Busnes y Flwyddyn Admiral 2016

Busnes y Flwyddyn Admiral 2016

Enillydd: Cartrefi Conwy

Roedd y beirniaid yn unfrydol mai Cartrefi Conwy oedd enillydd amlwg y teitl yma am ei ystod drawiadol o bartneriaethau celfyddydau sydd wir yn sefyll fel model o ragoriaeth. Mae 3 prosiect enwebedig yn dangos yn berffaith ymrwymiad y busnes i gymunedau a llesiant.

Mae’r landlord cymdeithasol yn mynd ati i wella bywydau ac iechyd ei denantiaid a bu dau brosiect yn defnyddio’r celfyddydau gweledol yn canolbwyntio ar bobl dros 50 oed. Bu’r beintwraig Jan Gardner yn cynnal gweithdai yng Nghysgod y Gogarth – cynllun byw’n annibynnol yn Llandudno. Roedd ei defnydd o liwiau llachar yn arbennig o lesol i denantiaid hŷn oedd yn dioddef gan gyflyrau fel iselder a dementia. Mae’r gwaith celf a ddeilliodd o’r prosiect ar ddangos yng Nghysgod y Gogarth. Hefyd yn cael ei arddangos mae gwaith a gynhyrchwyd drwy’r bartneriaeth barhaus â Paul Sampson Oriel Colwyn. Bu 12 tenant hŷn yn datblygu eu sgiliau mewn ffotograffiaeth ddigidol a wellodd eu hyder wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Mae’r prosiect yn dal i dyfu ac mae aelodau newydd wedi ymuno â’r grŵp gwreiddiol. Bu nawdd Cartrefi Conwy i Daith Gymunedol Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn ymgysylltu â phob oedran gan alluogi cerddorion proffesiynol i berfformio i lawer o bobl na fyddent fel arall yn profi cerddoriaeth glasurol.      

Cytunodd y beirniaid fod pob un o’r tair partneriaeth gelfyddydol yn rhoi ar waith linell dag Cartrefi Conwy, ‘creu cymunedau i fod yn falch ohonynt’, a’i genhadaeth i fynd ati i hybu cyfranogiad a pharchu anghenion pawb.     

Yn y Rownd Derfynol

ScottishPower Foundation am ei gefnogaeth i’r Elusen Aloud, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd.

Western Power Distribution am ei phartneriaethau â Cherddoriaeth mewn Ysbytai, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Hijinx.