Blog 2020/21

Wythnos 16: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

Fi hanner ffordd trwy’r interniaeth.......sori be?!?!?!

Mae'r 5 wythnos ddiwethaf wedi bod yn anhygoel fel bob amser. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda fy nghyd-intern Macx ar ddatblygu pecyn nawdd pwrpasol ar gyfer cyd-gynhyrchiad rhwng Frân Wen, Theatr Genedlaethol Cymru a Pontio. Mae wedi bod yn brofiad hynod o gyffrous a diddorol i allu curadu pob agwedd o’r pecn gan sicrhau ein bod yn ei wneud yn ddeniadol i'r darpar noddwr ond heb dorri ar ethos y cynhyrchiad na'r tri chwmni.

Mewn newyddion arall, mae yna pethau cyffrous wedi digwydd gyda Nyth. Gallaf ddweud yn swyddogol ein bod wedi llwyddo i gael £510,000 yn ychwanegol i Nyth! Cyn y Nadolig (amser hir yn ôl erbyn hyn) cynorthwyais ar gais i Sefydliad Garfield Weston, am £200,000 ac ysgrifennais gais i’ Douglas Pennant Family Foundation am £10,000! Rwyf hefyd wedi cael ychydig o wrthodiadau yn yr amser hwnnw hefyd ond mae'n dod gyda'r maes. Mae'n rhaid dysgu hynny weithiau, ni fydd pob cais yn y byd yn llwyddianus, ond mae popeth yn yr interniaeth hon yn broses o ddysgu.

Rhywbeth arall sy'n broses dysgu yw lansio ymgyrch cyllido torfol - Nyth30k! Rwyf wedi dysgu bod hyblygrwydd yn allweddol wrth gynllunio ymgyrch, gan y gallai unrhyw beth ddigwydd neu mae angen newid tactegau hanner ffordd drwodd i sicrhau eich bod yn gwneud y mwyaf o'ch amlygiad i ddarpar roddwyr. Os ydych chi'n darllen hwn ac yn ffansi cefnogi rhywbeth a fydd yn helpu pobl ifanc, cymunedau ac artistiaid ewch i franwen.com/Nyth30k neu dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, neu os ydych chi am roi i achos da gallwch chi wneud hynny trwy ddanfon neges destun at NYTH30K + swm eich rhodd i 70085. (Cheeky plug ;)

Wythnos 15: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Rydw i nawr hanner ffordd drwy fy interniaeth. Mae’r pum mis diwethaf wedi pasio’n gyflym ond hefyd yn bwyllog ar yr un pryd. Mae siarad â fy mentoriaid ac ail-edrych ar yr hyn rydw i wedi’i gyflawni hyd yn hyn wedi bod yn brofiad rhyfedd, mae cymaint wedi digwydd. Gyda’r lleoliadau hyn, rydw i’n teimlo eich bod chi’n dechrau mor gyflym eich bod chi’n anghofio cymryd dau funud i fyfyrio ar bopeth.

Dros y pum mis diwethaf, rydw i wir wedi gwthio fy hunan i ennill dealltwriaeth well o fyd codi arian ac ar adegau rydw i wedi cael fy llethu ond rydw i hefyd wedi dysgu i gael hyder yn fy hun.  Diolch i ganllaw fy mentoriaid ac ar ôl ymgymryd â sawl sesiwn hyfforddi, rydw i’n dechrau teimlo fel aelod gwerthfawr o’r tîm ac i ymddiried yn fy ngallu a gwybodaeth.

Dydy’r camau na’r targedau nesaf ar gyfer yn interniaeth hon ddim wedi cael eu ffurfioli eto, ond, am y tro, rydw i’n falch iawn gyda’r hyn rydw i wedi’i gyflawni ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fwrw ymlaen gyda’r pum mis nesaf.

Wythnos 14: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Yr wythnos diwethaf roedden ni’n dathlu ‘CAF Flwyddyn yn Ddiweddarach’, gan amlygu bob dydd trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, sut cynigodd Rhaglen y Celfyddydau gymorth i staff, cleifion ac ymwelwyr y Bwrdd Iechyd trwy gydol flwyddyn heriol. Yn ystod yr wythnos, hefyd roedden ni’n cyhoeddi sawl prosiect newydd roeddwn i’n gweithio arnyn nhw i’r cyhoedd:

Sefydlais Siop Gelf i werthu dros 60 o baentiadau gan fyfyrwyr Gweithdai Beth Morris sydd wedi cael eu rhoi i godi arian i’r Gronfa Gelf, mae’r gwerthiant dal ymlaen ac rydw i wrth fy modd gyda’r swm sydd wedi cael ei godi hyd yn hyn.

Edrychwch ar y gelfwaith sydd ar werth. 

Roedd fy nghais ar gyfer fy mhrosiect ‘Gemau Testun i Gleifion’ yn llwyddiannus ac rydw i’n falch i gyhoeddi ei fod yn mynd i 7 adran ysbyty fel peilot yn y dyfodol agos. Woohoo!

Yn olaf, mae ‘Dyddiadur 2020 Artist Nathan Wyburn’ wedi’i argraffu ac ar werth! Rheolais i’r prosiect a rhoddais i’r dyddiadur gweledol gyda’i gilydd, mae’n ardderchog i’w weld wedi’i argraffu o’r diwedd!

Gallwch chi brynu’r dyddiadur yma.

  

Roedd yr wythnos yn uchafbwynt gwych i’r nifer fawr o brosiectau rydw i wedi bod yn gweithio arnyn nhw o’r dechrau i’r diwedd ac roedd yn wych gweld gymaint o arian yn dod mewn ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau.

Wythnos 13: Greta Bettinson, Hijinx

Mae peth amser wedi mynd heibio ers imi ysgrifennu blog ac mae gen i ychydig o ddiweddariadau i’w gwneud!

Yn gyntaf, roedd Gŵyl 12 Diwrnod o BAWB Hijinx yn llwyddiant go iawn a diolch i’n hymgyrch codi arian drwy negeseuon testun, mae gennym ni ein rhoddwr rheolaidd cyntaf! Rydw i’n credu fy mod i wedi gwneud swydd dda yn arwain fy ymgyrch Codi Arian cyntaf! Fel gydag unrhyw gynnig cyntaf, mae yna lot i ddysgu am y tro nesaf, ond mae’n gyffrous iawn i fod yn rhan o ddatblygiad yr Ŵyl ac i roi’r sgiliau rydw i wedi’u datblygu dros y 4 mis diwethaf ar waith mewn ffordd hwyliog a chreadigol!

Yn yr un modd, mae creu strategaeth Godi Arian Hijinx (nid oes un gennym ni ar hyn o bryd) hefyd wedi ennyn fy nghreadigrwydd a diolch i gyngor gan fy mentor Celfyddydau a Thîm Datblygu National Theatre Wales (a oedd yn ddigon caredig i siarad â fi dros zoom), rydw i’n ei drin fel ffordd o roi fy syniadau ar bapur! Rydw i’n credu’r hyn rydw i’n ei garu fwyaf am weithio i Hijinx yw, fel mudiad, mae yna gymaint o botensial a phob wythnos mae pethau’n cael eu datblygu – roedd hyn ychydig yn llethol i ddechrau, ond nawr rydw i’n dechrau symud ymlaen gyda strategaeth rydw i wedi cynhyrfu gyda’r potensial hwn… er na fyddaf i’n gweld rhai o’r newidiadau hyn yn ystod fy interniaeth, rydw i’n teimlo bod y gwaith rydw i’n ei wneud ar hyn o bryd o fudd mawr i Hijinx fel mudiad yn y dyfodol, ac mae hynny’n rhagolwg cyffrous iawn!

Ar wahân i hynny, rydw i wedi bod yn gweithio ar 2 gais mawr i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau ar gyfer cyllid Craidd a pharhad hyfforddiant mewn Ffilm Hijinx yn ogystal ag ysgrifennu achos cyffredinol dros gymorth i Dŷ Ffilm (Mae Hijinx wedi’i rannu yn ‘Dai’ = adrannau) – mae hyn yn rhywbeth rydw i’n ei wneud ar gyfer pob un o’r tai, yn dibynnu ar faint o amser sydd gen i, sydd yn hedfan heibio, yn enwedig gan fy mod i’n gweithio’n rhan-amser!

Rydw i hefyd wedi dechrau gwaith Llawrydd ychwanegol ar gyfer The Funding Centre, lle rydw i wedi bod yn helpu gydag ymchwil mewn i ddarpar roddwyr a dadansoddiad o gystadleuwyr – mae hyn wedi bod yn brofiad gwych hyd yn hyn ac rydw i’n ddiolchgar iawn i fy nghyn-gydweithwyr yng Ngholeg Brenhinol Cymru am fy argymell!

Wythnos 12: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Pob tro rydw i’n ysgrifennu’r blogiau hyn, mae wastad yn synnu fi pa mor gyflym mae’r amser wedi mynd ers yn un diwethaf. Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio gyda sawl aelod o Theatr Gen ar lu o brosiectau ac yn mwynhau’r amrywiaeth sydd wedi dod gyda phob prosiect. Yn benodol rydw i wedi bod yn gweithio gyda’r tîm marchnata i hysbysebu a defnyddio’r llwyfannau ar gyfer rhoddion gan unigolion, felly rydw i’n edrych ymlaen yn arbennig at hyfforddiant Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol gan C&B Cymru’r wythnos nesaf.

Yn fy mlog diwethaf, wnes i sôn am gael y cyfle i ddatblygu fy Iaith Gymraeg trwy ymgymryd â chwrs Iaith Gymraeg. Er bod y cwrs ei hunan yn ddwys, roeddwn i’n gallu teimlo fy hyder yn tyfu gyda phob sesiwn. Roedd yn wych cael cwrdd â phobl a siarad â phobl yn yr un sefyllfa a fi; doedden ni ddim wedi defnyddio’r iaith am ychydig ac yn teimlo bod hyn wedi effeithio ar ein hyder.

Dros yr wythnosau nesaf, rydw i’n gobeithio gweithio ar dri chais am gyllid am brosiectau gwahanol iawn, felly yn croesi fy mysedd. Byddaf i hefyd yn ymchwilio’r byd nawdd, llwybr dydw i heb ei grwydro eto.

Wythnos 11: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Yn y mis diwethaf, rydw i’n teimlo fel fy mod i wedi gwneud y cynnydd mwyaf yn fy interniaeth hyd yn hyn. Ar ôl cyflwyno fy ngwaith, ymchwil ac awgrymiadau o fis Rhagfyr, rydw i nawr yn arwain ar bedwar prosiect fy hunan.

Rydw i’n ddiolchgar bod fy nghyd-weithwyr uwch yn ymddiried ynof i i weithio yn fwy annibynnol drwy drefnu fy nhasgau dyddiol fy hunan ac yn gadael imi gyfathrebu gydag amrywiaeth o Staff y Bwrdd Iechyd ac artistiaid gan ddefnyddio fy liwt fy hunan. Mae wedi bod yn brofiad ardderchog i mi i adeiladu’r prosiectau hyn o bron dim byd ac mae Simone, Jayne a gweddill y tîm wedi bod mor gefnogol ac wedi bod yna i roi cyngor i mi ar unrhyw bryd.

Mae dau o’r prosiectau yn parhau, fy ngwaith gyda Chynlluniau Syndicet a Chodi Arian Drwy Gymynroddion, ac mae’r prosiectau eraill yn profi fy sgiliau creadigol. Rydw i’n helpu fformatio llyfr i’r elusen, yn ogystal â dod ag un o fy syniadau prosiect creadigol fy hunan yn fyw.

Pan ymunais i â’r interniaeth, roedd gan fy nghyd-weithwyr uwch ddiddordeb yn fy ngwybodaeth a chefndir yn y diwydiant gemau. Felly, maen nhw wedi fy nghefnogi i i wneud ceisiadau am grantiau fy hunan i gyflwyno’r prosiect gemau cyntaf erioed ar gyfer y tîm Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles!

Rydw i’n parhau i helpu gyda phethau ym mhobman ac yn ymgymryd â thasgau newydd wrth iddyn nhw ddod i fyny. Rydw i’n ysu am weld fy mhrosiectau yn dod i olwg y cyhoedd ac i allu dangos fy ngwaith caled a sgiliau newydd!

Wythnos 10: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

Waw! Fi bron 3 mis i mewn ac mae e ‘di hedfan! Ers y post diwethaf mae yna gymaint o bethau wedi digwydd, a lle i ddechrau? Wel yn gyntaf mae Nyth yn symud yn ei flaen mor gyflym mae’n anodd cadw i fyny. Hyd yn hyn rwyf wedi cynorthwyo ar 7 cais i ymddiriedolaethau gwahanol, aros i’w clywed nôl ganddynt yw’r peth gwaethaf! Ond fi môr hapus fy mod wedi gallu bod yn rhan o’r broses yna, mae e mor gyffrous fy mod wedi gallu cyfrannu mewn rhyw ffordd tuag at gartref newydd Frân Wen. Erbyn hyn rwyf wedi ceisio am 3 grant arall ac yn y broses o geisio am 2 arall cyn diwedd y Mis!

Ar ben hyn oll, mae’r ymgyrch rhoi unigol yn dechrau siapio. Rydym wedi bod yn Nyth i ffilmio ar gyfer yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ac wedi creu amserlen ar gyfer pryd fydd y cynnyrch yn cael ei ryddhau (cadwch olwg allan am y ffôn ar ein cyfryngau cymdeithasol). Yr unig beth sydd i’w wneud ar ôl ydy i greu tudalen ar y wefan gyda’r manylion ar sut i roi.

Allai ddweud gyda llaw ar fy nghalon fod y 3 mis diwethaf wedi bod yn rhai hollol boncyrs a prysur ond fi ‘di mwynhau pob eiliad ohono!!

Wythnos 9: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Wel mae’r amser wedi hedfan eto! Blog cyntaf 2021. Yn fy mlog blaenorol, siaradais am ymchwilio a gobeithio gweithredu llwyfannau rhoi ac rydym bellach yn y cyfnod i'r rhain fynd yn fyw i'r cyhoedd! Erbyn hyn, rydw i'n gweithio gyda cheisiad cyllid ar gyfer prosiect yn ochr â rhai o fy nghydweithwyr, er bod hyn yn rhywbeth newydd i mi, mae wedi bod yn wych gweithio gydag aelodau eraill o'r cwmni a bod yn bresennol yn ystod cyfarfodydd i gael synnwyr llawn ac angerdd am pwrpas y prosiect.

Er fy mod yn ymgymryd â'r interniaeth hon trwy iaith Cymraeg, mae gyda fi gyfle i ddatblygu fy hyder trwy ddilyn Cwrs Iaith Gymraeg. Nid yw hyn yn rhywbeth mae pob cwmni'n gynnig i'r staff ei wneud ond rwy'n teimlo y bydd hyn o fudd mawr i'm hyder yn fy ngallu.

Fel cwmni, mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi dangos gallu gwych i gynorthwyo a chefnogi eu staff, yn enwedig o fewn yr amseroedd hyn. Un gyda'r cynnig i unrhyw gyrsiau a allai helpu i wella gwybodaeth aelod o staff ar bwnc a hefyd y gofal sy'n cael ei gymryd i sicrhau iechyd a lles meddyliol yn gweithredu 'Awr o Lonydd' mae hon yn awr y dydd lle nad oes cyfarfodydd na chyfathrebu ffurfiol gellir ei drefnu gan roi cyfle i bawb gymryd amser drostynt eu hunain neu gwblhau gwaith heb darfu.

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at yr wythnosau i ddod yn gweld y llwyfannau'n mynd yn fyw ac yn anfon fy nghais cyntaf i ffwrdd.

Wythnos 8: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Roeddwn i’n falch iawn i orffen 2020 gyda Chylchlythyr Nadolig Y Celfyddydau cyntaf! Roedd yn wych i ddod â llinynnau ein tîm at ei gilydd ac i arddangos y prosiectau, gweithgareddau, a chystadlaethau i gyd a oedd yn digwydd dros y Nadolig. Dilynwch y ddolen hon i’w ddarllen eich hunan.

Rydw i wedi bod yn ymchwilio Codi Arian Drwy Gymynroddion a Chynlluniau Syndicet ar gyfer tîm Celfyddydau er Iechyd a Lles; does dim profiad gen i yn y naill faes na’r llall, felly mae wedi bod yn her gyffrous i wella fy ngwybodaeth a gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael i mi trwy’r Interniaeth. Rydw i wedi gallu trafod y ddau faes gyda fy mentoriaid Marie a Lynne a fy Nghyd-Intern a Chyfaill, Becca. Mae wedi bod yn ddefnyddiol i wrando ar dair set wahanol o syniadau a phrofiadau, yn ogystal â’r gefnogaeth rydw i’n cael gan Celfyddydau & Busnes Cymru a fy nghyd-weithwyr yn yr Elusen Iechyd. Rydw i’n edrych ymlaen at ddechrau defnyddio’r cyngor rydw i wedi’i dderbyn ynghylch y meysydd hyn a dechrau rhoi pethau ar waith!

Penderfynais beidio â chymryd gwyliau ym mis Rhagfyr, a oedd yn caniatáu imi brofi gweithio yn fwy annibynnol dros gyfnod y Nadolig. Roeddwn i’n gallu helpu gyda thasgau ar gyfer fy nghyd-weithwyr

Wythnos 7: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

Dydw i ddim yn gallu credu fy mod i wedi bod gydag Aloud am saith wythnos ac wedi dysgu gymaint yn barod! Rydw i wedi ymgartrefu ac yn teimlo’n gadarnhaol am sut mae fy ngwaith i yn “rhan o ddarlun ehangach” yr elusen. Hefyd yn y Flwyddyn newydd byddaf i’n gyfrifol am sawl prosiect cyffrous, felly cadwch lygad am fanylion!

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn dipyn o gorwynt yn y cyfnod cyn y Nadolig – rydw i mor falch fy mod i wedi ymuno â’r elusen ar gyfnod mor hwyliog a phrysur. Mae wir wedi helpu fi gwerthfawrogi pwysigrwydd tymor y Nadolig am godi arian, a sut gall haelioni’r cyhoedd wneud gwahaniaeth enfawr.

Yn ddiweddar, rydw i wedi gweithio ar greu dwy ymgyrch rhoddion gan unigolion gwahanol ar Facebook ac felly yn edrych ymlaen at weld canlyniadau’r rheini. Gan fod gan Elusen Aloud dîm eithaf bach, mae’n wych fy mod i allu helpu eraill hefyd. Rydw i wedi mwynhau creu cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol i hybu Dydd Mawrth Rhoi, y Cardiau Nadolig elusennol, a’r Cyngerdd Nadolig rhithiol.

Mwy o newyddion gwych… roedd cais am nawdd roeddwn i’n helpu gweithio arno (ar gyfer prosiect gwerthusiad mawr) yn llwyddiannus. Felly ymlaen ac i fyny gyda cheisiadau i ymddiriedolaethau!

Bydd y cyngerdd Nadolig rhithiol yn cael ei gynnal y penwythnos hwn a fydd yn ddigwyddiad Nadolig arbennig iawn, gyda phobl yn gwylio o bob rhan o’r byd! Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at wylio hyn gyda phawb i ddathlu gwaith caled y bechgyn a’r tîm eleni. Bydd ar gael i wylio at dudalen YouTube Only Boys Aloud! https://www.youtube.com/user/OBAloud

Wythnos 6: Greta Bettinson, Hijinx

Dydw i ddim yn gallu credu bod yr amser wedi dod i ysgrifennu fy ail flog yn barod – mae’r amser yn hedfan, efallai mwy felly oherwydd rydw i gyda Hijinx am dri diwrnod yr wythnos yn unig! Rydw i wir yn dechrau adnabod ac yn frwdfrydig am y ffyrdd o ddefnyddio fy mhrofiad i helpu Hijinx amrywio ei waith codi arian ac ehangu ei systemau presennol.

Un o’r pethau rydw i wedi bod yn gweithio arno yw’r 12 Diwrnod o BAWB, ymgyrch codi arian a gŵyl ar-lein sy’n cael ei chynnal gan Hijinx drwy gydol mis Rhagfyr i ddod â chyfranogwyr o’i gymuned a rhaglenni hyfforddi ynghyd i ddathlu creadigrwydd a chodi arian i gefnogi gwaith cymunedol. Rydyn ni wedi cydweithio gyda myfyrwyr o PDC a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n arddangos eu gwaith ar-lein (https://weblog.hijinx.org.uk/12-days-of-pawb/) ac yn ffenestri Canolfan Mileniwm Cymru, yn ystod mis Rhagfyr. Bydd yr ŵyl ar-lein yn arddangos perfformiadau a sesiynau blasu ar-lein, cwis rhithiol, a rhyddhad sengl elusennol Vaguely Artistic (band cartref cynhwysol Hijinx)! Cynigodd hyn gyfle cyffrous i ddatblygu ein perthynas gydag Elusen Iechyd Caerdydd A’r Fro, sy’n noddi’r sengl, ac i fi i ysgrifennu fy nghais cyntaf yn Hijinx; i CultureStep Celfyddydau a Busnes Cymru a oedd yn llwyddiannus!

Rydw i wedi cefnogi ein tîm y cyfryngau cymdeithasol drwy ysgrifennu sawl darn o gynnwys ar gyfer #dyddmawrthrhoi #givingtuesday yn ogystal â chreu fy ymgyrch roddion testun cyntaf erioed trwy Donr. Roeddwn i’n falch iawn pan ddaeth ein rhoddion cyntaf i mewn!

Nawr, yn fwy nag erioed, mae elusennau yn dibynnu ar eich haelioni er mwyn gallu parhau i wneud yr hyn maen nhw’n ei wneud! Y Nadolig hwn, meddyliwch am gefnogi elusen sy’n agos at eich calon.

Am fwy o wybodaeth am 12 Diwrnod o BAWB Hijinx: hhttps://www.hijinx.org.uk/cy/12-diwrnod-o-bawb/

Wythnos 5: Aled Rosser, Cwmni’r Theatr Frân Wen

 

5 wythnos!!! Mae’r amser wedi fflio heibio, a dwi ‘di mwynhau pob eiliad hyd yn hyn! Ers cychwyn efo Frân Wen dwi wedi (ceisio) dod i nabod pob cornel o’r cwmni, a fedrai ddweud wrthoch chi fod yna lot i’w ddysgu! Mae 'na gymaint o bethau yn mynd ymlaen yma, a dyna be sydd yn ei wneud mor gyffrous! Cymaint o brosiectau ffantastig sydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i fywydau cymaint o bobl.

Cyn cychwyn yr interniaeth, doeddwn i ddim yn gwybod dim byd am godi arian. Ac ers cychwyn, dwi wedi cychwyn ysgrifennu cais grant ar gyfer ‘Nyth’, prosiect cyfalaf hynod o gyffrous a fydd yn rhoi cartref newydd i Frân Wen a lle i bobl ifanc ac i’r gymuned i ymgynnull a chymryd rhan yn y celfyddydau. Ynghyd a hyn, rwyf wedi bod yn gyfrifol am ddechrau’r ymgyrch i sefydlu platfform am roddion unigol ac ar lein. Ynghlwm a hyn mi fydd yna ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol felly cadwch lygaid!

Beth sydd yn wych am yr interniaeth ydy ei fod yn fy ngalluogi i fod mor greadigol â phosib tra hefyd yn rhoi’r cyfle i mi wneud gwahaniaeth sylweddol. Mae’r ffaith ein bod yn dîm bach hefyd yn galluogi fod cyfle i mi fod yn rhan o brosiectau cyfranogi ac i eraill ar y tîm i fy helpu i allan ac i fod yn rhan o fy siwrne i, i godi arian.

Mae A&B wedi bod yn llawer o gymorth hefyd gyda sesiynau hyfforddi hynod o ddefnyddiol a’r cyfle i rwydweithio a rhannu syniadau efo sefydliadau celfyddydol arall.

Ymlaen i’r 5 wythnos nesaf!

Wythnos 4: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Yr wythnos nesaf, byddaf i wedi bod yma am fis yn barod!

Mae’r amser wedi hedfan, a dweud y lleiaf, ond er hynny yn barod rydw i’n teimlo’n gyfforddus iawn gyda thîm Theatr Genedlaethol Cymru ac wedi derbyn croeso cynnes iawn. Mae’r gefnogaeth rydw i’n ei chael yn rhyfeddol a hoffwn i eu cydnabod nhw am funud; fy rheolwr llinell anhygoel yn Theatr Gen, yr arweinwyr cwrs hynod o wybodus yn C&B Cymru (yn cynnwys y rheini sy’n gweithio ‘y tu ôl i’r sgriniau’), a hefyd fy mentoriaid profiadol iawn. Dydw i ddim yn credu bydd yna byth amser pan nad oes gen i unrhyw un i droi atyn nhw am gymorth.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef ei fod yn cymryd tipyn o amser i ddod yn gyfarwydd â gweithio o gartref, ond dydy C&B Cymru na Theatr Gen wedi gadael i hyn eu rhwystro nhw.

Yn ystod wythnosau cyntaf fy interniaeth, mae fy mhrif ffocws wedi bod ar ymchwilio llwyfannau rhoi i Theatr Gen ac rydw i’n gobeithio rhoi’r systemau hyn ar waith fel rhan allweddol o’r tîm cyn bo hir. Trwy’r ymchwil hon a’r cyrsiau ar-lein wedi’u cynnal gan C&B Cymru yn barod rydw i’n teimlo fy mod i wedi dysgu gymaint, rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at beth arall sydd i’w ddysgu dros y 9 mis nesaf.

Wythnos 3: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Mae wedi bod mor gyffrous i ymuno â thîm Celfyddydau er Iechyd a Lles yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig! Mae yna gymaint ymlaen ynghylch y dathliadau ac yn barod rydw i wedi cael y fraint o weithio ar ystod o brosiectau.
Mae’r wythnosau cyntaf gyda’r elusen wedi bod yn llawn cyfleoedd i ddysgu. Ers dechrau’r interniaeth, rydw i wedi: dysgu sut i ddefnyddio rhaglenni newydd, ysgrifennu erthyglau, gwneud cais am nawdd, chwarae rhan ymarferol mewn cyfarfodydd, cyfrannu syniadau fy hunan i ychwanegu at ein gwaith codi arian. Y wers fwyaf sylweddol rydw i wedi’i dysgu hyd yn hyn yw maint y gwaith sydd rhaid ei wneud i godi arian heblaw am ddod â’r nawdd i mewn. Mae’n rhaid treulio lot mwy o amser nag oeddwn i’n rhagweld i ddatblygu perthnasau, gwario’r arian a DWEUD DIOLCH!
Mae codi arian wedi dechrau dod yn elfen gref yn fy mywyd pob dydd; o ddefnyddio AmazonSmile i anfon fy hen getris i ffwrdd rydw i nawr lot fwy ymwybodol o’r cyfleoedd i roi a chodi arian sydd o’n cwmpas – ac mae rhai ohonyn nhw’n ddi-dâl!


Wrth i fy mis cyntaf ddod i ben, rydw i’n llawn edmygedd am faint mae’r elusen wedi fy nysgu i yn barod, ond hefyd pa mor groesawgar yw fy nghyd-weithwyr tuag at ddefnyddio fy ngwybodaeth a sgiliau i ac am fanteisio ar fy awgrymiadau. Rydw i’n ddiolchgar fy mod i wedi derbyn cyfrifoldeb sylweddol yn barod ac yn edrych ymlaen at barhau i ddatblygu gyda mudiad a thîm mor anhygoel.

Wythnos 2: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

A dyna ddiwedd wythnos tri!

Mae’r wythnosau cyntaf wedi hedfan heibio ac rydw i’n teimlo’n ffodus iawn ac yn llawn cyffro i fod yn rhan o deulu Aloud am y 10 mis nesaf. Er nad oedd unrhyw un yn rhagweld gweithio o gartref drwy’r amser, mae wedi bod yn ddechrau dymunol a phrysur iawn i’r Interniaeth, ac yn barod rydw i’n dechrau ymgartrefu ac yn bwrw iddi.

Fel interniaid, rydyn ni hefyd wedi cael y cyfle i fynychu cyrsiau hyfforddi proffesiynol ardderchog gan Celfyddydau & Busnes Cymru ar greu strategaeth codi arian a nawdd ar gyfer y celfyddydau, sydd i gyd yn cyd-fynd yn dda gyda fy ngwaith ymarferol. Hefyd mae’n ffordd wych i rwydweithio mewn ffordd anffurfiol, gan fod lot o reolwyr celfyddydau a busnes eraill yn eu mynychu. Roedd gallu cwrdd â’r interniaid eraill yn rhithiol yn hyfryd ac rydw i’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod nhw a rhannu profiadau dros y 10 mis nesaf.

Rydw i’n falch iawn fy mod i wedi gallu dechrau rhai prosiectau ar gyfer yr elusen yn barod. Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn ysgrifennu ceisiadau am grant gan Tesco Bags of Help, ar ran y 13 côr Only Boys Aloud, ar gyfer yr amser pan mae ymarferion yn dychwelyd i’r arfer – felly rydw i’n croesi fy mysedd bod o leiaf un ohonyn nhw’n llwyddiannus! Rydw i wedi mwynhau ymarfer fy sgiliau ysgrifennu creadigol a pherswadiol i ysgrifennu’n angerddol ac yn gryno ac yn edrych ymlaen at eu datblygu ymhellach gyda cheisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau mwy.

Rydw i hefyd yn falch iawn i gael fy Mentor Busnes am y flwyddyn, Kathy Brown. Rydw i’n credu bydd rhwydwaith cymorth Celfyddydau & Busnes a fy mentoriaid yn uchafbwynt go iawn.

Mae’r 10 mis nesaf mynd i fod yn gyffrous iawn!

Wythnos 1: Greta Bettinson, Hijinx

Rydw i nôl i wneud popeth unwaith eto!

Roedd fy mhost diwethaf ychydig o amser yn ôl ac yn ystod y cyfnod hwnnw derbyniais i’r cyfle gwych i aros gyda’r Coleg am ychydig yn fwy. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd y Coleg a’i bartneriaid corfforaethol 4 gwobr yn seremoni gwobrau ar-lein Celfyddydau & Busnes Cymru, yn cynnwys gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral am ei bartneriaeth gyda Distyllfa Penderyn – yr enwebiad ysgrifennais i!

Ym mis Medi, daeth fy amser yn y Coleg i ben, ac erbyn hyn rydw i wedi symud i borfeydd newydd, ac wedi dechrau interniaeth 10 mis rhan amser gyda Theatr Hijinx.

Hijinx yw un o gwmnïau theatr mwyaf cynhwysol Ewrop ac wedi ei leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (er bod popeth ar-lein ar hyn o bryd!) yng Nghaerdydd. Maen nhw’n gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn niwydiannau theatr a ffilm a’r unig gwmni hyfforddi proffesiynol i actorion awtistig ac sydd ag anableddau dysgu yng Nghymru, yn ogystal â’r cwmni castio sy’n gweithio’n benodol ar gyfer actorion awtistig ac sydd ag anableddau dysgu mwyaf yn y DU.

Rydw i’n falch iawn i weithio gyda Hijinx ar adeg heriol ond eto gyffroes, ac yn edrych ymlaen at gefnogi Penaethiaid Tai (mae Hijinx wedi’i rhannu’n 5 Tŷ – Theatr, Ffilm, Swyddi, Academïau a Phawb/Cymuned) ac ar yr un pryd ehangu fy ngwybodaeth i feysydd eraill. O safbwynt personol, mae ethos Hijinx yn rhywbeth rydw i’n teimlo’n frwdfrydig iawn drosto ac yn credu bydd y profiad hwn o werth mawr iawn i fy menter arall: Gradd Meistr mewn Celfyddydau, Iechyd a Lles yn PDC. Bydd yn lot mawr o waith gan fy mod i yw’r unig swyddog codi arian yn Hijinx ac yn astudio ar yr un pryd, ond hyd yn hyn, mae popeth yn mynd yn dda! Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn mwynhau cwrdd â’r tîm a rhai o’r actorion ar-lein. Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio trwy fy nhargedau am yr wythnos gyntaf ac yn dechrau creu cronfa data a rhestr o flaenoriaethau i adnabod pa bethau sydd angen i mi godi arian amdanyn nhw!