Buddsoddiadau CultureStep 2015-16

Crynodeb o Fuddsoddiadau CultureStep 
Gorffennaf 2015 - Mawrth 2016

Prosiectau sy'n Ffocysu ar un Blaenoriaeth CultureStep:

CELF A PHLANT - ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.

A&O Studios a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac S4C
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac S4C yn noddi A&O Studios i ddatblygu a gweithredu ysgol hâf creadigol i blant yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Caerfyrddin, fydd yn diweddu gydag arddangosfa yn Eisteddfod Genedlaethol 2015. Mae S4C hefyd yn noddi y prosiect ar y cyd gyda’r Eisteddfod. Mae’r prosiect cydweithredol yn yn bwriadu ysgogi pobl ifanc i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd CultureStep yn cyfrannu at gostau rhedeg yr ysgol hâf.

Chainworks Productions ag Otley Ltd
Mae’r noddwyr celfyddydol newydd Otley Ltd yn cefnogi Chainworks Productions i ddarparu cyfres o weithdai ar gyfer pobl ifanc yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf y Cymoedd. Bydd y prosiect yn diweddu mewn arddangosfa yn y Ffatri ym Mhorth yn ogystal ag yn Nafarndai Otley. Mae'r ddau bartner yn gobeithio annog cenhedlaeth newydd o fynychwyr theatr a hyrwyddo tafarndai lleol fel llefydd i fwynhau diwylliant. Bydd CultureStep yn cyfrannu tuag at gostau'r gweithdai.

Canolfan Mileniwm Cymru ag Edwards Holidays
Mae Edwards Holidays yn dymuno gweithio gyda Chanolfan Mileniwm Cymru i ymgysylltu gyda 40 o bobl ifanc rhwng 8-11 oed o ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf Merthyr Tudful. Bydd y plant yn cymryd rhan mewn diwrnod o weithdai i ddathlu Roald Dahl. Mae Edwards yn bwriadu sicrhau amlygiad cymunedol cadarnhaol a chynyddu ei weithgareddau CSR yn yr ardal. Bydd CultureStep yn ariannu'r gweithdai a'r tocynnau ar gyfer y plant i weld cynhyrchiad o Annie.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac Orchard Media and Events Group Ltd
Mae Orchard Media and Events yn noddi menter SONIG Gwasanaethau Celfyddydol CBSRhCT, gan ddefnyddio cerddoriaeth i gefnogi pobl ifanc i mewn i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Bydd y bartneriaeth yn galluogi pobl ifanc difreintiedig i ymgysylltu â Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc SONIG, gan roi iddynt sgiliau, hyder a chyfleoedd o fewn y sector cerddoriaeth, a’r cyfle i ddysgu o wahanol weithwyr proffesiynol Orchard. Bydd CultureStep yn cyfrannu at gostiau cludo ar gyfer y cyfranogwyr.

Katie Scarlett Howard a Llaeth y Llan

Mae Llaeth y Llan, a leolir yn Sir Ddinbych, yn defnyddio dyluniadau tapestri Cymreig traddodiadol ar y pecynnau ac maen’t yn hynod o falch o'r ansawdd y cynnyrch. Mae'r bartneriaeth rhwng Llaeth y Llan a Katie Scarlett Howard wedi cael ei ffurfio i sbarduno creadigrwydd ac ymgysylltu a’u cymunedau tra'n hyrwyddo gwerthoedd brand y busnes. Mae'n cynnwys 3 agwedd :

• Gweithdai addysgol sy’n hyrwyddo'r diwydiant llaeth. Bydd disgyblion mewn 6 ysgol yn cynhyrchu gosodiad ceramig wal ar gyfer eu hysgolion wedi'i ysbrydoli gan y tapestri.

• Arddangosfa deithiol o waith y disgyblion ochr yn ochr a corff newydd o waith gan Katie a ysbrydolwyd gan Llaeth y Llan a’r tapestri Cymreig.

• Cerflun gomisiwn a gynhyrchwyd gan Katie ar gyfer canolfan ymwelwyr y busnes a gaiff ei agor yn fuan.

Mae arian CultureStep yn cyfrannu at ffioedd yr artist i gyflwyno'r gweithdai mewn ysgolion.

Katie Scarlett Howard a Llaeth y Llan

CELF AC IECHYD - cydweithio â'r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol

Live Music Now  (LMN) a Hospital Innovations
Mae LMN wedi llunio partneriaeth gyda Hospital Innovations i godi ymwybyddiaeth o'i waith a gwella ansawdd bywyd cleifion yn yr ysbyty. Bydd y cyn Delynores Frenhinol Hannah Stone yn cychwyn ar ei thaith olaf ar gyfer LMN ochr yn ochr â Anne Denholm, a benodwyd yn ddiweddar i’r rôl brenhinol. Bydd CultureStep yn galluogi'r daith gael ei ymestyn i 5 o ysbytai ledled De Cymru. bydd yn para 5 diwrnod ac yn cwmpasu 4 ward ym mhob ysbyty - dementia, iechyd meddwl a phlant. Gyda chyfartaledd o 20 o bobl ar bob ward, bydd y daith yn cyrraedd cyfanswm o dros 400 o fuddiolwyr.

Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM ) a Pharc Pendine
Mae Pendine Park yn un o brif noddwyr Gŵyl Piano Rhyngwladol Cymru y 2016 a drefnwyd gan CGWM. Mae'r busnes yn cefnogi'r darn agoriadol a roddwyd gan y pianydd o fri, Peter Donohoe. Mae Doniau Cudd / Hidden Talents yn brosiect arloesol CGWM ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sydd ag anableddau dysgu. Bydd buddsoddiad CultureStep yn galluogi i gyfarwyddwr yr ŵyl a phianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn -Jones i weithio gydag un o'r grwpiau Doniau Cudd ar ddarn creadigol arbennig i'w berfformio yn ystod yr ŵyl.

Prosiectau sy'n Ffocysu ar mwy nag un Blaenoriaeth CultureStep: 

CELF A PHLANT A CELF AC IECHYD

NoFit State a United Welsh Housing Association
Comisiynwyd NoFit State gan United Welsh yn wreiddiol i gyflwyno sesiwn Silver Circus yn ei llety gwarchod. Mae'r bartneriaeth hon bellach yn cael ei ymestyn. Mae United Welsh, gyda chymorth Cymunedau'n Gyntaf Caerffili, yn cynnal 4 perfformiad o gynhyrchiad awyr agored mwyaf newydd NoFit State, BLOCK, mewn 4 o’u cymunedau mwyaf difreintiedig. Bydd buddsoddiad CultureStep yn galluogi rhaglen 10 wythnos o weithgarwch cyfranogol ar gyfer 80 o bobl ifanc yn y pedwar lleoliad.

Pippin’s Designs Limited a Chymdeithas Tai Sir Fynwy
Mae Cymdeithas Tai Sir Fynwy wedi partneru Pippin’s er mwyn ymgysylltu â thrigolion mewn lleoliadau yn Nhrefynwy, Cas-gwent, Y Fenni a Chaldicot, yn canolbwyntio yn arbennig ar fenywod ifanc a mamau ifanc sy’n agored i niwed, er mwyn gwella ansawdd eu bywyd a’r cymuned. Bydd y gweithdai'n cynnwys pobl ifanc sy'n agored i niwed a allai fod wedi dioddef cam-drin yn gorfforol a meddyliol a thrais yn y cartref a mamau ifanc yn dysgu i ymdopi â magu plentyn mewn ynysiaeth. Bydd pob un yn cael eu cefnogi i ennill y Wobr Celfyddydau Efydd, cymhwyster Cenedlaethol lefel 1 o Goleg y Drindod Llundain. I rai, dyma'r tro cyntaf iddynt ymgysylltu â dysgu, gan roi iddynt ymdeimlad o falchder, hyder a hunan-barch. Byddant yn creu portreadau teulu i fynd adref a’u trysoru. Bydd cyllid CultureStep yn cyfrannu at gostau cyffredinol y prosiect.

CELF A PHLANT A CELF A'R ARDALOEDD ARLOESI

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) a Western Power Distribution (WPD)
Mae WPD yn noddi Santa’s Stressful Day CBCDC, cyngerdd rhyngweithiol a roddir gan fyfyrwyr pres a fydd yn cyflwyno plant i gerddoriaeth glasurol. Bydd CultureStep yn galluogi 5 ysgol mewn ardaloedd difreintiedig i dderbyn 2 weithdy hanner diwrnod, yn ogystal â thocynnau cymorthdaledig i'r cyngerdd. Bydd WPD hefyd yn darparu gwobr o offeryn i ddechreuwyr ar gyfer cystadleuaeth a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r cyngerdd. Mae'r Coleg hefyd yn ymdrechu i ddarparu cyllid bwrsariaeth yn y dyfodol a bydd yn annog y plant i ymuno â'r Conservatoire Iau CBCDC.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (PromXtra) a View Creative Agency
Mae View Creative yn noddi'r Parth Creadigol yn PromXtra er mwyn codi ymwybyddiaeth o'i brand a gwella'r cynnig celfyddydau i blant lleol. Bydd y Parth Creadigol yn faes a ddyrannwyd ar y traeth. Bydd buddsoddiad CultureStep yn darparu gweithdai celf tywod am ddim a ddarperir gan Sandy Kidz Creations. Mi fydd plant o bob oed yn gallu cynhyrchu magnetau oergell a nodau tudalen y gallant gymryd adref. Bydd View Creative hefyd yn cynnal gweithdy darlunio lle mae plant yn cyfrannu at ddarlun haniaethol eang o 5 metr o hyd. Bydd hwn yn cael eu harddangos ar ôl y digwyddiad ym Mhorth Eirias, mewn adeilad datblygiad newydd trawiadol yng nghanol y promenâd newydd.

Yr Elusen Aloud a Chymdeithas Adeiladu’r Principality, ScottishPower Foundation a Snowdonia Cheese Company
Yn dilyn prosiect peilot 6 mis, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality, ScottishPower Foundation, a Snowdonia Cheese Company ar y cyd yn noddi y broses o gyflwyno Only Boys Aloud yng Ngogledd Cymru. Bydd y prosiect 12 mis ar gyfer 100 o fechgyn yn adeiladu ar y gwaith a wnaed hyd yn hyn, gan ymgysylltu yn ddyfnach gyda buddiolwyr i godi dyheadau a chyfleoedd bywyd. Bydd CultureStep yn cyfrannu tuag at y prosiect cyfan, a fydd yn cynnwys perfformiad proffil uchel yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, ym Mehefin 2016.

FOCUS Wales a The Leader
Mae The Leader wedi bod yn cefnogi FOCUS Wales ers nifer o flynyddoedd. Yn 2016, mae’r partneriaid eisiau cryfhau eu perthynas trwy gynnig profiad gwaith a hyfforddiant i unigolion ifanc dan anfantais yn eu cymuned. Bydd buddsoddiad CultureStep yn galluogi'r Ŵyl i gynnig 10 o leoliadau mewn peirianneg sain, goleuo a stiwardio a 20 slot o berfformiadau ( i aelod o band, canwr ac ati). Yn ychwanegol, bydd 2 weithdai cerddoriaeth a 2 weithdai celf am ddim yn cael ei gynnig fel rhan o brif raglen yn yr ŵyl. 

CELF AC IECHYD A CELF A'R ARDALOEDD ARLOESI

Hijinx a Western Power Distribution (WPD)
Mae Hijinx wedi hyfforddi 10 o actorion ag anableddau dysgu mewn technegau Chwarae Rôl fel y gallant helpu staff y ganolfan gyswllt i wella eu sgiliau cyfathrebu wrth ddelio â chwsmeriaid sy'n agored i niwed. Bydd hyn yn cynnwys pobl sydd ag anabledd dysgu, anghenion arbennig neu yn dioddef o bryder a straen. Mae'r actorion eisoes wedi gweithio'n llwyddiannus gyda meddygon iau a'r heddlu yn y ffordd hon ac, yn 2015, treialwyd sesiwn wedi'i deilwra ar gyfer staff WPD yng Nghaerdydd. Gyda chefnogaeth gan CultureStep, bydd Hijinx yn ymestyn y cyfle hwn i bob aelod o Dîm Gwasanaeth Blaenoriaeth WPD. Fel rhan o'r prosiect, bydd ffilm o'r hyfforddiant yn cael ei greu ar gyfer defnydd yn y dyfodol gan y busnes a'r partner celfyddydol. Bydd buddsoddiad CultureStep yn ariannu costau ymarfer a ffilmio.

CELF A PHOBL HŶN A CELF AC IECHYD

Music in Hospitals a Western Power Distribution (WPD)
Mae WPD yn noddi Music in Hospitals i gyflwyno 6 gyngherdd cerddoriaeth fyw i bobl hŷn sy'n agored i niwed ac yn ynysig yng Ngorllewin Cymru. Bydd y prosiect yn darparu WPD gyda'r cyfle i hyrwyddo ei Priority Services Register ymhellach tra'n ymgysylltu gyda chwsmeriaid newydd sy'n agored i niwed a’r henoed. Bydd CultureStep cyfrannu at ffioedd a threuliau.

CELF A PHLANT A CELF AC IECHYD A CELF A'R AMGYLCHEDD

Y VC Gallery, Arts Care Gofal Celf, Theatr Torch a Port of Milford Haven 
Mae'r Porthladd yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r VC Gallery, Arts Care Gofal Celf a Theatr Torch i ymchwilio ymddygiad gwrth-gymdeithasol pobl ifanc leol ar ei dir. Mae'n dymuno ariannu clwb celfyddydol fydd yn cael ei gynnal bob nos Wener yn ystod gwyliau'r ysgol. Y gobaith yw bydd y gweithdai yn pobl ifanc gweithgareddau artistig ysgogol a deniadol, gan eu hannog i beidio cymryd rhan mewn troseddu a fandaliaeth. Bydd CultureStep yn ariannu cyfranogiad y VC Gallery i’r prosiect.

CELF A PHLANT A CELF AC IECHYD A CELF A PHOBL HŶN

Gŵyl Rhyngwladol Gerddoriaeth Gogledd Cymru a Cartrefi Conwy a Pendine Park Care Organisation
Mae Cartrefi Conwy yn noddi taith cymunedol yr ŵyl sy'n cynnwys perfformiad o ansawdd uchel gan Live Music Now i unigolion ynysig a dan anfantais. Mae Pendine Park hefyd yn noddi’r gwaith ac yn gobeithio comisiynu darn newydd o gerddoriaeth ar gyfer yr ŵyl. Bydd CultureStep yn cyfrannu at y gwaith allgymorth, gan helpu'r ŵyl i gyrraedd cynulleidf o 6,000 unigolion yn ystod y daith.

CELF A PHLANT A CELF AC IECHYD A CELF A'R ARDALOEDD ARLOESI

Canolfan Gerdd William Mathias ( CGWM ) a Roberts of Portdinorwic Limited
Mae Roberts of Portdinorwic Limited yn un o brif noddwyr Gŵyl Piano Rhyngwladol Cymru 2016 a drefnwyd gan CGWM. Mae'n fusnes teuluol yn y pedwaredd cenhedlaeth sy'n cyflogi dros 80 o fobl. Felly, mae'r gymuned leol yn bwysig iawn i'r cwmni a mae buddsoddiad CultureStep yn ariannu prosiect addysgol ar gyfer plant ysgol lleol. Bydd cyfarwyddwr yr ŵyl, pianydd rhyngwladol ac athro Iwan Llewelyn -Jones yn ymweld â 2 ysgol uwchradd leol, yn roi gweithdy a chyngerdd i blant. Yn ogystal, bydd nifer o fyfyrwyr o bob ysgol a rhiant / gwarcheidwad yn cael cynnig tocynnau i fynychu cyngherddau gyda'r nos yr ŵyl - Dathlu Cyngerdd Cerddoriaeth Gymreig a Noson Ffiesta.

Pippin’s Designs a Tai Cymunedol Bron Afon
Mae Tai Cymunedol Bron Afon wedi partneru Pippin’s er mwyn ymgysylltu â thrigolion Torfaen, yn arbennig menywod ifanc a mamau ifanc sy’n agored i niwed, er mwyn gwella ansawdd eu bywyd a’r gymuned. Bydd y gweithdai yn canolbwyntio ar ddau grŵp penodol - rhai sy'n byw yn Nhŷ Cyfle, cyfleuster byw'n annibynnol ar gyfer pobl ifanc sy'n agored i niwed a allai fod wedi dioddef cam-drin yn gorfforol a meddyliol a thrais yn y cartref a mamau ifanc yn dysgu i ymdopi â magu plentyn mewn ynysiaeth. Bydd pob un yn cael eu cefnogi i ennill y Wobr Celfyddydau Efydd, cymhwyster Cenedlaethol lefel 1 o Goleg y Drindod Llundain. I rai, dyma'r tro cyntaf iddynt ymgysylltu â dysgu, gan roi iddynt ymdeimlad o falchder, hyder a hunan-barch. Byddant yn creu portreadau teulu i fynd adref a’u trysoru. Bydd cyllid CultureStep yn cyfrannu at gostau cyffredinol y prosiect.

CELF A PHLANT A CELF A PHOBL HŶN A CELF A'R ARDALOEDD ARLOESI

Rubicon a Chymdeithas Adeiladu’r Principality a Phrifysgol De Cymru
Mae Principality a Phrifysgol De Cymru yn gefnogwyr ymrwymedig o gwrs dawns cyn-alwedigaethol llawn amser Rubicon. Mae'r partneriaid yn dymuno i ddyfnhau y berthynas hon a bydd cyllid CultureStep yn galluogi prosiect newydd cyffrous gyda dimensiwn rhyngwladol. Mae dau goreograffwyr enwog, gyda chysylltiadau i Brifysgol Americanaidd, yn ymgymryd a chyfnod preswyl 2 wythnos yng Nghaerdydd. Byddant yn gweithio gyda darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol, yn ogystal â chyn-fyfyrwyr a phobl oedrannus, gan ddatblygu gwaith newydd o'r enw Unravelled. Bydd yn archwilio hyd oes dynol, edrychir arno o'r llencyndod, oedolaeth gynnar a'r blynyddoedd hŷn.

CELF A PHLANT A CELF A'R AMGYLCHEDD A CELF A'R ARDALOEDD ARLOESI

Menter Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd a Boom Cymru yn noddi gŵyl Tafwyl Menter Caerdydd yn 2016. Mae'r partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd i wneud yr ŵyl yn amgylcheddol gyfrifol ac yn dymuno gwneud hyn yn bennaf drwy gyfrwng y celfyddydau. Bydd CultureStep yn cyflwyno 3 agwedd newydd i'r prosiect:
1. Comisiynu Re-Create i ddarparu gweithdai celf mawr ar gyfer plant dan anfantais yn ystod hanner tymor mis Mai. Byddai'r rhain yn diweddu mewn arddangosfa yn ystod yr ŵyl;
2. Cyllido cyflwyniad Pedal Emporium o disgo a sesiwn nyddu paent wedi’i bweru gan egni pedal yn ystod yr ŵyl;
3. Cyflogi Band Pres Llareggub i ddarparu gweithdai pres yn y Parth Plant ac o gwmpas Tafwyl. Byddent hefyd yn cynnal perfformiadau rhwng gweithdai.

Theatr Spectacle ac Awdurdod Harbwr Caerdydd
Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi comisiynu Theatr Spectacle i greu cynhyrchiad theatr drochadwy, cyfranogol ar Ynys Echni. Mae'r busnes yn dymuno darparu i ymwelwyr taith sy’n rhyngweithiol, gan ymgysylltu ac arddangos hanes a ffordd o fyw yr ynys mewn ffordd unigryw. Bydd yn canolbwyntio ar y cyfnod Fictoraidd, WW2 a Marconi, hyd at y presennol a'r gwaith amgylcheddol a gynhelir ar yr ynys. Bydd buddsoddiad CultureStep yn ariannu Spectacle i addasu'r darn a’i theithio o amgylch ysgolion Caerdydd. Byddai 20 o sesiynau hanner diwrnod yn cael ei gyflwyno, gan gyrraedd 600 o ddisgyblion o fewn Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf y ddinas. Bydd y darn yn cael ei gynnig yn y Saesneg a'r Gymraeg.

CELF A PHLANT A CELF A PHOBL HŶN A CELF AC IECHYD A CELF A'R ARDALOEDD ARLOESI

Avant Productions a Chymdeithas Adeiladu’r Principality, Town and Country a Baguette-u-like
Mae Principality wedi ymrwymo i noddi cynyrchiadau Avant am 3 blynedd. Mae'r cwmni theatr sy'n seiliedig yn Nhonyefail hefyd wedi sicrhau cefnogaeth mewn newyddau gan 2 fusnes leol, Town and Country a Baguette-u-like, ar gyfer ei gynhyrchiad sydd ar y gweill o Loves Labours Won Shakespeare. Bydd cyllid CultureStep yn darparu gweithdai yn seiliedig ar y cynhyrchiad mewn ysgolion lleol, yn y Saesneg a'r Gymraeg. Yn ogystal â hyn, bydd CultureStep yn galluogi plant lleol sydd yn rhannu eu hamser rhwng rhieni maeth a'u rhieni i fynychu dosbarthiadau Avant yn rhad ac am ddim am 24 wythnos. Bydd hyn yn rhoi trefn a sefydlogrwydd tra'n datblygu eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol.