd yr artist gwydr Rhian Haf ochr yn ochr a staff yn Phoenix Optical Technologies yn Llanelwy. Rhoddodd y cyfnod preswyl yn y cwmni gwydr optegol arloesol y cyfle i ddefnyddio offer arbenigol ar gyfer corff newydd o waith, gan ddatblygu ei hymarfer artistig. Fe wnaeth staff y busnes elwa ar safbwynt newydd Rhian, a chawsant y cyfle i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth gyda phlant o ysgol leol ardal Cymunedau yn Gyntaf a ymwelodd a’r safle fel rhan o’r prosiect. Cafodd y gweithwyr eu herio i rannu’u harbenigedd gyda’r disgyblion mewn ffordd a fyddai’n eu diddori a’u haddysgu. Mae sesiynau creadigol Rhian wedi datblygu a gwella perthnasoedd gweithio, ac mae’r busnes yn awyddus i’w chroesawu yn ol ar gyfer cyfnodau preswyl pellach. Cafodd y beirniaid argraff dda o synergedd y bartneriaeth hon gan ganmol yr hyn a oedd yn amlwg yn brofiad dysgu buddiol i’r ddwy ochr.