Busnes y Flwyddyn Admiral 2017

Busnes y Flwyddyn Admiral 2017

Enillydd: ScottishPower Foundation

Roy Jones, ScottishPower Foundation a Kimberley Nixon

Cytunodd y beirniaid fod partneriaethau ScottishPower Foundation â’r celfyddydau yn batrwm rhagoriaeth go iawn.  Buont yn canmol y ffordd effeithiol a chanolbwyntiedig y mae’r busnes yn ymgysylltu â chymuned Gogledd Cymru tra bydd yn codi ei broffil gyda marchnadoedd targed. 

Mae partneriaethau ScottishPower ag Elusen Aloud, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd yn dangos ymrwymiad i bobl ifanc gogledd Cymru drwy brosiectau arloesol sy’n werth chweil yn addysgol. Mae Only Boys Aloud Gogledd Cymru yn hybu hyder, hunan-barch a dyhead ymhlith pobl yn eu harddegau yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig. Mae amrywiaeth o raglenni sy’n cael eu rhedeg gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn cael disgyblion cynradd ac uwchradd i ymgysylltu â diwylliant, hanes a threftadaeth Cymru.

Mae partneriaeth 13 blynedd ScottishPower â Theatr Clwyd wedi cael effaith drawsnewidiol ar rai o’r bobl ifanc fwyaf anodd eu cyrraedd sydd mewn perygl o ddechrau ymddwyn yn wrthgymdeithasol neu droseddu.

Cynhwysiant cymdeithasol sy’n gyrru ScottishPower i noddi Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a Cherddoriaeth mewn Ysbytai. Yn y ddau brosiect, mae cred y busnes y dylai pawb fod â’r hawl i brofi ac ymgysylltu â’r celfyddydau i’w gweld yn glir a theimlai’r beirniaid fod amrywiaeth a chynaliadwyedd y partneriaethau celfyddydol yn neilltuol.

Yn y Rownd Derfynol

CEM / STI Parc am ei bartneriaethau â FIO, Llenyddiaeth Cymru a Chelfyddydau Cymuned Cwm a Bro.  Canmolodd y beirniaid ymagwedd arloesol Parc tuag at fynd i’r afael â phroblemau yn y carchar, gan nodi ei fod yn gosod esiampl o’r arferion gorau i garchardai eraill.

Cymdeithas Adeiladu’r Principality am ei chefnogaeth i’r Elusen Aloud, Orchard Entertainment, Rubicon Dance a Theatr Avant, “ystod hynod ac effeithiol iawn o bartneriaethau celfyddydol” yn ôl y beirniaid.