Buddsoddiadau CultureStep 2016-17

Buddsoddiadau CultureStep 2016-17

Prosiectau sy'n Ffocysu ar un Blaenoriaeth CultureStep:

CELF A PHLANT - ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.

Theatr Glan-yr-Afon a Queensberry Real Estate LLP

Mae Queensberry Real Estate, perchennog y datblygiad manwerthu newydd Friars Walk, yn noddi gŵyl theatr stryd teuluol Glan-yr-Afon, The Big Splash, yn 2016. Mae CultureStep yn ymestyn partneriaeth y busnes gyda'r ganolfan gelfyddydau drwy ariannu Newport Live. Mae'r digwyddiad 2 ddiwrnod wedi ei greu o ganlyniad i galw gan bobl ifanc sy'n dymuno tynnu sylw at y cyfraniadau cadarnhaol y maent yn ei wneud i'r ddinas, a dymuniad y busnes i animeiddio mannau awyr agored mewn modd creadigol. Bydd Diwrnod 1 yn cynnwys gweithdai ysgrifennu caneuon a pherfformio yng Nglan-yr-afon gydag arddangosfa o'r gwaith sy'n dilyn ym mannau awyr agored Friars Walk ar yr 2il ddiwrnod.

CELF A’R AMGYLCHEDD: annog ymwybyddiaeth o, a dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol drwy'r celfyddydau

Freshwest a Tesni Properties

Mae Tesni Properties wedi comisiynu deuawd dylunydd artist goleuadau, Freshwest, i greu darn newydd o waith i osod yn ei sioe chartref newydd yng Nghroesoswallt. Mae CultureStep yn ariannu yr artistiaid i gyflwyno sgyrsiau ar y broses a'r deunyddiau amgylcheddol sy'n ymwneud â'r comisiwn i fyfyrwyr ysgol uwchradd Lefel A yn Sir y Fflint a Myfyrwyr Coleg Addysg Uwch yn Wrecsam. Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys myfyrwyr yn ymweld â'r cartref arddangos i ddeall ymagwedd Tesni tuag at adeiladu gyfrifol.

Prosiectau sy'n Ffocysu ar mwy nag un Blaenoriaeth CultureStep: 

    CELF A PHLANT, CELF A THRECHU TLODI

Arts Development UK a Prifysgol De Cymru

Mae Prifysgol De Cymru yn cefnogi blwyddyn gyntaf RawFfest Arts Development UK, gŵyl wedi’i gynllunio a'i rhaglennu gan bobl ifanc i arddangos y gorau o gelfyddydau ieuenctid. Cynhelir blwyddyn 1 rhwng 18-21 Awst yng Nglan-yr-afon yng Nghasnewydd ac mae cynlluniau yn eu lle i gynnal yr ŵyl yn Llandudno ym mlwyddyn 2. Mae CultureStep, ynghyd â chyllid gan Maindee Unlimited, yn galluogi hyd at 66 o bobl ifanc i fynychu'r ŵyl yn rhad ac am ddim. 

CELF A PHLANT, CELF AC IECHYD, CELF A THRECHU TLODI

Syrcas No Fit State ac Admiral Group Plc

Mae Syrcas NoFit State yn partneru gydag Admiral i gyflwyno digwyddiad diwrnod agored wedi’i canolbwyntio yn leol, ar raddfa fawr, i gynnwys y gymuned ac  i weithredu fel pad lansio ar gyfer cynllun bwrsari y syrcas ieuenctid. Bydd yn cynnwys 30 o weithdai rhad ac am ddim a bydd 25 o fwrsariaethau hefyd yn cael eu darparu. Bydd gweithwyr Admiral yn cael y cyfle i wirfoddoli yn y digwyddiad a chymryd rhan mewn gweithdai adeiladu tîm. Bydd CultureStep yn ariannu personél ar gyfer y prosiect, yn ogystal ag ymdrin â costau 3 sesiwn bwrsari i 23 o gyfranogwyr. 

 CELF A PHLANT, CELF AC IECHYD, CELF A PHOBL HŶN

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru (GGRGC) a Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy a noddwr newydd, R M Jones Joinery, yn cefnogi gwaith allgymorth GGRGC, a gyflwynir gan Live Music Now (LMN). Bydd hyn yn galluogi i unigolion ynysig a llai abl ar draws Gogledd Cymru i gael profiad o gerddoriaeth fyw o safon uchel. Bydd CultureStep yn cyfrannu at y prosiect, gan alluogi perfformiadau yng Ngŵyl Gelf Ysbyty Glan Clwyd a lleoliadau eraill yn ystod yr wythnos, gyda'r nod o gyrraedd cynulleidfa o dros 5,000 yn ystod y daith.

CELF A PHOBL HŶN, CELF AC IECHYD

Galeri Caernarfon Cyf a Pendine Park Care Organisation (Wrexham) Ltd

Mae rhaglen TONIC Galeri, cyfres o gyngherddau misol a gynhelir yn ystod y dydd ar gyfer pobl hŷn, yn dychwelyd am flwyddyn arall, diolch i fuddsoddiad pellach gan Pendine Park. Mae CultureStep yn ymestyn cyrhaeddiad menter arall gan Galeri ar gyfer pobl hŷn. Mae CAIN yn grŵp perfformiad dawns i bobl dros 60. Bydd Cai Tomos, arweinydd CAIN yn ymuno â Lucinda Jarrett i ddarparu penwythnos dwys o weithdai ym mis Medi ar gyfer hyd at 30 o gyfranogwyr. Bydd CultureStep yn ariannu sesiynau hyn.

Dymphna D’Arcy a Cartrefi Conwy

Mae Cartrefi Conwy yn mynd i'r afael ag anghenion creadigol ei denantiaid hŷn drwy weithgaredd corawl, dawns a celfyddydau gweledol. Bydd gweithdai dawns yn digwydd cyn y sesiynau canu fel sesiynau cynhesu. Bydd y tenantiaid hefyd yn defnyddio proses argraffu ffotograffig Cyanotope i greu scarffiau i wisgo yn y perfformiadau côr i ddarparu ymdeimlad o undod a hunaniaeth.Mae  CultureStep yn ariannu'r gweithdai Cyanotype. Bydd y côr yn perfformio yn Niwrnod Pobl Hŷn Cartrefi Conwy yn Venue Cymru ar 30 Medi.