Aelodaeth Busnes

Rhan o natur busnes yw’r angen i fod un cam ar y blaen ac mae cwmnïau heddiw’n gwybod mai creadigrwydd yw’r allwedd.

Celfyddydau & Busnes Cymru yw’r arbenigwyr mewn cynorthwyo busnesau a’r celfyddydau i gydweithio ledled Cymru. Mae gan ei aelodau fynediad at ystod eang o fanteision sy’n ateb amcanion busnes gan amrywio o ddatblygiad staff i farchnata i gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaeth.

O gwmnïau rhyng-genedlaethol i fasnachwyr unigol, rydym yn creu pecynnau o raglenni sy’n ateb gofynion pob busnes unigol. Mae’r manteision yn amrywio o gyfleoedd rhwydweithio a chodi proffil, i froceriaeth a chyngor, i fynediad at gynlluniau penodol.

Cipolwg ar fanteision aelodaeth busnes C&B Cymru:

Mynediad at relowr cyfrif C&B sy’n gweithio’n agos gydag aelodau, gan sicrhau bod pob busnes yn uchafu’r manteision o’i aelodaeth a’i bartneriaethau celfyddydol.

Cyngor, yn ôl y gofyn, ar sut y gallai eich busnes gyflawni ei hamcanion drwy bartneriaethau celfyddydau.

Mynediad blaenoriaethol i raglenni a cyfleoedd nawdd C&B Cymru

Mynediad rhad ac am ddim i wasanaeth Cyfoethogi Digwyddiad C&B Cymru. Awgrymiadau o artistiaid a sefydliadau celfyddydol i ychwanegu dawn greadigol at eich digwyddiadau corfforaethol  

Cyfleoedd Codi Proffil – gan gynnwys:

  • E-gylchlythyr.  Cylchrediad o dros 3,000 o gysylltiadau o fusnes, y celfyddydau a bywyd cyhoeddus;
  • Bwletin Cyfleoedd i Aelodau chwarterol, yn cynnwys cyfleoedd unigryw ar gyfer partneriaeth celfydyddol;
  • Credyd ar wefan C&B Cymru gyda hyperddolen i wefannau aelodau;
  • Cyfle i broffilio eich partneriaethau â'r celfyddydau ar dudalen astudiaethau achos gwefan C&B Cymru;
  • Credyd ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol i broffilio eich partneriaethau â'r celfyddydau a C&B Cymru;
  • Credyd yn Llyfryn Gwobrau C&B Cymru, ddosberthir yn eang drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleoedd Rhwydweithio – gan gynnwys:

  • Digwyddiadau aelodau rheolaidd drwy'r flwyddyn, yn rhoi cyfle i gwrdd â chynrychiolwyr busnes uwch mewn amgylcheddau celfyddydol hamddenol ac ysbrydoledig;
  • Cerdyn Aur C&B Cymru, sy'n cynnig buddion am ddim mewn lleoliadau celfyddydol allweddol ledled Cymru;
  • Blaenoriaeth wrth archebu a thocynnau wedi’u disgowntio i Wobrau blynyddol C&B Cymru.

Opsiynau pecyn uwch

Bwndel Broceriaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae rhwydwaith ac arbenigedd unigryw C&B Cymru yn rhoi'r tîm mewn sefyllfa berffaith i ddarparu gwasanaeth broceriaeth hynod effeithiol sy'n cyflawni amcanion busnes canolbwyntiedig. Mae ein gwasanaeth broceriaeth yn cyfateb busnesau gyda phartneriaid celfyddydau wedi eu halinio yn berffaith. Rydym yn cymryd rhan ym mhob cam i helpu i lunio gweithgareddau priodol i fodloni amcanion, cyllideb, amserlen, gwerthuso ac unrhyw baramedrau arall.

Gwasanaeth Cynllunio a Rheoli Digwyddiadau

Mae creadigrwydd ac ansawdd uchel cyson y digwyddiadau a gynhyrchwyd gan C&B Cymru wedi ennill enw da i’r tîm sydd heb ei ail. Caiff y gwasanaeth cynllunio a rheoli digwyddiadau ei deilwra i ddiwallu anghenion unigol. Gall aelodau gael gafael ar wasanaethau yn rhychwantu ymgynghoriaeth a chyngor sylfaenol hyd at gyflenwad ar raddfa lawn o ddigwyddiadau o bob maint a lleoliadau daearyddol ledled Cymru.

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol 

Mae’r Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol yn cynnig cyfleoedd unigryw i ennill hyder, gwella sgiliau hyfforddi a chyfrannu'n effeithiol at y gymuned. Drwy drosglwyddo eu sgiliau arbennig mewn amgylchedd newydd a chreadigol, mae unigolion yn bwydo syniadau ffres, gwell cymhelliant a phersbectif ehangach yn ôl i'w gweithle.

Am ragor o wybodaeth am aelodaeth busnes, e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda.