Buddsoddiadau CultureStep 2018-19

Celf & Amrywiaeth, Celf & Gweithwyr, Celf & Iechyd a Lles

Act Now Creative Training & Valero

Mae Valero wedi comisiynu Act Now i ddatblygu cwrs pwrpasol a fydd yn magu amrywiaeth, hyder a chyfathrebu effeithiol yn nhimau rheoli’r busnes yn y dyfodol. Mi fydd Act Now yn darparu peilot i 10 aelod o staff gwrywaidd a benywaidd sydd wedi’u hadnabod fel “arweinwyr y dyfodol” gan Reolwyr y Burfa.

Cynhelir yr hyfforddiant arloesol sy’n seiliedig ar y celfyddydau yn Theatr Torch yn Aberdaugleddau, ac yn cynnwys ffilmio sgrin werdd, flogio, ymarferion rhyngweithiol ac ymarferion theatr llais a chorfforol. Mi fydd arian CultureStep yn galluogi trydydd sesiwn o’r peilot.

Mae’r prosiect yn mynd i’r afael ag amcanion datblygiad personol a staff, amrywiaeth mewn rheolaeth a phartneriaethau corfforaethol. Mae’n adeiladu ar berthynas gynharach rhwng Valero ac Act Now pan grëwyd a darparwyd Cwrs Cyfathrebwr Allweddol llwyddiannus. Os yw’n llwyddiannus, gall cwrs Arweinwyr sy’n Codi: Creu Hyder fod yn nodwedd flynyddol o brosesau rheoli talent a chynllunio dilyniant Valero.

Hijinx a Legal & General Investment Management

Mae Hijinx wedi derbyn cyllid CultureStep i ddarparu hyfforddiant cyfathrebu arbenigol i aelodau staff Legal & General Investment Management (LGIM). Mi fydd y grant yn eu galluogi i greu, ymarfer a darparu sefyllfaoedd chwarae rôl sy’n cefnogi datblygiad proffesiynol tri actor sydd ag anabledd dysgu a 60 o Reolwyr Buddsoddi.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar ddiwrnod peilot llwyddiannus, a gyllidwyd gan y partner busnes, a oedd yn galluogi staff Canolfan Gyswllt LGIM i gyfathrebu yn dda gyda galwyr sy’n agored i niwed. Canmolwyd Hijinx am greu ‘awyrgylch ardderchog, wedi’u strwythuro’n dda’ ac am weithio gydag actorion ‘rhagorol’ a oedd yn ‘adlewyrchu cleientiaid [LGIM] yn dda iawn.’

Mae’r buddsoddiad ychwanegol hwn yn galluogi LGIM i roi ei gweithwyr ei hun yng nghanol yr hyfforddiant ‘anhygoel’ hwn, gyda ffocws penodol ar rheini sy’n profi problemau iechyd meddwl.

Dyma’r hyfforddiant gweithwyr sy’n agored i niwed cyntaf mae Hijinx wedi’i ddatblygu gyda’i actorion sydd ag anawsterau niwrolegol ac sydd ag anableddau dysgu. Gyda’i gilydd, mae Hijinx a LGIM yn bwriadu arloesi safon newydd o gynwysoldeb o fewn ymarfer AD, hybu amrywiaeth a chodi proffil y ddau bartner. Cynhelir gweithdai yn ystod yr haf a chaiff dysgu ei rannu gyda rhwydweithiau AD a’r sector gwasanaethau ariannol.

Canmolodd Panel CultureStep natur arloesol y prosiect hwn, arbenigedd y Partner Celf a pharodrwydd y Partner Busnes i gefnogi’r celfyddydau a’i weithwyr.

  • www.hijinx.org.uk                                                                  
  • www.lgim.com

 

Celf & Amrywiaeth, Celf & Iechyd a Lles, Celf & Phlant, Celf & Phobl Hŷn

Gŵyl Gerdd Y Bont-faen (GGB) & IQE, Richard H. Powell & Partners, Town and Country Collective & Trosiadau Twt

Yn 2019, mi fydd GGB yn dathlu ei 10fed pen-blwydd. Mae’r ŵyl uchel ei pharch hon wedi derbyn grant CultureStep i ddatblygu ei rhaglen allgymorth, gan anfon 12 cerddor i bum ysgol a chwe chartref gofal. Mi fydd GGB yn cydweithio gyda Children’s Musical Adventures a myfyrwyr o CBCDC a conservatoires yn y DU eraill ar y prosiect cynhwysol hwn. Mi fydd y cerddorion yn darparu gweithdai offerynnau taro dyfeisgar a chyngherddau clasurol a gwerin Cymru ar gyfer hyd at 1,400 o blant a phobl hŷn. Mi fydd y prosiect o les i grwpiau o’r Barri, Pen-y-bont, Y Bont-faen, RCT a Bro Morgannwg. Mi fydd hefyd yn galluogi i blant o ddwy ysgol i berfformio yn yr ŵyl yn ystod cyngerdd i’r teulu poblogaidd.

Mae’r partneriaid busnes, bob un ohonynt yn noddwr sefydledig GBB, wedi dangos ymroddiad i ymgysylltiad cymunedol a chyfrifoldeb cymdeithasol. Mi fydd y prosiect yn gwella proffil brand a chefnogi rhagoriaeth artistig, allgymorth ac addysg cerddoriaeth.

 

Celf & Amrywiaeth, Celf & Iechyd a Lles, Celf & Phlant, Celf & Threchi Tlodi

Elusen Aloud a Busnesau Gogledd Cymru

Mae Panel CultureStep wedi clustnodi buddsoddiad o £10k i gefnogi syniad codi arian arloesol gan Elusen Aloud. Mi fydd y grant yn denu £20k ychwanegol o amrywiaeth o fusnesau yng Ngogledd Cymru. Mae’r prosiect yn deillio o fentora trwy raglen Prosper C&B Cymru ac yn ymateb i angen i sicrhau partneriaid corfforaethol newydd wrth i bortffolio nawdd yr elusen newid yn 2019-20.

Mi fydd Aloud yn cynnal digwyddiad meithrin yn Llandudno a chyflwyno ei gynnig cyllido cyfatebol i westeion. Mi fydd y buddsoddiad yn cefnogi ehangiad a datblygiad parhaol y pedwar côr Only Boys Aloud (OBA) yng Ngogledd Cymru. Mi fydd gweithgareddau yn cynnwys ymarferion wythnosol i hyd at 100 o fechgyn o 11 i 19 oed, cyfleoedd i berfformio a rhaglen allgymorth eang mewn ysgolion uwchradd.

Mae Aloud yn gwneud cyfraniad unigryw i gynnal ac ailfywiogi traddodiadau diwylliannol Cymru. Mae ei waith yn ymgysylltu â nifer sylweddol o bobl ifanc, yn hybu hunan-gred, datblygu sgiliau a dyheadau, ac yn creu ymdeimlad o gymuned. Mae ymchwil annibynnol wedi nodi elw o £13.27 o werth cymdeithasol am bob £1 o fuddsoddiad yn rhaglen OBA.

Canmolodd Panel CultureStep y ‘brand cadarn, deniadol’, darpariaeth artistig o safn uchel a’r effaith gymdeithasol. Teimlodd y byddai busnesau lleol yn awyddus i gefnogi’r elusen ac, o ganlyniad, gwella lles eu cymunedau.

 

Celf & Iechyd a Lles, Celf & Phlant

Eisteddfod Genedlaethol Cymru & Grŵp Cynefin

Mae Grŵp Cynefin yn noddi Coron yr Eisteddfod yn 2019. Mi fydd CultueStep yn ychwanegu gwerth i’r bartneriaeth gychwynnol hon gan ariannu Creu, prosiect barddoniaeth a chelfyddydau gweledol ar gyfer preswylwyr ystâd tai cymdeithasol y busnes yn Llanrwst. Mi fydd artistiaid Casia Wiliam ac Eleri Jones yn cyd-drefnu gweithdai ar gyfer 15 o bobl ifanc dros chwe wythnos. Mi fydd y sesiynau yn arwain at greu celfwaith 2D mawr ar thema iaith, diwylliant a hunaniaeth Cymru. Dadorchuddir y darn dathliadol ar stondin y Partner Busnes yn yr Eisteddfod.

Yn dilyn y digwyddiad, arddangosir y celfwaith yn barhaol ar ystâd Y Perthi, yn annog perchenogaeth gymunedol o ac ymgysylltiad â’r celfyddydau. Mae’r prosiect yn hybu’r iaith Gymraeg ac yn creu gwaddol gwerthfawr i’r Eisteddfod. Mae hefyd yn adeiladu ar ymrwymiad sefydlog y Partner Busnes i gefnogaeth a datblygiad cymunedol.

 

Celfyddydau & Iechyd a Lles, Celf & Phobl Hŷn

Cwmni Dawns Cymru Cenedlaethol (CDCC) & Western Power Distribution (WPD)

Mae WPD yn cefnogi CDCC i ddatblygu a darparu ei raglen Dawns ar gyfer Parkinson’s. Yn dilyn peilot llwyddiannus y llynedd, mae WPD wedi neilltuo buddsoddiad pellach ar gyfer gweithgareddau mewn dau hwb yn Nhŷ Dawns, Bae Caerdydd, a Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Nod Dawns ar gyfer Parkinson’s yw bod yn brosiect Iechyd a Lles blaengar sy’n gwella ansawdd bywyd pobl hŷn a’r rheini sy’n agored i niwed. Mae hefyd yn darparu cymorth a seibiant i ofalwyr, ffrindiau ac aelodau’r teulu. Gall cymryd rhan yn y rhaglen wir newid bywydau’r cyfranogwyr: “Rwyf wedi gweld pobl yn codi o’u cadeiriau olwyn a cherdded hyd yr ystafell. Dyma’r unig sesiwn ffisio nad yw fy ngwraig eisiau ei golli – gyda’r lleill mae’n brin o frwdfrydedd, ond gyda’r rhain wnaiff hi ddim eu colli ar ei chrogi”.

Mae CDCC wedi derbyn cyllid CultureStep i ddatblygu ei ddosbarthiadau dawns, sy’n cynnwys cerddoriaeth fyw a chymdeithasu. Mi fydd y grant hefyd yn galluogi ymweliadau i berfformiad a dangosiad ffilm. Disgwylir i dros 700 o bobl i’w fynychu yn y ddau safle drwy gydol y flwyddyn.

Mae’r prosiect CultureStep yn galluogi WPD i hyrwyddo ei Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth mewn dwy ardal allweddol. Mae hefyd yn hybu datblygiad artistig a phersonol, hunaniaeth brand ac ymgysylltiad cymunedol.


Celfyddydau & Iechyd a Lles, Celf & Phlant, Celf & Phobl Hŷn

Amgueddfa Cymru & Western Power Distribution (WPD)

Yn 2018, lansiodd Amgueddfa Cymru a WPD bartneriaeth newydd i ddarparu gwaith i bontio’r cenedlaethau a hybu’r Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth yn Ne Cymru. Wedi’i leoli yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, mae’r prosiect cymunedol llwyddiannus wedi cynnwys gweithgareddau atgofion ac adnoddau ar gyfer disgyblion ysgol a phreswylwyr tai gofal.

Mi fydd y rhaglen yn parhau ar draws amryw leoliadau Amgueddfa Cymru, mewn cydweithrediad gydag aelodau panel ymgysylltu demensia a sefydlwyd yn ddiweddar. Mi fydd CultureStep yn ariannu gweithdy i bontio’r cenedlaethau a chaiff ei ddarparu gan Patrick Jones, ffigwr llenyddol blaenllaw yng Nghymru ac adfocad dros Therapi Barddoniaeth.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru & Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy yn noddi’r Eisteddfod yn Llanrwst yn 2019. Cytunwyd grant CultureStep er mwyn estyn y bartneriaeth hon trwy Gadair Sgwrs. Mi fydd y prosiect pontio’r cenedlaethau hwn yn gwrthwynebu unigrwydd ac ynysu gwledig trwy drafodaethau, gweithdai artistig a chreu cadair atgofion cludadwy.

Mi fydd dau artist sy’n arbenigo mewn adrodd straeon a chreu dodrefn yn darparu gweithgareddau i hyd at 25 o bobl o gefndiroedd gwahanol. Daw cyfranogwyr o ysgolion lleol a’r prosiectau cymuned y busnes a Chynlluniau Byw’n Annibynnol. Mi fydd y gadair yn bwynt trafod yn ystod yr Eisteddfod ac yn cael ei harddangos yn Niwrnod Allan MAWR a Diwrnod y Bobl Hŷn Cartrefi Conwy, gan alluogi ymgysylltiad ehangach â’r celfyddydau.

Nod y prosiect yw herio ynysu cymdeithasol, hybu iechyd a lles, ehangu mynediad at y celfyddydau a hybu’r iaith Gymraeg. Mae’r ddau bartner wedi bod yn allweddol wrth symud y gwaith hwn yn ei flaen.

 

Celf & Iechyd a Lles, Celf & Phlant, Celf & Threchi Tlodi

Coleg Brenhinol Celf a Drama Cymru (CBCDC) & Hern & Crabtree

Mae C&B Cymru wedi broceri partneriaeth rhwng CBCDC a Hern & Crabtree i godi proffil y gwerthwr tai blaenllaw hwn ledled Gogledd Caerdydd. Gyda chefnogaeth amhrisiadwy gan y Partner Busnes, mi fydd CBCDC yn gwahodd 80 o blant o ddwy ysgol leol i weithdy wedi’i arwain gan ei Bennaeth Pres. Mi fydd y sesiynau yn cynnwys myfyrwyr o gyrsiau offerynnau taro a phres y coleg. Yn ogystal â’r gweithdai o safon uchel, mi fydd cyfranogwyr yn cael taith dywysedig o’r adeilad, cinio a mynychu perfformiad gan fyfyrwyr.

Mae Hern & Crabtree wedi ymrwymo i gefnogi addysg pobl ifanc yn Ne Cymru ac i fod yn fusnes lleol cyfrifol gyda chydwybod gymdeithasol.

Roedd aelodau Panel CultreStep wrth eu boddau i weld y buddsoddiad cyntaf hwn gan y busnes ac yn falch i fuddsoddi yn y prosiect er mwyn ehangu a chryfhau’r bartneriaeth hon. Mi fydd y grant yn ariannu gweithdai mewn pum ysgol mewn ardaloedd difreintiedig o fewn awr mewn car o’r Coleg, yn ymgysylltu â 300 o bobl ifanc ychwanegol.

Mi fydd On the Move with Hern & Crabtree yn cyflwyno plant i gerddoriaeth fyw o safon uchel ac yn ysbrydoli cariad at greu cerddoriaeth a mynychu cyngherddau. Mi fydd yn helpu CBCDC datblygu ei gwaith allgymorth a herio rhwystrau cymdeithasol-economaidd rhag ymgysylltiad.