Blog 2020/21

Wythnos 4: Macx Roche, Theatr Genedlaethol Cymru

Yr wythnos nesaf, byddaf i wedi bod yma am fis yn barod!

Mae’r amser wedi hedfan, a dweud y lleiaf, ond er hynny yn barod rydw i’n teimlo’n gyfforddus iawn gyda thîm Theatr Genedlaethol Cymru ac wedi derbyn croeso cynnes iawn. Mae’r gefnogaeth rydw i’n ei chael yn rhyfeddol a hoffwn i eu cydnabod nhw am funud; fy rheolwr llinell anhygoel yn Theatr Gen, yr arweinwyr cwrs hynod o wybodus yn C&B Cymru (yn cynnwys y rheini sy’n gweithio ‘y tu ôl i’r sgriniau’), a hefyd fy mentoriaid profiadol iawn. Dydw i ddim yn credu bydd yna byth amser pan nad oes gen i unrhyw un i droi atyn nhw am gymorth.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef ei fod yn cymryd tipyn o amser i ddod yn gyfarwydd â gweithio o gartref, ond dydy C&B Cymru na Theatr Gen wedi gadael i hyn eu rhwystro nhw.

Yn ystod wythnosau cyntaf fy interniaeth, mae fy mhrif ffocws wedi bod ar ymchwilio llwyfannau rhoi i Theatr Gen ac rydw i’n gobeithio rhoi’r systemau hyn ar waith fel rhan allweddol o’r tîm cyn bo hir. Trwy’r ymchwil hon a’r cyrsiau ar-lein wedi’u cynnal gan C&B Cymru yn barod rydw i’n teimlo fy mod i wedi dysgu gymaint, rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at beth arall sydd i’w ddysgu dros y 9 mis nesaf.

Wythnos 3: Bex Betton, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Mae wedi bod mor gyffrous i ymuno â thîm Celfyddydau er Iechyd a Lles yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig! Mae yna gymaint ymlaen ynghylch y dathliadau ac yn barod rydw i wedi cael y fraint o weithio ar ystod o brosiectau.
Mae’r wythnosau cyntaf gyda’r elusen wedi bod yn llawn cyfleoedd i ddysgu. Ers dechrau’r interniaeth, rydw i wedi: dysgu sut i ddefnyddio rhaglenni newydd, ysgrifennu erthyglau, gwneud cais am nawdd, chwarae rhan ymarferol mewn cyfarfodydd, cyfrannu syniadau fy hunan i ychwanegu at ein gwaith codi arian. Y wers fwyaf sylweddol rydw i wedi’i dysgu hyd yn hyn yw maint y gwaith sydd rhaid ei wneud i godi arian heblaw am ddod â’r nawdd i mewn. Mae’n rhaid treulio lot mwy o amser nag oeddwn i’n rhagweld i ddatblygu perthnasau, gwario’r arian a DWEUD DIOLCH!
Mae codi arian wedi dechrau dod yn elfen gref yn fy mywyd pob dydd; o ddefnyddio AmazonSmile i anfon fy hen getris i ffwrdd rydw i nawr lot fwy ymwybodol o’r cyfleoedd i roi a chodi arian sydd o’n cwmpas – ac mae rhai ohonyn nhw’n ddi-dâl!


Wrth i fy mis cyntaf ddod i ben, rydw i’n llawn edmygedd am faint mae’r elusen wedi fy nysgu i yn barod, ond hefyd pa mor groesawgar yw fy nghyd-weithwyr tuag at ddefnyddio fy ngwybodaeth a sgiliau i ac am fanteisio ar fy awgrymiadau. Rydw i’n ddiolchgar fy mod i wedi derbyn cyfrifoldeb sylweddol yn barod ac yn edrych ymlaen at barhau i ddatblygu gyda mudiad a thîm mor anhygoel.

Wythnos 2: Eleanor Benson, The Aloud Charity 

A dyna ddiwedd wythnos tri!

Mae’r wythnosau cyntaf wedi hedfan heibio ac rydw i’n teimlo’n ffodus iawn ac yn llawn cyffro i fod yn rhan o deulu Aloud am y 10 mis nesaf. Er nad oedd unrhyw un yn rhagweld gweithio o gartref drwy’r amser, mae wedi bod yn ddechrau dymunol a phrysur iawn i’r Interniaeth, ac yn barod rydw i’n dechrau ymgartrefu ac yn bwrw iddi.

Fel interniaid, rydyn ni hefyd wedi cael y cyfle i fynychu cyrsiau hyfforddi proffesiynol ardderchog gan Celfyddydau & Busnes Cymru ar greu strategaeth codi arian a nawdd ar gyfer y celfyddydau, sydd i gyd yn cyd-fynd yn dda gyda fy ngwaith ymarferol. Hefyd mae’n ffordd wych i rwydweithio mewn ffordd anffurfiol, gan fod lot o reolwyr celfyddydau a busnes eraill yn eu mynychu. Roedd gallu cwrdd â’r interniaid eraill yn rhithiol yn hyfryd ac rydw i’n edrych ymlaen at ddod i’w hadnabod nhw a rhannu profiadau dros y 10 mis nesaf.

Rydw i’n falch iawn fy mod i wedi gallu dechrau rhai prosiectau ar gyfer yr elusen yn barod. Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn ysgrifennu ceisiadau am grant gan Tesco Bags of Help, ar ran y 13 côr Only Boys Aloud, ar gyfer yr amser pan mae ymarferion yn dychwelyd i’r arfer – felly rydw i’n croesi fy mysedd bod o leiaf un ohonyn nhw’n llwyddiannus! Rydw i wedi mwynhau ymarfer fy sgiliau ysgrifennu creadigol a pherswadiol i ysgrifennu’n angerddol ac yn gryno ac yn edrych ymlaen at eu datblygu ymhellach gyda cheisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau mwy.

Rydw i hefyd yn falch iawn i gael fy Mentor Busnes am y flwyddyn, Kathy Brown. Rydw i’n credu bydd rhwydwaith cymorth Celfyddydau & Busnes a fy mentoriaid yn uchafbwynt go iawn.

Mae’r 10 mis nesaf mynd i fod yn gyffrous iawn!

Wythnos 1: Greta Bettinson, Hijinx

Rydw i nôl i wneud popeth unwaith eto!

Roedd fy mhost diwethaf ychydig o amser yn ôl ac yn ystod y cyfnod hwnnw derbyniais i’r cyfle gwych i aros gyda’r Coleg am ychydig yn fwy. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd y Coleg a’i bartneriaid corfforaethol 4 gwobr yn seremoni gwobrau ar-lein Celfyddydau & Busnes Cymru, yn cynnwys gwobr Busnes y Flwyddyn Admiral am ei bartneriaeth gyda Distyllfa Penderyn – yr enwebiad ysgrifennais i!

Ym mis Medi, daeth fy amser yn y Coleg i ben, ac erbyn hyn rydw i wedi symud i borfeydd newydd, ac wedi dechrau interniaeth 10 mis rhan amser gyda Theatr Hijinx.

Hijinx yw un o gwmnïau theatr mwyaf cynhwysol Ewrop ac wedi ei leoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (er bod popeth ar-lein ar hyn o bryd!) yng Nghaerdydd. Maen nhw’n gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn niwydiannau theatr a ffilm a’r unig gwmni hyfforddi proffesiynol i actorion awtistig ac sydd ag anableddau dysgu yng Nghymru, yn ogystal â’r cwmni castio sy’n gweithio’n benodol ar gyfer actorion awtistig ac sydd ag anableddau dysgu mwyaf yn y DU.

Rydw i’n falch iawn i weithio gyda Hijinx ar adeg heriol ond eto gyffroes, ac yn edrych ymlaen at gefnogi Penaethiaid Tai (mae Hijinx wedi’i rhannu’n 5 Tŷ – Theatr, Ffilm, Swyddi, Academïau a Phawb/Cymuned) ac ar yr un pryd ehangu fy ngwybodaeth i feysydd eraill. O safbwynt personol, mae ethos Hijinx yn rhywbeth rydw i’n teimlo’n frwdfrydig iawn drosto ac yn credu bydd y profiad hwn o werth mawr iawn i fy menter arall: Gradd Meistr mewn Celfyddydau, Iechyd a Lles yn PDC. Bydd yn lot mawr o waith gan fy mod i yw’r unig swyddog codi arian yn Hijinx ac yn astudio ar yr un pryd, ond hyd yn hyn, mae popeth yn mynd yn dda! Yr wythnos hon rydw i wedi bod yn mwynhau cwrdd â’r tîm a rhai o’r actorion ar-lein. Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio trwy fy nhargedau am yr wythnos gyntaf ac yn dechrau creu cronfa data a rhestr o flaenoriaethau i adnabod pa bethau sydd angen i mi godi arian amdanyn nhw!