Buddsoddiadau CultureStep 2014-15

Crynodeb o Fuddsoddiadau CultureStep
Mai 2014 - Mawrth 2015

Prosiectau sy'n Ffocysu ar un Blaenoriaeth CultureStep:

CELF A PHLANT - ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.

Arts Care Gofal Celf (ACGC) a Bluestone Foundation & Celtic Camping
Mae'r Sefydliad Bluestone yn awyddus i hyrwyddo ei ei gwaith a’i hymrwymiad amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol. Mae'n ariannu ACGC i ddarparu 8 diwrnod preswyl o weithdai ar gyfer cyfranogwyr NEET dan anfantais gymdeithasol sy’n byw yng Ngorllewin Cymru, mewn partneriaeth â Dawns TAN. Mae'r prosiect, a ddyfeisiwyd yn dilyn perfformiad Dawns TAN mewn digwyddiad C&B Cymru, yn cynnig cyfle unigryw i'r bobl ifanc yma i gymryd rhan mewn gweithdai dawnsio stryd a datblygu eu sgiliau perfformio a chymdeithasol. Bydd CultureStep yn cyfrannu at ffioedd proffesiynol y cyfarwyddwr a'r coreograffwyr fydd yn gweithio gyda'r 40 o gyfranogwyr NEET.

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Valero
Mae Nawdd Valero o’r Coleg wedi galluogi sefydliad Stiwdio Actorion Ifanc yng Ngorllewin Cymru. Gyda’i chartref yng Ngholeg Sir Benfro, mae'r cyfleuster yma yn darparu hyfforddiant actio arbenigol ar gyfer pobl ifanc rhwng 12-20 mlwydd oed. Bydd CultureStep ariannu rhaglen o weithdai drama allgymorth a ddarperir mewn ysgolion mewn cymunedau difreintiedig yn Ngorllewin Cymru. Bydd yn arwain at ymgysylltiad gan gyfranogwyr newydd ar gyfer y Stiwdio, gan gynnwys 5 bwrsariaethau wedi’ profi ar gyfer tymor yr haf. Mae'r buddsoddiad hefyd yn galluogi pobl ifanc i fod yn rhan o ffilm fer drwy bartneriaeth gyda It’s My Shout Productions. 

Canolfan Mileniwm Cymru a Budget Vets
Fel noddwr celfyddydol newydd, mae Budget Vets yn cefnogi Canolfan Mileniwm Cymru i fynd i’r afael ac un amcan busnes allweddol o weithio gyda phobl a chymunedau. Mae CultureStep yn ymestyn y bartneriaeth drwy alluogi rhaglen gweithdy cyffrous mewn 5 ysgol yn yr ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf lle mae swyddfeydd Budget Vets wedi eu lleoli - Abertyleri, Blackwood, Casnewydd, Porth a Risca. Bydd disgyblion yn dysgu sgiliau newydd mewn Drymio Affricanaidd a Dylunio Masgiau, yn unol â The Lion King, sydd yn dod i Ganolfan Mileniwm Cymru ar ddiwedd 2014.

Canolfan Ucheldra a Holyhead Boatyard Ltd

Mae Holyhead Boatyard Ltd yn darparu cefnogaeth barhaus i Ganolfan Ucheldre fel rhan o'i agenda cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, gan ddarparu cyfleoedd mewn ardal ddifreintiedig o'i chymuned. Mae CultureStep yn talu am gost y ffioedd artistiaid i gyflwyno 3 math o weithdai ar gyfer y ganolfan: 3 diwrnod o weithdai dawns, cwrs cerfio carreg wythnos o hyd a Clwb Celf Dydd Sadwrn am 1 flwyddyn. Bydd pob gweithdy yn targedu plant o Wardiau Cymunedau yn Gyntaf Caergybi.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Brenig Construction a Threeways

Bu cwmni adeiladu Brenig Construction a garej Threeways gynyddu eu nawdd ar gyfer Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru 2014 i godi ymwybyddiaeth brand a bodloni amcanion CSR. Roedd y digwyddiad 3 diwrnod a gynhaliwyd yn Llandudno yn Venue Cymru, yn croesawu corau o bob rhan o'r byd. Galluoga CultureStep i gynnal weithdai mewn rhai ysgolion sy’n anoddaf eu cyrraedd yng Ngogledd Cymru cyn arwain at y gystadleuaeth yn Diwrnod yr Ysgolion yn yr ŵyl. Roedd hyn yn helpu i sicrhau bod y digwyddiad yn fwy cynhwysol nag erioed o'r blaen.

Elusen Aloud a Snowdonia Cheese Company Ltd a Chymdeithas Adeiladu Principality 
Ers ei sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi ymgysylltu gyda dros 300 o bobl yn eu harddegau ledled De Cymru mewn canu corawl. Mae’r noddwr newydd, Snowdonia Cheese, yn cefnogi menter beilot Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae prif noddwr y côr, Principality, wedi cynyddu ei chefnogaeth o OBA i gynorthwyo'r prosiect ac mae Aloud wrthi ar hyn o bryd yn codi'r £24K sy’n weddill ar gyfer y cynllun peilot. Pe bai hyn yn cael ei gyflawni, bydd CultureStep yn cyfrannu at y prosiect, fydd yn gorffen gyda perfformiad yng Ngogledd Cymru fel rhan o Daith Gwanwyn Only Men Aloud.


Elusen Aloud 

Focus Wales a NWN Media (The Leader) a Dee Valley Water
Mae’r Leader a Dee Valley Water yn noddi Focus Wales, Gŵyl celfyddydol dros benwythnos o hyd yn Wrecsam. Dymunai’r ddau fusnes ddangos eu hymrwymiad i Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol o fewn y gymuned ehangach. Bydd CultureStep yn ariannu diwrnod o weithdai celf a cherddoriaeth ar gyfer 50 o blant o Ganolfan Ieuenctid mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf yn Wrecsam, Parc Caia. 

Hay Festival & LoveReading
Mae LoveReading yn noddi Cornel Lyfrau yng Ngŵyl y Gelli 2015 i ysbrydoli a chymell darllenwyr anfoddog a phlant â dyslecsia. Mae'r ŵyl yn gweithio gyda Dyslexia Action i dargedu cynulleidfaoedd drwy ei gysylltiadau a rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol. Bydd gweithdai penodol yn cael ei drefnu i annog, cefnogi ac ysbrydoli cariad at ddarllen drwy ymgysylltu ag arbenigwyr dyslecsia. Bydd CultureStep yn darparu 8 o weithdai ar gyfer plant â dyslecsia yn y Scribblers Hut yng Ngŵyl y Gelli. Mae'r gan y sefydliad gapasiti o 50 ac felly mae gan y gweithgaredd y potensial i gyrraedd hyd at 400 o unigolion.

NoFit State Circus ag Admiral 
Gan adeiladu ar berthynas sefydledig Admiral gyda NoFit State Circus, mae CultureStep yn cefnogi prosiect allgymorth cymunedol newydd ar gyfer disgyblion mewn dwy ysgol gynradd, a leolir yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yng Nghaerdydd. Bydd y fenter, sydd hefyd yn ymgysylltu staff Admiral fel cyd-ddarparwyr, yn diweddu gyda preswyl sgiliau perfformio dwys yn arwain at berfformiad cyhoeddus.

CELF A PHOBL HŶN: ymgysylltu pobl hŷn sy'n niwediadwy a difreintiedig yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau, gan gynnig ysbrydoliaeth i bobl sydd fel arfer yn cael eu hynysu oddi wrth deulu, ffrindiau a / neu gymdeithas.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Cartrefi Conwy
Buddsoddodd Cartrefi Conwy mewn gweithdai ffotograffiaeth cynhwysiant digidol i bobl hŷn sy'n byw mewn llety gwarchod. Roedd y prosiect mor llwyddiannus nes bod y busnes yn dymuno ymestyn y fenter ymhellach. Ariannwyd y cynllun CultureStep ragor o weithdai wedi'u hanelu at alluogi dynion hŷn sy’n anodd eu cyrraedd i gynhyrchu eu gwaith eu hunain. Bydd y gwaith o ganlyniad yn cael ei arddangos mewn Cynllun Tai Cysgodol newydd yn Llandudno yn ogystal ag yn Diwrnod y Bobl Hŷn gan Cartrefi Conwy, pan fydd amrywiaeth o gyfleoedd digidol rhad ac am ddim yn cael eu cynnig i’r rhai sy’n mynychu.

CELF A’R AMGYLCHEDD: annog ymwybyddiaeth o, a dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol drwy'r celfyddydau

Canolfan Grefft Rhuthun a Peninsula Home Improvements
Drwy bartneriaeth gyda Chanolfan Grefft Rhuthun , mae Peninsula wedi comisiynu artist sy’n gweithio â golau pensaernïol i greu gwaith ar gyfer gosod yn ei ystafell arddangos. Mae'r busnes hefyd yn noddi'r artist i weithio gyda disgyblion mewn Ysgol yn Lanelwy am 3 diwrnod. Bydd CultureStep yn ymestyn y bartneriaeth trwy ariannu yr artist i gyflwyno prosiect celfyddydol amgylcheddol i 5 ysgol yn Sir Ddinbych. Bydd yr holl waith o ganlyniad yn cael ei arddangos yn y Ganolfan Grefft gan ddangos pŵer y celfyddydau yn hyrwyddo a dangos materion amgylcheddol.

 
Canolfan Grefft Rhuthun a Peninsula Home Improvements  

Canolfan Grefft Rhuthin a Jones Bros
Bydd Jones Bros dangos ei ymrwymiad i'r amgylchedd drwy gydweithio â'r ganolfan grefftau i ailddefnyddio ac ailgylchu ei deunyddiau gwastraff. Mae'r busnes hefyd yn dymuno sicrhau bod ei staff yn deall ei polisi amgylcheddol. Mae'n noddi 5 diwrnod o weithdai i ysgolion lleol, fydd yn addysgu plant am werth a phwysigrwydd eu hamgylchedd. Bydd y bartneriaeth hefyd yn cynnwys Diwrnod Datblygiad Proffesiynol yn y ganolfan grefftau ar gyfer staff gweinyddol Jones Bros, gan roi cyfle i ymgyfarwyddo â'r deunyddiau a ddefnyddir yn y gweithle er mwyn datblygu ymrwymiad a chymhelliant y staff. Bydd CultureStep yn caniatau’r datblygiad o becyn dysgu ar gyfer y plant i gyd-fynd â'r gweithdai. 

CELF AC IECHYD: cydweithio â'r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol

Act Now Creative Training a Legal & General (L&G)
Mae Legal & General wedi cefnogi Act Now i weithio gyda Caer Las, elusen sy'n seiliedig yn Abertawe sy'n ymroddedig i achosion effaith o allgáu cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r hyfforddwr celfyddydol, Adrienne O'Sullivan, wedi cyflwyno rhaglen yn mhrosiect Connect yr elusen, sef canolfan adnoddau cymunedol a arweinir gan gleientiaid, sy'n ymroddedig i oedolion sy'n byw gyda, neu sy'n gwella, o anawsterau iechyd meddwl. Trwy gysylltu ei strategaethau CSR a Iechyd a Lles, mae L&G yn bwriadu lleihau'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl, yn y gymuned ac yn fewnol ar draws y busnes. Mae CultureStep yn ariannu gweithdy ychwanegol fydd yn cydnabod y cyfraniad, dewrder ac ymrwymiad y cleientiaid at y rhaglen ac yn rhoi cyfle i gyflawni gwerthusiad manwl o'r cynllun peilot.

 
Act Now Creative Training a Legal & General  

Prosiectau sy'n Ffocysu ar mwy nag un Blaenoriaeth CultureStep:

CELF A PHLANT A CELF AC IECHYD

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Wales & West Utilities 
Fel rhan o'i Ymgyrch Ymwybyddiaeth Carbon Monocsid, mae Wales & West yn cefnogi'r coleg i hyrwyddo peryglon gwenwyn CO i fyfyrwyr 12-18 oed drwy hyfforddiant a pherfformiadau pypedwaith. Mae CultureStep yn ymestyn cyrhaeddiad y prosiect drwy ariannu perfformiadau a gweithdai ychwanegol mewn pumb o ysgolion a cholegau mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf Casnewydd a Gorllewin Cymru. Byddant yn targedu'r bobl ifanc sydd mwyaf dan anfantais cymdeithasol ac economaidd yn y rhanbarthau hyn.

 
CBCDC a Wales & West Utilities
Llun gan Kieran Ridley  

Pippin’s Designs Ltd a Chymdeithas Pêl Droed Cymru (CPDC)
Mae CPDC yn ariannu Pippins Designs i ymgysylltu gyda 200 o bobl ifanc anabl a difreintiedig yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Menter nid-er-elw cymunedol yw Pippins, sy'n arbenigo mewn darparu gweithdai celf wedi'u teilwra ar gyfer plant ac oedolion o bob gallu. Mae CultureStep yn cefnogi gweithdai creadigol ychwanegol ar gyfer 100 o blant anabl a dan anfantais yn Aberystwyth, Rhyl, Wrecsam, Bangor a Drenewydd.

 
Pippins Designs a Chymdeithas Pêl Droed Cymru
Llun gan Sally Phillips   

CELF A PHOBL HŶN A CELF AC IECHYD

Chapter a Legal & General
Mae Legal & General yn noddi'r ffrydio byw o gynhyrchiad theatr newydd fydd yn gosod rhai sy'n dioddef o ddementia, yn ogystal â'u gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill, ar y llwyfan i drafod y daith emosiynol a dewr o’r rhai a effeithir gan y cyflwr. Bydd CultureStep yn dyfnhau'r berthynas drwy ariannu cyfres o weithdai ar gyfer gweithwyr y busnes. Bydd hyn yn dod â nhw yn agosach at y prosiect ac yn eu helpu nhw i ddeall yn well yr heriau dyddiol o’r rheini sy'n dioddef o ddementia.

Galeri Caernarfon Cyf a Pendine Park Care Organisation
Mae Pendine Park yn noddi gweithgareddau creadigol rheolaidd Galeri i bobl hŷn ledled 2015 - cyngherddau misol TONIC , ESTYNETO sesiynau ymestyn a ymlacio a grŵp dawns CAI . Mae'r busnes yn adeiladu canolfan newydd i bobl â dementia yng Nghaernarfon ac yn dymuno ymgysylltu a’r gymuned leol. Yn ogystal â nawdd ariannol, Mae Pendine Park yn darparu hyfforddiant arbenigol ar gyfer staff mewnol Galeri i'w helpu i adnabod a delio ag unigolion sydd â dementia. Mae cynllun arian CultureStep yn cyfrannu at ffi artistig Cai Tomos ' er mwyn galluogi'r grŵp dawns CAIN i gymryd rhan yn nathliadau proffil uchel 10fed pen-blwydd Galeri yn Ebrill 2015.

 
Galeri Caernarfon Cyf a Pendine Park Care Organisation  

Jan Gardner a Cartrefi Conwy
Mae Cartrefi Conwy yn ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o wella iechyd a lles tenantiaid hŷn. Mae'r busnes wedi comisiynu’r artist Jan Gardner i ddarparu gweithdai ar gyfer yr henoed a grwpiau o denantiaid wedi’u targedu sy'n agored i niwed yn ei Gynllun Byw Annibynnol newydd yn Llandudno. Mae defnydd Jan o balet lliwiau bywiog yn bwriadu codi calon ac yn helpu unigolion i adennill atgofion. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar y rhai sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl fel iselder neu Dementia. Bydd CultureStep yn cyfrannu at ffioedd Jan. Mae'r prosiect yn cael ei gynnal dros gyfnod o 10 wythnos gyda'r gwaith sy'n deillio yn cael ei harddangos yn ystod Ddiwrnod Pobl Hŷn yng Nghysgod y Gogarth.

Live Music Now (LMN) a Western Power Distribution
Mae Western Power yn ariannu 5 perfformiad cyfranogol gan gerddorion LMN mewn cartrefi gofal yng Ngorllewin Cymru. Mae'r busnes yn anelu at gynyddu ei sylfaen cwsmeriaid drwy godi ymwybyddiaeth ymysg pobl hŷn o'i Cofrestr Gwasanaethau Blaenorol Rhad ac am Ddim. Bydd CultureStep yn galluogi perfformiad ychwanegol yng Nghanolfan Gelfyddydau Y Ffwrnes yn Llanelli. Bydd y digwyddiad arbennig yn dwyn ynghyd pobl hŷn sy'n agored i niwed am brynhawn o gerddoriaeth a sgwrs.

CELF A PHLANT, CELF A PHOBL HŶN, CELF AC IECHYD

Eisteddfod Gerddoriaeth Ryngwladol Llangollen a Pendine Park
Mae Pendine Park yn noddi’r Eisteddfod er mwyn codi ei broffil ac i alluogi 100 o’i drigolion i gymryd rhan mewn gweithdy cerdd a dawns gyda 500 o blant. Y nod yw i ddangos y pŵer a’r grym y gallu gerddoriaeth ei gael ar draws y cenedlaethau. Bydd CultureStep yn cefnogi ysgolion a ni fyddai fel arall yn gallu fforddio'r tocynnau i fynychu a chymryd rhan mewn Diwrnod Rhyngwladol Plant.

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a Pendine Park Care Organisation Ltd

Yn 2014, mae sefydliad gofal Pendine Park wedi dyblu ei nawdd i’r ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru flynyddol er mwyn cefnogi gwaith allgymorth a ddarperir gan Live Music Now Cymru yn ystod wythnos yr ŵyl. Galluogodd hyn i unigolion ynysig a rhai sy’n llai abl ar draws Ogledd Cymru i gael profiad o gerddoriaeth fyw o safon uchel. Bydd perfformiadau rhyngweithiol yn cael eu cynnal mewn cartrefi gofal, cartrefi henoed, ysgolion arbennig, hosbisau a chanolfannau dydd. Bydd CultureStep yn cyfrannu at y prosiect, gan helpu Live Music Now i gyrraedd cynulleidfa cyfanswm o dros 2,000 yn ystod y daith, gan gynnwys mwy na 1,000 o bobl hŷn sy’n ynysig a tua 1,000 pobl ifanc dan anfantais.

CELF & PHLANT A CELF A PHOBL HYN

Canolfan Milenium Cymru a Mermaid Quay
Mae’r noddwr newydd, Mermaid Quay, yn cefnogi Canolfan Mileniwm Cymru i ganfod, cofnodi a rhannu straeon o drigolion Tiger Bay cyn adfywio Bae Caerdydd. Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gweithio gyda sefydliadau lleol, ffigurau cymunedol allweddol a thrigolion y gorffennol a'r presennol i ddal hanes yr ardal. Mae cenedlaethau hŷn a phlant ysgol gynradd ardal Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Butetown, Glan yr Afon, Grangetown, yn cymryd rhan yn y prosiect. Bydd y straeon yn cael eu casglu ac yn cael eu cadw yn ddigidol a bydd taith Blue Plaque yn cael ei greu o amgylch Tiger Bay. Bydd CultureStep yn cyfrannu at y digwyddiad casglu stori yn ogystal a’r Blue Plaque yn Mermaid Quay.

Rhian Haf a Phoenix Optical Technologies Ltd

Drwy grant gan Cyngor Celfyddydau Cymru, cafodd artist gwydr, Rhian Haf, y cael i ymgymryd â phreswyliad 2-mis gyda Phoenix Optical Glass. Mae cefnogaeth y busnes wedi caniatáu iddi ddatblygu ei ymarfer a chwblhau corff newydd o waith. Bydd CultureStep ymestyn y bartneriaeth drwy ariannu prosiect allgymorth i blant a phobl hŷn yn Sir Ddinbych, gan roi cyfle i ddysgu am a defnyddio gwydr mewn ffordd creadigol. Bydd y busnes yn ymestyn ei gefnogaeth cychwynnol trwy ddarparu offer yn ogystal â darnau sgrap o ddeunyddiau ar gyfer y gweithdai. Bydd y buddsoddiad yn galluogi 10 diwrnod o weithdai a 2 ymweliad safle i'r ffatri. Bydd y gwaith sy'n deillio yn cael ei arddangos yn Llyfrgell y Rhyl.

CELF A PHLANT A CELF A'R AMGYLCHEDD

Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Chymdeithas Adeiladu’r Principality
I nodi canmlwyddiant geni awdur a bardd Cymreig T. Llew Jones, mae’r Eisteddfod yn galluogi cyfres o weithdai yn y ddwy ardal o Gymru lle enillodd T. Llew Jones y Gadair yn yr Eisteddfod. Mae’r artist Bethan Clwyd yn ymweld ag ysgol yng Nglyn Ebwy i ddylunio a chreu cadeiriau wedi'u gwneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, gan ddefnyddio ysbrydoliaeth o storïau a barddoniaeth T. Llew Jones yn y dyluniad gorffenedig. Yng Nghaernarfon, mae Eluned Parri yn gweithio gyda phobl ifanc o Stad Sgubor Goch i greu murlun yn seiliedig ar ei storïau a’i gerddi. Bydd y gwaith wedyn yn dod yn nodwedd bwysig o'r pentref llenyddiaeth newydd sy’n cael ei chreu yn Eisteddfod 2015. Bydd CultureStep ariannu'r gweithdai. 

CELF A PHLANT, CELF A PHOBL HŶN, CELF AC IECHYD A CELF A'R AMGYLCHEDD

Y VC Gallery a Valero
Mae Valero yn noddi y VC Gallery yn Aberdaugleddau i ddarparu gweithdai creadigol i grwpiau wedi'u targedu o bobl dan anfantais yn Sir Benfro, gan ddefnyddio'r celfyddydau fel cyfrwng i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol ac yn cynorthwyo unigolion i adennill hyder.
Mae'r prosiect yn targedu cyn-filwyr yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, gan ganolbwyntio ar rhai sy’n dioddefwyr Anhwylder Straen Trawma. Bydd grwpiau eraill hefyd yn cymeryd rhan gan gynnwys plant dan anfantais, gofalwyr ifanc, grwpiau iechyd meddwl ac oedolion anabl. Bydd CultureStep yn ariannu deunyddiau i redeg 25 o weithdai cyfuno celf a'r amgylchedd. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal dros gyfnod o 14 wythnos ac o ganlyniad a bydd y gwaith yn cael ei arddangos ledled Sir Benfro a thu hwnt.