Blog 2013/2014

Blog Interniaethau Creadigol 2013/2014

Wythnos 40: Sinéad Owens, WheelWorks

Ni allaf gredu mai dyma fy niwrnod olaf fel Intern Creadigol yma yn WheelWorks ac oherwydd hynny, hoffwn ymroi’r blog hwn i fy mhrofiad cyffredinol.

Adeg hon y llynedd roeddwn yn graddio o Brifysgol Queens gyda phen llawn dryswch a dim syniad ynglyn a cyfeiriad fy ngyrfa. Yn sicr nid oeddwn yn credu y byddaf i, blwyddyn yn ddiweddarach, wedi ennill profiad bywyd hollbwysig yn gweithio mewn amgylchedd proffesiynol. Yn y deng mis diwethaf rwyf wedi dysgu mwy nag y gallwn fod wedi dymuno, yn broffesiynol ac yn bersonol. Rwyf wedi dysgu sut i gyd-drefnu prosiect, rheoli cyllideb, cyflawni ceisiadau cyllido, cwblhau adroddiadau cyllido ac ymchwilio i ffynonellau eraill o gyllid ymhlith llawer o bethau eraill. Ar ddechrau'r rhaglen, fe osodom ni (interniau creadigol) gyfres o nodau SMART. Doeddwn i ddim wirioneddol yn meddwl ar ol ar ôl deg mis byddwn wedi cyrraedd yr holl amcanion nodais i fy hun, ond roeddwn yn anghywir! Rwyf wedi cyflawni cymaint mewn cyfnod mor fyr o amser ac mae wedi gwneud i mi sylweddoli pa mor lwcus oeddwn i i gael y cyfle hwn.

Mae fy mhrofiad fel Intern Creadigol Celfyddydau & Busnes NI wedi bod yn amhrisiadwy ac mae yn sicr wedi fy helpu i symud ymlaen yn y Diwydiant Celfyddydol. Roedd y cymorth a'r arbenigedd a ddarparwyd gan Celfyddydau & Busnes NI yn ystod y rhaglen hon yn ddim byd llai na gwych. Gan gynnwys ein gwahodd i gyrsiau meistr a seminarau yn ogystal a gyfarfodydd cyfeillgar i gynnig cyngor, mae staff Celfyddydau & Busnes NI wedi bod yn hynod o ddefnyddiol. Drwy C&B NI cawsom gyfle i rwydweithio gyda chodwyr arian ysbrydoledig, aelodau staff o sefydliadau eraill ac wrth gwrs ein mentoriaid busnes; sydd i gyd wedi rhannu cyngor amhrisiadwy. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Vincent McCann am yr holl gymorth a roddodd i mi drwy'r broses hon. Rydw i wir yn gwerthfawrogi’r holl ddysgu a gynhaliwyd yn ystod ein cyfarfodydd ac rwy'n gwybod y bydd o fudd enfawr i fy nyfodol.

Wrth gwrs mae’n rhaid i mi roi sylw arbennig i fy nghydweithwyr yma yn WheelWorks sydd wedi bod yn wir anghredadwy. O'r diwrnod cyntaf gwnaethant i mi deimlo'n rhan o'r tîm a gallaf ddweud yn onest,hyd yn oed ar ôl pob cais cyllido, adroddiad ariannu a'r holl derfynau amser pwysig, rwyf wedi mwynhau pob munud o weithio yma dros y deg mis diwethaf. Mae'r arweiniad a'r gefnogaeth a gefais gan bob aelod o'r tîm wedi gwneud i mi deimlo'n hynod o freintiedig i'w hadnabod a ni allaf ddiolch digon iddyn nhw. Rwyf wedi dweud hyn o'r blaen, ond mae'n wir, rwyf yn teimlo mor gwynfydedig i wedi cael fy ngosod mewn gweithle mor gadarnhaol gyda chyd-weithwyr sy'n frwdfrydig ac yn angerddol am y gwaith maent yn ei wneud a'r bobl y maent yn helpu.

I unrhyw un sy'n ystyried gwneud interniaeth fel hyn, rwyf yn eich annog i wneud hynny. Mae wedi bod yn brofiad gwych. Mae'r dysgu a'r cyfleoedd anhepgor a wnaed ar gael i mi drwy’r interniaeth hwn wedi cynnig dealltwriaeth unigryw i mi efallai na fyddaf wedi cael fel arall.

Er mai dyma fy niwrnod olaf fel yr Intern Creadigol yma yn WheelWorks, ni allaf fod yn fwy balch o ddweud, o yfory ymlaen, fy nheitl swydd newydd yw Swyddog Datblygu'r Celfyddydau i WheelWorks.

Mae Celfyddydau & Busnes NI a WheelWorks wedi fy helpu i baratoi'r ffordd tuag at fy nyfodol ac am hynny yr wyf yn hynod ddiolchgar.


Wythnos 39: Lauren Webb, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Petawn yn diffinio'r Coleg mewn 150 o eiriau, byddwn yn dweud ‘Fel Conservatoire Cenedlaethol Cymru, rydym yn cynnig hyfforddiant arweiniol, ar y cyd, gyda ffocws ar ddiwydiant i genedlaethau newydd ar draws y celfyddydau perfformio'. Mae hwn yn un o'r sgiliau sylfaenol rwyf wedi datblygu eleni; y gallu i fynegi dadleuon cryf yn hyderus sy'n nodi yn gryno ein hangen yn y ffordd mwyaf clir.

Wrth weithio i Goleg, rwyf wedi profi’r holl gyffro sy'n digwydd ar ddiwedd blwyddyn academaidd llwyddiannus arall. Hefyd, mae’r ffaith fod hwn yn sefydliad celfyddydau perfformio yn golygu bod graddio yn un dathliad creadigol mawr o'n myfyrwyr talentog. Mae'r cyflawniadau yma mor lliwgar a chyffrous a mae’n wych i glywed amdanynt yn yr areithiau! Mae cael ein diddanu gan opera, wedi'i ddilyn gan y perfformiad pres gorau a welais erioed, yn nodi digwyddiad pleserus. Cefais gyfle i sgwrsio â llawer o bobl hyfryd hefyd, gan hyrwyddo ein cynllun rhoddi unigol, Connect, i bob un o'r rhieni balch yn gyntaf, ac yna diddanu'r bwrdd datblygu yn y cinio graddio!

Un diwrnod oedd yn cynnwys ychydig fwy o bwysau oedd y Talk and Tea gyda'r Pennaeth a siaradwr gwadd, y digwyddiad cyntaf ar raddfa mawr i mi fod yn gyfrifol amdano. Mae'r cyfle blynyddol i gasglu 100 o'n haelodau Cyswllt a Chyfeillion y Coleg yn caniatáu i ni ddiolch iddynt am eu cefnogaeth hael. Roeddwn i wedi llogi’r cyntedd a’r theatr, lle bu ein Pennaeth yn edrych yn ôl dros y flwyddyn a rhoddodd gipolwg ar yr hyn sydd o'n blaenau. Yn dilyn hyn oedd siaradwr gwadd cyffrous, i ddiddanu’r gynulleidfa am ein rhaglen hyfforddiant Radio. Fodd bynnag, nid oedd cynllunio llyfn ar fy ochr i bellach ac ar y funud olaf bu’n rhaid i’n siaradwr gwadd dynnu allan, er fod hyn am resymau dealladwy iawn. Yn ffodus, roedd aelod arall o staff defnyddiol y Coleg ar gael i helpu ac roedd pob dim yn iawn. Dilynwyd hyn gan berfformiad jazz hardd wedi’i gwtogi, o ddau gerddor myfyrwyr - chwaraewr sacs a bas, cyn tê prynhawn yn y cyntedd.

Mae'n fraint go iawn fy mod i wedi cyrraedd y pwynt lle gallaf fwynhau’r lefelau hyn o gyfrifoldeb a fy mod i hefyd yn adnabod nifer o'n cefnogwyr yn ddigon da i gael sgyrsiau manwl gyda nhw. Mae'n drist fy mod wedi cyrraedd yr wythnosau olaf o fy amser yn y Coleg, ond rwyf yn gwybod y byddaf yn ôl dro ar ôl tro ar gyfer y perfformiadau dwi’n caru, i enwi ond ychydig: y sioe gerdd Nadolig, tymor terfynol yr haf o ddrama ac yn anad dim y pypedau. Cynhyrchiad pypedau gwych eleni, The Impossible Fair, a grëwyd gan ein Dylunwyr Theatr ail flwyddyn, oedd y mwyaf eto. Bu’r Mountain View Ranch yng Nghaerffili yn creu lleoliad hardd ar gyfer y gynulleidfa i grwydro o olygfa i olygfa. Roedd popeth ar gael, o bypedau eliffant maint llawn i cwmwl siwgr canu a chewri 15 troedfedd yn llenwi’r hanes. Byddaf yn gweld eisiau’r holl greadigrwydd hwn; hyd yn oed wrth deipio’r blog yma ar fy nesg, gallaf glywed ymarferion ffliwt a chantorion opera.

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru wedi rhoi gymaint o gyfleoedd i mi drwy’r interniaeth yma, cyfleoedd nad oeddwn yn disgwyl fell arall ar yr adeg yma yn fy nghyrfa, ac mae un neu ddau o bosibiliadau gwaith cyffrous ar y gweill ar gyfer y misoedd i ddod. Rwyf wedi cael fy herio mewn nifer o ffyrdd cadarnhaol ac mewn amgylchedd cefnogol tu hwnt, gan ddatblygu fy sgiliau codi arian. Mae'r profiad dysgu yma wedi dangos i mi fod hwn yn lwybr gyrfa boddhaus, ac yn un dwi’n awyddus iawn i ddilyn, ac yn bwysicaf oll rwyf yn awr yn gwybod fod y gwaith amrywiol yma yn rhywbeth rwyf wir yn mwynhau!


Wythnos 38: Roisin Daley, Young at Art

Mae'n teimlo fel dim ond ddoe yr oeddwn yn ysgrifennu fy mlog diwethaf; mae amser wir yn pasio mor gyflym. 

Yn ddiweddar, fe wnes i a’r interniaid creadigol eraill gyfarfod â Celfyddydau & Busnes NI i ffilmio cyfweliad unigol yn y MAC. Wrth i mi baratoi, darllenais yn nol trwy fy nghais gwreiddiol i ymgeisio i fod yn intern, yn ogystal â’r nodaiadau gosodais i fy hun ar ddechrau'r rhaglen, nodiadau yr oedden yn teimlo ar y pryd oedd ychydig yn rhy uchelgeisiol ac allan o fy nghyrraeddiad. Fodd bynnag, wrth ddarllen drostynt, synnais i weld fy mod wedi cyflawni bron pob un ohonynt. Wrth edrych yn ôl ar hyn, cefais fy nharo gan pa mor bell yr wyf wedi dod o ran fy natblygiad proffesiynol dros gyfnod mor fyr o amser. Mae'n gwneud i mi sylweddoli pwysigrwydd gosod amcanion a pheidio â bod ofn i osod eich amcanion yn uchel.

Cyn dechrau ar y rhaglen Interniaid Creadigol, roeddwn i wedi gwirfoddoli mewn llawer o sefydliadau celfyddydol ond mi roedd hi wastad yn anodd i gaffael y cyfrifoldebau a’r sgiliau newydd yr oeddwn i’n creu yn gyson. Gyda’r interniaeth greadigol hyn, rwyf wedi elwa o hyfforddiant ar y swydd, seminarau craff ac sgyrsiau ysbrydoledig drwy Celfyddydau & Busnes NI, a diolch i fy rheolwr, Ali, rwyf wedi elwa o gael cymaint o gyfleoedd, sgiliau a phrofiadau newydd. Mae'r rhaglen hon wedi fy helpu i gael gwaith gyda sefydliad theatr plant lleol, Cahoots NI, lle rwyf yn awr yn gweithio fel codwr arian ar sail llawrydd, tra'n cydbwyso fy ngwaith gyda Young at Art. Rwy'n mwynhau gweithio i ddau sefydliad celfyddydol plant lleol mor gyffrous a phwysig o'r fath, ac rwyf yn teimlo, yn syml, na fyddwn wedi cael y sgiliau na’r profiad yma o waith heb yr interniaeth yma. 

Er bod y interniaeth wedi canolbwyntio ar godi arian, rwyf hefyd wedi mwynhau gweithio gydag aelodau eraill o'r tîm Young at Art, a chael cymaint o brofiad proffesiynol ag y bo modd. Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn cydlynu fy mhrosiect fy hun; grŵp rhieni a phlant bach creadigol rhad ac am ddim, a elwir yn ‘Culture Babies’, sy'n cael ei gynnal yng nghanolfan siopa Castlecourt dros yr haf. Ar ol codi arian ar gyfer y prosiect, rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gael roi cynnig ar raglennu a rheoli’r digwyddiadau, a hyd yn hyn mae wedi bod yn wych! Rwy'n ddiolchgar iawn hefyd oherwydd mae Young at Art yn fy nghadw i am ychydig mwy o fisoedd, felly byddaf yma tan ganol mis Hydref. Rwy'n teimlo'n bositif iawn am y dyfodol yn awr ac yn hyderus ynof fi fy hun fel codwr arian celfyddydol proffesiynol. Yn ystod y misoedd nesaf sydd gennyf ar ol yma, rwyf yn awyddus i barhau i dyfu a datblygu fy sgiliau.

 

Wythnos 37: Jennifer Kirkham, Chapter

Yn gynharach yr wythnos hon derbynais fy nghopi diweddaraf o Fundraising Magazine. Tra’n edrych ar wynebau y bobl mwyaf dylanwadol eleni ym maes codi arian, yn ogystal a darllen dadl ynglyn a diffyg rhoddi i elusennau bach, bu mi’n ymgolli fy hun mewn un erthygl penodol.

Bu Paul Farthing, cyfarwyddwr codi arian yn NSPCC, yn trafod her fwyaf y sector elusennol; sef ffeindio a chadw codwyr arian talentog. By un llinell yn sefyll allan yn arbennig -  'Gellid dadlau, fodd bynnag, fod yr her o ddod o hyd i, a chadw talent, yn dechrau ar ddechrau gyrfa mewn codi arian.' Mae'n awgrymu mae caniatáu i bobl gael profiadau a cyfleoedd o ddifri yw’r ateb efallai. Mae'n siarad yn fanwl am fuddsoddi mewn staff, gan roi digon o gyfleoedd i ddatblygu - gan eu caniatáu iddynt dreialu syniadau, i fethu, i ddysgu, ac yn cynnig hyfforddiant.

Wel mae popeth mae Paul yn siarad am, gan gynnwys hyfforddiant, datblygu, profiad a mwy, yn disgrifio yr hyn rwyf i wedi ei dderbyn yn ystod y Rhaglen Interniaeth Creadigol yma.

Trwy’r holl hyfforddiant a chymorth mae C&B Cymru wedi’ ddarparu, yn ogystal â'r cymorth gan fentor busnes a phrofiad uniongyrchol o fewn y sefydliadau; dylai pawb sydd wedi chwarae rhan fod yn hynod o falch eu bod nid yn unig wedi rhoi cyfle gwych i 4 o raddedigion sydd yn dechrau ar eu gyrfa, a dwi’n meddwl fydd yn parhau i fynd ar drywydd yma, ond maent hefyd wedi rhoi’r sgiliau i ni i greu (dwi’n gobeithio) codwyr arian talentog.

Rydw i mor falch bod C&B Cymru wedi cyhoeddi y bydd y Rhaglen Interniaeth Creadigol yn parhau am ail flwyddyn oherwydd ni alla’i ei ganmol mwy. Rwyf wedi mwynhau popeth am y profiad; felly pan roeddwn i’n ddigon ffodus i gael cynnig swydd amser llawn yn Chapter doedd dim gobaith y byswn i’n troi’r cyfle i lawr!

Ond wrth i fy mlog olaf ddod i ben, dyma lle rwyf yn dweud diolch, i pob un sydd wedi fy helpu ar hyd y daith yma!

 

Wythnos 36: Faye Hobson, The MAC

Penwythnos diwethaf cefais gyfle i weld y MAC yn gwneud yr hyn y mae'n ei wneud orau - arddangos talent leol newydd a chyffrous yn ystod Gŵyl Pick 'n' Mix; corwynt 2 ddiwrnod o theatr, dawns, celf perfformio a sioeau mewn mannau annisgwyl. Mae'r Ŵyl yn un o'r prosiectau y mae'r MAC yn cymryd rhan mewn cynllunio i gefnogi a datblygu’r sector celfyddydol yng Ngogledd Iwerddon. Roedd yn wych gweld hyn yn digwydd o flaen fy llygaid gydag artistiaid yn treialu darnau newydd o waith i gynulleidfaoedd wedi’u swyno. Mae'n wych i weld prosiectau fel Pick 'n' Mix dod yn fyw y tu allan i dudalennau adroddiadau neu ffurflenni cais; yr her i unrhyw codwr arian yw i ddal hanfod creadigol a chyffro prosiectau o'r fath a chyfleu hyn i ariannwr.

Ers fy mlog diwethaf, rwyf wedi mwynhau cymryd yr awenau ar godi arian o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, ardal sy’n ddiddorol iawn i mi oherwydd y potensial enfawr y mae’r math hwn o ariannu yn ei gynig. Mae gweithio gyda'r tîm rhaglenni yn y MAC i gyfateb prosiectau i arianwyr wedi bod yn wych ac wrth i fy ngwybodaeth dyfu, rwy'n teimlo'n fwy hyderus wrth gynnig argymhellion ynghylch pa brosiect yr wyf yn meddwl bydd yn cyd-fynd ag ariannwr penodol. Fe wnes i hefyd gymryd yr awenau ar fy nau cais cyllid cyntaf ac adroddiad i ariannwr y mis hwn, profiad a oedd yn gyfartal brawychus a chyffrous! Wrth gymryd y camau annibynnol cyntaf i mewn i fyd codi arian roeddwn yn anhygoel o ddiolchgar am yr hyfforddiant gwych a gefais gan Celfyddydau & Busnes GI a teimlais yn falch o gael cefnogaeth fy mentor celfyddydol Anne McReynolds (Prif Weithredwr y MAC), oedd yn gallu fy nghynghori ac arwain drwy'r broses.

Y mis hwn cymerodd yr interniaid rhan mewn ffilmio ar gyfer Celfyddydau & Busnes GI am y Cynllun Interniaid Creadigol. Rhoddodd hyn gyfle i fynd i ffwrdd oddi wrth fy nesg a myfyrio ar fy mhrofiad interniaeth hyd yn hyn. Ar gyfer y rhai ohonoch sy'n darllen hwn ac yn ystyried interniaeth, roeddwn yn meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol i rannu rhai o'r syniadau a drafodwyd yn y ffilmiau, felly dyma fy awgrymiadau:

  • Dewiswch yn ddoeth: Gall interniaeth strwythuredig gynnig profiad gwaith a mewnwelediad gwerthfawr iawn i weithio o fewn diwydiant, gan ei wneud yn gam cyntaf gwych o addysg i fyd gwaith. Dylech gael syniad clir o'r sgiliau, gwybodaeth, rhwydweithiau a phrofiad yr ydych am ei gael a dewis sefydliad cynnal a all eich helpu i wireddu hyn.
  • Byddwch yn intern gwych: Gwnewch y gorau o bob cyfle, edrychwch am feysydd lle y gallwch gynnig eich sgiliau, a defnyddiwcg fenter i ddod o hyd i ffyrdd o ychwanegu gwerth at bopeth a wnewch. Os nad ydych yn siŵr am rywbeth peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth gan gydweithwyr, rydych chi yno i ddysgu wedi'r cyfan!
  • Gwnewch y gorau allan ohono: Mae'n bwysig i wneud y gorau o'ch amser fel intern, gall set gytunedig o amcanion yn helpu i ganolbwyntio eich ymdrechion ac yn eich galluogi i werthuso pa mor llwyddiannus yr ydych wedi bod. Cynlluniwch eich strategaeth ymadael a meddyliwch am sut y gallwch gymryd eich profiad a’ch rhwydweithiau newydd ymlaen gyda chi.

Wrth i’m amser fel Intern Creadigol ddechrau dod i ben yr wyf yn edrych ymlaen at gymryd y camau nesaf yn fy ngyrfa, nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod y profiad codi arian enillais fel intern yn agor llawer o ddrysau i mi yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r rhaglen Interniaethau Creadigol wedi bod yn hollol wych ac ni allwn ei argymell yn ddigon uchel.

 

Wythnos 35: Johanna Shepherd, Canolfan Mileniwm Cymru

Mewn ychydig o oriau bydd perfformwyr ar hyd ac ar led Canolfan Mileniwm Cymru yn cymryd eu ciwiau. Bydd cynhyrchiad The National Theatre o War Horse yn chwarae i gynilleidfa llawn yn Theatr Donald Gordon. Bydd artistiaid dawns o bob cwr o Gymru yn perfformio eu gwaith yn y Stiwdio Weston fel rhan o Lwyfan Dawns Cymru 2014. Bydd Jonathan Dimbleby yn cyflwyno darllediad byw o Any Questions ar Radio 4 o Neuadd Hoddinott. Yn y bar bydd deuawd gwerin acwstig Remebering August yn gosod i fyny ar gyfer eu set, a bydd y cantores a chyfansoddwraig Sarah Louise Owen yn canu ar lwyfan y Glanfa - dim ond dau o dros 400 o berfformiadau rhad ac am ddim y mae'r Ganolfan wedi ei gynllunio ar gyfer y flwyddyn hon. O gosodiad Florilingua, yr artist gweledol Shani Rhys James yn y Cyntedd, a King Penguin Ernest Shackleton a Giant Bee Alfred Russell Wallace, gallwch arsylwi y cyfan o'r amgueddfa pop-up yn y Cyntedd, wedi ei fenthyca gan Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Hanes Naturiol, Prifysgol Rhydychen.Gallech weld unrhyw un o'r rhein os ydych yn crwydro i mewn i'r adeilad heno.

Ond er fod y wefr hwn o weithgaredd celfyddydol yn enghraifft wych o'r hyn y mae Canolfan Mileniwm Cymru yn ei wneud, ni fyddwch yn gweld rhai o'r pethau rwyf mwyaf balch ohonynt. Er enghraifft, diolch i gefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston ac Ymddiriedolaeth PRS for Music, mae'r Ganolfan wedi gallu comisiynu darn corawl newydd gan y cyfansoddwr cyffrous Paul Mealor a elwir yn 'Spirit of Hope'. Cafodd chwe deg pump o blant o Gymru y cyfle i berfformio’r gwaith newydd sbon yn Cape Town, fel rhan o'r dathliadau i gofio 20 mlynedd o ddemocratiaeth yn Ne Affrica. Ni fyddwch yn ei weld yn cael ei berfformio yn yr adeilad, ond gallwch weld ei ymddangosiad cyntaf yn y DU yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen ym mis Gorffennaf.

Dywedwyd y dylai codwyr arian ddisgwyl 9 na ar gyfer pob ie, ac mae rhai o'r pethau eraill ni fyddwch yn ei weld yn yr adeilad - o leiaf nid eto – yn brosiectau sydd ddim wedi llwyddo i oresgyn y rhwystr terfynol. Ond rwyf yn falch o'r ansawdd a'r gwaith aeth i fewn i’r cynigion a'r prosiectau hyn hefyd.

Nid oes unrhyw lwybrau brys mewn bywyd, ond mae'r rhaglen Interniaethau Creadigol wedi fy narparu gyda rhywbeth yn agos iawn ato: man cychwyn. Mae fy mentor celfyddydol, Marie Wood, fy mentor busnes, Gwenda Williams, ac eraill di-ri yng Nghelfyddydau & Busnes Cymru a'r Ganolfan, wedi buddsoddi amser ac arbenigedd i fy hyfforddi ac rwyf wedi tyfu mewn hyder a dysgu cymaint mewn amser cymharol fyr. Nid oeddwn yn siŵr pan dechreuais yr interniaeth os oedd codi arian yn iawn i mi; rydw i wedi darganfod gyda llawenydd ei fod hi yn. Rwyf wedi cael y cyfle i roi cynnig ar bron pob maes o godi arian, ac rwyf wedi gweld bod yna amrywiaeth o ffyrdd i ddatblygu gyrfa gwerthfawr a boddhaus. Rwyf wedi cael y fraint o weithio i sefydliad sy'n dyheu i fod yn bwerdy artistig - creu gwir fel gwydr o ffwrnais o ysbrydoliaeth. Mae'r rhaglen Interniaethau Creadigol ei hun wedi bod yn ffwrnais o ysbrydoliaeth i mi, ac rwy'n edrych ymlaen at fireinio ac adeiladu ar y sgiliau rwyf wedi eu hennill wrth i fy nhaith barhau.

 

Wythnos 34: Ciara McCafferty, Prime Cut Productions 

Yr wythnos hon yn swyddfa Prime Cut roeddem o'r diwedd yn gallu dathlu yn gyhoeddus y newyddion rhyfeddol bod ein Cyfarwyddwr Artistig, Emma Jordan, yn un o enillwyr Gwobr Breakthrough fawreddog Sylfaen Paul Hamlyn. Sefydlwyd y wobr hon i gefnogi entrepreneuriaid eithriadol y sector diwylliannol yn y DU. Bydd Emma yn derbyn swm syfrdanol o £295,000 i ddatblygu ei gwaith fel cyfarwyddwr theatr, mynd ar drywydd cydweithrediadau rhyngwladol newydd a bydd yn arwain cyfres o gyfleoedd datblygu i wneuthurwyr theatr sy'n dod i'r amlwg yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'r syniad o Entrepreneuriaeth Diwylliannol yn fy hudo. Mae Cultures and Globalisation: The Cultural Economy yn awgrymu fod angen i Entrepreneur Ddiwylliannol fod yn dair peth; strategydd sy'n sefydlu safbwyntiau hanfodol newydd, yn arloeswr sy’n creu posibiliadau newydd ac yn gatalydd sy'n gwneud i bethau ddigwydd.

Mae hyn i'w weld yn amlwg yn nod Emma o ddatblygu cyfleoedd ar gyfer gwneuthurwyr theatr sy'n dod i'r amlwg. Bydd hi’n gweithio gyda nifer o randdeiliaid allweddol i greu strategaeth ar gyfer dyfodol mwy disglair i gwmnïau sy'n dod i'r amlwg ac artistiaid unigol yng Ngogledd Iwerddon, trwy froceri cyfleoedd iddynt gael mynediad i'r adnoddau sydd eu hangen i fireinio a hybu eu crefft.

Fel artist sy'n dod i'r amlwg, mae’n rhyddhad i wybod fod unigolion a chwmnïau sefydledig yn cymryd camau i helpu i sicrhau dyfodol y theatr yng Ngogledd Iwerddon ac yn y DU yn ei chyfanrwydd. Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn cymryd rhan mewn nifer o ymgynghoriadau ar sut y gall materion gael eu gwella ar gyfer cwmnïau newydd yng Ngogledd Iwerddon. Un ymdrech mawr yn meddwl cydgysylltiedig yw’r syniad o gwmnïau sefydledig yn gweithio gyda chwmnïau newydd ar geisiadau am gyllid, er mwyn rhyddhau arian i'r cwmnïau newydd yma nad ydynt efallai'n gallu cael mynediad atynt trwy eu dulliau eu hunain.

Mae'r hinsawdd economaidd wedi golygu toriadau parhaus i gyllid ar gyfer y celfyddydau gan gyrff statudol ac felly mae meddwl yn greadigol yn hanfodol yn awr yn fwy nag erioed. Fodd bynnag, mae angen i’r safbwyntiau newydd hyn ddod nid yn unig o’r artistiaid ond hefyd y rhai sy'n gwneud grantiau. Mae’r Wobr Breakthrough yn cydnabod y manteision enfawr o ariannu'r rhai sydd â gweledigaethau cryf dros sut i wneud pethau mawr ddigwydd yn y celfyddydau ond yn rhoi’r hyblygrwydd o gefnogaeth iddynt cyn iddynt llunio cynlluniau gwaith manwl. Nawr dyna beth ydy ariannu ymatebol.

Parhaodd y newyddion da yn swyddfa Prime Cut gydag agoriad ein sioeau newydd, The Chile Trilogy neu 'The Chilogy' fel y cyfeiriwyd ato yn annwyl, gydag adolygiadau gwych gan gynnwys adolygiad pum-seren o’r Belfast Telegraph ar gyfer Tejas Verdes. Roedd y tair sioe yma yn dasg enfawr ar gyfer y tîm creadigol cyfan a'r pum merch hyfryd a fu'n perfformio ym mhob tair drama. Nid oes gwell teimlad na chamu y tu allan i'r swyddfa a phrofi'r cynyrchiadau rydych wedi bod yn helpu i ddod â ffrwyth. Roeddwn wrth fy modd gyda phob eiliad o fod yn rhan o'r tîm a helpodd i ddod â'r ddrama wleidyddol arloesol i Belfast, dinas sydd â mwy nag ychydig debygrwydd yn ei gorffennol i Chile. Roedd bod yn dyst i'r gynulleidfa yn profi’r darnau trochol hyn mewn gwirionedd yn adlewyrchu gymaint o gyfle anhygoel mae’r 8 mis diwethaf wedi bod, rwyf yn hynod o ffodus i weithio gyda thîm mor ymroddedig.

Wythnos 33: Elizabeth Day, Sinfonia Cymru

Rydych yn gwybod eich bod yn ymgartrefi pan mae eich desg yn llanast gyson ac mae waliau’r swyddfa yn llawn mapiau meddwl, amserlenni a nodiadau post-it wedi’i ysbrydoli gan godi arian. Dwi erioed wedi bod yn arbennig o dda am drefnu fy hun trwy ddefnyddio technoleg digidol ond mae Sinfonia Cymru wedi cofleidio fy llanast, a fi mae'n ymddangos. Rwyf wir yn teimlo yn rhan o'r teulu.

Y syniad yna o deulu a pherthyn sydd wedi bod yn ganolog i ethos ailstrwythuro'r cynnig Cyfeillion a Noddwyr presennol gan Sinfonia Cymru. Mae'r gerddorfa ar bwynt cyffrous. Arallgyfeirio a gwthio ffiniau cerddorol, gan edrych ar ffyrdd newydd o gyflwyno cerddoriaeth siambr ansawdd a datblygu rhaglen addysg gerddoriaeth gyfranogol hygyrch ar gyfer grwpiau anoddach i'w cyrraedd. Ond nid yw’r newydd yn golygu allan gyda'r hen syniadau ac rwyf wedi bod yn gweithio gyda Sinfonia Cymru i gryfhau'r berthynas gyda'n cefnogwyr, yn annog cefnogwyr newydd i ymuno â ni a chreu llwybr dilyniant gyda haenau clir o rhoddi.

Un o'r prosiectau eraill rwyf yn cael y pleser o weithio arno yw datblygu partneriaeth gyda chanolbwynt cerddoriaeth hygyrch o Fryste, Drake Music. Mae gweithio ar gais Cyngor Celfyddydau ar gyfer y sefydliad partner wedi rhoi safbwynt hollol wahanol i mi o godi arian ar gyfer Sinfonia Cymru ac wedi fy herio i edrych ar ffyrdd o godi arian cyfatebol a threfnu cyllidebau ar gyfer prosiectau. Mae codi arian mewn sefydliad bach mewn gwirionedd yn broses gyfannol. Mae’r broses yn fwy na geiriau ar darn o bapur, mae'n ymwneud â gwybod a deall pob elfen o sut y mae'n dod at ei gilydd, pa benderfyniadau y mae angen i chi ei wneud a pham. Mae wedi bod yn amhrisiadwy i gael fy nhaflu i fewn i’r ochr gynllunio prosiect gyda Sinfonia Cymru, gan helpu i wneud y penderfyniadau allweddol hynny a dwi mor gyffrous i allu helpu creu rhan o’r broses o ddylunio rhaglen gymunedol newydd.

Mae wedi bod yn gorwynt o daith ar yr Interniaeth Creadigol. Ni allaf gredu ei fod bron ar ben! Felly beth sydd nesaf i mi? Wel, codi arian! Mae'r interniaeth wedi fy herio, fy addysgu, agor drysau i mi a fy ysbrydoli. Ar hyn o bryd dw i'n codi arian i adeiladu The Other Room, theatr tafarn cyntaf Caerdydd, mewn partneriaeth gyda'r cyfarwyddwr, Kate Wasserberg. Gan ddefnyddio popeth dwi wedi dysgu hyd yn hyn, cynhaliwyd ymgyrch arian torf lwyddiannus wnaeth godi £7,555, enillom ni ddau gytundeb nawdd corfforaethol ac mae gennym gyfarfodydd ar y gweill gyda sylfaen i ariannu ein prosiect cyfalaf. Felly, diolch i C&B Cymru am y cyfle anhygoel. Mae wedi bod yn brofiad rhyfeddol, ac ni allaf aros i ddechrau ar y bennod nesaf! 

 

Wythnos 32: Sinéad Owens, WheelWorks

Rydw i wedi bod yn hynod o frysur dros yr ychydig fisoedd diwethaf yn gweithio ochr yn ochr â'n cyd-gysylltwyr i gynllunio ein rhaglen o weithgarwch ar gyfer y flwyddyn hon (2014-2015). Roedd hyn yn cynnwys mynd at grwpiau a gwyliau newydd i weithio gyda, codi arian, cynllunio prosiectau a thrin y gyllideb, yn ogystal â llawer o agweddau eraill. Mae cael y math hwn o brofiad ymarferol yng nghyd-drefnu prosiectau wedi bod yn anhygoel yn fy helpu i ddeall yr holl gynllunio ac agweddau trefniadol y mae angen i gymryd lle ar gyfer pob un prosiect y mae WheelWorks yn hwyluso, ni waeth pa mor fawr neu fach.

Wrth sôn am brosiectau mawr, yn ddiweddar treuliais ddiwrnod gyda fy Mentor Busnes, Vincent McCann yn Market Place yn Armagh, lle mae'n Rheolwr Gweithrediadau. Yn ystod y diwrnod, edrychom ni yn bennaf ar ddigwyddiad enfawr sydd gan Vincent ar y gorwel, y Cyngerdd Giro D'Italia a oedd yn digwydd yn y Mall yn Armagh. Roedd yn wych cael dysgu am yr holl gynllunio, dogfennau, asesiadau a gweithdrefnau y mae cwmni mor fawr wedi ei wneud i baratoi ar gyfer digwyddiad. Daeth i mi i lawr i'r Mall ac dangos i mi y cynllun ar gyfer gosodiad y gyngerdd, roedd yn wallgof i weld faint o waith sy'n mynd i mewn i gynllunio digwyddiad fydd ond yn para ychydig oriau. Roeddwn yn llawn edmygedd a rhoddodd flas ar y math o waith sy'n mynd i mewn i reoli digwyddiadau a phrosiectau mwy.

 Dim ond yr wythnos hon cefais wybod bod rhai mwy o fy ngheisiadau am gyllid wedi bod yn llwyddiannus, gan gynnwys y cais ysgrifennais amdano yn fy mlog diwethaf. Hyd yn oed er fy mod i wedi bod yn gwneud hyn am wyth mis erbyn hyn, bob tro yr wyf yn cael gwybod bod un o fy ngheisiadau wedi bod yn llwyddiannusm yr wyf yn llethu gydag ymdeimlad o falchder a chyflawniad. Rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu helpu gyda gweithgareddau ar gyfer dyfodol WheelWorks, yn bennaf oherwydd fy mod yn credu ei fod yn sefydliad anhygoel.

Yn ein seminar Dyngarwch Diwylliannol Celfyddydau & Busnes GI  mwyaf diweddar, bu Lucy Bird yn ein hannog ni i atgoffa ein hunain, yn ystod ceisiadau ariannu, 'pam yr ydym yn codi arian a pha wahaniaeth y bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i wneud?' Er bod hyn yn ymddangos fel ystyriaeth syml, yr wyf yn ei ddarganfod i fod yn un hynod fuddiol. Bob tro y byddaf yn llenwi cais ar gyfer WheelWorks rwyf yn awr yn atgoffa fy hun pam yr wyf yn gwneud hyn. Yr wyf yn ei wneud i godi arian i hwyluso gweithdai celfyddydol wedi’i teilwra’n arbennig gyda phlant a phobl ifanc 4-25 oed o’r cymunedau mwyaf ymylol, dan anfantais ac yn gwynebu risg ar draws Gogledd Iwerddon.  Pa wahaniaeth bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i wneud? Wel, drwy'r cyllid a dderbyniwn, mae WheelWorks yn gallu cefnogi datblygiad cymdeithasol, creadigol a diwylliannol pobl ifanc trwy raglenni hygyrch ac arloesol. Mae ein rhaglenni yn darparu cyfuniad creadigol o ffurfiau celf draddodiadol a digidol,  yn harneisio'r celfyddydau ar gyfer dysgu a newid a rhoi llais i bobl ifanc. Bydd atgoffa fy hun o hyn bob tro rwy'n cwblhau cais am gyllid yn rhoi cymhelliant ar gyfer llwyddiant i mi oherwydd bydd yn atgof cyson o'r gwaith da y mae WheelWorks yn ei wneud ar gyfer y bobl ifanc ar draws Gogledd Iwerddon.

 

Wythnos 31: Lauren Webb, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Wel, mae’n ymddangos bod ail hanner yr interniaeth yn hedfan heibio yr un mor gyflym a’r cyntaf! Ers fy mlog diwethaf, rwyf wedi bod yn hynod o brysur, yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf yn unig rwyf wedi cyflwyno cais i ymddiriedolaeth a chynnig corfforaethol cychwynnol, yn cyflwyno ein hachos am nawdd mewn nwyddau.
 
Rwyf yn mynd i ddargyfeirio’r blog hwn ychydig, ond credwch chi fi, mae'n berthnasol a bydd yn gwneud synnwyr mewn ychydig o baragraffau. Am y tair blynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gysylltiedig â rhedeg clwb ieuenctid cymunedol ar gyfer plant rhwng 10-18 ar stadau tai Cyngor yng Nghaerdydd ac, yn ddiddorol, mae hyn yn eiddgar wedi llywio fy marn o roi etifeddiaeth. Yn wirfoddoli mewn tîm o bump, bob nos Wener, rwyf wedi bod yn gyfrifol am drefnu a chynnal gweithgareddau’r clwb ochr yn ochr â'm cydweithwyr, gan ddarparu amgylchedd pleserus a dihangfa dibynadwy o gartref ac ysgol wythnos ar ôl wythnos. Trwy'r gwaith hwn, rwyf hefyd wedi dod yn ymwybodol o’r realiti peri pryder nad yw pobl ifanc yn tyfu i fyny gydag ymwybyddiaeth iach a bod yn agored i rhoddi elusennol rheolaidd. Pan gall codi arian cymunedol cael ei wneud ag agwedd addysg mewn golwg, gan ganolbwyntio ar addysgu diwylliant o waith a rhoddi elusennol, yna byddai hyn yn fenter ddiddorol iawn gyda potensial mawr ar gyfer nawdd ynddo'i hun.

Mae rhifau ein grŵp ieuenctid ar hyn o bryd yn uwch nag erioed ac rwyf yn teimlo fod rhan bwysig o'r llwyddiant yma ohewrwydd mai mwynhad y bobl ifanc yw'r elfen fwyaf pwysig. Ni allaf feddwl am sut mae fy niwrnod wedi bod neu unrhyw bwysau arnaf, a mae’n rhaid darparu amgylchedd gadarnhaol fel y gallant ddisgwyl cysondeb, gennym ni fel arweinwyr a’r noson yn ei gyfanrwydd. Mae cysondeb a bod yn agored yn hanfodol yn y berthynas o adeiladu ymddiriedaeth.
 
Ar hyn o bryd rwy'n datblygu ein strategaeth etifeddiaeth yn y Coleg ac wedi canfod, yn debyg i waith ieuenctid, ei fod hi’n hanfodol i ennill ymddiriedaeth y rhoddwr a cydnabod pwysigrwydd eu mwynhad a'u profiadau bywyd eu hunain, gan nodi sut mae'r rhain yn berthnasol i uchelgais yr elusen. Er mwyn adeiladu brwdfrydedd rhoddwr a sicrhau eu hymddiriedaeth yn y ffordd hon, mae'n hanfodol bod neges yr elusen yn gyson, gan sicrhau y gall rhoddwr fod yn hyderus yng ngwaith yr elusen honno. Dylai rhoddwyr fod yn dawel eu meddwl bod eu rhodd yn adlewyrchu yr hyn sydd o werth iddynt mewn bywyd, ac mae hyn yn hyd yn oed yn fwy sylfaenol pan fydd y rhodd yn etifeddiaeth.

Mae wedi bod yn ddiddorol i ddysgu sut mae’r rhaglen ymchwil Legacy Foresight yn amcangyfrif y bydd incwm o gymynroddion mewn termau real erbyn canol y ganrif hon werth £5.3bn, yn erbyn £1.9bn heddiw. Mae hyn oherwydd bydd y baby boomers, y genhedlaeth ôl-Ail Ryfel Byd Ryfel sy'n sefyll allan am ei gyfoeth a’i niferau, yn marw yn y degawdau sydd i ddod. Fodd bynnag, wrth i’n cenedlaethau iau fynd yn hŷn, maent yn cael ei holi a oedd y gwerth o roi i elusen yn rhywbeth sydd wedi cael ei ddysgu mewn gwirionedd? Ar ôl siarad â chynghorydd ewyllys mewn cwmni gyfraith leol, mae'n amlwg i mi mai ychydig iawn o bobl sy’n ystyried gadael arian i elusen rhagor. Mae 35% o bobl yn y DU yn dweud y byddent yn hapus i adael rhodd yn eu hewyllys, ond dim ond 7 % sydd yn ei wneud. Mae ymchwil Dr Russell James i Wyddoniaeth Etifeddiaeth yn dangos yn glir bod "y penderfyniad i wneud rhoddion blynyddol a rhoddion etifeddiaeth yn ddefnyddio rhannau gwahanol iawn o'r ymennydd. Mae'r penderfyniad i adael rhodd etifeddiaeth yn gysylltiedig â'r un rhan o'r ymennydd a ddefnyddiwn i feddwl am ein hanes bywyd hunain" ac "i ysgogi rhoddwyr i adael rhoddion etifeddiaeth, mae'n rhaid i ni gysylltu eu straeon bywyd gyda cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ein elusen".

I frwydro yn erbyn y ffaith bod cymynroddion mwyach yn erbyn y norm gymdeithasol yn y DU, mae Remember A Charity wedi creu consortiwm gyda dros 140 o elusennau cofrestredig. Gyda'i gilydd maent yn hybu, os gellir tyfu incwm o gymynroddion gan dim ond 4%, gallem godi £1 biliwn ychwanegol ar gyfer elusennau yn y DU. Mae'r elusennau hyn yn cynnig gwasanaethau sy'n cefnogi rhai o'r bobl mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas ac eto, fel adroddir gan y Charities Aid Foundation, mae pobl dros 60 oed bellach yn fwy na chwe gwaith yn fwy hael na'r rhai dan-30 oed, i gymharu â bod yn llai na thair gwaith yn fwy hael ddeng mlynedd ar hugain yn ôl.
 
Un diwrnod byddwn wrth fy modd i godi arian ar gyfer prosiect addysgiadol cymunedol sy'n annog ethos o roddi elusennol rheolaidd. Yn ddiweddar, darllenais blog gwahanol ar sut y gall cenedlaethau newydd gael eu dysgu yn gariadus i fod yn ddyngarwyr, rwyf yn gobeithio y byddwch yn ei chael hi yr un mor ddiddorol: http://lnspencer.wordpress.com/2014/04/15/the-importance-of-philanthropy


Wythnos 30: Roisin Daley, Young at Art

Un o fy hoff agweddau o’r interniaeth hwn yw fy mod i o hyd yn dysgu sgiliau newydd ac yn cymryd rhan mewn cymaint o weithgareddau newydd. Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn gweithio ar sicrhau nawdd rhwng fy sefydliad Young at Art a Castlecourt, un o ganolfannau siopa mwyaf Belfast. Ers mis Ionawr, mae Young at Art wedi bod yn rhentu uned manwerthu gwag yn y ganolfan, a hwyluso gweithdai celf ac arddangosfeydd sy'n rhad ac am ddim ac yn agored i'r cyhoedd. Mae hyn wedi bod yn ffordd gwych o gyflwyno'r gwaith a wnawn i gynulleidfaoedd newydd a lledaenu ymwybyddiaeth o'n sefydliad, yn enwedig dros Gŵyl Plant Belfast. Mae'r canlyniadau wedi bod yn aruthrol ac rydym wedi ymgysylltu â channoedd o deuluoedd, a dreuliodd brynhawn yn bod yn greadigol gyda'u plant ac yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, gyda Castlecourt hefyd yn gweld mwy o wariant mewn caffis lleol o ganlyniad i'n menter

Mae sgyrsiau diweddar rhwng Castlecourt a Young at Art wedi arwain at sgyrsiau o barhau â'r berthynas drwy Rhaglen Buddsoddi Celfyddydau & Busnes GI, sy'n hyrwyddo ac yn cynnal partneriaethau rhwng busnesau a sefydliadau celfyddydol. Mae'r rhaglen yn ffordd gwych i fusnesau i roi cynnig ar fentrau newydd ac annog partneriaethau sy'n bodoli eisoes i ddatblygu a ffynnu. Ar ôl trafodaethau gyda Castlecourt a Chelfyddydau & Busnes, ysgrifennais gais i C&B GI i dderbyn cyllid ar gyfer Young at Art i gynnal grŵp rhieni a phlant bach yn eu lle manwerthu yn Castlecourt. Ar ôl cyflwyno'r cynnig, yr wyf yn falch o glywed yn ôl ei fod wedi bod yn llwyddiannus, a bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen. Ar ôl trafod y newyddion hyn gyda fy rheolwr Ali, awgrymodd fy mod yn reoli'r cynllun o'r dechrau i'r diwedd. Yr wyf yn edrych ymlaen yn fawr at y cyfrifoldeb a, gobeithio, ei wneud yn llwyddiant mawr dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Ar wahân i hynny, yr wyf wedi bod yn brysur yn llunio adroddiadau ar gyfer gwahanol arianwyr y sefydliad. Mae wedi bod yn wych i gael y math hwn o brofiad, gan fod interniaeth hon wedi dysgu i mi ei fod hi’n fwy na dim ond sicrhau arian ar gyfer eich mudiad, mae hefyd yn ymwneud â sicrhau bod telerau ac amodau cyllidwyr yn cael eu bodloni a'u dilyn.

Uchafbwynt arall o'r interniaeth yw fy mod i a’r interniaid creadigol eraill yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn hyfforddiant a seminarau diddorol yn rheolaidd. Cawsom ein gwahodd yn ddiweddar gan Celfyddydau & Business GI at drafodaeth ddiddorol iawn yn Amgueddfa Ulster am ddyngarwch yn y celfyddydau. Wedi’i drefnu gan C&B GI a Chynulleidfaoedd GI, roedd y digwyddiad yn cynnwys gwestai arbennig a’r codwr arian arbenigol Lucy Bird a drafododd sut y gall sefydliadau celfyddydol cynnig ar ffyrdd i gynyddu cyfraniadau gan eu rhoddwyr. Mae gan Lucy hanes trawiadol gyda chodi arian; ar ôl cydlynu gronfa waddol o £ 12,000,000 yn ddiweddar, ac yr oedd yn ddiddorol clywed am ei phrofiad llaw-cyntaf hi ei hun i oresgyn y rhwystrau a'r heriau y mae llawer o bobl yn eu hwynebu fel codwr arian. Roedd Lucy yn ffraeth ac yn onest am ei phrofiadau iawn, a rhoddodd gipolwg go iawn ar y posibiliadau o gynyddu dyngarwch yn fy sefydliad celfyddydol fy hun yn y dyfodol.


Wythnos 29: Jennifer Kirkham, Chapter

Mae gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru yn cydnabod ac yn dathlu'r partneriaethau arloesol rhwng busnesau a'r celfyddydau ledled Cymru, bob blwyddyn maent yn cynnal digwyddiad tei du sy’n gwerthu allan, sy'n cynnwys cinio, adloniant ac wrth gwrs cyflwyniad o’r gwobrau i'r enillwyr haeddiannol.

Dydd Gwener diwethaf daeth yr 21ain gwobrau blynyddol yn fyw yng Nghanolfan Mileniwm Cymru lle gwnaeth dros 400 o bobl fynychu ar y llwyfan, wedi gwisgo i fyny ac yn mwynhau’r awyrgylch cyffrous; roeddwn i yna yn eu mysg i gyd.

Rhoddodd Celfyddydau & Busnes Cymru gyfle gwych i finnau, Lauren, Jo, a Bizzy i helpu ar y diwrnod; helpu sefydlu a sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth, roedd hi’n brysur iawn ac yn ddi-baid. Roedd hi’n brofiad digwyddiadau gweithgar a dwys, a heb dim amheuaeth mi oedd hi’n 100% werth chweil.

Drwy gydol y noson bu No Fit State Circus yn perfformio rhan o'u sioe syfrdanol Bianco, llwyddodd Graffiti Classics i gael pawb i ymuno â'u ffurf gomedi ar gerddoriaeth glasurol (do, roedd ychydig gwydraid o win wedi eu mwynhau erbyn hyn) ac wrth gwrs cyflwynwyd 11 gwobr hardd a gomisiynwyd i enillwyr y categorïau amrywiol.

Dau ddiwrnod yn flaenorol, darganfyddais fod Chapter wedi ennill nid un ond dwy wobr, a credwch chi fi roedd hi’n anodd iawn peidio dweud wrth fy nghydweithwyr gan fy mod i mor hapus drostynt. Cyhoeddwyd Renault yn enillwyr y wobr Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd am eu cefnogaeth a phartneriaeth gyda ni. Cyrrhaeddod Richer Sounds y rownd derfynol ar gyfer y wobr Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand ar gyfer brandio busnes arloesol (ac maent yn benderfynol o ddod yn ôl i ennill y flwyddyn nesaf).

Ond uchafbwynt fy noson oedd sefyll wrth ymyl y llwyfan a gwylio gwynebau fy nghydweithwyr wrth i ni nid yn unig cael ein cyhoeddi ar y rhestr fer ond yna wrth iddynt fynd ymlaen i ennill Gwobr Celfyddydau Legal & General 2014. Roedd yn gamp enfawr i Chapter gael cydnabyddiaeth am ein amrywiaeth helaeth o bartneriaethau, a bydd y wobr o £2,500, a gwerthfawrogir yn fawr, yn mynd yn uniongyrchol yn ôl i gefnogi ein rhaglen addysg ac allgymorth.

Roedd hi’n ddiwrnod anhygoel o hir, ac mi wnes i’n sicr fwynhau diod neu ddau i ddathlu ar y diwedd, ond erbyn diwedd y noson mi oeddwn ni wedi fy nghwefreiddio (ac ychydig yn flinedig). Roeddwn yn teimlo balchder aruthrol i fod yn rhan o dîm gyda Chapter a gyda Celfyddydau & Busnes Cymru a cyfan y gallaf ei ddweud yn awr yw ymlaen at flwyddyn nesaf!


Wythnos 28: Faye Hobson, The MAC

Fel popeth yn y byd celfyddydol, mae fy rôl yn y MAC yn parhau i esblygu ac yn newid yn gyflym i gwrdd ag anghenion y sefydliad. Mae hyn yn ei hun yn dod â heriau, ond mae hefyd yn fy addysgu pa mor bwysig yw hi i fod yn gallu addasu a chydbwyso llwyth gwaith amrywiol; sgiliau fydd yn siŵr yn hanfodol yn y dyfodol yn fy ngyrfa.

Yn ystod fy 6 mis cyntaf yn y MAC roedd fy rôl yn bennaf yn canolbwyntio ar llogi lleoliad - ffrwd refeniw allweddol i'r sefydliad - ardal yr wyf yn awr yn gweithio ar fireinio a symleiddio yn barod ar gyfer recriwtio Swyddog Digwyddiadau. Er bod rhan o fy rôl yn parhau i fod yn gysylltiedig â llogi lleoliad, yr wyf hefyd yn awr yn gweithio mewn rôl llawer mwy eang sy’n canolbwyntio ar godi arian. Yr wyf wedi cefnogi nifer o geisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau a Chyllidwyr Statudol. Mae hyn wedi bod yn brofiad dysgu gwych ac yn rhywbeth sy'n fy ngwneud i yn hynod ddiolchgar fy mod wedi fy ngosod mewn tîm staff mor brofiadol a chefnogol.

Pan yn ddiweddar yn cwblhau darn o waith ymchwil i gynlluniau aelodaeth celfyddydol, darganfyddais gwir ddiddordeb mewn Rhoddi Unigol, rhywbeth a ddaeth i'r amlwg wrth argraffu beth oedd i fod i fod yn adroddiad 3 tudalen, ond oedd mewn gwirionedd yn 20 tudalen. Roedd yn wych cael cefnogaeth fy Mentor Busnes, Caroline Armstrong (Gweithrediaeth Rhoddwyr Mawr ym Mhrifysgol Ulster) wrth gwblhau'r ymchwil hwn. Er bod Caroline fel arfer yn gweithio gyda rhoddion llawer mwy nag yr oeddwn i yn ymchwilio, roedd ei gwybodaeth o rhoddi unigol ac aelodaeth yn adnodd gwirioneddol wych i’w gael.

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wir yn teimlo fy mod wedi tyfu i mewn i fy rôl fel codwr arian celfyddydol. Daeth hyn yn amlwg i mi ar ymweliad diweddar i Lundain, wrth ymweld â’r Oriel Ffotograffwyr am y tro cyntaf ers iddo gael ei ail-lansio (ac ar ddiwrnod cyntaf y Arddangosfa Ffotograffiaeth Deutsche Borse, caf ychwanegu), cefais fy hun yn dangos llawer mwy o ddiddordeb yn y blychau rhodd, cynllun aelodaeth a rhestr o gyllidwyr na'r celf ei hun. Gadewch y ddeddf hon fel rhybudd ar gyfer y rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn dod yn Intern Creadigol yn y dyfodol, bydd codi arian yn cymryd drosodd eich bywyd!


Wythnos 27: Elizabeth Day, Sinfonia Cymru 

Mae pethau wedi newid yn fawr ers fy mlog diwethaf! Dwi'n parhau ar y daith interniaeth gyda'r Sinfonia Cymru gwych, cerddorfa siambr cynyddol sy’n seiliedig yma yng Nghaerdydd. 

Cefais fy nghyflwyno i Sinfonia Cymru am y tro cyntaf mis Hydref diwethaf, pan cawsom ni interniaid sy'n seiliedig yng Nghaerdydd ein gwahodd i ddigwyddiad Celfyddydau & Busnes Cymru. Roedd yn noson wych o rwydweithio, cwrdd â phobl broffesiynol corfforaethol ac wrth gwrs gweld y gwych Sinfonia Cymru. Doeddwn i byth yn gwybod fy mod i’n hoffi cerddoriaeth glasurol nes i mi weld y cwmni hwn yn perfformio. A cefais fy syfrdanu! 

Rwyf wedi dilyn y cwmni ers hynny, yn cadw llygad ar yr hyn y maent wedi bod yn ei wneud yng Nghaerdydd, ac yn teimlo'n freintiedig aruthrol erbyn hyn i fod yn gweithio gyda’r cwmni anhygoel hwn. A gyda sefydliad newydd, yn dod heriau newydd a phethau newydd i ddysgu!

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i gael llawer o brofiad yn ysgrifennu ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau yn ystod y 6 mis diwethaf , ac erbyn hyn mae'r ffocws wedi symud i rhoddi unigol a nawdd corfforaethol. Gan weithio'n agos gyda Rheolwr Cyffredinol , Sophie Lewis (a enillodd Rheolwr Cerddorfa y Flwyddyn 2012 gan Associated British Orchestras, chi’n gwybod! ) , rydym wedi paratoi tasgau codi arian gynhwysfawr ynghylch diffinio haenau Rhoddi Unigol a nodi a datblygu cyfleoedd nawdd corfforaethol.

Mae rôl Sophie fel Rheolwr Cyffredinol yn hollgynhwysol ac mae ei chyfoeth o wybodaeth a phrofiad yn ysbrydoledig . Mae symud o sefydliad mawr i sefydliad bach iawn wedi bod yn agoriad llygad go iawn wrth brofi newid mewn dynamig. Mae Codi Arian yn gêm hollol wahanol mewn sefydliadau llai ac rwyf wedi gorfod newid fy ffordd o feddwl yn ddramatig sydd yn heriol ond diddorol iawn. Mae cwmni llai gyda llai o adnoddau wir yn gofyn i chi fod yn greadigol!

Mae'n amser cyffrous iawn i Sinfonia Cymru . Yn dilyn ail-frandio sylweddol yn 2012, maent yn awr yn gweithio tuag at adeiladu rhaglen ieuenctid a chymunedol serol ac mae ganddynt prosiectau hynod gyffrous ac arloesol iawn yn digwydd drwy Sinfonia Cymru Curate. Fel unig gerddorfa siambr Cymru i gael ei ariannu trwy refeniw mae cyfle gwych i fod yn rhan o sefydlu a thyfu ffrydiau incwm.

Does dim dau ddiwrnod wedi bod yr un peth yma hyd yn hyn! Er fy mod yma i ddysgu codi arian, nid oes tîm codi arian penodol ar wahân ac mae popeth wedi ei integreiddio. Rwyf wedi treulio llawer o amser yn gweithio yn agos gyda'r swyddog marchnata i ail-lunio'r cynnig ffrindiau a noddwyr presennol ac mae’n ffordd wirioneddol gydgysylltiedig o weithio ar draws y cwmni. Hynny yw, y 5 ohonom sy'n rhannu'r swyddfa!

Mae wedi bod yn gwpl o wythnosau prysur, setlo i mewn a mynd i'r afael â'r cwmni newydd ond rwyf yn wirioneddol yn sownd mewn adeiladu adnoddau ymddiriedolaethau a sefydliadau, ymchwilio noddwyr corfforaethol a datblygu cynlluniau rhoddi unigol newydd . Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i weld lle bydd gweddill yr interniaeth yn fy nghymryd,ac yn gwbl cariadus yn gweithio gyda sefydliad mor ddeinamig a beiddgar!

 

Wythnos 26: Ciara McCafferty, Prime Cut Productions

Cydweithio: i weithio, un ag un arall; cydweithredu. 

Does dim gair gwell pan ddaw at ddisgrifio yr amgylchedd gwaith o fewn y sector artistig. Dyna pam oedd Cydweithio yn ddewis ysbrydoledig fel thema cynhadledd blynyddol Cynulleidfaoedd GI eleni a gynhaliwyd yn y Titanic Belfast trawiadol. Mae Cynulleidfaoedd GI yn canolbwyntio ar ddatblygu cynulleidfaoedd ar draws Gogledd Iwerddon trwy gynorthwyo sefydliadau yn y sector i ddeall, cynyddu ac amrywio eu cyrhaeddiad i gynulleidfaoedd. Mae'r gallu i gynrychioli Prime Cut Productions mewn digwyddiad mor allweddol mewn gwirionedd yn rhywbeth eithaf arbennig. 

Roedd y syniadau a ddewiswyd i drafod yn ystod y dydd yn cynnwys: archwilio pam bod cydweithio yn hanfodol i'n goroesiad yn y Celfyddydau yng Ngogledd Iwerddon, dadansoddi astudiaethau achos arfer gorau, rhannu straeon llwyddiant a nodi'r manteision o gydweithio. Yr oeddwn yn awyddus i ddefnyddio'r cyfle hwn i rwydweithio gydag ymarferwyr y celfyddydau ledled Gogledd Iwerddon. Un o'r sgyrsiau mwyaf ysgogol i mi yn bersonol oedd clywed gan dîm Nerve Centre ynghylch eu rôl allweddol yn ystod Dinas Diwylliant Derry/Londonderry yn 2013.  Archwiliwyd; effaith eu rhaglen drwy gydol y flwyddyn a'r hyn yr oeddent yn gobeithio byddai’r etifeddiaeth barhaol o Ddinas Diwylliant. Roedd hyn yn cynnwys gair o rybudd pan ddaeth i redeg cystadlaethau ar Facebook oherwydd y ffenomena o brynu 'likes’! 

Mae Ebrill wedi gweld dechreuad ymarferion ar gyfer cynhyrchiad nesaf Prime Cut, 'The Chile Trilogy'. Mae hwn yn gyd-gynhyrchiad uchelgeisiol gyda'r MAC, lle mae Prime Cut yn gwmni theatr preswyl. Mae'r Trilogy yn cynnwys: rhaglen ddwbl o 'Villa' a ‘Discurso' gan Guillermo Calderon a 'Tejas Verdes' gan Ferman Cabal. Mae'r tair drama bwerus, a berfformir gan gast o fenywod, yn cylchdroi o amgylch y thema ganolog o gyfundrefn Pinochet yn Chile yn dilyn y coup yn 1973. Yn ystod y cyfnod hwn, bu oddeutu 5,000 o garcharorion yn cael eu dwyn i Villa Grimaldi lle cafodd lawer eu harteithio a fe wnaeth cannoedd 'ddiflannu' . Bydd hyn yn cynnwys bil driphlyg o bob tair sioe ar un diwrnod, digwyddiad sy'n argoeli i fod yn drawiadol. 

Mae'r sioe wedi arwain at gydweithio dyfeisgar, megis gweithio gyda'r bwyty yn y MAC ar clymu mewn cynigion ar win o Chile a cynigion bwyd arbennig ar ddiwrnod y bil driphlyg. Mae tair sioe yn sicr o fagu awch ar gyfer y gynulleidfa yn ogystal â'r cast! 

Yn ddiweddar gofynnwyd i'r interniaid lenwi gwerthusiad o'r rhaglen Interniaid Creadigol hyd yn hyn; rhoddodd hyn y cyfle i fyfyrio ar y chwe mis diwethaf. Cefais fy syfrdanu gan faint yr ydym wedi ymdrin mewn cyfnod mor fyr o amser. Mae nifer fawr o weithdai hyfforddi, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau rhwydweithio wedi arwain at raglen hynod foddhaus. Pe wydden i chwe mis yn ôl y byddwn cyn bo hir yn cael llenwi ceisiadau am ddegau o filoedd o bunnoedd fyddwn i byth wedi eich credu i chi. Neu nid yn unig yn mynychu seminarau nawdd, ond mynd ymlaen i'r seminarau nawdd uwch! Mae'r rhaglen hon wedi agor fy llygaid i fyd codi arian diwylliannol, sut mae'n broses barhaus ond trwy bod yn ddyfeisgar wrth ddefnyddio eich dulliau nid yw byth yn ddiflas.

 

Wythnos 25: Johanna Shepherd, Canolfan Mileniwm Cymru

Wrth i gynghorau ledled Cymru gau canolfannau celfyddydau neu dorri eu cyllid, tra bod toriadau a basiwyd ymlaen i Gyngor Celfyddydau Cymru yn cymryd lefelau ariannu yn ôl i'w isaf ers 2009, mae’n gyfnod diddorol i fod yn codi arian. Y tirwedd cyllido heriol yma yw’r rheswm pam y daeth y rhaglen Interniaethau Creadigol i fodolaeth. 

Ers fy mlog diwethaf, yr wyf wedi cael y cyfle i ysgrifennu dau gais cyllid o'r dechrau i'r diwedd, un i sylfaen preifat ac un i ffynhonnell statudol. Ar gyfer yr ail, mi oedd adroddiad diweddar y Farwnes Kay Andrews i Lywodraeth Cymru ar ddiwylliant a thlodi yn arbennig o ddefnyddiol, ac yn galonogol. Yn y rhagair, mae hi'n ysgrifennu, "Drwy gydnabod mynediad i’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth, a chyfranu ato, fel agwedd ar gyfiawnder cymdeithasol ynddo ei hun, ac fel arf pwerus yn erbyn tlodi – pob math o dlodi, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud yn glir ei bod yn deall swyddogaeth diwylliant i’n gwneud ni y math o bobl yr ydy ni a’r math o bobl rydyn ni’n dymuno bod." Mae'r adroddiad, Diwylliant a Thlodi: Defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i hybu cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru, ar gael i'w lawrlwytho o wefan Llywodraeth Cymru. 

Ar yr un gwefan, gallwch hefyd ddod o hyd adroddiad yr Athro Dai Smith ar y Celfyddydau mewn Addysg, sy'n gwasanaethu fel cyflwyniad i'r ymchwil ar rôl y celfyddydau wrth godi lefelau cyflawniad academaidd pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig. Mae corff o dystiolaeth yn bodoli o blaid ac yn erbyn hawliadau cryfach y celfyddydau mewn addysg, ond i unrhyw un sy'n gweithio mewn sefydliad celfyddydol, mae'n amlwg bod ymgysylltu â’r celfyddydau  yn wirioneddol yn gallu - ac yn - trawsnewid bywydau. 

Gallai fod weithiau yn anodd ei fesur, ond mae gan celf a diwylliant rôl unigryw o ran codi dyheadau ac ehangu gorwelion. I roi enghraifft o fy nheulu fy hun, roedd mam fy nhad yn ferch i fewnfudwyr, un o 14 o blant, a chafodd ei magu mewn cymuned coler las. Yr wyf yn sicr fod ei chariad naturiol hi o’r celfyddydau - cerddoriaeth ac opera yn enwedig - yn ffactor yn ei phlant ei hun yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn meddygaeth, y gyfraith, a dysgu celf. Wyddwn i ddim fy nain, ond mae ei hetifeddiaeth yn byw ymlaen, yn rhannol, ynof fi. 

Neithiwr gwelais ddrama newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn Stiwdio Weston o'r enw Y Ddaear Da. Mae'n seiliedig ar stori wir am gymuned yn y Cymoedd, ac un teulu yn arbennig, yn brwydro i achub eu cartrefi, eu hunaniaeth a'u treftadaeth. Mae'n fy atgoffa o dyfyniad arall gan y Farwnes Andrews: “I wlad fel Cymru sydd wedi newid mor gyflym, ac yn ddiweddar, sydd â’i chymunedau a’i sgiliau wedi’u chwalu, mae edrych ar ein diwylliant a’n treftadaeth fel ffynhonnell pŵer ar gyfer y dyfodol mor bwysig â’r hyder a ddaw o wybod pwy ydym ac o ble rydyn ni wedi dod.” 

Un i argraffu ar gyfer eich hysbysfwrdd! Neu efallai ei gynnwys yn eich cais ariannu nesaf.

 

Wythnos 24: Sinéad Owens, WheelWorks

Mae'n teimlo fel dim ond ddoe yr oeddwn i yn ysgrifennu fy mlog blaenorol, mae amser yn hedfan heibio mor gyflym yma. 

Nid ydym wedi stopio dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Mae mis Mawrth yn arbennig o brysur i bob un ohonom yn swyddfa WheelWorks. Cawsom llu o weithdai gyda grwpiau ar draws Gogledd Iwerddon. Dyna harddwch y sefydliad hwn; yn enwedig yr ArtCart, gallwn ddod â'n artistiaid a chyfleusterau i unrhyw leoliad yng Ngogledd Iwerddon, boed yn neuadd bentref bychan, yng nghanol cae, neu y tu allan i’ch canolfan gymunedol leol. Mae pob gweithdy yn wahanol yn ei ffordd ei hun. Yr uchafbwyntiau penodol i mi oedd sesiynau ymgynghori 'Kick Start the ArtCart' a gweithdai gwahanol o amgylch y thema Sant Padrig. 

Wrth gwrs, bu rhai uchafbwyntiau codi arian hefyd; yn bennaf, cais am gyllid wnes i gwblhau ym mis Mawrth. I gychwyn y broses dechreuais recriwtio o dri grŵp ar wahân, ar ôl trafodaethau gyda'r arweinwyr ieuenctid, yna cefais gyfarfod â'r cyfranogwyr ifanc a chlywed pa fathau o weithdai a sesiynau yr hoffent gymryd rhan mewn a pha themâu y byddent yn hoffi archwilio. Yna datblygais cynllun prosiect a llunio amlinelliad ar gyfer cyfres o sesiynau gyda phob grŵp. Ar ôl hyn i gyd, lluniais gais am gyllid a oedd yn cynnwys pob un o'r tri grŵp. Yr wyf yn dal i aros i glywed yn ôl gan yr ariannwr, ond dwi’n croesi bysedd!! Ar hyn o bryd dwi'n cadw'n brysur yn cwblhau adroddiadau cyllid, mae hi’r adeg honno o'r flwyddyn wedi'r cyfan. Mae'n wych i gael profiad yn y maes hwn, er mwyn dysgu mai nid sichrau cyllid yn unig yw swydd codwr arian, ond ymchwilio, monitro a gwerthuso hefyd. 

Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i helpu i ehangu fy ngwybodaeth am gyd-drefnu prosiect, sy'n wych. Yr wyf yn edrych i mewn i grwpiau potensial i weithio gyda ac yn helpu i gyd-drefnu rhywfaint o weithgarwch yr haf ar gyfer ein ArtCart. Mae'r cyfle dysgu wedi bod yn anhygoel ac mae'r sgiliau yr wyf yn dysgu yma yn amhrisiadwy ar gyfer fy nyfodol. Ni allaf ddiolch i staff WheelWorks digon am eu holl arweiniad a chefnogaeth, yn enwedig ar gyfer yr holl gyngor ac awgrymiadau y maent yn ei roi i mi. 

Yn ddiweddar dechreuais sesiynau gyda fy Mentor Busnes, Vincent McCann. Vincent yw Rheolwr Gweithrediadau y Market Place, Armagh. Mae’r Market Place yn theatr a chanolfan celfyddydau sy'n cyflwyno'r gorau yn y celfyddydau ac adloniant. Mae'n leoliad yr wyf wastad wedi bod â diddordeb mewn ac wedi ymweld â llawer o weithiau ar gyfer digwyddiadau gwahanol. Rôl Vincent yw fy helpu i ddatblygu fy ymarfer proffesiynol, meddwl busnes a datblygiad gyrfa. Oherwydd fy mwriad i, un diwrnod, yw rhedeg fy sefydliad celfyddydol fy hun, mae help Vincent yn anhepgor wrth fy helpu i ddysgu sut mae sefydliadau celfyddydol gwahanol yn cael eu rhedeg. 

Rwy'n teimlo fel bod pob un o fy mlogiau yn rhygnu ymlaen am faint o brofiad gwych dwi'n cael, ond mae i gyd yn wir. Rwyf mor ddiolchgar i Gelfyddydau & Busnes GI am roi'r cyfle i weithio gyda chwmni mor rhyfeddol i mi ac ni allaf helpu ond gwenu pan fyddaf yn sôn am weithio gyda WheelWorks dros yr ychydig fisoedd diwethaf.


Wythnos 23: Lauren Webb, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Wyddoch chi beth? Mae noddi'r celfyddydau wir yn cyfoethogi bywydau! Yn amlwg mae'r prosiectau celfyddydol mwyaf ysbrydoledig yn cyfoethogi bywydau'r rhai y maent yn cael effaith arno, ac mae bywydau'r rhai sy'n eu noddi yn cael eu cyfoethogi wrth wybod y gwahaniaeth parhaol y maent wedi'u gwneud mewn addysg celfyddydol. Fodd bynnag, wrth i fy interniaeth fynd yn ei flaen, rwyf yn sylweddoli mwy a mwy, ochr yn ochr â’r effeithiau hyn a’r manteision aelodaeth amlwg, fod noddi'r celfyddydau yn brofiad mor bleserus! Dwi’n gwybod, amlwg yn de? Gan fy mod i wedi caru bod yng nghanol gweithle creadigol gymaint, dim ond nawr dwi’n meddwl mwy a mwy am ba mor foddhaol ydy cyfranogiad gydag elusennau celfyddydol fel rhan o galendr diwylliannol cefnogwyr.

Nid yw noddi’r celfyddydau yn rhodd un ffordd, nid yn unig yw cyllid y cefnogwyr yn gwneud gwahaniaeth i'r prosiect maent yn eu cynnal, ond mae nhw eu hunain yn cael gymaint yn ôl drwy becynnau o fanteision. Mae’n hynod ddiddorol i gael bod yn rhan o ddyfeisio a hyrwyddo’r fath amrywiaeth o fanteision mewn ffordd greadigol, ac rwyf i hefyd yn cael mwynhau gymaint o berfformiadau.

Yn ystod y 10 diwrnod diwethaf yn unig rwyf wedi gweld tair drama bwerus gan ein myfyrwyr actio, ac opera trawiadol gan ein cantorion, yng nghwmni ein cerddorion. Mae'r tair drama yn rhan o dymor newydd o gynyrchiadau gan Gwmni Richard Burton, grŵp repertoire dan arweiniad myfyrwyr a ffurfiwyd o fyfyrwyr y drydedd flwyddyn ar draws nifer o adrannau. Mae ein hactorion, dylunwyr theatr a rheolwyr llwyfan yn dod at ei gilydd o dan gyfarwyddwr myfyrwyr a chreu o leiaf 15 o gynyrchiadau bob blwyddyn academaidd. Ar gyfer y tymor diweddaraf, comisiynodd y Coleg awduron newydd i greu dramâu newydd ac, yn dilyn ymlaen o 4 diwrnod o berfformiadau yng Nghaerdydd, yr wythnos hon, am y tro cyntaf erioed, mae'r cynyrchiadau yn cael eu cymryd i Lundain.

Mae’r tymor  yma yn Llundain a'r cyfle i berfformio gweithiau newydd yn bosibl oherwydd ariannu tîm codi arian Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a oedd, cyn i fy interniaeth ddechrau, wedi ysbrydoli gweledigaeth ar y cyd ymhlith noddwyr, fod y genhedlaeth nesaf o ymarferwyr yn cael y cyfleoedd gorau ar gyfer datguddio. Mae'n ysbrydoledig i fod yma i werthfawrogi canlyniad hynod lwyddiannus o waith caled y tîm datblygu. Gallaf weld y dylanwad uniongyrchol y mae codi arian yn ei chael ar gyrfaoedd y pobl ifanc hyn, ac rwy'n teimlo'n freintiedig i fwynhau'r profiad weddol unigryw yma, sy'n pontio codi arian ar gyfer addysg gyda’r celfyddydau perfformio.

 

Wythnos 22: Roisin Daley, Young at Art

Mae gweithio gyda Young at Art a Chelfyddydau & Busnes GI yn golygu fy mod yn cael gwahoddiad i lawer o ddigwyddiadau diddorol a hyd yn oed parti cyfareddol o bryd i'w gilydd, megis y Gwobrau Allianz Celfyddydau & Busnes GI diweddar yn Neuadd Ulster ym mis Chwefror. Gwirfoddolais i helpu allan y tu ôl i llenni y digwyddiad, a mi wnes i gyfarfod a siarad gyda llawer o bobl wahanol a diddorol o sefydliadau celfyddydol ac eraill nad ydynt yn y celfyddydau. Roedd y sioe gwobrau yn llwyddiant mawr ac roedd yn wych gweld pobl leol yn ennill gwobrau a chael cydnabyddiaeth go iawn ar gyfer eu cyfraniad a chydweithio yn y sector celfyddydol a'r sector busnes yng Ngogledd Iwerddon.

Fodd bynnag, nid yw bywyd intern codi arian bob amser yn llawn cyffro a hudoliaeth; mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn hynod brysur ym Mhencadlys Young at Art gyda’r Gŵyl Plant Belfast blynyddol, a ddigwyddodd rhwn 7 ac 14 o Fawrth. Roedd yn lwyddiant ysgubol, yn arddangos y gorau o theatr lleol a rhyngwladol, y celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, dawns, a dyna oedd ein gwyl mwyaf deniadol hyd yn hyn. Cynorthwyais yn ymgyrch farchnata’r ŵyl, gan weithio'n agos gyda'n swyddog marchnata, Rosey, ac hefyd yn cysylltu â rheolwr y swyddfa docynnau, Karen, i roi hwb i werthiant tocynnau a chreu ymwybyddiaeth trwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fe wnes i fwynhau cael y cyfrifoldeb a’r annibyniaeth a roddodd hwn i mi, gan ei fod yn golygu fy mod hefyd yn cael y cyfle i weld a thrydar am yr holl sioeau gwych o ansawdd uchel! Er ei fod yn anodd i ddewis; fy nau hoff ddigwyddiad oedd 'Bang'; perfformiad ecsentrig, swrrealaidd gan ddeuawd Ffrengig Compagnie Volpinex, a oedd yn defnyddio teganau a theclynnau gwallgof i greu spaghetti western ar raddfa fach o flaen cynulleidfa byw. Roedd yn sioe bythgofiadwy, a adawodd y gynulleidfa yn chwerthin ac mewn syndod yn gyfartal. Roeddwn i hefyd yn dwli ar 'A Mano', perfformiad pypedau hardd gan gwmni Sbaeneg, El Patio, a oedd yn defnyddio ffigurau clai i gyfleu’r realiti llym o galedi economaidd. Yr oedd yn hynod o emosiynol ac yn ysgogi'r meddwl, ac roedd prin nifer o lygaid sych yn yr awditoriwm y prynhawn hwnnw (gan gynnwys fi …!) Roedd yn anhygoel i weld yn union faint o blant oedd wedi mwynhau'r perfformiadau a gweithgareddau ar gael. Gwelais blant ysgol gynradd ifanc yn cael eu hypnoteiddio wrth wylio dawns gyfoes arbrofol o Sweden yn 'Bartholomeo', a phlant tair oed yn cael eu hyptnoteiddio gan berfformwyr Almaeneg yn Cocoon tra fy mod i wedi gweld ychydig ddyddiau yn gynharach, rhieni yn dawnsio â’u plant bach a babanod yn nigwyddiad â thema Indiaidd, rave Bollywood ar gyfer babanod.

Roedd rheoli'r sianelau cyfryngau cymdeithasol yn golygu fy mod wedi cael y cyfle i siarad i lawer o bobl, ar-lein a hefyd yn bersonol tra'n mynychu digwyddiadau gwahanol. Hyd yn oed drwy sgyrsiau achlysurol cefais fy nharo gan eu hadborth cadarnhaol, wrth i llawer o athrawon egluro i mi faint y maent yn edrych ymlaen at achebu lle bob blwy