Blog 2020/21

Wythnos Olaf: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Wow! Dwi’n methu credu fy mod i yn ysgrifennu blog olaf fy Interniaeth!

Mae’r 10 mis diwethaf wedi bod yn fraint lwyr i weithio a dysgu yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. Rydw i wedi cael fy herio i afael ar ystod o sgiliau yn cynnwys cynllunio gwefan, rheoli digwyddiadau, cyfathrebu, neu unrhyw beth i gefnogi’r mudiad, a nawr rydw i’n teimlo’n hyderus fy mod i’n gallu rhoi cynnig arni!

Wrth imi symud i fy rôl newydd yn Nhîm Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, rydw i’n falch iawn i fod yn rhan o’r nifer fawr o’n prosiectau celfyddydol presennol ac yn falch fy mod i wedi derbyn cynnig i estyn fy oriau gwaith er mwyn gallu cyfrannu at ddatblygiad creadigol Ysbyty Brenhinol Caerdydd.

Wrth gwrs, mae’n rhaid imi orffen fy mlog olaf gan ddweud DIOLCH ENFAWR i bawb yn Celfyddydau a Busnes Cymru am roi’r cyfle hwn i mi ac am fy nghefnogi i drwy gydol y flwyddyn, fy Mentoriaid Celfyddydau a Busnes, Lynne a Marie a fy Nghyfaill Mentor Becca, sydd wedi cyfoethogi fy ngwybodaeth a phrofiad a fy uwch cydweithwyr Simone a Jayne, sydd wedi fy helpu i dyfu yn fy rôl newydd.

Rydw i mor ddiolchgar fy mod i wedi gwneud cais am yr Interniaeth ac yn edrych ymlaen at yrfa hirdymor a chyffroes mewn Codi Arian i’r Celfyddydau.

Wythnos 28: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Wel, i ddechrau, MAE GEN I SWYDD! Ces i gyfweliad yn fy lleoliad presennol, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, am y swydd Swyddog Cymorth Codi Arian i’r Celfyddydau, a fydd yn dechrau ar ôl i fy Interniaeth orffen ym mis Medi. Allwn i ddim bod yn hapusach fy mod i yn aros gyda’r tîm ac rydw i yn falch bod fy ngwaith gyda’r elusen wedi sefydlu’r angen am swydd newydd – nawr dydw i ddim yn mynd i unman!

Dydd Sadwrn yma cynhaliais fy nigwyddiad wyneb yn wyneb cyntaf i godi arian i Dîm y Celfyddydau. Roedd y Paned Creadigol yn y Bone Yard yn gangen o Te Mawr y GIG ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau. Llenwais yr iard o hen gynwysyddion llongau gyda gweithdai creadigol, gwerthwyr celfyddydau a stondinau cacennau a rhoddodd gwerthwyr ffi am eu stondinau tuag at ein Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles. Hefyd roeddwn i’n rhedeg stondin i werthu nwyddau’r Elusen Iechyd a chelfwaith rhoddedig. Roedd yn wych gweld cymaint o gefnogwyr yn y digwyddiad yn ogystal â rhai o fy ffrindiau a ddaeth i’r digwyddiad hefyd!

Gan edrych ymlaen at y dyfodol, mae yna ystod o brosiectau cyffrous o’n blaenau ni, yn cynnwys sesiynau celfyddydau i blant yn yr Uned Achosion Brys, gosod fy Ngemau Negeseuon Testun i Gleifion, yn ogystal ag arddangos amrywiaeth o gelfwaith rhoddedig o amgylch ein safleoedd. Mae’n teimlo’n wych i wybod fy mod i yn aros yma yn yr elusen i weld pob un o’r prosiectau hyn a’u cwblhau, a llawer mwy wrth gwrs!

Wythnos 27: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

Dydw i ddim yn gallu credu fy mod i yn ysgrifennu fy erthygl blog olaf am fy interniaeth gydag Elusen Aloud, cyn imi symud ymlaen at fy rôl codi arian nesaf!

Mae wedi bod yn wyth mis anhygoel, bythgofiadwy a hynod o brysur; rydw i mor ddiolchgar am ba mor amrywiol a diddorol mae fy swydd wedi bod. Rydw i wedi ysgrifennu ceisiadau i gefnogi partneriaethau corfforaethol (CultureStep), a cheisiadau i amrywiaeth enfawr o ymddiriedolaethau (18 i gyd), yn ogystal â Gwobrau Cardiff Life a Chyngor Celfyddydau Cymru. Cynlluniais a chyflwynais ymgyrch cyllido torfol i godi £10,000, a dysgais lot am sut i wneud y gorau o roddion gan unigolion, codi arian yn y gymuned, cynllunio a marchnata digidol.

Ac wedi dod i ddiwedd fy lleoliad, rydw i’n falch o wybod fy mod i wedi helpu codi arian i gefnogi achos mor bwysig sy’n newid bywydau.

Ar hyd y ffordd rydw i hefyd wedi gwneud ffrindiau newydd, ac wedi ymestyn fy ngorwelion a rhwydweithiau proffesiynol trwy gyrsiau hyfforddi yn cynnwys Anabledd a Chydraddoldeb, i E-Fasnach, Celfyddydau ac Iechyd a Marchnata Facebook.

Er, wrth gwrs, fy mod i’n drist i adael, rydw i’n sicr byddaf i’n cadw mewn cysylltiad â phawb, ac yn teimlo’n mor ddiolchgar gan wybod bydd yr hyfforddiant rydw i wedi’i dderbyn o fudd i mi am y dyfodol.

Felly diolch yn fawr iawn i bawb yn Elusen Aloud, Celfyddydau a Busnes Cymru a fy mentoriaid gwych am y cyfle ANHYGOEL hwn!

(Ac i unrhyw un sy’n darllen hyn ac sy’n meddwl am wneud cais i’r rhaglen – ewch amdani, byddwch chi ddim yn difaru!!)

Wythnos 26: Greta Bettinson, Hijinx

Yn araf, rydw i’n gweithio trwy’r rhestr o flaenoriaethau a ddaeth allan o ysgrifennu strategaeth godi arian Hijinx a’r mis hwn rydw i wedi bod yn gweithio ar nifer o geisiadau, gan ganolbwyntio yn bennaf ar gymorth ar gyfer ein Modiwl Datblygiad Proffesiynol newydd sydd â’r nod o baratoi actorion ag anawsterau niwrolegol gyda’r sgiliau sydd angen arnyn nhw i lwyddo’n broffesiynol, a Phawb, ein ffrwd gymunedol ac allgymorth.

Rydw i hefyd wedi dechrau chwilio am gymorth corfforaethol ar gyfer Gŵyl Undod Hijinx, un o wyliau celfyddydau cynhwysol mwyaf Ewrop. Mae codi arian corfforaethol yn eithaf gwahanol i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, a, fel dywedodd Aled yn ei erthygl blog, yn eithaf anodd yn y farchnad bresennol! Ond ar ôl siarad â fy mentor ddoe i adnewyddu fy ngwybodaeth rydw i’n teimlo’n fwy hyderus – mae Undod yn cyflwyno cyfle gwych i ni ddatblygu rhai o’r cysylltiadau rydyn ni’n cael yn barod gyda chefnogwyr corfforaethol ac ymestyn allan i bartneriaid newydd, felly rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at wthio fy hun hyd yn oed os yw’n ychydig yn heriol!

Mewn newyddion eraill, mae ein cais i Wobrau Elusennau Weston wedi bod yn llwyddiannus ac mae Hijinx wedi dechrau gweithio gyda Pilotlight, elusen yn y DU sy’n gweithio gydag elusennau a mentrau cymdeithasol eraill i’w cefnogi nhw i ddod yn fwy effeithiol yn strategol ac yn fwy parod ar gyfer datblygiad a thwf. Mae hyn wedi dod ar amser gwych i Hijinx wrth inni ddechrau symud yn ôl at weithgareddau wyneb yn wyneb ac yn dechrau rhoi’r gwersi rydyn ni wedi dysgu yn ystod cyfnod Covid ar waith, yn enwedig ynghylch defnyddio technoleg ddigidol i greu theatr a sut y gallwn ni wneud ein gwaith hyd yn oed yn fwy hygyrch. Am fwy o wybodaeth am Wobrau Weston, ymwelwch â: https://westoncharityawards.org/2021-winners/

Wythnos 25: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

Pob tro fi'n dod i sgwennu'r blogiau yma, fi just methu credu pa mor gyflym mae'r misoedd diwethaf wedi mynd heibio, mae wir yn teimlo fel nad ydw’i 'di bod yn Frân Wen braidd dim amser ond dwi 'di llwyddo i gyflawni cymaint mewn amser mor fyr. A nawr dim ond bron dros i 2 fis sydd gennai ar ôl!

Yn yr wythnosau diwethaf dwi wedi bod yn ffocysu ar ennill nawdd preifat i gynhyrchiad diweddara Frân Wen, Theatr Genedlaethol Cymru a Pontio, Faust + Greta (mae e mor exciting fod theatr byw yn cael digwydd gyda phobl go iawn!) a fydd yn cael ei ffrydio'n fyw wythnos yma! Dwi di ddysgu cymaint o'r profiad yna yn unig, 'di popeth ddim yn llwyddiannus pob tro ac mae delio gyda busnesau yn hollol wahanol i ddelio gydag unigolion a sefydliadau & ymddiriedolaethau. Mae Brexit a'r pandemig wedi gwneud y maes nawdd preifat cymaint yn anoddach na'r disgwyl. Ond fel yw'r llinyn sydd yn clymu pob blog at ei gilydd yw'r ffaith ei fod wedi bod yn gyfle i ddysgu ac i wella a hefyd yn lle gwych i ddechrau i ddarganfod sut mae'r ochr yna o godi arian yn gweithio.

Y peth gwych am Frân Wen ydy gan ein bod yn dîm mor fach, mae dy lais bob tro yn cael ei wrando ar ac mae yna gyfle i gael ymuno mewn gyda phethau gwahanol sydd yn digwydd yma. Mae bod yn rhan o rhai o sesiynau'r Cwmni Ifanc yn rili rili cŵl, gallu galw i mewn i'r sesiynau a chyd greu a helpu datblygu eu cynhyrchiad haf nhw. Ac mae am fod yn gynhyrchiad mor cŵl felly cadwch olwg ar y datblygiadau!

Ar gyfer yr ymgyrch #Nyth30k rydym gydag ychydig o ddigwyddiadau codi arian yn y calendr ar y gorwel felly cadwch lygaid ar ein gwefannau cymdeithasol am y newyddion diweddara ar ein hymdrechion i gyrraedd ein targed o £30k!

Wythnos 24: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Dydy amser ddim yn arafu ac nid ydy’r llwyth gwaith chwaith. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn brysur iawn ac mae neidio rhwng gwahanol brosiectau wedi bod yn hanfodol. Ond, rydw i wedi mwynhau hyn yn fawr iawn ac mae wedi cadw popeth yn ddiddorol.

Rydw i wedi bod yn gweithio ar nawdd cymunedol ar gyfer gwahanol brosiectau a dysgu sut i gael y gorau o’r hyn sydd ar gael. Rydw i’n edrych ymlaen at gymryd rhan mewn hyfforddiant mewn Ymddiriedolaethau a Sefydliadau gan Celfyddydau a Busnes Cymru gan fy mod i’n teimlo fy mod yn y lle perffaith i ennill gwell gwybodaeth am y ffrwd arian hon.

Rydw i dal i weithio’n agos gyda’r tîm marchnata a fy nghyd-intern, Aled, ar hysbysebu a nawdd. Mae gweithio ar nawdd wedi bod yn rhywbeth hollol wahanol i weddill y ceisiadau oherwydd y gwahaniaeth mewn sut i drin y cynnig, sut i ofyn, a’r ateb. Rydw i’n gobeithio am lwyddiant gan fy mod i’n gwybod pa mor anhygoel yw’r prosiect.

Ynglŷn â beth sy’n dod nesaf, rydw i’n hyderus bod ceisiadau llwyddiannus ar y gorwel a, phan fydd angen, byddwn i’n barod i neidio i unrhyw brosiectau arall sydd angen fy help.

Wythnos 23: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Waw, waw, waw! Mae wedi bod yn fis rhagorol arall yn fy rôl ar Dîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles. Yn ogystal â pharhau gyda fy nyletswyddau a phrosiectau parhaol, mae’r wythnosau diwethaf wedi dod â hyd yn oed mwy o gyfleoedd newydd i mi!

Fel rhan o’r digwyddiad cenedlaethol, ‘Te Mawr y GIG’, rydw i’n cynnal ffrwd ar gyfer Tîm y Celfyddydau o’r enw’r ‘Paned Creadigol’. Mae’r digwyddiad yn gwahodd busnesau lleol, grwpiau cymunedol ac unigolion i wella lles drwy roi’r amser i fod yn greadigol, mwynhau paned gyda’i gilydd, ac ar yr un pryd codi arian ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles. Gellir gweld mwy o wybodaeth yma: https://healthcharity.wales/events/creative-cuppa-2021/

Roedd y mis diwethaf yn cynnwys Wythnos Gweithredu dros Anafiadau i’r Ymennydd a chreais gelfwaith a threfnais y cyfathrebiadau i arddangos barddoniaeth un o’n cyn gleifion sydd ag anaf i’r ymennydd bob diwrnod o’r wythnos. Roedd cyfathrebu gyda’r cyn glaf a chlywed am sut roedd postio am ei waith i’r cyhoedd wedi rhoi hwb i’w hyder ac agor mwy o gyfleoedd iddo, yn rhoi cymaint o foddhad imi.

Rydw i hefyd wedi cymryd rhan mewn addurno ein Canolfannau Brechu Torfol, creais orsaf hunlun hwyliog a chynhaliais Gystadleuaeth Gelf i Blant Ddi-dâl i lenwi’r waliau gyda chelfwaith cadarnhaol. Mae fy nhîm wedi gweithio mor galed trwy gydol y Pandemig ac rydw i mor falch i ddod â mwy o lawenydd i mewn i’r GIG ar hyn o bryd.

Wythnos 22: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod mor ddiddorol ag erioed!

Rydw i wedi mwynhau gorffen popeth ar gyfer ein Hymgyrch Cyllid Tyrfa i godi tua £10,000. Bydd yr ymgyrch yn ein galluogi ni i recordio albwm rhyfeddol newydd OBA yn y stiwdio recordio yn Nhŷ Cerdd. Mae wedi bod yn wych i allu ymgymryd â pherchnogaeth dros y prosiect hwn ac i’w weld yn datblygu o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n rhyfedd i feddwl am ddechrau’r interniaeth a doeddwn i ddim yn gwybod llawer am sut mae cyllid tyrfa yn gweithio, ond nawr rydw i wedi dysgu cymaint am yr hyn sy’n creu ymgyrch llwyddiannus, o wobrwyo cefnogwyr, i’r marchnata ac adrodd storïau.

Er byddwn ni ddim yn lansio’r ymgyrch eto, rydw i’n falch iawn o’r hyn rydw i wedi’i gyflawni eleni ac mae’n wych gwybod bod popeth yn ei le er mwyn inni allu dechrau pan mae’r amser yn dod yn ddiweddarach eleni.

Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn paratoi cais mawn i Gyngor Celfyddydau Cymru i dalu am

brosiect peilot newydd ar gyfer rhaglen côr i ferched yn eu harddegau (a fydd yn cyfateb i OBA yn y pendraw, gobeithio). Mae rhoi cynnig mor fawr am brosiect newydd sbon at ei gilydd wedi bod yn brofiad anhygoel!

Yn y cyfamser, rydw i wedi helpu paratoi cynnwys ar gyfer ein gwefan newydd aruthrol a fydd yn cael ei lansio cyn bo hir (daliwch sylw!).

Y penwythnos diwethaf, cynhaliodd yr elusen ein hymarfer Only Boys Aloud cyntaf yn yr awyr agored, ar ôl ymarfer yn rhithiol am dros flwyddyn! 

Wythnos 21: Greta Bettinson, Hijinx

Pob tro rydw i’n ysgrifennu blog, mae pethau’n dod yn fwy prysur! Ac nid yw’r mis hwn wedi bod yn wahanol a nawr mae ein strategaeth godi arian wedi’i chwblhau, rydw i’n gallu mynd ymlaen ar frys gyda cheisiadau codi arian.

Yn ystod y mis diwethaf yn unig, rydw i wedi ysgrifennu, helpu gyda, a chyflwyno ceisiadau i bum Ymddiriedolaeth a Sefydliad. Mae dau o’r rheini wedi bod yn llwyddiannus, yn cynnwys arian o raglen CultureStep Celfyddydau & Busnes Cymru a fydd yn ein galluogi ni i ychwanegu at gefnogaeth ein partner busnes Bad Wolf Productions ar gyfer Hijinx Film. Rydyn ni dal i ddisgwyl clywed am y tri chais arall ac yn croesi popeth eu bod nhw hefyd yn llwyddiannus!

Fel mae fy nghyd-interniaid hefyd wedi sylwi, rydyn ni nawr dros hanner ffordd drwy’r interniaeathau ac wedi cael ein hadolygiadau hanner ffordd. Roedd hyn yn ffordd ardderchog o fyfyrio ar bopeth rydw i wedi’i gyflawni hyd yn hyn, oherwydd rydw i’n credu ein bod ni’n gallu anghofio gwneud hyn pan ydyn ni’n gyrru drwy geisiadau! Yn benodol rydw i wedi bod yn myfyrio ar ba mor bell rydw i wedi dod o ran hyder, yn enwedig ynghylch cyflwyno i grŵp. Roedd cyflwyno strategaeth godi arian gyntaf Hijinx (a’r un cyntaf roeddwn i erioed wedi’i hysgrifennu) i’n panel codi arian a gwirfoddolwyr, yn cynnwys aelodau’r bwrdd, yn gyflawniad enfawr i mi ac roeddwn i mor nerfus cyn gwneud y cyflwyniad… ond cafwyd derbyniad da iawn a nawr rydw i wedi gallu rhoi ochenaid fawr a thicio’r holl beth o’r rhestr! Rydw i mor ddiolchgar am y gefnogaeth gan Gelfyddydau & Busnes, fy nhîm yn Hijinx, fy mentoriaid a’r cyfleoedd i wir gwthio fy hun yn y rôl hon.

Wythnos 20: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Y mis diwethaf ces i fy adolygiad hanner ffordd ac roedd yn hyfryd clywed adborth mor wych nid yn unig gan fy mentoriaid Celfyddydau a Busnes Cymru ond hefyd gan fy rheolwr. Yn y mis diwethaf yn unig, rydw i wedi ymgymryd â sesiynau hyfforddi mewn Cymynroddion, Cydraddoldeb Anabledd, Lles ac E-Fasnach. Roedd pob sesiwn hyfforddi yn wahanol iawn i’w gilydd ond pob un yn hynod o ddefnyddiol.

Ynglŷn â beth sydd i ddod nesaf, hoffwn i fod yn rhan o sawl ffrwd arall o fewn y cwmni. Rydw i’n edrych ymlaen yn arbennig at weithio gydag aelodau’r tîm ar wahanol brosiectau ac yn gobeithio gallu cyflwyno sawl cais am gyllid (gyda rhywfaint o lwyddiant hefyd, croesi bysedd). Trwy gydol fy interniaeth, rydw i wedi cael y pleser o weithio gyda’r tîm marchnata anhygoel ac yn llawn cyffro i gael mwy o gyfrifoldeb o ran negeseuon am godi arian.

Wythnos 19: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Mae wedi bod yn fis prysur arall yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro!

Dechreuais weithio ar brosiect creadigol newydd gyda’r Uned Ffibrosis Systig. Rydw i’n falch fy mod i wedi cael caniatâd i ymweld â’r safle i gwrdd â’r staff meddygol a dod yn gyfarwydd â’r amgylchedd. Roedd ymweld â’r uned yn fy ngalluogi i i weld effaith gwaith y Rhaglen Gelfyddydau gyda fy llygaid fy hunan, a dydw i ddim yn gallu aros i fod yn rhan o’i datblygiad.

Rydw i wedi bod yn parhau gyda fy mhrosiectau blaenorol, marchnata ‘Dyddiadur 2020 Artist Nathan Wyburn’, cyflwyno celfyddydwaith a brynwyd o Werthiant Celf Holding onto Hope a pharatoi ar gyfer rhai cyfarfodydd diddorol sydd ar y gorwel ar gyfer ein hymgyrch Codi Arian drwy Gymynroddion.

Yr wythnos diwethaf oedd fy adolygiad hanner ffordd. Roedd yn wych clywed adborth cadarnhaol gan Simone a Jayne, uwch-staff yn yr Elusen Iechyd yn ogystal â fy mentoriaid Celfyddydol a Busnes Lynne a Marie. Roedd wir yn rhoi persbectif ar gymaint rydw i wedi dysgu a herio fy hun drwy’r Interniaeth. Rydw i mor ddiolchgar am y cyfleoedd, cyfrifoldebau a chefnogaeth rydw i wedi cael yn y gwaith ac yn edrych ymlaen at weld beth a ddaw dros y pum mis nesaf.

Wythnos 18: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

Dydw i ddim yn gallu credu bod y blog hwn yn nodi hanner ffordd drwy’r interniaeth!

Mae wir wedi bod yn wych i gamu yn ôl a myfyrio ar y chwe mis diwethaf – am gorwynt! Rydw i mor falch gyda’r hyn rydw i wedi ei ddysgu a chyflawni, ac yn edrych ymlaen yn fawr at hanner nesaf y lleoliad!

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod mor brysur ac amrywiol ag erioed. Dyma sawl uchafbwynt:

Rydw i wedi gwneud ceisiadau i’r People’s Postcode Lottery Fund a The Morrisons Foundation, a fydd yn cefnogi ein corau wrth inni fynd nôl at ymarferion wyneb-yn-wyneb (rhagor cyn hir!). Hefyd ysgrifennais ein henwebiad i Wobrau Cardiff Life yn y categorïau Elusen, Celfyddydau ac Iechyd a Lles. Rydw i’n ysu am weld os ydyn ni ar y rhestr fer ac yn gallu mynychu’r noswaith gwobrau ysblennydd yn ddiweddarach eleni!

Mae fy ffocws ar Ymddiriedolaethau a Rhoddion gan Unigolion wedi cael ei gyfannu gan fy ngwaith gyda Kathy Brown, fy mentor busnes hyfryd. Mae hi wedi bod yn anhygoel yn helpu fi i ysgrifennu templed cynnig am nawdd corfforaethol, i’w ddefnyddio, dwi’n gobeithio, pan ydyn ni’n ymestyn ein corau OBA i Orllewin Cymru.

Y bore yma, roedd yn wych i gymryd rhan mewn hyfforddiant Gweithredu Cydraddoldeb Anabledd, wedi’i arwain gan Gelfyddydau Anabledd Cymru. Roedd yn ddiddorol iawn i ddysgu mwy am Fodel Gymdeithasol Anabledd a sut all (a bod rhaid i) mudiadau celfyddydol ymdrechu i fod yn fwy cynhwysol ym mhob agwedd o’i ymarfer.

Wythnos 17: Greta Bettinson, Hijinx

Strategaeth!

Yn ddiweddar, rydw i’n teimlo mai hwn yw’r unig beth rydw i’n siarad amdano, ond mae bron wedi gorffen, ac er fy mod i’n nerfus i’w rannu gyda gweddill tîm Hijinx, rydw i’n edrych ymlaen at roi rhai o fy awgrymiadau ar waith!

Mae ysgrifennu strategaeth codi arian o’r dechrau wedi bod yn her, ond, fel dywedais i yn fy mlog diwethaf, rydw i wir wedi mwynhau’r proses ac mae wedi rhoi i mi ddealltwriaeth ddyfnach o Hijinx fel mudiad a chodi arian yn gyffredinol – un o’r pethau rydw i wedi bod yn mwynhau yn ddiweddar yw gweithio gyda fy rheolwr llinell a chynlluniwr llawrydd i drafod sut i gyflwyno Adroddiad Effaith Hijinx a sut all hyn helpu codi arian – yn barod, mae’r Adroddiad Effaith wedi bod yn ddefnyddiol tu hwnt wrth imi ysgrifennu ceisiadau am gyllid craidd, ond rydw i’n edrych ymlaen at weld sut gallwn ni ddefnyddio’r ystadegau hyn mewn ffordd greadigol i ddiweddaru ein tudalen ‘ Cefnogwch Ni’ ar ein gwefan i fod yn rhywbeth mwy atyniadol i roddwyr.

Fel rhan o’r Adroddiad Effaith, rydyn ni hefyd wedi bod yn trafod ffyrdd o ddatblygu ein proses gwerthuso a sut i ddefnyddio hwn i gyflwyno’r effaith rydyn ni’n ei gael. Hefyd, rydyn ni’n aros i glywed gan y Weston Awards, felly rydw i’n croesi fy mysedd bod fy nghais wedi bod yn llwyddiannus a gallwn ni ddatblygu hwn ymhellach gan weithio gyda Pilotlight sy’n cynnig cymorth strategaethol i elusennau yn y DU i’w cefnogi i fod yn fwy effeithlon a chynaliadwy.

Mae’r gwaith hwn i gyd wedi rhoi lot i mi i’w wneud, ond byddai’n werth popeth i allu adeiladu sylfaen cadarn a gwydn i Hijinx wrth i’r mudiad parhau i dyfu.

Wythnos 16: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

Fi hanner ffordd trwy’r interniaeth.......sori be?!?!?!

Mae'r 5 wythnos ddiwethaf wedi bod yn anhygoel fel bob amser. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda fy nghyd-intern Macx ar ddatblygu pecyn nawdd pwrpasol ar gyfer cyd-gynhyrchiad rhwng Frân Wen, Theatr Genedlaethol Cymru a Pontio. Mae wedi bod yn brofiad hynod o gyffrous a diddorol i allu curadu pob agwedd o’r pecn gan sicrhau ein bod yn ei wneud yn ddeniadol i'r darpar noddwr ond heb dorri ar ethos y cynhyrchiad na'r tri chwmni.

Mewn newyddion arall, mae yna pethau cyffrous wedi digwydd gyda Nyth. Gallaf ddweud yn swyddogol ein bod wedi llwyddo i gael £510,000 yn ychwanegol i Nyth! Cyn y Nadolig (amser hir yn ôl erbyn hyn) cynorthwyais ar gais i Sefydliad Garfield Weston, am £200,000 ac ysgrifennais gais i’ Douglas Pennant Family Foundation am £10,000! Rwyf hefyd wedi cael ychydig o wrthodiadau yn yr amser hwnnw hefyd ond mae'n dod gyda'r maes. Mae'n rhaid dysgu hynny weithiau, ni fydd pob cais yn y byd yn llwyddianus, ond mae popeth yn yr interniaeth hon yn broses o ddysgu.

Rhywbeth arall sy'n broses dysgu yw lansio ymgyrch cyllido torfol - Nyth30k! Rwyf wedi dysgu bod hyblygrwydd yn allweddol wrth gynllunio ymgyrch, gan y gallai unrhyw beth ddigwydd neu mae angen newid tactegau hanner ffordd drwodd i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o'ch amlygiad i ddarpar roddwyr. Os ydych chi'n darllen hwn ac yn ffansi cefnogi rhywbeth a fydd yn helpu pobl ifanc, cymunedau ac artistiaid ewch i franwen.com/Nyth30k neu dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, neu os ydych chi am roi i achos da gallwch chi wneud hynny trwy ddanfon neges destun at NYTH30K + swm eich rhodd i 70085. (Cheeky plug ;)

Wythnos 15: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Rydw i nawr hanner ffordd drwy fy interniaeth. Mae’r pum mis diwethaf wedi pasio’n gyflym ond hefyd yn bwyllog ar yr un pryd. Mae siarad â fy mentoriaid ac ail-edrych ar yr hyn rydw i wedi’i gyflawni hyd yn hyn wedi bod yn brofiad rhyfedd, mae cymaint wedi digwydd. Gyda’r lleoliadau hyn, rydw i’n teimlo eich bod chi’n dechrau mor gyflym eich bod chi’n anghofio cymryd dau funud i fyfyrio ar bopeth.

Dros y pum mis diwethaf, rydw i wir wedi gwthio fy hunan i ennill dealltwriaeth well o fyd codi arian ac ar adegau rydw i wedi cael fy llethu ond rydw i hefyd wedi dysgu i gael hyder yn fy hun.  Diolch i ganllaw fy mentoriaid ac ar ôl ymgymryd â sawl sesiwn hyfforddi, rydw i’n dechrau teimlo fel aelod gwerthfawr o’r tîm ac i ymddiried yn fy ngallu a gwybodaeth.

Dydy’r camau na’r targedau nesaf ar gyfer yn interniaeth hon ddim wedi cael eu ffurfioli eto, ond, am y tro, rydw i’n falch iawn gyda’r hyn rydw i wedi’i gyflawni ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fwrw ymlaen gyda’r pum mis nesaf.

Wythnos 14: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Yr wythnos diwethaf roedden ni’n dathlu ‘CAF Flwyddyn yn Ddiweddarach’, gan amlygu bob dydd trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, sut cynigodd Rhaglen y Celfyddydau gymorth i staff, cleifion ac ymwelwyr y Bwrdd Iechyd trwy gydol flwyddyn heriol. Yn ystod yr wythnos, hefyd roedden ni’n cyhoeddi sawl prosiect newydd roeddwn i’n gweithio arnyn nhw i’r cyhoedd:

Sefydlais Siop Gelf i werthu dros 60 o baentiadau gan fyfyrwyr Gweithdai Beth Morris sydd wedi cael eu rhoi i godi arian i’r Gronfa Gelf, mae’r gwerthiant dal ymlaen ac rydw i wrth fy modd gyda’r swm sydd wedi cael ei godi hyd yn hyn.

Edrychwch ar y gelfwaith sydd ar werth. 

Roedd fy nghais ar gyfer fy mhrosiect ‘Gemau Testun i Gleifion’ yn llwyddiannus ac rydw i’n falch i gyhoeddi ei fod yn mynd i 7 adran ysbyty fel peilot yn y dyfodol agos. Woohoo!

Yn olaf, mae ‘Dyddiadur 2020 Artist Nathan Wyburn’ wedi’i argraffu ac ar werth! Rheolais i’r prosiect a rhoddais i’r dyddiadur gweledol gyda’i gilydd, mae’n ardderchog i’w weld wedi’i argraffu o’r diwedd!

Gallwch chi brynu’r dyddiadur yma.

  

Roedd yr wythnos yn uchafbwynt gwych i’r nifer fawr o brosiectau rydw i wedi bod yn gweithio arnyn nhw o’r dechrau i’r diwedd ac roedd yn wych gweld gymaint o arian yn dod mewn ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau.

Wythnos 13: Greta Bettinson, Hijinx

Mae peth amser wedi mynd heibio ers imi ysgrifennu blog ac mae gen i ychydig o ddiweddariadau i’w gwneud!

Yn gyntaf, roedd Gŵyl 12 Diwrnod o BAWB Hijinx yn llwyddiant go iawn a diolch i’n hymgyrch codi arian drwy negeseuon testun, mae gennym ni ein rhoddwr rheolaidd cyntaf! Rydw i’n credu fy mod i wedi gwneud swydd dda yn arwain fy ymgyrch Codi Arian cyntaf! Fel gydag unrhyw gynnig cyntaf, mae yna lot i ddysgu am y tro nesaf, ond mae’n gyffrous iawn i fod yn rhan o ddatblygiad yr Ŵyl ac i roi’r sgiliau rydw i wedi’u datblygu dros y 4 mis diwethaf ar waith mewn ffordd hwyliog a chreadigol!

Yn yr un modd, mae creu strategaeth Godi Arian Hijinx (nid oes un gennym ni ar hyn o bryd) hefyd wedi ennyn fy nghreadigrwydd a diolch i gyngor gan fy mentor Celfyddydau a Thîm Datblygu National Theatre Wales (a oedd yn ddigon caredig i siarad â fi dros zoom), rydw i’n ei drin fel ffordd o roi fy syniadau ar bapur! Rydw i’n credu’r hyn rydw i’n ei garu fwyaf am weithio i Hijinx yw, fel mudiad, mae yna gymaint o botensial a phob wythnos mae pethau’n cael eu datblygu – roedd hyn ychydig yn llethol i ddechrau, ond nawr rydw i’n dechrau symud ymlaen gyda strategaeth rydw i wedi cynhyrfu gyda’r potensial hwn… er na fyddaf i’n gweld rhai o’r newidiadau hyn yn ystod fy interniaeth, rydw i’n teimlo bod y gwaith rydw i’n ei wneud ar hyn o bryd o fudd mawr i Hijinx fel mudiad yn y dyfodol, ac mae hynny’n rhagolwg cyffrous iawn!

Ar wahân i hynny, rydw i wedi bod yn gweithio ar 2 gais mawr i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau ar gyfer cyllid Craidd a pharhad hyfforddiant mewn Ffilm Hijinx yn ogystal ag ysgrifennu achos cyffredinol dros gymorth i Dŷ Ffilm (Mae Hijinx wedi’i rannu yn ‘Dai’ = adrannau) – mae hyn yn rhywbeth rydw i’n ei wneud ar gyfer pob un o’r tai, yn dibynnu ar faint o amser sydd gen i, sydd yn hedfan heibio, yn enwedig gan fy mod i’n gweithio’n rhan-amser!

Rydw i hefyd wedi dechrau gwaith Llawrydd ychwanegol ar gyfer The Funding Centre, lle rydw i wedi bod yn helpu gydag ymchwil mewn i ddarpar roddwyr a dadansoddiad o gystadleuwyr – mae hyn wedi bod yn brofiad gwych hyd yn hyn ac rydw i’n ddiolchgar iawn i fy nghyn-gydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol Cymru am fy argymell!

Wythnos 12: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Pob tro rydw i’n ysgrifennu’r blogiau hyn, mae wastad yn synnu fi pa mor gyflym mae’r amser wedi mynd ers yn un diwethaf. Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio gyda sawl aelod o Theatr Gen ar lu o brosiectau ac yn mwynhau’r amrywiaeth sydd wedi dod gyda phob prosiect. Yn benodol rydw i wedi bod yn gweithio gyda’r tîm marchnata i hysbysebu a defnyddio’r llwyfannau ar gyfer rhoddion gan unigolion, felly rydw i’n edrych ymlaen yn arbennig at hyfforddiant Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol gan C&B Cymru’r wythnos nesaf.

Yn fy mlog diwethaf, wnes i sôn am gael y cyfle i ddatblygu fy Iaith Gymraeg trwy ymgymryd â chwrs Iaith Gymraeg. Er bod y cwrs ei hunan yn ddwys, roeddwn i’n gallu teimlo fy hyder yn tyfu gyda phob sesiwn. Roedd yn wych cael cwrdd â phobl a siarad â phobl yn yr un sefyllfa a fi; doedden ni ddim wedi defnyddio’r iaith am ychydig ac yn teimlo bod hyn wedi effeithio ar ein hyder.

Dros yr wythnosau nesaf, rydw i’n gobeithio gweithio ar dri chais am gyllid am brosiectau gwahanol iawn, felly yn croesi fy mysedd. Byddaf i hefyd yn ymchwilio’r byd nawdd, llwybr dydw i heb ei grwydro eto.

Wythnos 11: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Yn y mis diwethaf, rydw i’n teimlo fel fy mod i wedi gwneud y cynnydd mwyaf yn fy interniaeth hyd yn hyn. Ar ôl cyflwyno fy ngwaith, ymchwil ac awgrymiadau o fis Rhagfyr, rydw i nawr yn arwain ar bedwar prosiect fy hunan.

Rydw i’n ddiolchgar bod fy nghyd-weithwyr uwch yn ymddiried ynof i i weithio yn fwy annibynnol drwy drefnu fy nhasgau dyddiol fy hunan ac yn gadael imi gyfathrebu gydag amrywiaeth o Staff y Bwrdd Iechyd ac artistiaid gan ddefnyddio fy liwt fy hunan. Mae wedi bod yn brofiad ardderchog i mi i adeiladu’r prosiectau hyn o bron dim byd ac mae Simone, Jayne a gweddill y tîm wedi bod mor gefnogol ac wedi bod yna i roi cyngor i mi ar unrhyw bryd.

Mae dau o’r prosiectau yn parhau, fy ngwaith gyda Chynlluniau Syndicet a Chodi Arian Drwy Gymynroddion, ac mae’r prosiectau eraill yn profi fy sgiliau creadigol. Rydw i’n helpu fformatio llyfr i’r elusen, yn ogystal â dod ag un o fy syniadau prosiect creadigol fy hunan yn fyw.

Pan ymunais i â’r interniaeth, roedd gan fy nghyd-weithwyr uwch ddiddordeb yn fy ngwybodaeth a chefndir yn y diwydiant gemau. Felly, maen nhw wedi fy nghefnogi i i wneud ceisiadau am grantiau fy hunan i gyflwyno’r prosiect gemau cyntaf erioed ar gyfer y tîm Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles!

Rydw i’n parhau i helpu gyda phethau ym mhobman ac yn ymgymryd â thasgau newydd wrth iddyn nhw ddod i fyny. Rydw i’n ysu am weld fy mhrosiectau yn dod i olwg y cyhoedd ac i allu dangos fy ngwaith caled a sgiliau newydd!

Wythnos 10: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

Waw! Fi bron 3 mis i mewn ac mae e ‘di hedfan! Ers y post diwethaf mae yna gymaint o bethau wedi digwydd, a lle i ddechrau? Wel yn gyntaf mae Nyth yn symud yn ei flaen mor gyflym mae’n anodd cadw i fyny. Hyd yn hyn rwyf wedi cynorthwyo ar 7 cais i ymddiriedolaethau gwahanol, aros i’w clywed nôl ganddynt yw’r peth gwaethaf! Ond fi môr hapus fy mod wedi gallu bod yn rhan o’r broses yna, mae e mor gyffrous fy mod wedi gallu cyfrannu mewn rhyw ffordd tuag at gartref newydd Frân Wen. Erbyn hyn rwyf wedi ceisio am 3 grant arall ac yn y broses o geisio am 2 arall cyn diwedd y Mis!

Ar ben hyn oll, mae’r ymgyrch rhoi unigol yn dechrau siapio. Rydym wedi bod yn Nyth i ffilmio ar gyfer yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ac wedi creu amserlen ar gyfer pryd fydd y cynnyrch yn cael ei ryddhau (cadwch olwg allan am y ffôn ar ein cyfryngau cymdeithasol). Yr unig beth sydd i’w wneud ar ôl ydy i greu tudalen ar y wefan gyda’r manylion ar sut i roi.

Allai ddweud gyda llaw ar fy nghalon fod y 3 mis diwethaf wedi bod yn rhai hollol boncyrs a prysur ond fi ‘di mwynhau pob eiliad ohono!!

Wythnos 9: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Wel mae’r amser wedi hedfan eto! Blog cyntaf 2021. Yn fy mlog blaenorol, siaradais am ymchwilio a gobeithio gweithredu llwyfannau rhoi ac rydym bellach yn y cyfnod i'r rhain fynd yn fyw i'r cyhoedd! Erbyn hyn, rydw i'n gweithio gyda cheisiad cyllid ar gyfer prosiect yn ochr â rhai o fy nghydweithwyr, er bod hyn yn rhywbeth newydd i mi, mae wedi bod yn wych gweithio gydag aelodau eraill o'r cwmni a bod yn bresennol yn ystod cyfarfodydd i gael synnwyr llawn ac angerdd am pwrpas y prosiect.

Er fy mod yn ymgymryd â'r interniaeth hon trwy iaith Cymraeg, mae gyda fi gyfle i ddatblygu fy hyder trwy ddilyn Cwrs Iaith Gymraeg. Nid yw hyn yn rhywbeth mae pob cwmni'n gynnig i'r staff ei wneud ond rwy'n teimlo y bydd hyn o fudd mawr i'm hyder yn fy ngallu.

Fel cwmni, mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi dangos gallu gwych i gynorthwyo a chefnogi eu staff, yn enwedig o fewn yr amseroedd hyn. Un gyda'r cynnig i unrhyw gyrsiau a allai helpu i wella gwybodaeth aelod o staff ar bwnc a hefyd y gofal sy'n cael ei gymryd i sicrhau iechyd a lles meddyliol yn gweithredu 'Awr o Lonydd' mae hon yn awr y dydd lle nad oes cyfarfodydd na chyfathrebu ffurfiol gellir ei drefnu gan roi cyfle i bawb gymryd amser drostynt eu hunain neu gwblhau gwaith heb darfu.

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at yr wythnosau i ddod yn gweld y llwyfannau'n mynd yn fyw ac yn anfon fy nghais cyntaf i ffwrdd.

Wythnos 8: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Roeddwn i’n falch iawn i orffen 2020 gyda Chylchlythyr Nadolig Y Celfyddydau cyntaf! Roedd yn wych i ddod â llinynnau ein tîm at ei gilydd ac i arddangos y prosiectau, gweithgareddau, a chystadlaethau i gyd a oedd yn digwydd dros y Nadolig. Dilynwch y ddolen hon i’w ddarllen eich hunan.

Rydw i wedi bod yn ymchwilio Codi Arian Drwy Gymynroddion a Chynlluniau Syndicet ar gyfer tîm Celfyddydau er Iechyd a Lles; does dim profiad gen i yn y naill faes na’r llall, felly mae wedi bod yn her gyffrous i wella fy ngwybodaeth a gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael i mi trwy’r Interniaeth. Rydw i wedi gallu trafod y ddau faes gyda fy mentoriaid Marie a Lynne a fy Nghyd-Intern a Chyfaill, Becca. Mae wedi bod yn ddefnyddiol i wrando ar dair set wahanol o syniadau a phrofiadau, yn ogystal â’r gefnogaeth rydw i’n cael gan Celfyddydau & Busnes Cymru a fy nghyd-weithwyr yn yr Elusen Iechyd. Rydw i’n edrych ymlaen at ddechrau defnyddio’r cyngor rydw i wedi’i dderbyn ynghylch y meysydd hyn a dechrau rhoi pethau ar waith!

Penderfynais beidio â chymryd gwyliau ym mis Rhagfyr, a oedd yn caniatáu imi brofi gweithio yn fwy annibynnol dros gyfnod y Nadolig. Roeddwn i’n gallu helpu gyda thasgau ar gyfer fy nghyd-weithwyr

Wythnos 7: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

Dydw i ddim yn gallu credu fy mod i wedi bod gydag Aloud am saith wythnos ac wedi dysgu gymaint yn barod! Rydw i wedi ymgartrefu ac yn teimlo’n gadarnhaol am sut mae fy ngwaith i yn “rhan o ddarlun ehangach” yr elusen. Hefyd yn y Flwyddyn newydd byddaf i’n gyfrifol am sawl prosiect cyffrous, felly cadwch lygad am fanylion!

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn dipyn o gorwynt yn y cyfnod cyn y Nadolig – rydw i mor falch fy mod i wedi ymuno â’r elusen ar gyfnod mor hwyliog a phrysur. Mae wir wedi helpu fi gwerthfawrogi pwysigrwydd tymor y Nadolig am godi arian, a sut gall haelioni’r cyhoedd wneud gwahaniaeth enfawr.

Yn ddiweddar, rydw i wedi gweithio ar greu dwy ymgyrch rhoddion gan unigolion gwahanol ar Facebook ac felly yn edrych ymlaen at weld canlyniadau’r rheini. Gan fod gan Elusen Aloud dîm eithaf bach, mae’n wych fy mod i allu helpu eraill hefyd. Rydw i wedi mwynhau creu cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol i hybu Dydd Mawrth Rhoi, y Cardiau Nadolig elusennol, a’r Cyngerdd Nadolig rhithiol.

Mwy o newyddion gwych… roedd cais am nawdd roeddwn i’n helpu gweithio arno (ar gyfer prosiect gwerthusiad mawr) yn llwyddiannus. Felly ymlaen ac i fyny gyda cheisiadau i ymddiriedolaethau!

Bydd y cyngerdd Nadolig rhithiol yn cael ei gynnal y penwythnos hwn a fydd yn ddigwyddiad Nadolig arbennig iawn, gyda phobl yn gwylio o bob rhan o’r byd! Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at wylio hyn gyda phawb i ddathlu gwaith caled y bechgyn a’r tîm eleni. Bydd ar gael i wylio at dudalen YouTube Only Boys Aloud! https://www.youtube.com/user/OBAloud

Wythnos 6: Greta Bettinson, Hijinx

Dydw i ddim yn gallu credu bod yr amser wedi dod i ysgrifennu fy ail flog yn barod – mae’r amser yn hedfan, efallai mwy felly oherwydd rydw i gyda Hijinx am dri diwrnod yr wythnos yn unig! Rydw i wir yn dechrau adnabod ac yn frwdfrydig am y ffyrdd o ddefnyddio fy mhrofiad i helpu Hijinx amrywio ei waith codi arian ac ehangu ei systemau presennol.

Un o’r pethau rydw i wedi bod yn gweithio arno yw’r 12 Diwrnod o BAWB, ymgyrch codi arian a gŵyl ar-lein sy’n cael ei chynnal gan Hijinx drwy gydol mis Rhagfyr i ddod â chyfranogwyr o’i gymuned a rhaglenni hyfforddi ynghyd i ddathlu creadigrwydd a chodi arian i gefnogi gwaith cymunedol. Rydyn ni wedi cydweithio gyda myfyrwyr o PDC a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n arddangos eu gwaith ar-lein (https://weblog.hijinx.org.uk/12-days-of-pawb/) ac yn ffenestri Canolfan Mileniwm Cymru, yn ystod mis Rhagfyr. Bydd yr ŵyl ar-lein yn arddangos perfformiadau a sesiynau blasu ar-lein, cwis rhithiol, a rhyddhad sengl elusennol Vaguely Artistic (band cartref cynhwysol Hijinx)! Cynigodd hyn gyfle cyffrous i ddatblygu ein perthynas gydag Elusen Iechyd Caerdydd A’r Fro, sy’n noddi’r sengl, ac i fi i ysgrifennu fy nghais cyntaf yn Hijinx; i CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru a oedd yn llwyddiannus!

Rydw i wedi cefnogi ein tîm y cyfryngau cymdeithasol drwy ysgrifennu sawl darn o gynnwys ar gyfer #dyddmawrthrhoi #givingtuesday yn ogystal â chreu fy ymgyrch roddion testun cyntaf erioed trwy Donr. Roeddwn i’n falch iawn pan ddaeth ein rhoddion cyntaf i mewn!

Nawr, yn fwy nag erioed, mae elusennau yn dibynnu ar eich haelioni er mwyn gallu parhau i wneud yr hyn maen nhw’n ei wneud! Y Nadolig hwn, meddyliwch am gefnogi elusen sy’n agos at eich calon.

Am fwy o wybodaeth am 12 Diwrnod o BAWB Hijinx: hhttps://www.hijinx.org.uk/cy/12-diwrnod-o-bawb/

Wythnos 5: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

5 wythnos!!! Mae’r amser wedi fflio heibio, a dwi ‘di mwynhau pob eiliad hyd yn hyn! Ers cychwyn efo Frân Wen dwi wedi (ceisio) dod i nabod pob cornel o’r cwmni, a fedrai ddweud wrthoch chi fod yna lot i’w ddysgu! Mae 'na gymaint o bethau yn mynd ymlaen yma, a dyna be sydd yn ei wneud mor gyffrous! Cymaint o brosiectau ffantastig sydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau cymaint o bobl.

Cyn cychwyn yr interniaeth, doeddwn i ddim yn gwybod dim byd am godi arian. Ac ers cychwyn, dwi wedi cychwyn ysgrifennu cais grant ar gyfer ‘Nyth’, prosiect cyfalaf hynod o gyffrous a fydd yn rhoi cartref newydd i Frân Wen a lle i bobl ifanc ac i’r gymuned i ymgynnull a chymryd rhan yn y celfyddydau. Ynghyd a hyn, rwyf wedi bod yn gyfrifol am ddechrau’r ymgyrch i sefydlu platfform am roddion unigol ac ar lein. Ynghlwm a hyn mi fydd yna ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol felly cadwch lygaid!

Beth sydd yn wych am yr interniaeth ydy ei fod yn fy ngalluogi i fod mor greadigol â phosib tra hefyd yn rhoi’r cyfle i mi wneud gwahaniaeth sylweddol. Mae’r ffaith ein bod yn dîm bach hefyd yn galluogi fod cyfle i mi fod yn rhan o brosiectau cyfranogi ac i eraill ar y tîm i fy helpu i allan ac i fod yn rhan o fy siwrne i, i godi arian.

Mae A&B wedi bod yn llawer o gymorth hefyd gyda sesiynau hyfforddi hynod o ddefnyddiol a’r cyfle i rwydweithio a rhannu syniadau efo sefydliadau celfyddydol arall.

Ymlaen i’r 5 wythnos nesaf!

Wythnos 4: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Yr wythnos nesaf, byddaf i wedi bod yma am fis yn barod!

Mae’r amser wedi hedfan, a dweud y lleiaf, ond er hynny yn barod rydw i’n teimlo’n gyfforddus iawn gyda thîm Theatr Genedlaethol Cymru ac wedi derbyn croeso cynnes iawn. Mae’r gefnogaeth rydw i’n ei chael yn rhyfeddol a hoffwn i eu cydnabod nhw am funud; fy rheolwr llinell anhygoel yn Theatr Gen, yr arweinwyr cwrs hynod o wybodus yn C&B Cymru (yn cynnwys y rheini sy’n gweithio ‘y tu ôl i’r sgriniau’), a hefyd fy mentoriaid profiadol iawn. Dydw i ddim yn credu bydd yna byth amser pan nad oes gen i unrhyw un i droi atyn nhw am gymorth.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef ei fod yn cymryd tipyn o amser i ddod yn gyfarwydd â gweithio o gartref, ond dydy C&B Cymru na Theatr Gen wedi gadael i hyn eu rhwystro nhw.

Yn ystod wythnosau cyntaf fy interniaeth, mae fy mhrif ffocws wedi bod ar ymchwilio llwyfannau rhoi i Theatr Gen ac rydw i’n gobeithio rhoi’r systemau hyn ar waith fel rhan allweddol o’r tîm cyn bo hir. Trwy’r ymchwil hon a’r cyrsiau ar-lein wedi’u cynnal gan C&B Cymru yn barod rydw i’n teimlo fy mod i wedi dysgu gymaint, rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at beth arall sydd i’w ddysgu dros y 9 mis nesaf.

Wythnos 3: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Mae wedi bod mor gyffrous i ymuno â thîm Celfyddydau er Iechyd a Lles yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig! Mae yna gymaint ymlaen ynghylch y dathliadau ac yn barod rydw i wedi cael y fraint o weithio ar ystod o brosiectau.
Mae’r wythnosau cyntaf gyda’r elusen wedi bod yn llawn cyfleoedd i ddysgu. Ers dechrau’r interniaeth, rydw i wedi: dysgu sut i ddefnyddio rhaglenni newydd, ysgrifennu erthyglau, gwneud cais am nawdd, chwarae rhan ymarferol mewn cyfarfodydd, cyfrannu syniadau fy hunan i ychwanegu at ein gwaith codi arian. Y wers fwyaf sylweddol rydw i wedi’i dysgu hyd yn hyn yw maint y gwaith sydd rhaid ei wneud i godi arian heblaw am ddod â’r nawdd i mewn. Mae’n rhaid treulio lot mwy o amser nag oeddwn i’n rhagweld i ddatblygu perthnasau, gwario’r arian a DWEUD DIOLCH!
Mae codi arian wedi dechrau dod yn elfen gref yn fy mywyd pob dydd; o ddefnyddio AmazonSmile i anfon fy hen getris i ffwrdd rydw i nawr lot fwy ymwybodol o’r cyfleoedd i roi a chodi arian sydd o’n cwmpas – ac mae rhai ohonyn nhw’n ddi-dâl!


Wrth i fy mis cyntaf ddod i ben, rydw i’n llawn edmygedd am faint mae’r elusen wedi fy nysgu i yn barod, ond hefyd pa mor groesawgar yw fy nghyd-weithwyr tuag at ddefnyddio fy ngwybodaeth a sgiliau i ac am fanteisio ar fy awgrymiadau. Rydw i’n ddiolchgar fy mod i wedi derbyn cyfrifoldeb sylweddol yn barod ac yn edrych ymlaen at barhau i ddatblygu gyda mudiad a thîm mor anhygoel.

Wythnos 2: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

A dyna ddiwedd wythnos tri!

Mae’r wythnosau cyntaf wedi hedfan heibio ac rydw i’n teimlo’n ffodus iawn ac yn llawn cyffro i fod yn rhan o deulu Aloud am y 10 mis nesaf. Er nad oedd unrhyw un yn rhagweld gweithio o gartref drwy’r amser, mae wedi bod yn ddechrau dymunol a phrysur iawn i’r Interniaeth, ac yn barod rydw i’n dechrau ymgartrefu ac yn bwrw iddi.

Fel interniaid, rydyn ni hefyd wedi cael y cyfle i fynychu cyrsiau hyfforddi proffesiynol ardderchog gan Celfyddydau & Busnes Cymru ar greu strategaeth codi arian a nawdd ar gyfer y celfyddydau, sydd i gyd yn cyd-fynd yn dda gyda fy ngwaith ymarferol. Hefyd mae’n ffordd wych i rwydweithio mewn ffordd anffurfiol, gan fod lot o reolwyr celfyddydau a busnes eraill yn eu mynychu. Roedd gallu cwrdd â’r interniaid eraill yn rhithiol yn hyfryd ac rydw i’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod nhw a rhannu profiadau dros y 10 mis nesaf.

Rydw i’n falch iawn fy mod i wedi gallu dechrau rhai prosiectau ar gyfer yr elusen yn barod. Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn ysgrifennu ceisiadau am grant gan Tesco Bags of Help, ar ran y 13 côr Only Boys Aloud, ar gyfer yr amser pan mae ymarferion yn dychwelyd i’r arfer – felly rydw i’n croesi fy mysedd bod o leiaf un ohonyn nhw’n llwyddiannus! Rydw i wedi mwynhau ymarfer fy sgiliau ysgrifennu creadigol a pherswadiol i ysgrifennu’n angerddol ac yn gryno ac yn edrych ymlaen at eu datblygu ymhellach gyda cheisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau mwy.

Rydw i hefyd yn falch iawn i gael fy Mentor Busnes am y flwyddyn, Kathy Brown. Rydw i’n credu bydd rhwydwaith cymorth Celfyddydau & Busnes a fy mentoriaid yn uchafbwynt go iawn.

Mae’r 10 mis nesaf mynd i fod yn gyffrous iawn!

Wythnos 1: Greta Bettinson, Hijinx

Rydw i nôl i wneud popeth unwaith eto!

Roedd fy mhost diwethaf ychydig o amser yn ôl ac yn ystod y cyfnod hwnnw derbyniais i’r cyfle gwych i aros gyda’r Coleg am ychydig yn fwy. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd y Coleg a’i bartneriaid corfforaethol 4 gwobr yn seremoni gwobrau ar-lein Celfyddydau & Busnes Cymru, yn cynnwys gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral am ei bartneriaeth gyda Distyllfa Penderyn – yr enwebiad ysgrifennais i!

Ym mis Medi, daeth fy amser yn y Coleg i ben, ac erbyn hyn rydw i wedi symud i borfeydd newydd, ac wedi dechrau interniaeth 10 mis rhan amser gyda Theatr Hijinx.

Hijinx yw un o gwmnïau theatr mwyaf cynhwysol Ewrop ac wedi ei leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (er bod popeth ar-lein ar hyn o bryd!) yng Nghaerdydd. Maen nhw’n gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn niwydiannau theatr a ffilm a’r unig gwmni hyfforddi proffesiynol i actorion awtistig ac sydd ag anableddau dysgu yng Nghymru, yn ogystal â’r cwmni castio sy’n gweithio’n benodol ar gyfer actorion awtistig ac sydd ag anableddau dysgu mwyaf yn y DU.

Rydw i’n falch iawn i weithio gyda Hijinx ar adeg heriol ond eto gyffroes, ac yn edrych ymlaen at gefnogi Penaethiaid Tai (mae Hijinx wedi’i rhannu’n 5 Tŷ – Theatr, Ffilm, Swyddi, Academïau a Phawb/Cymuned) ac ar yr un pryd ehangu fy ngwybodaeth i feysydd eraill. O safbwynt personol, mae ethos Hijinx yn rhywbeth rydw i’n teimlo’n frwdfrydig iawn drosto ac yn credu bydd y profiad hwn o werth mawr iawn i fy menter arall: Gradd Meistr mewn Celfyddydau, Iechyd a Lles yn PDC. Bydd yn lot mawr o waith gan fy mod i yw’r unig swyddog codi arian yn Hijinx ac yn astudio ar yr un pryd, ond hyd yn hyn, mae popeth yn mynd yn dda! Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn mwynhau cwrdd â’r tîm a rhai o’r actorion ar-lein. Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio trwy fy nhargedau am yr wythnos gyntaf ac yn dechrau creu cronfa data a rhestr o flaenoriaethau i adnabod pa bethau sydd angen i mi godi arian amdanyn nhw!