Blog 2021/22

Wythnos 26: Chieh-Ju, NoFit State

 

Wythnos 25: Aled, Canolfan Gerdd William Mathias

Aled Rosser, Chanolfan Gerdd William Mathias Creative Intern

Mae hi di bod yn gwpwl o fisoedd prysur ers fy mlog diwethaf. Digwyddodd yr Ŵyl Delynau! Roedd hi mor braf cael cynnal digwyddiad byw o’r diwedd!! Llwyddwyd i ddenu dros 25 o delynorion i’r ŵyl a chyflwyno dosbarthiadau o safon uchel gyda’r telynorion gorau sydd gan Gymru i’w cynnig. Braf oedd gallu ysbrydoli telynorion newydd a rhai sy’n dychwelyd i gadw traddodiad y Delyn yng Nghymru yn fyw. Llwyddwyd hefyd i ddenu dros 200 o bobl i gyngerdd yr ŵyl ar y noson olaf. Roedd hyn yn ddiolch i gynllun CultureStep gan Celfyddydau & Busnes Cymru. Trwy hwn roeddem yn gallu cynnig tocynnau am ddim i'r rhai sy'n wynebu rhwystrau rhag mynychu perfformiadau o'r fath. Felly diolch yn fawr iawn i C&B Cymru am gefnogi’r ŵyl a’n helpu ni i gyrraedd cynulleidfa ehangach!

 Wales Harp Festival

Cefais gyfle i brofi rôl fwy ymarferol yn ystod y cyngerdd gan reoli llwyfan yn ystod y cyngerdd. Roedd hi’n wych cael profiad tu ôl i’r llenni a chwrdd â’r artistiaid oedd yn serennu yn yr ŵyl. Braf oedd cael cyfarfod â’r noddwyr hefyd, Salvi a Thelynau Vining, sy’n cyfrannu’n aruthrol at rediad esmwyth yr ŵyl ac yn cefnogi'r Ŵyl yn flynyddol. Rydym yn gyffrous i'w croesawu yn ôl i Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru'r flwyddyn nesaf.

 Wales Harp Festival

Mae wedi bod yn  gyfnod gwych, gyda fy ngwaith bellach yn canolbwyntio ar adrodd n ôl i arianwyr ers yr ŵyl a cheisio am fwy o arian ar gyfer ein prosiect anhygoel ‘Canfod y Gân’. Edrych ymlaen i’ch diweddaru chi gyd mewn mis!

 

Wythnos 24: Tilly, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Tilly, Royal Welsh College of Music & Drama Creative Intern

Fel arfer, mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur yma yn y Coleg. Nawr ein bod ni’n dechrau ein tymor olaf mae ein myfyrwyr yn brysur yn paratoi ar gyfer cynyrchiadau’r haf sy’n addo bod yn ddiweddglo cyffrous i waith caled y myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Ers fy mlog diwethaf rydw i wedi cael y cyfle i fynychu cynhyrchiad opera’r gwanwyn o ‘The Marriage of Figaro’ yn Theatr y Sherman gyda rhai o’n rhoddwyr sydd ar hyn o bryd yn cefnogi rhai o’n myfyrwyr Opera. Roedd y cynhyrchiad ei hunan yn ardderchog, ac roeddwn i wir yn mwynhau’r cyfle i gwrdd â rhagor o’n cefnogwyr ac i ddod i wybod mwy am eu cysylltiadau personol â’r Coleg a’n myfyrwyr.

Mae’r mis hwn hefyd wedi fy atgoffai, mewn ffyrdd da, bod gweithio fel swyddog codi arian fel arfer yn golygu gwneud lot o fân swyddi sydd ddim yn perthyn i unrhyw un adran! Rydw i wedi bod yn ysgrifennu cynnwys i’r wefan, tynnu lot o luniau o ymarferion, casglu gwybodaeth am roddwyr, ac anfon lot o lythyrau.

Mae lot o ddigwyddiadau i ddod cyn bo hir, felly rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at weithio a mynychu’r rheini, ac yn gobeithio gweithio fy ffordd drwy ragor o waith ymddiriedolaethau a sefydliadau dros yr wythnosau nesaf hefyd. Yn gyffredinol, mae wedi bod yn fis cyffrous iawn!

 

Wythnos 23: Suzy Celfyddydau Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru

Suzy, National Youth Arts Wales Intern

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur yma yn Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan fod gweithgaredd 2022 wedi dechrau gyda phreswyliadau ac ymarferion y Pasg! Roedd yn gyffrous iawn mynychu ymarfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ychydig o wythnosau yn ôl i glywed cerddoriaeth fyw a chwrdd â’n haelodau.

Ers fy mlog diwethaf, rydw i wedi cyflwyno 3 chais arall am grantiau ar gyfer ein prosiect Cerdd y Dyfodol, a nawr dim ond un sydd ar ôl i’w wneud! Fel arfer mae’n cymryd cwpl o fisoedd i glywed gan ymddiriedolaethau a sefydliadau, ond rydw i’n croesi fy mysedd am rai llwyddiannus!

Ar wahân i ysgrifennu ceisiadau, rydw i wedi parhau i weithio ar ein pecynnau nawdd corfforaethol. Ar hyn o bryd nid oes gennym ni unrhyw noddwyr neu bartneriaid corfforaethol, felly rydw i wedi cael fy nhaflu i mewn yn y pen dwfn gan ein bod ni wedi dechrau o’r dechrau, ond mae wedi bod yn brofiad gwych i fod yn rhan ohono. Hyd yn hyn, rydw i wedi creu pedwar pecyn nawdd penodol ar gyfer ein prosiect Cerdd y Dyfodol ac wedyn y cyngherddau ynghylch ein cerddorfa, band pres, ac ensembles theatr yr haf hwn. Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ar gynnig wedi’i deilwra tuag at bob busnes rydyn ni’n bwriadu mynd atynt gyda’r rhesymau pam y dylent ystyried ein cynnig a noddi ein digwyddiadau’r haf. Rydyn ni’n gobeithio cysylltu â busnesau cyn diwedd y mis!

Rydw i hefyd wedi dechrau gweithio ar ddwy ymgyrch farchnata gyda’r nod o gynyddu’r nifer o bobl sy’n cofrestru ar gyfer ein rhestr bost ac ehangu ymwybyddiaeth am ein heffaith. Mae hwn wedi bod yn brofiad ardderchog hyd yn hyn, ond byddaf i’n gwneud lot mwy o waith ar hyn dros yr wythnosau nesaf.

Am y tro, rydw i’n edrych ymlaen at barhau fy interniaeth a gwela i chi yn y blog nesaf!

 

Wythnos 22: Rosie, Canolfan Mileniwm Cymru

Rosie, Wales Millennium Centre Intern

Fel arfer rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn CMC ers fy mlog diwethaf, gyda’r lolfa, prosesau debydau uniongyrchol a chyfarfodydd!

Roedd rhaid inni ddweud hwyl fawr dros dro i fy rheolwr llinell, Esyllt Williams, ar ddiwedd mis Mawrth felly mae pethau wedi newid ychydig. Rydyn ni’n gweld ei heisiau yn fawr iawn, ond rydw i mor falch iddi am fod yn fy rheolwr llinell am hanner cyntaf fy interniaeth, a dysgais i gymaint ganddi.

Gorffennais y Cwrs Celfyddydau ac Ymwybyddiaeth Iechyd ar ddiwedd mis Mawrth ac rydw i’n ddiolchgar iawn am y profiad hynny. Dysgais lot am werthuso, a fydd yn fy helpu i gydag un o fy amcanion i ddechrau ysgrifennu adroddiadau. Dysgais hefyd am amrywiaeth o brosiectau o fewn y Celfyddydau ac Iechyd sy’n gwneud bywyd ychydig mwy pleserus i bobl.

Hefyd paratois ac anfonais E-newyddion Ebrill i’n Haelodau ar ddechrau’r mis, a oedd yn gyffrous ac yn cyhoeddi tocynnau sydd nawr ar werth i’n haelodau. Mae hwn yn brofiad ardderchog, i gasglu, creu ac anfon ein cylchlythyr.

Es i Symposiwm Codi Arian C&B Cymru ym mis Mawrth, a oedd yn gyfle gwerthfawr iawn i ofyn cwestiynau i’r arbenigwyr o elusennau sydd ddim yn ein cefnogi a’r rheini sydd yn ein cefnogi ni. Roeddwn i’n gallu rhoi adborth i’r tîm ac roedd yn ddefnyddiol iawn inni gyd, yn enwedig o ran ein hadroddiad i Garfield Weston.

Mae wedi bod yn amser gwych ers fy mlog diwethaf ac rydw i’n edrych ymlaen at ail hanner fy interniaeth!

 

Wythnos 21: Eve, Rubicon Dance

Eve, Rubicon Dance Intern

Rydw i nawr hanner ffordd drwy fy interniaeth gyda Rubicon ac rydw i mor falch o’r sgiliau a’r profiadau rydw i wedi eu hennill.

Yn ddiweddar, rydw i wedi helpu gyda The Prynhawn Apêl Canolfan y Fron BIPCaF yn Park Plaza lle roeddwn i’n paratoi’r byrddau yn barod i dderbyn gwesteion, gan eu croesawu nhw wrth iddyn nhw gyrraedd, a helpu gyda’r raffl. Roeddwn i’n falch iawn i weld bod y raffl wedi codi £1500 o fewn 15 munud!

Rydw i’n ddiolchgar iawn bod BIPCaF wedi fy nghynnwys i fel rhan o’r tîm ar gyfer y digwyddiad codi arian, oherwydd cefais brofiad personol o ddigwyddiadau a’r cyfle i ymgysylltu â phobl o elusen y mae Rubicon yn cydweithio gyda nhw mor aml.

Mynychais Symposiwm Codi Arian Celfyddydau a Busnes Cymru a oedd yn fy helpu i ddysgu mwy am y pum ymddiriedolaeth a sefydliad a oedd yn bresennol yn y digwyddiad. Mae yna gymaint o ymddiriedolaethau a sefydliadau ac rydw i’n cael trafferth i gofio proffil bob un ohonyn nhw, ond mae’r digwyddiad hwn wedi fy helpu i gofio bob un yn lot haws nawr.

Un uchafbwynt o’r mis diwethaf oedd Cwrs Celfyddydau ac Ymwybyddiaeth Iechyd wedi’i drefnu gan Raglen Hyfforddiant Cymru Gyfan a’i ariannu gan Gyfrif Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Roedd yr hyfforddiant wir yn agor fy llygaid i’r gwaith ardderchog y mae sector y celfyddydau yn ei wneud i iechyd a lles ledled Cymru. Heb y cwrs hwn, byddwn i ddim wedi deall pwysigrwydd celf i iechyd, neu wedi cael cysylltiad gydag elusennau, prosiectau ac unigolion talentog sy’n gweithio yn y maes.

Nawr, rydw i’n edrych ymlaen at barhau ein hymgyrch codi arian Rhowch Lyfr i geisio adeiladu ar ein cyfanswm o £200.

Wythnos 20: Chieh-Ju, NoFit State

Chieh-Ju Yang, NoFit State Creative Intern

Mae gen i rai diweddariadau cyffrous i rannu ym mlog yr wythnos hon o NoFit!

Rydw i newydd ddod nôl o daith anhygoel i Sir Benfro i ymweld â’n tîm cynhyrchu sydd wedi bod yn gweithio’n hynod o galed yn y Babell Fawr i fireinio’r sioe deithiol newydd sbon SABOTAGE – gyda’r sioe gyntaf mewn 4 diwrnod! Fel swyddog codi arian, er fy mod i ddim wedi cael rhan uniongyrchol yn gwneud y sioeau, mae cael y cyfle i weld y broses greadigol, rhagolwg, ac i siarad ag aelodau ein tîm sy’n gweithio ar y safle wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Mae gallu profi’r hyn sy’n digwydd a siarad â’r bobl sy’n gwybod, yn cynnig gwybodaeth gyfoethog iawn a fydd yn cyfrannu tuag at ysgrifennu ceisiadau am gyllid, gan roi’r diweddaraf i’n rhoddwyr rheolaidd am y sgyrsiau y tu ôl i’r llenni, ac unrhyw gyfle arall imi fod yn eiriolwr dros y syrcas. Mae hefyd yn ychwanegu at fy nealltwriaeth o strwythur cyffredinol y mudiad, gan roi’r darnau at ei gilydd o’n sioe i’r holl raglenni cymunedol rydyn ni’n eu darparu yng nghymuned leol Adamsdown a Splott.  

Mewn newyddion eraill, rydyn ni wedi cyflwyno, ar adegau yn gorfforol, mwy o geisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau (gyda mwy i ddod) i godi arian ar gyfer digwyddiad cymunedol mawr Circus in Parks a fydd yn digwydd o’r Pasg, ar ôl sicrhau’r grant Creu CCC!

Mae Creu yn un o’r ceisiadau cyntaf rydw i wedi cyfrannu tuag ato. Mae mor foddhaol i wybod bod y gwaith caled gwerth chweil! Rydw i hefyd wedi bod yn ysgrifennu cais i The Percy Bilton Charity yn annibynnol, lle rydyn ni’n gobeithio derbyn cymorth i brynu cyfarpar syrcas a fydd yn ein helpu ni barhau ac ehangu ein rhaglen gymunedol.

Nawr fy mod i wedi casglu’r newyddion cyffrous a rhai “gyfrinachau gorau’r syrcas”, byddaf i’n dechrau ysgrifennu e-bost at ein rhoddwyr rheolaidd sydd wedi bod yn ein cefnogi ni ac yn helpu i wireddu pethau. Dydw i ddim yn gallu aros i rannu ein digwyddiadau a pherfformiadau sydd i ddod gyda nhw, sut allan nhw gymryd rhan, neu glywed am yr holl ddigwyddiadau hwyliog o dan babell y syrcas.

Nawr byddaf yn trosglwyddo i Eve a fydd yn cyfrannu at y blog nesaf. Gwelaf i chi yn fy mlog nesaf o fewn ychydig o wythnosau!

 

Wythnos 19: Aled, Canolfan Gerdd William Mathias 

Aled Rosser, Chanolfan Gerdd William Mathias Creative Intern

Wel mae'n amser am flog arall!

Fi’n gweud hyn bob tro nawr ond fedrai ddim dod dros ba mor gyflym y mae'r blogiau hyn yn dod o gwmpas! Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn paratoi ar gyfer Gŵyl Delynau Cymru sy’n cael ei chynnal ar y 12fed a’r 13eg o Ebrill. Rwyf wedi sefydlu cronfa busnes lleol ar gyfer yr Ŵyl i geisio cael busnesau lleol i gymryd rhan ac i fanteisio ar y gynulleidfa ychwanegol fydd yng Nghaernarfon ar gyfer yr Ŵyl. Ar hyn o bryd mae'n anodd iawn cyffroi busnesau am y celfyddydau gan arwain at ymateb cymysg. Ond gobeithio y byddwn yn gallu denu mwy o gefnogaeth yn yr wythnosau nesaf. Rwyf hefyd wedi bod yn llwyddiannus mewn cais CultureStep arall yn dathlu’r bartneriaeth rhwng CGWM, Telynau Camac a Telynau Vining – perthynas hirsefydlog lle maent wedi cefnogi’r ŵyl ers blynyddoedd. Bydd y cyllid yn anelu at gynyddu diddordeb pobl ifanc sydd fel arfer yn wynebu rhwystrau i fynd i weld cyngherddau mewn cerddoriaeth glasurol, trwy gynnig tocynnau am ddim i gyngerdd yr ŵyl.

Hefyd hoffwn rhoi diolch mawr i Andy a Kathy, fy mentor Celfyddydau a mentor Busnes. Mae’r ddau wedi bod yn help mawr i mi eleni, o fod yn seinfwrdd allanol i drafod rhai syniadau neu i gael sgwrs a gweithio drwy unrhyw bryderon sydd gennyf. Felly diolch yn fawr iawn!

 

Wythnos 18: Tilly, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Tilly, Royal Welsh College of Music & Drama Creative Intern

Ar ôl treulio hanner cyntaf fy interniaeth yn gweithio o gartref yn unig, o’r diwedd rydw i wedi symud i Gaerdydd! Mae wedi bod yn gyfle gwych i mi i gymryd rhan mewn rhai o’r digwyddiadau yn y Coleg a chwrdd â rhai o’n rhoddwyr rheolaidd sy’n rhoi i’n cynllun rhoddion rheolaidd. Rydw i hefyd wedi mwynhau gweithio yn y swyddfa a gwrando ar rai o’r gwaith cyffrous mae ein myfyrwyr wedi bod yn ei wneud a ellir eu clywed o hyd o gwmpas yr adeilad.

Mae’r mis hwn hefyd wedi rhoi imi lot o gyfleoedd i ddatblygu fy hun fel swyddog codi arian. Gorffennais fy nghais annibynnol cyntaf i ymddiriedolaeth a gobeithio byddaf yn ei gyflwyno cyn bo hir. Rydw i hefyd wedi drafftio sawl peth i gyfathrebu gydag amrywiaeth o unigolion, ymddiriedolaethau, a chysylltiadau corfforaethol sydd wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu a dysgu sut i addasu fy arddull personol i’r pwrpas a’r derbynnydd.

Roedd y sesiynau Hanfodion Codi Arian a arweiniwyd gan Celfyddydau & Busnes Cymru yn ddefnyddiol iawn ac yn helpu hybu fy hyder yn fy sgiliau a gallu fy hunan, ac yn rhoi lot imi feddwl amdano wrth ymgymryd â fy ngwaith fy hunan.

Rydw i wir wedi mwynhau fy interniaeth hyd yn hyn a llawn cyffro i weld beth a ddaw yn yr ail hanner!

 

Wythnos 17: Suzy Celfyddydau Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru

Suzy, National Youth Arts Wales Creative Intern

Dydw i ddim yn gallu credu fy mod i wedi bod yma am 4 mis nawr ac yn cyrraedd pwynt hanner ffordd fy interniaeth gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru!

Un peth rydw i’n caru am yr interniaeth hon yw faint o gyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael imi. Rydyn ni newydd orffen cwrs hyfforddi Hanfodion Codi Arian C&B Cymru sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn i gadarnhau’r holl wybodaeth rydw i wedi’i ddysgu ers imi ddechrau fy interniaeth. Rydw i hefyd yn lwcus bod CCIC yn aelod o’r Arts Marketing Association sy’n golygu fy mod i’n gallu cofrestru ar gyfer unrhyw rhai o’i weminarau. Hyd yn hyd rydw i wedi mynychu pynciau fel Amrywiaethu eich Cynulleidfa, Cyllidebu Sylfaenol a Chyfryngau Cymdeithasol ar Sail Tystiolaeth. Mae yna hefyd gymaint o gyfleoedd y tu allan i C&B Cymru a CCIC. Er Enghraifft, yn ddiweddar mynychais sesiynau mentora cyflym Young Arts Fundraisers gyda menywod sydd wedi helpu llunio’r sector codi arian. Roedd hyn yn gyfle gwych i rwydweithio a gofyn am gyngor gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, a ffordd ardderchog i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod!

Ar wahân i hyfforddi, rydw i wedi treulio fy nyddiau gwaith yn ysgrifennu pecyn nawdd drafft, parhau gyda fy ngwaith ymchwil i fudiadau ac ymddiriedolaethau, ysgrifennu ceisiadau am grantiau, ac ysgrifennu fy adroddiad cyntaf. Mae’r adroddiad ar gyfer Tŷ Cerdd am y grant a roddwyd tuag at ein prosiect pen-blwydd NYOW yn 75 oed. Mae wedi bod yn ddefnyddiol i ysgrifennu adroddiad i weld camau ymddiriedolaethau a mudiadau ar ôl i’r grant cael ei roi, ac i allu ysgrifennu am effaith gwirioneddol ein prosiect ar ein haelodau, y mudiad a sector y celfyddydau.

 

Wythnos 16: Rosie, Canolfan Mileniwm Cymru

Rosie, Wales Millennium Centre Creative Intern

Mae amser yn hedfan pan rydych chi'n mwynhau eich hun! Dydw i ddim yn gallu credu bod mis Mawrth yma yn barod. Mae gymaint wedi bod yn digwydd yng Nghanolfan y Mileniwm ac rydyn ni mor hapus ein bod ni ar agor eto. Ar hyn o bryd mae’n dymor opera ac rydw i wedi dychwelyd i fy swyddi arferol o ddelio â chwestiynau ynglŷn â’r Lolfa i Aelodau, adborth a rhifau.

Yn ogystal â’r Ganolfan yn dod yn fwy prysur unwaith eto, rydyn ni wedi cael pedwar o gyrsiau hyfforddi Codi Arian C&B y mis hwn sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Rydw i wir wedi mwynhau ehangu fy ngwybodaeth am sawl agwedd o waith codi arian a siarad â phobl o ystod o fudiadau i glywed am y ffyrdd y maen nhw’n codi arian.

Rydyn ni wedi croesawu dau aelod newydd i Dîm Datblygu CMC, Polly ein Cydlynydd Effaith ac Adrodd newydd, ac Izzie ein Cydlynydd Perthnasoedd ac Ymgyrchoedd newydd.

Rydw i wedi mynychu sawl un o’n gweithdai Partneriaeth Ysgolion Gwerthfawr gyda phobl ifanc o ysgolion lleol yng Nghaerdydd a gwelais un o’r pethau anhygoel rydyn ni’n codi arian amdano. Mae cymryd rhan yn y gweithdai hyn wedi bod yn werthfawr iawn. Mae wedi dangos sut mae ein gwaith yn hanfodol o ran creu cyfleoedd i bobl ifanc. Mae wedi bod mor mewnweledol i brofi’r prosiectau gwych yn bersonol ac i weld gymaint y mae’r cyfranogwyr yn elwa ohonynt

Rydw i’n edrych ymlaen at sawl mis prysur yn y Ganolfan a hefyd i barhau’r Cwrs Celfyddydau ac Ymwybyddiaeth Iechyd gan Rubicon Dance, a ddechreuais yr wythnos hon gyda sesiwn ar Werthuso.

 

Wythnos 15: Eve, Rubicon Dance

Eve, Rubicon Dance Intern

Yn fy mlog diwethaf, ysgrifennais fy mod i’n paratoi fy nghais cyntaf erioed i’w gyflwyno i CultureStep C&B Cymru, rydw i’n falch iawn i gadarnhau roedd fy nghais yn llwyddiannus! Roeddwn i mor falch ac roedd y tîm yn fy llongyfarch am y llwyddiant cofiadwy hwn. Rydw i nawr yn dechrau cais newydd, Arian i Bawb, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, lle rydw i’n dod ar draws her newydd o ddysgu sut i greu cyllideb a’i chyfiawnhau o fewn fy atebion i’r cwestiynau.

Mae prosiect arall rydw i’n parhau i weithio arno ar hyn o bryd yn cynnwys adnabod busnesau posib i weithio mewn partneriaeth gyda Rubicon i godi arian tuag at adnewyddiad Llyfrgell Y Rhath. Cymerodd amser hir imi greu a pherffeithio fy e-bost i fusnesau er mwyn cael y dôn a strwythur cywir; a chynnig rheswm clir dros sut byddai’r busnesau yn elwa o’r bartneriaeth. Doeddwn i ddim yn credu byddai ysgrifennu e-bost effeithiol mor anodd, ond nawr rydw i’n fwy hyderus yn fy ngallu i wneud hyn ac yn gallu parhau i ddefnyddio fy sgil newydd ym mhob e-bost o hyn ymlaen.

Mewn ymdrech i godi hyd yn oed mwy o arian i adnewyddu Llyfrgell y Rhath, mae ein tîm codi arian wedi datblygu ymdrech codi arian o’r enw ‘Rhowch Lyfr’ lle rydyn ni’n derbyn llyfrau sydd heb gael eu defnyddio o’r gymuned leol. Rydw i wedi bod yn cysylltu â busnesau a all hyrwyddo’r ymdrech drwy arddangos poster i ni o fewn ei siop neu yn y cyfryngau cymdeithasol. Rydw i wir wedi mwynhau creu perthnasau gyda busnesau lleol drwy gydol y ddau brosiect hyn ac yn edrych ymlaen at ddatblygu’r cysylltiadau hyn drwy gydol fy interniaeth.

 

Wythnos 14: Chieh-Ju, NoFit State

Chieh-Ju, NoFit State Creative Intern

Bydd y mis nesaf yn nodi hanner ffordd drwy fy interniaeth!

Yn NoFit State, rydyn ni’n brysur yn gwneud ceisiadau am gratiau CCC ar gyfer:

  • digwyddiad cyfranogi a dathlu mawr a fydd yn cael ei gynnal yn ein cymuned leol Adamsdown
  • yr ail Bentref Syrcas lle mae artistiaid o bob lefel ac o ledled Cymru a’r DU ehangach yn dod ynghyd i fyw, hyfforddi, gweithio a dysgu gyda’i gilydd
  • y Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Rydyn ni hefyd wedi bod yn mapio nawdd posib a all cefnogi prosiectau eraill fel ein rhaglen allgymorth gydag Ysgol Gynradd Adamsdown, Syrcas Amrywiol i blant sydd ar y sbectrwm awtistig, clwb syrcas ar ôl ysgol a mwy. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ganlyniadau cadarnhaol am y ceisiadau hyn fel y gallwn ni gymryd y prosiectau ymhellach.

Yn ystod ein sioe deithiol LEXICON, gwahoddwyd i’n cynulleidfaoedd i ddod yn gefnogwyr rheolaidd sy’n ariannu ein prosiectau o dan y Babell Fawr ac yn ein cymuned. I’r rheini sy’n ymuno, rydyn ni’n stiwardio’r perthynas gan fod eu cefnogaeth yn hanfodol. Rydw i wedi ennill profiad gan ysgrifennu e-byst i gyflawni hyn ac yn edrych ymlaen at glywed mwy gan ein cefnogwyr sy’n rhannu ein cariad at gelf y syrcas.

Cyn imi fynd, rydw i am rannu pethau o’r tu allan i’r gwaith. Y mis hwn gyda’r internaid eraill, rydw i wedi mynychu cyfres o gyrsiau hyfforddi mewn codi arian, wedi’u cyflwyno gan dîm anhygoel Celfyddydau & Busnes Cymru, i gyd am ddim diolch i’r Rhaglen Interniaethau Creadigol hon. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys strategaeth codi arian, nawdd gan fusnes, cynlluniau cyfeillion a mwy. Enillais fwy o fewnwelediadau ac atebwyd rhai o fy nghwestiynau. Roeddwn i’n llai cyfarwydd â rhai meysydd, ac roedd y cyrsiau yn rhoi trosolwg addysgiadol o’r rhain ac rydw i’n edrych ymlaen at roi’r wybodaeth hon ar waith yn y byd go iawn!

 

Wythnos 13: Aled, Canolfan Gerdd William Mathias

Aled Rosser, Chanolfan Gerdd William Mathias Creative Intern

Mae mis Chwefror yn barod? Mae'r blogiau hyn yn dod o gwmpas yn gynt ac yn gynt bob tro! Yn CGWM rydym wedi bod yn brysur yn trefnu Gŵyl Delynau Cymru 2022 sydd yn agosau’n fuan ar y 12fed a’r 13eg o Ebrill. Mae gennym ni raglen gyffrous sy’n cynnwys dosbarthiadau meistr a gweithdai i Delynorion o bob oed a gallu gyda rhai o diwtoriaid mwyaf talentog Cymru. A bydd cyngerdd yr ŵyl yn serennu Gwenllian Llŷr a Ben Creighton Griffiths gyda’i Fand, os ydych chi yn yr ardal ewch i edrych ar ein gwefan am docynnau! www.walesharpfestival.co.uk

Mae codi arian cyffredinol ar gyfer yr ŵyl yn dirwyn i ben ac rwyf nawr yn edrych am arianwyr i barhau gyda’n prosiect anhygoel – Canfod y Gân – gan fod cyllid ar gyfer y prosiect hwn ar fin dod i ben.  Edrychaf ymlaen i ddechrau ffurfio perthnasau hirdymor gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau i ennill cyllid am sawl blwyddyn ar gyfer y prosiect cyffrous hwn!

Rydym hefyd yn cynllunio strategaeth codi arian ar gyfer Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru yn 2023 ac yn gobeithio lansio ymgyrch codi arian gan unigolion i’w lansio yn ystod yr ŵyl lai ym mis Ebrill.

Felly, ar y cyfan nid cyfnod hudolus iawn o amser ond digon i'w wneud a dyna sut mae'r swydd hon yn mynd.

 

 Wythnos 12: Tilly, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Tilly, Royal Welsh College of Music & Drama Creative Intern

Mae tri mis wedi mynd heibio yn barod, mae’r amser wir wedi hedfan!

Ers fy mlog diwethaf rydw i wedi cael llawer o gyfleoedd i ddatblygu fy sgiliau fel swyddog codi arian, yn enwedig mewn agweddau nad oeddwn i wedi eu hystyried o’r blaen. Mae wedi bod yn dda cael dysgu am lot o wahanol brosiectau sydd wedi bod yn digwydd yn y Coleg, ac mae wedi bod yn bleser cael ysgrifennu am y prosiectau mewn adroddiadau i ymddiriedolaethau i’w diweddaru ar sut y mae eu harian wedi cael ei wario. Yn enwedig rydw i wedi mwynhau gweld yr effaith y gall yr arian rydyn ni’n ei godi gael ar gymuned ein coleg!

Y mis hwn rydw i wedi ymgymryd â lot o ymchwil mewn agweddau newydd o godi arian inni eu harchwilio ar gyfer ein cronfa bwrsariaethau; gan edrych ar y gwahanol agweddau sy’n rhan o’n strategaeth ac ymgyrch codi arian, a dysgu am rai agweddau sy’n llai cyfarwydd imi, fel nawdd corfforaethol. Mae hyn wedi bod yn gyfle ardderchog i ddefnyddio fy menter fy hun ac i fod yn greadigol i feddwl am syniadau newydd i’w harchwilio.

Gan ein bod ni’n ail-agor ar ôl y cyfnod COVID diweddaraf, byddwn ni’n gallu agor ein drysau i’r cyhoedd unwaith eto, o’r diwedd, a fydd yn rhoi inni’r cyfle i gynnal digwyddiadau i noddwyr a chroesawi’r gymuned yn ôl i’r Coleg – alla i ddim aros i fynd yn ôl i’r adeilad a phrofi rhai o’r agweddau wyneb-yn-wyneb o waith codi arian!

 

Wythnos 11: Suzy, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Suzy, National Youth Arts Wales Creative Intern

Mae tri mis o fy interniaeth gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wedi mynd heibio ac yn barod rydw i’n teimlo fy mod i wedi dysgu cymaint!

Ers fy mlog diwethaf, mae un o fy hoff dasgau wedi bod i weithio mewn mwy o’n sesiynau clyweliadau cerddoriaeth. Roedd yn gyfle ardderchog i gwrdd â rhai o’n haelodau a oedd yn dod yn ôl a’r rheini a oedd yn dod am eu clyweliad cyntaf i ddysgu mwy am eu cefndiroedd cerddorol a cheisio llonyddu eu nerfau. Roedd hefyd yn fy atgoffa i o’r rhesymau rydyn ni’n codi arian, ac i bwy – ein haelodau!

Yn ddiweddar rydw i wedi mwynhau gweithio ar sawl cais i ymddiriedolaethau a sefydliadau am nawdd. Mae fy rheolwr llinell, David, a fi wedi gwneud cais diweddar i Gronfa Ad-dalu Cerddoriaeth Ieuenctid. Er na fyddwn ni’n cael canlyniad y cais cyn diwedd mis Mawrth, rydw i’n obeithiol bydd yn llwyddiannus oherwydd mae’n brosiect cyffroes sy’n canolbwyntio ar hyfforddiant a lles staff, yn ogystal â thwf a datblygiad y mudiad. Roedd ysgrifennu’r cais ychydig yn fwy heriol na gwneud cais am nawdd tuag at ein prosiectau allgymorth a phethau o’r fath oherwydd mae’n brosiect unigol a newydd, ac felly doedd dim ceisiadau blaenorol i’w defnyddio er mwyn cael ysbrydoliaeth. Ond, roedd hyn yn ei wneud hyd yn oed yn fwy gwerth chweil unwaith imi ei orffen ac yn barod i’w gyflwyno!

Rydw i wedi bod yn gweithio ar geisiadau eraill ar gyfer ein prosiectau datblygu, fel Cerdd y Dyfodol – prosiect cerddoriaeth gyfoes i bobl ifanc o gefndiroedd sydd wedi’u tangynrychioli ledled Cymru. Mae wedi bod yn wych cael mwy o annibyniaeth o ran y ceisiadau hyn ac i dderbyn adborth am fy ngwaith, sydd, yn ei dro, yn helpu datblygu fy hyder wrth ysgrifennu. Ar wahân i ysgrifennu, rydw i hefyd wedi bod yn brysur gyda fy sesiynau cyntaf gyda fy mentoriaid gyda fy mentoriaid celfyddydol a busnes, gan ddysgu am farchnata’r celfyddydau, ac ymchwilio ymddiriedolaethau a sefydliadau addas er mwyn gwneud ceisiadau.

 

Wythnos 10: Rosie, Canolfan Mileniwm Cymru

Rosie, Wales Millennium Centre Creative Intern

Blwyddyn Newydd Dda!

Am gyfnod rhyfedd! Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Lefel Rhybudd 2, bu’n rhaid i Ganolfan Mileniwm Cymru gau ei drysau o 26 Rhagfyr ymlaen. Roedd rhaid i mi gysylltu â nifer o bobl ar ôl gorfod canslo digwyddiadau ac ar ôl siarad â chymaint o bobl, sylweddolais pa mor bwysig yw ein cefnogwyr ac aelodau, yn enwedig yn ystod cyfnodau fel hyn. Cyn i’r cyfyngiadau cael eu gosod, enillais rywfaint o brofiad fel tywysydd ar gyfer Beauty and the Beast! Roedd yn anhygoel gael cwrdd â chymaint o’n gwirfoddolwyr angerddol sy’n helpu rhedeg y Ganolfan ac roedd yn wych gallu ennill profiad mewn rhan arall CMC.

Beauty & the Beast, Wales Millennium Centre

Mae fy nhasgau wythnosol wedi newid yn gyfan gwbl o ddelio â’n haelodau i ganolbwyntio mwy ar waith ymchwil a gobeithio bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol iawn pan fyddwn ni’n ysgrifennu ceisiadau a chynigion. Mae’r amser ychwanegol hwn wedi fy ngalluogi i ennill mwy o sgiliau ac rydw i wedi cael hyfforddiant gan Kia i wneud sawl peth fel ysgrifennu anfonebau, creu posteri ar gyfer cystadlaethau, prosesu ein debydau uniongyrchol misol, a sut i baratoi ac anfon ein E-newyddion i Aelodau. Rydw i wedi dechrau gweithio gyda fy mentor busnes ar brosiect codi arian newydd byddaf i’n gweithio arno dros y misoedd nesaf hefyd!

Rydw i’n edrych ymlaen at Raglenni Hyfforddi C&B Cymru sydd yn cael eu cynnal yn Chwefror ac i ddysgu mwy am fyd Codi Arian. Rydw i’n llawn cyffro i allu rhoi’r hyfforddiant hwn ar waith yn fy ngwaith dydd i ddydd ac yn enwedig gyda’r cynigion a cheisiadau sydd i ddod.

 

Wythnos 9: Eve, Rubicon Dance

Eve, Rubicon Dance Creative Intern

Mae’r Nadolig wedi dod i ben ac mae’r amser wedi dod i fynd yn ôl i’r gwaith! Ers imi ysgrifennu fy mlog diwethaf ym mis Rhagfyr, rydw i wedi ymgymryd â mwy o agweddau o waith codi arian ac wedi cael mwy o brofiadau hyfryd yn yr wyth wythnos o fod yn Intern Creadigol.

Helpais gynllunio’r datganiad i’r wasg am sioe theatr Nadolig aruthrol Rubicon “The Nutcracker” gydag ein Hymgynghorydd Cyfathrebu, y cefais y pleser o wylio yn Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd. Roeddwn i mor hapus gweld gwaith caled pawb yn dod at ei gilydd.

Rubicon Dance, The Nutcracker

Llun gan Sian Trenberth
 

Atgof cofiadwy arall oedd cefnogi “Dathliad o’r Celfyddydau 2021” wedi’i gynnal gan Celfyddydau & Busnes Cymru, oherwydd roedd hyn yn golygu fy mod i’n gallu cwrdd â fy Nghyd-Interniaid Creadigol eraill ac aelodau tîm C&B Cymru, gan fy mod i wedi cyfathrebu gyda nhw i gyd ar-lein yn unig hyd at y digwyddiad oherwydd y mesurau covid sy’n parhau. Roedd yn mor hyfryd i fod yn rhan o ddigwyddiad sy’n dathlu creadigrwydd a chyflawniadau elusennau, ac roeddwn i’n teimlo’n mor falch i weithio yn sector y celfyddydau yng Nghymru.

Gyda chefnogaeth Kathryn, Cyfarwyddwr Rubicon, cefais y cyfrifoldeb o baratoi cyfres “Deuddeg Diwrnod y Nadolig” ar draws ein platfformau’r cyfryngau cymdeithasol. Roedd gwneud hyn mor ddefnyddiol gan ei fod yn fy helpu i ddysgu’r hyn a oedd Rubicon wedi’i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae rhannu cynnwys am ddeuddeg digwyddiad neu fentrau a oedd Rubicon wedi’u cyflawni yn ystod 2021 yn golygu bod ein cyfranogwyr a chefnogwyr yn gallu rhannu yn ein balchder a dathlu’r pethau cadarnhaol.

Rubicon Dance, Cyfres Siaradwyr Ysbrydoledig

Llun gan Pal Hansen
 

Rydw i wedi cymryd rhan mewn rhai digwyddiadau hyfryd wedi’u trefnu gan Rubicon, fel y sgwrs gan Cai Tomos fel rhan o Gyfres Siaradwyr Ysbrydoledig y Cynllun Hyfforddiant Cymru Gyfan. Rhannodd Cai rai o’i straeon o weithio gyda chleifion sâl ac ar ddiwedd eu hoes yn ystod ei yrfa ddawns – roedd hyn yn gwneud imi deimlo’n emosiynol iawn.

Hefyd cefais i’r pleser o wylio sioe diwedd blwyddyn y myfyrwyr llawn amser, a gafodd ei rhannu’n ddigidol, lle roeddwn i’n gallu gwylio amrywiaeth o waith roedden nhw wedi’i greu dros y flwyddyn. Yn olaf, cefais y cyfle i ddawnsio mewn Dosbarth Stryd Ar-lein i Blant. Roeddwn i’n gallu gweld gymaint oedd y plant yn mwynhau’r dosbarthiadau ar-lein a gwylio sgiliau ardderchog ein Hymarferwyr Rubicon Dance.

Rydw i’n edrych ymlaen at ddatblygu mwy trwy gydol y tymor hwn a nawr yw’r amser i ddysgu sut i baratoi cais am nawdd, dymunwch lwc imi!

 

Wythnos 8: Chieh-Ju, NoFit State

Chieh-Ju, NoFit State Creative Intern

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydw i wedi bod yn falch i gymryd rhan mewn amrywiaeth o waith, ac un swydd oedd diweddaru tudalen Rhoddion Rheolaidd NoFit State (https://www.nofitstate.org/cy/support/regular-giving).

NoFit State Regular Giving Webpage

NoFit State LEXICON Event

Dechreuodd LEXICON, ein perfformiad syrcas deithiol yng Nghaerdydd ar 15 Rhagfyr. Bydd y perfformiad, sy’n cael ei gynnal yng Ngerddi Sophia, yn cael ei gyflwyno hyd at 15 Ionawr 2022 i gynulleidfa lai fel rhagofal COVID. Er mwyn gwneud y gorau o’r sylw, a’r teimlad cadarnhaol y mae ein cynulleidfaoedd yn cael o’r syrcas, rydyn ni’n gobeithio gofyn i aelodau’r gynulleidfa i ddod yn rhoddwyr rheolaidd drwy ein tudalen we rhoddion rheolaidd. Rydyn ni wedi diweddaru’r dudalen we yn barod i’w gwahodd nhw i redeg i ffwrdd gyda’r syrcas a chefnogi ein gwaith.

Wrth roi’r fflipfwrdd i fyny, cafodd y tîm datblygu sesiwn gwyntyllu yn ein parlwr yn Four Elms i lunio’r pwyntiau allweddol i’w hamlygu ar y dudalen roddion rheolaidd. Rydyn ni wedi penderfynu diweddaru ein gwefan gan fod nifer fawr o’r negeseuon ynghylch buddion. Rydyn ni’n gwybod gan ein cefnogwyr presennol bod pobl yn ein cefnogi ni er mwyn gallu rhoi ac nid i gymryd, felly gan gadw hyn mewn cof, roedden ni am roi gwybod i’n cefnogwyr ffyddlon sut mae eu rhoddion nhw yn cael eu defnyddio o fewn y mudiad. Er bod elusennau eraill wedi cael llwyddiant drwy amlinellu i’w rhoddwyr sut y mae eu cyfraniadau yn helpu e.e. faint y mae’n ei gostio i redeg llinell gymorth am noson, diwrnod o hyfforddiant i staff, ayb., penderfynon ni fod angen arnon ni rywbeth sy’n fwy priodol i NoFit State a fydd yn fwy cymhellol i’n cefnogwyr ni.

Derbyniais i bwyntiau bwled allweddol er mwyn gallu achub y blaen ar ysgrifennu ein truth am Roi yn Rheolaidd, gan fy mod i ddim yn gyfarwydd ag ysgrifennu yn y maes hwn. Roeddwn i’n falch iawn i orffen y fersiwn cyntaf ac yn ddiolchgar am y cyfle i ddysgu gan yr adborth adeiladol a ddefnyddiol gan Ed a Bethan (a oedd yn bennaeth datblygu anhygoel ond sydd nawr wedi dechrau tudalen newydd yng Ngorllewin Cymru gyda Span Arts!) a roddodd arweiniad imi i wneud golygiadau ychwanegol. Mae ein negeseuon terfynol yn dilyn y rhesymeg isod, sydd hefyd yn un o’r prif bwyntiau imi a hoffwn ei rannu yn y blog:

Yn y cyflwyniad cyffredinol yn gyntaf rydyn ni’n esbonio pwy ydyn ni, yr hyn rydyn ni’n adnabyddus amdano (e.e. cynyrchiadau teithiol a dosbarthiadau cymunedol), a’r hyn y mae’r syrcas yn ei wneud efallai na fydd pobl yn gwybod amdano ond sydd wrth galon y cwmni (gan gynnwys gweithio gyda sector syrcas ehangach y DU ac ein cymuned leol i gyflwyno cyfleoedd creadigol a hygyrch fel gall pawb ymgysylltu â’r ffurf gelf arbennig syrcas gyfoes).

Rydyn ni wedyn yn cyflwyno i gynulleidfa ein gwefan wybodaeth am sut y mae eu haelioni yn ein galluogi ni i barhau i ddarparu ein rhaglenni anhygoel.

Nesaf, rydyn ni’n cyflwyno’r llinynnau gwahanol o dan ein cynllun rhoddion rheolaidd. Ym mhob llinyn, rydyn ni’n cynnwys negeseuon sy’n pwysleisio bod pawb yn rhoi yn ôl eu gallu eu hun, ac nad yw hyn yn newid pa mor bwysig yw cefnogaeth pob un i’r syrcas. Mae’r tri llinyn, Breuddwydwyr, Rebelwyr ac Ysgogwyr yr Halibalŵ i gyd â rôl hanfodol i’w chwarae.

Heblaw am ddiweddaru ein tudalen we, rydw i hefyd wedi bod yn ymgymryd â gwaith arall, fel ymuno â chyfarfodydd parhaus i drafod cais Portffolio Cenedlaethol gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr, ac ysgrifennu datganiad i’r wasg am berfformiad hamddenol gyda help Ed ac Anna, ein swyddog marchnata a chyfathrebu, ac mae hefyd wedi bod ar ein gwefan (gallwch chi ei ddarllen yma: https://www.nofitstate.org/cy/news/nofit-states-accessible-winter-comeback-circus-show-lexicon-its-first-ever-relaxed-performance). Ond, oherwydd y lle cyfyngedig yma, byddaf i’n ceisio eu rhannu yn y blog nesaf gyda phethau eraill cyffrous sydd i ddod.

Yn y cyfamser, cadwch eich llygaid ar Flog Interniaethau Creadigol Celfyddydau & Busnes Cymru i wybod mwy am weithgareddau diweddaraf y chwech intern!

  2021-2022 Creative Interns

 

Wythnos 7: Aled, Canolfan Gerdd William Mathias 

Aled Rosser, Chanolfan Gerdd William Mathias Creative Intern

Nadolig Llawen! Mae’r misoedd diwethaf wedi fflio mynd a dwi methu credu ei fod bron yn Ddolig!

Dydi’r misoedd diwethaf heb gael ei llenwi efo cymaint o godi arian gweithredol, ond mwy o ymchwilio strategol i fewn i darpar ariannwyr i’r flwyddyn newydd. Er hyn mi wnes i ysgrifennu cais ariannu gan y cynllun CultureStep sydd yn cael ei darparu gan Celfyddydau & Busnes Cymru eu hun AC mi roedd o’n llwyddiannus! Mae’r buddsoddiad yn cydnabod a dathlu y berthynas hir dymor mae CGWM a Pendine Park yn mwynhau, ac iddyn nhw gefnogi ni yn yr Ŵyl Biano Rhyngwladol Cymru ym mis Medi 2021. Fydd y cyllid o’r cynllun CultureStep yn caniatau i CGWM gynnal gweithdai-cyngherdd i drigolion cartrefi gofal Pendine Park. Fyddwn hefyd yn cysylltu’r digwyddiadau yma efo canolfannau gofal arall sydd yn lleol i cartrefi gofal Pendine Park yn Wrexham.

Mewn newyddion arall rwyf ar hyn o bryd yn gweithio ar gais £2,000 i ariannu’r Ŵyl Delynnau Cymru yn Ebrill 2022. Dwi hefyd wrthi yn ymchwilio am gwmniau fyddwn yn medru mynd atyn yn y flwyddyn newydd am nawdd. Er taw hyn yw’r agwedd mwyaf heriol mewn codi arian, gyda cefnogaeth fy mentoriad Celfyddydol a Busnes gobeithio mi allai ddatblygu perthnasau newydd gwych!

 

Wythnos 6: Tilly, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Tilly, Royal Welsh College of Music & Drama Intern

Dydw i ddim yn gallu credu bod mis wedi mynd heibio yn barod!

Ar ôl cwblhau fy MA Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, rydw i’n falch iawn i allu dod yn ôl ar gyfer fy interniaeth. Er fy mod i’n cael tipyn o fantais gan fy mod i yn adnabod staff y tîm Datblygu o leoliad fy MA yn y Coleg, mae pawb wedi bod mor groesawgar ac wedi gwneud imi deimlo’n gartrefol iawn yn y tîm.

Rydw i wedi cael sawl cyfle ardderchog i weithio ar sawl agwedd o waith codi arian hyd yn hyn, fel ysgrifennu llythyrau clawr ac adroddiadau i ymddiriedolaethau i’w diweddaru am sut mae eu harian wedi cael ei ddefnyddio, ymchwilio cefnogwyr posib, ac ysgrifennu blogiau i wefan y Coleg. Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rydyn ni hefyd wedi cymryd rhan mewn Her Nadolig The Big Give lle llwyddon ni godi dros £30,000 ar gyfer bwrsariaethau myfyrwyr, sydd wedi fy ngalluogi i weithio ar rai pethau sy’n llai cyfarwydd imi fel y cyfryngau cymdeithasol, a defnyddio Spektrix, ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid.

Mae dysgu am y wahanol agweddau o waith y Coleg wedi bod yn ddiddorol iawn, er fy mod i wedi astudio yn y Coleg fy hunan, cawson ni ein cyfyngu oherwydd COVID-19 ac felly mae gweld y Coleg yn ailddechrau ei weithgareddau arferol a chlywed cerddoriaeth fyw drwy’r adeilad i gyd wedi bod yn wych.

Un o uchafbwyntiau’r mis diwethaf oedd mynychu a gwirfoddoli yn Nathliad y Celfyddydau, Celfyddydau & Busnes Cymru yn Theatr y Sherman. I nifer o bobl – gan gynnwys fi fy hun – hwn oedd y digwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf ers dechrau’r pandemig, felly roedd yn teimlo’n yn enwedig o arbennig i allu dathlu’r sefydliadau celfyddydol anhygoel i gyd fel hyn. Hefyd, hwn oedd y tro cyntaf i’r interniaid i gyd i gwrdd wyneb yn wyneb, felly roedd yn wych gallu dod i adnabod ein gilydd yn iawn.

Creative Interns at the Celebration of the Arts 2021

Mae’r mis cyntaf wedi hedfan heibio, ac rydw i’n edrych ymlaen at weld beth sydd i ddod yn ystod weddill yr interniaeth. Mae cael y cyfleoedd hyn i ddatblygu fy sgiliau wedi bod yn wych, a gan fod yna lot o brosiectau cyffrous i ddod, rydw i’n siŵr bydd yna ddigon o ffyrdd eraill i herio fy hunan dros y misoedd sydd i ddod!

 

Wythnos 5: Suzy, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Suzy, National Youth Arts Wales Intern

Rydw i wedi bod gyda Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru am fis a dydw i ddim yn gwybod ble mae’r amser wedi mynd!

Rydw i’n teimlo mor ddiolchgar i fod yn rhan o dîm CCIC, maen nhw gyd wedi bod yn groesawgar iawn ac mae pob un wedi rhoi eu hamser i siarad â fi un-i-un nid yn unig am eu rôl, ond eu cefndir a sut daethon nhw i weithio yn CCIC hefyd. Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ddeall yn llwyr sut mae pawb yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn redeg yr elusen ac wedi gwneud ymgartrefi yn fy swydd broffesiynol gyntaf mewn sefydliad celfyddydol tipyn bach yn haws!

Hyd yn hyn rydw i wedi cael amrywiaeth o dasgau a chyfleoedd. Yn gyntaf, treuliais amser ar ddechrau’r interniaeth yn edrych trwy’r strategaeth codi arian a chynllun busnes presennol – er mwyn cael gwybodaeth fanwl am y sefydliad. Ers hynny, rydw i wedi bod yn ymchwilio ymddiriedolaethau a sefydliadau am arian tuag at ein prosiect Sgiliau Côr ac yn ymchwilio busnesau yng Nghymru a’u cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol i weld a yw’n werth gysylltu â nhw i ddod yn noddwr/partner corfforaethol.

Yn ddiweddar, rydw i wedi helpu gyda chais am grant y mae dau o’r cynhyrchwyr dan hyfforddiant yn CCIC wedi bod yn gweithio arno, helpu yn un o’n nosweithiau clyweliadau i gwrdd â nifer o’n haelodau a’u cymryd nhw i’w hystafell ymarfer, ac wedi bod yn edrych ar gynnwys posib ar gyfer adran ‘cefnogwch ni’ ar gyfer ail-lansio ein gwefan – cadwch olwg am y lansiad ym mis Ionawr! Gan mai arian gan Cyngor Celfyddydau Cymru ac amrywiaeth o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yw un o’n prif ffynonellau incwm, rydyn ni’n datblygu ein ffrydiau incwm gan unigolion a nawdd corfforaethol a bydd ein gwefan yn sylfaen dda am hyn. Rydyn ni am gynnwys mwy o dudalennau codi arian ar ein gwefan ac ychwanegu manylion penodol am sut bydd rhoddion yn cael eu gwario – ac rydw i wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu drafftiau ar gyfer hyn.

Rydw i’n edrych ymlaen at barhau fy lleoliad gyda CCIC ac yn barod wedi clywed am rai o fy mhrosiectau am y dyfodol gan gynnwys trefnu digwyddiadau diodydd gyda rhoddwyr posib yn yr haf a helpu David, Rheolwr Codi Arian a Datblygu CCIC, gyda strategaeth codi arian y sefydliad yn y flwyddyn newydd – sydd yn gyffrous iawn a hefyd ychydig yn frawychus! Mae’n adeg gyffrous i fod yn CCIC gan ei fod dal i dyfu a datblygu ers iddo gychwyn yn 2017. Rydw i wir wedi mwynhau’r interniaeth hyd hyn ac yn llawn cyffro i weld y cyfleoedd sydd i ddod dros y misoedd nesaf!

 

Wythnos 4: Rosie, Canolfan Mileniwm Cymru

 Rosie, Wales Millennium Centre Intern

Mae’n ddiogel dweud bod y mis cyntaf hwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru wedi hedfan heibio! Rydw i wedi cael croeso â breichiau agored i’r tîm Datblygu ac wedi cwrdd â phobl o wahanol adrannau o fewn y ganolfan. Mae’r tîm yn cynnwys fy rheolwr llinell Esyllt Williams (Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau), Cecily Morgan (Rheolwr Rhoddion Unigol), Kia Shah (Cynorthwyydd Datblygu) a Sian Morgan (Cyfarwyddwr Datblygu a Phartneriaethau). Fel rhywun sydd wedi ymweld â CMC nifer o weithiau, roeddwn i’n meddwl fy mod i yn adnabod yr adeilad yn dda – roeddwn i’n anghywir. Mae Canolfan Mileniwm Cymru hyd yn oed yn fwy nag y mae’n edrych, ac am adeilad! Rydw i’n mor ddiolchgar i weithio yma.

 Canolfan Mileniwm Cymru

Dros y mis diwethaf rydw i wedi treulio amser yn edrych i mewn i’r tri chategori o weithgaredd codi arian rydyn ni’n eu gwneud yn CMC ac wedi bod yn helpu gydag amrywiaeth o dasgau. Rydw i wedi bod yn diweddaru’r gronfa ddata Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, er mwyn sicrhau ein bod ni’n meddu ar yr wybodaeth a manylion mwyaf diweddar ynglŷn â dyddiadau cau a meini prawf ar gyfer ceisiadau. Tasg arall rydw i wedi’i gael yw gweithio ar ein polisi preifatrwydd codi arian ac mae hyn wedi fy helpu deall ein proses o ymdrin â data cwsmeriaid. Helpais orffen ffilm ar gyfer cais codi arian drwy ddod o hyd i gelfwaith a lluniau addas i fynd gyda’r cynnwys llafar. Hefyd rydw i wedi cael y dasg o edrych ar ôl archebion bar aelodau sydd yn rhan o’n haelodaeth Partner a Phartner Awen a Ffrind+. Mae yna wedi bod sawl perfformiad, gwyliau a gweithdai dros y mis diwethaf ers imi fod yma. Roeddwn i’n ddigon ffodus i weld y tu ôl i’r llenni Gŵyl y Llais, a gynhaliwyd ar ddechrau’r mis, a gwelais y gwaith anhygoel a ddechreuodd cyn COVID a gafodd ei arddangos yn yr ŵyl. Hefyd cofrestrais ar gyfer y profiad realiti rhithwir ‘Ripples of Kindness’, a oedd yn ddigwyddiad a ariennir gan Gronfa Ddiwylliant Sefydliad Garfield Weston ochr yn ochr â chynhyrchiad CMC o The Boy With Two Hearts. Roeddech chi’n gallu eistedd i lawr gyda’r teulu Amiri a chlywed ei stori am ffoi o Afghanistan i Gaerdydd, gan gyflwyno’r anawsterau roedden nhw’n eu hwynebu ar eu taith a’r hyn a ddigwyddodd nesaf.

Mae yna lot i ddod cyn y Flwyddyn Newydd ac rydw i’n edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod. Mae’r byd Codi Arian mor eang fel fy mod i’n gwneud rhywbeth newydd bob dydd o fy interniaeth. Dros y misoedd nesaf, byddaf i’n helpu gyda cheisiadau am gyllid ac ymchwil, ac yn helpu gyda digwyddiadau ar gyfer ein haelodau ynghylch Beauty and the Beast. Ar ben hynny, gobeithio byddaf i’n helpu sicrhau cyllid newydd i CMC i allu parhau’r gwaith creadigol a chymunedol sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth.

 

Wythnos 3: Eve, Rubicon Dance

Eve, Rubicon Dance Intern

Dechreuais fy interniaeth gyda Rubicon Dance pythefnos yn ôl ac ar ôl cyfnod arbennig o anodd ers imi raddio a cheisio dechrau gyrfa newydd yn y celfyddydau, allwn i ddim fod yn hapusach diolch i’r cyfle hwn! Roedd fy nhîm a chyd-weithwyr yr un mor gyffrous wrth iddyn nhw fy nghroesawu i fy swydd newydd, gan wenu a chwifio’u dwylo ar sgrin fy nghyfrifiadur. Rydw i’n cyfarfod yn gyson gyda’r swyddogion codi arian eraill Carlota a Lauren, sy’n golygu fy mod i’n gallu gofyn fy nghwestiynau i gyd a dod i’w nabod nhw’n well i greu cyfeillion newydd. Mae gen i fentor yn Rubicon hefyd ac rydyn ni’n cyfarfod ar ddiwedd bob wythnos, sy’n fy helpu i gofio’r hyn rydw i wedi’i gyflawni. Rydw i newydd gwrdd â fy mentor busnes C&B Cymru ac rydw i’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod nhw yn well, gan ein bod ni dim ond wedi cwrdd unwaith hyd yn hyn. Er fy mod i yn ymgymryd â’r interniaeth hon o bell, rydw i’n teimlo fel fy mod i wedi llwyddo i ymgartrefi ac yn gyfforddus gyda’r ffordd hon o weithio, fel y gwelwch chi o fy nghornel clyd yn y llun isod.

 Eve, Rubicon Dance Intern, Work Space

Erbyn hyn, rydw i wedi cael tasgau cyffrous i’w cyflawni, gan gynnwys paratoadau ar gyfer dathliadau’r Nadolig a lot o bethau sydd â chyffyrddiad personol o’r galon. Mae Rubicon yn cyflwyno ei sioe Nadolig cyntaf erioed sef The Nutcracker sydd wedi golygu fy mod i wedi bod yn helpu gyda mentrau gwerthu tocynnau a sut mae Google Ads yn cael ei ddefnyddio yn ein hysbysebion ar gyfer y sioe yn ogystal ag am bethau Rubicon yn gyffredinol. Rydw i’n arwain ar anfon gwahoddiadau i restr VIP Rubicon i ddod i wylio The Nutcracker ac yn gohebu â nhw i drefnu hwn. Rydw i wedi dechrau paratoi infograffeg a chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i amlygu’r hyn y mae Rubicon wedi’i gyflawni eleni gan gynnwys codi arian, gwobrau a sesiynau dawns newydd rydyn ni wedi’u cyflwyno. Rydw i hefyd wedi dechrau anfon cardiau post at y bobl sydd wedi cefnogi gwaith codi arian Rubicon gyda nodyn personol o ddiolch.

Yn ogystal â gorffen y tasgau hyn, mae wedi bod yn bwysig fy mod i’n parhau i ddysgu am yr hyn y mae Rubicon yn ei wneud dros y gymuned ddawns ledled Cymru a gweddill y DU a pha mor fuddiol yw’r gwaith hwn i amrywiaeth mor eang o bobl, felly mae darllen trwy’r cyfryngau cymdeithasol, y gwefan a blogiau wedi bod mor ddefnyddiol wrth wneud hyn. Ond, ges i brofiad personol o waith hanfodol Rubicon i ymarferwyr dawns ledled y DU wrth imi gymryd rhan mewn un o sesiynau’r Rhaglen Hyfforddiant Cymru Gyfan ar-lein wedi’i chyflwyno gan Lisa Dowler, Small Things Dance Collective, Ysbyty Plant Alder Hey, Lerpwl sy’n arwain sesiynau dawns ac yn cynnig perfformiadau ar sawl ward yn ysbyty’r plant. Rydw i’n edrych ymlaen at nifer fawr o sesiynau eraill yn y dyfodol a fydd yn parhau i fy helpu i ddysgu pam mae’n hanfodol bod y gymuned ddawns yn rhwydweithio drwy ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Rydw i mor hapus i gael lefel mor uchel o gyfrifoldeb yn enwedig anfon gwahoddiadau i’n VIPs, a fy mod i wedi dod i adnabod tîm o bobl mor hyfryd yn Rubicon yn ogystal ag o fewn C&B Cymru ac wedi cael dechrau mor gadarnhaol a fydd yn gwella drwy gydol fy interniaeth rydw i’n siŵr.

 

Wythnos 2: Chieh-Ju, NoFit State

Chieh-Ju Yang, NoFit State Creative Intern

Mae tair wythnos wedi hedfan heibio, ac mae wedi bod yn gyffrous i ymuno â NoFit State.
Rydw i wedi derbyn croeso mor gynnes gan gwmni’r syrcas a’r tîm datblygu pŵer sy’n cynnwys fy mentor Bethan a fy rheolwr llinell Ed. Rydw i wedi bod yn gweithio yn agos gyda nhw ac mae Ed wedi rhoi cymorth gwych ac amrywiaeth o gyfleoedd imi i ddeall y byd codi arian.

Yn ystod yr wythnosau hyn, rydw i wedi cael y cyfle i ddeall prif ffrydiau incwm y cwmni, o grantiau gan sefydliadau, ymddiriedolaethau a chyrff sydd wedi’u noddi gan y Llywodraeth fel Cyngor Celfyddydau Lloegr, i gefnogaeth gan fusnes a rhoddion gan unigolion. Er mwyn gallu deall y sefydliadau a chorfforaethau hyn yn well, rydw i’n ymgymryd ag ymchwil parhaol amdanyn nhw ar eu gwefannau ac yn casglu gwybodaeth mewn templedi. Rydw i hefyd wedi helpu cwblhau arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru lle dysgais gymaint mwy am NoFit a’i hethos drwy ystod o’r prosiectau y maen nhw wedi’u cyflawni.

Un o’r pethau gorau am fod yn y tîm datblygu i’w deall gwaith gwahanol bobl o fewn y cwmni. Es i Frecinio Cymunedol lle mae’r athrawon ac aelodau eraill y tîm yn ymgynnull i drafod ffyrdd posib o weithio gyda’n gymuned leol a sut i ddechrau sgyrsiau. Mwynheais gwrdd ag aelodau’r tîm ehangach a dechrau deall rhai o’r newidiadau yn y cwmni.

Yn ddiweddar, rydw i wedi cael y cyfle i archwilio rhai o agweddau marchnata’r gwaith gydag Anna, ein Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, gan fydd ein sioe syrcas, LEXICON, ymlaen dros y gaeaf! Mae gen i lwyth o dasgau, o restri’r digwyddiad a diweddaru ein gwefan, i ymchwilio sut i greu pecyn am berfformiad hamddenol a sut i siarad amdano yn y cyfryngau.

Mae’r tair wythnos ddiwethaf wedi mynd heibio yn eithaf cyflym ac mae’n wych cael y cyfle hwn i ysgrifennu’r blog hwn fel fy mod i’n cael y cyfle i seibio a myfyrio ynghylch popeth rydw i wedi’i wneud a’i gyflawni – ffordd ardderchog o fonitro cymaint rydw i wedi’i ddysgu!

 

Wythnos 1: Aled, Canolfan Gerdd William Mathias 

 Aled Rosser, Chanolfan Gerdd William Mathias Creative Intern

Llinyn 2 dwi’n dod!

Ers gorffen fy lleoliad llinyn 1 gyda Frân Wen, maent wedi cynnig swydd ran-amser i mi A dwi wedi bod yn ddigon lwcus i gael fy nerbyn i’r ail linyn o’r interniaeth efo C&B Cymru. Eleni rwyf wedi cael fy rhoi gyda Chanolfan Gerdd William Mathias (CGWM). Yn ôl ym mis Hydref pan ddechreuais i, mi ges i fy nhaflu yn syth i fewn gan helpu nhw allan yn eu gŵyl piano ryngwladol. Ffordd wych o ddod i nabod rhywfaint o'r gwaith hynod o drawiadol y mae'r sefydliad yn ei wneud. Ar ôl hyn, mae'n amser i gynllunio i’r yr ŵyl nesaf - Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru - yn 2023.

Mae cyfarfod ag Elinor Bennet, Cyfarwyddwr Artistig yr ŵyl, yn rhoi syniad i mi o sut beth fydd yr ŵyl a sut fydd hi’n edrych. Mae hyn yn fy nhghaniatáu i mi ymchwilio i ymddiriedolaethau a sefydliadau sydd yn addas ac yn briodol ac yna ffurfio cynllun gweithredu.

Tra hefyd yn gweithio ar gynllun i’r ŵyl y delynau, rwyf hefyd wedi bod yn ymchwilio ar gyllidwr tymor hir ar gyfer y prosiect hynod o bwysig - Canfod y Gân - y mae CGWM yn ei rhedeg. Mae'n brosiect sy'n gweithio gydag oedolion ag anableddau dysgu ac oedolion heb anableddau i annog yr unigolion i Ganfod y Gân sydd ganddynt. Mae’r cyllid cyfredol ar fin dod i ben yn y flwyddyn nesaf, felly rwyf wedi bod yn ymchwilio i ddarpar gyllidwyr ar gyfer y prosiect hynod o bwysig.

Mae’r mis diwethaf wedi hedfan ac mae'n wych bod yn yr interniaeth eto ac yn cael y cyfle i ddatblygu fy sgiliau ymhellach fel codwr arian ym mhob maes.