Busnes y Flwyddyn 2014

Busnes y Flwyddyn Admiral 2014

Enillydd: Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Image by Glenn Edwards 
Beti George a Pat Ashman, Cymdeithas Adeiladu'r Principality 

Mae dwy brif bartneriaeth y Principality ym myd y celfyddydau’n dangos ymrwymiad amlwg y busnes i gymunedau ledled Cymru, yn ogystal â delfrydau a dyheadau a rennir. Ei nod trosfwaol yw creu portffolio nawdd cytbwys a chynaliadwy er mwyn darparu manteision hirdymor er budd y brand.

Mae cefnogaeth y gymdeithas adeiladu o Only Boys Aloud ers 2010 yn hanfodol i barhad a llwyddiant y côr. Mae’n dod â chenhedlaeth iau I gysylltiad â’r Principality yn ogystal ag ysbrydoli ac ysgogi’r bobl ifainc a’u teuluoedd. Mae tua 200 o fechgyn bellach yn cymryd rhan ac mae’r niferoedd yn cynyddu gyda dau grŵp newydd yn cael eu sefydlu yng Nghaerdydd ac Abertawe. Yn ddiweddar, mae’r Principality wedi ymrwymo i barhau ei fuddsoddiad yn Only Boys Aloud eilwaith am 3 blynedd.

Yn 2014, mae’r gymdeithas adeiladu’n dathlu 35 mlynedd fel un o brif noddwyr yr Eisteddfod Genedlaethol – Partneriaeth arall sy’n amlygu’r balchder sydd gan y ddau yn niwylliant a threftadaeth Cymru. Mae noddi’r Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn yn gweddu i’r dim i frand y Principality gan ei fod yn cael effaith yn genedlaethol ac yn lleol.

Roedd y beirniaid yn unfryd wrth enwi'r Principality fel Busnes y Flwyddyn am ei ymagwedd arbennig a thrawiadol at bartneriaethau a’i ymrwymiad i’w cynaliadwyedd.

Yn y Rownd Derfynol

Legal & General am ei bartneriaethau â Chapter, Glanyrafon, UCAN Productions a  Chanolfan Mileniwm Cymru sy’n cael effaith uniongyrchol a pharhaol ar gynifer o bobl a chymunedau.

Sony UK Technology Centre am ei gefnogaeth o It’s My Shout sy’n chwarae rôl amlwg wrth ddatblygu sgiliau a dyheadau pobl ifainc.