Blog 2019/20

Wythnos 33: Florence Gygax, Opera Cenedlaethol Cymru

Dyma fe – y blog olaf. Rydw i’n eistedd ar fy malconi ym Mrwsel ar fin cael fy seremoni graddio rithwir, ac rydw i’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i’r 250 gair i grynhoi deg mis o ddysgu a thyfu.

Efallai mai hon yw fy wythnos olaf fel intern, ond nid fel swyddog codi arian i’r celfyddydau; rydw i wedi derbyn y cyfle gwych o aros gyda WNO am ychydig yn hirach fel Cynorthwyydd Datblygu i Ymddiriedolaethau a Chorfforaethol. Bydd hyn yn fy ngalluogi fi i barhau gyda’r gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud gyda’n partneriaid corfforaethol, a datblygu fy mhrofiad gydag ymddiriedolaethau a sefydliadau ymhellach. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb help a chefnogaeth gan fy rheolwyr, fy mentoriaid celfyddydau a busnes, a phawb yn Celfyddydau & Busnes Cymru, a hoffwn ddiolch o galon i bob un ohonyn nhw.

Wrth edrych yn ôl ar y deg mis diwethaf, rydw i’n ddiolchgar am y llwyddiannau a’r rhwystrau doeddwn i ddim yn gallu eu goresgyn; mae’r llwyddiannau wedi dod â balchder a llawenydd mawr i mi a diolch i’r rhwystrau, rydw i wedi dysgu am wydnwch a dyfalbarhad. Ni fydd pob un o fy ngheisiadau yn llwyddiannus, ni fydd pob busnes yn cytuno i fod yn bartner gyda mudiad celfyddydol, ond mae hyn yn gwneud y buddugoliaethau yn well byth. Er enghraifft, rydw i wedi dysgu bod partneriaeth WNO gyda Parc Pendine ar restr fer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru, sy’n dangos pwysigrwydd cynyddol cydweithio a phartneriaeth sydd nawr yn werthfawr iawn i mi.

Yn y pen draw, dim ond term yw codi arian. Fel swyddog codi arian i’r celfyddydau, dydych chi ddim ond yn codi arian. Rydych chi hefyd yn dangos y rôl hanfodol mae’r celfyddydau yn chwarae yn ein bywydau – sut mae’r celfyddydau yn dysgu, lleihau poen ac unigedd, dod â phobl ynghyd, harddu ein byd, ac weithiau yn gallu lledaenu newid. Pa swydd all fod yn well na hynny?

Wythnos 32: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhyfedd a dydw i ddim yn gallu credu mai hwn yw fy mlog olaf fel Intern Creadigol! Dros yr wythnosau diwethaf, rydw i wedi bod yn gorffen gwaith ar Apêl Cronfa Caledi Myfyrwyr ac wedi dechrau anfon llythyrau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau – mae ein hapêl ar-lein yn mynd yn dda iawn hyd yn hyn ac rydyn ni wedi bod yn falch iawn gyda haelioni pobl. Yn bendant rydyn ni gyd wedi dysgu lot a bydd hyn yn cael effaith mawr ar y ffordd byddwn ni’n codi arian yn y dyfodol.

Hefyd yr wythnos hon, ces i’r cyfle i fynychu Gwobrau Cardiff Life ar-lein ar ôl i’r cais ysgrifennais yn enwebu’r Coleg am wobr Addysg ennill lle ar y rhestr fer. Yn anffodus doedden ni ddim yn llwyddiannus ond roedd yn noswaith hyfryd yn dathlu nifer o fusnesau ardderchog Caerdydd – dathliad amserol wrth i Gaerdydd ddechrau cael ei sbonc yn ôl!

Yn sôn am ddathliadau, yr wythnos hon, dathlon ni beth fyddai wedi bod yn ddiwrnod graddio Dosbarth 2020 gyda dathliad ar-lein trwy Zoom. Unwaith eto, roedd yn ddigwyddiad arbennig iawn ac yn foment falch iawn yn edrych yn ôl ar bopeth mae’r Coleg a’i myfyrwyr wedi’i gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf ac, i fi yn bersonol, yn amser i edrych yn ôl ar rai o’r prosiectau/digwyddiadau creadigol mae ein hymdrechion codi arian wedi’u hariannu.

Gyda dim ond tair wythnos yn weddill, rydw i’n rhyfeddu at ba mor gyflym mae’r amser wedi hedfan a chymaint rydw i wedi’i ddysgu yn ystod y cyfnod hynny… Er bod diwedd yr interniaeth wedi bod braidd yn rhyfedd, sefyllfa doedd neb yn ei disgwyl, rydw i wir wedi mwynhau fy amser gyda’r Coleg ac yn edrych ymlaen at weld beth sy’n dod nesaf! Mae’r gefnogaeth gan y Coleg, Celfyddydau & Busnes, fy mentor Paula Morris, a’r nifer fawr o gyrsiau hyfforddi a digwyddiadau rhyngweithio wir wedi hybu fy hyder ers dechrau’r interniaeth ac rydw i wedi ennill sgiliau codi arian, marchnata, digwyddiadau a chymaint mwy! Byddaf yn argymell yr interniaeth i unrhyw un sy’n gadael y brifysgol sydd â diddordeb yn y celfyddydau, gan fod y rhaglen hon yn ffordd ardderchog o ddatblygu eich sgiliau proffesiynol ac ennill profiad ymarferol.

Diolch enfawr i Gelfyddydau & Busnes Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Phob Lwc i’r interniaid eraill am y dyfodol disglair o’u blaenau!

Wythnos 31: Millie Bethel, Rubicon Dance

Wel, dydw i ddim yn gallu credu mai hwn yw blog olaf yr interniaeth! Dros yr wythnosau diwethaf, rydw i wedi gorffen gwefan newydd Rubicon, ac rydyn ni’n gweithio ar ychydig o newidiadau olaf cyn i’r wefan mynd yn fyw, yn cynnwys prawf-ddarllen ac uwchlwytho’r cyfieithiad. Rydw i’n edrych ymlaen at weld beth all y wefan ei wneud i ni fel mudiad. Bydd gallu gwneud pethau fel codi arian, prynu dosbarthiadau a rhannu straeon anhygoel ein cyfranogwyr i gyd mewn un lle, yn gyfle gwych i ddod a neges Rubicon i fwy o bobl.

Hefyd rydw i wedi cael y cyfle i gael mwy o hyfforddiant gwych dros y mis diwethaf. Mewn gweminar Hel Straeon Digidol, wedi’i gynnal gan Gymunedau Digidol Cymru, dysgais am ddefnyddio Adobe Spark Video i greu stori fer gan ddefnyddio delweddau llonydd, adroddiad a cherddoriaeth. Roedd yr ap yn hawdd i’w ddefnyddio ac roedd y canlyniad yn edrych yn broffesiynol iawn a gall gael ei ddefnyddio i ddweud stori rhywun; dogfennu digwyddiad; neu greu canllaw cyfarwyddiadau. Mae’n rhywbeth rydw i am ei ddefnyddio yn y dyfodol am weithgareddau marchnata a chodi arian!

Yr wythnos hon roeddwn i’n ddigon lwcus i gymryd rhan yn Fforwm Gwerthuso Rhaglen Hyfforddiant Cymru Gyfan, wedi’i arwain gan Dr Susanne Burns. Yn wreiddiol, roedd hyn i fod ym mis Mawrth, ond cafodd ei aildrefnu i fod yn ddigwyddiad ar-lein ac roedd yn wych. Rhoddodd Sue dempled i ni i’w ddefnyddio i werthuso ein prosiectau a phwysleisiodd pwysigrwydd ystyried gwerthuso fel profiad dysgu i’w gweld drwy lensys gwahanol a rhywbeth sy’n bwysig i’w wneud drwy gydol prosiect. Mae cwblhau templed gwerthuso cyn ysgrifennu cais am nawdd i brosiect nawr yn rhywbeth rydyn ni am roi ar waith fel tîm. Roedd hyn yn wers bwysig iawn o’r sesiwn.

Gyda gwerthuso mewn cof, pe baech chi wedi gofyn i mi ar ddechrau’r interniaeth ble byddwn i nawr, buaswn i byth wedi dychmygu’r holl brofiad a dysgu rydw i wedi’u cael. Rydw i wedi dod yn lot fwy hyderus fel person ac wedi datblygu sgiliau mewn codi arian, marchnata, digwyddiadau, adeiladu gwefannau a chymaint mwy! Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael estyniad i fy nghytundeb gyda Rubicon ac yn edrych ymlaen at weld beth fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf. Mae’r gefnogaeth rydw i wedi cael gan yr holl dîm, yn cynnwys Kathryn, Tracey, a fy nghyd-swyddogion codi arian Sara a Lauren, wedi bod yn amhrisiadwy yn helpu fi i dyfu. Hefyd hoffwn ddiolch i Goody a Lynne Sheehy, fy mentor busnes, am eu cefnogaeth drwy gydol yr interniaeth – diolch am eich holl gymorth!

Wythnos 30: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae tîm datblygu’r Coleg wedi bod yn paratoi ar gyfer lansio ein hapêl Cronfa Caledi Myfyrwyr, a fydd, am y tro cyntaf, yn defnyddio rhoddion neges destun a chyfryngau cymdeithasol fel dull o godi arian. Mae hwn yn gyntaf cyffrous i'r Coleg a gobeithio y bydd yn cael effaith gadarnhaol iawn ar sut rydym yn codi arian yn ystod digwyddiadau yn y dyfodol ac yn ymgysylltu â chefnogwyr trwy ddefnyddio technoleg. Wrth baratoi, rwyf wedi bod yn ymchwilio sut mae sefydliadau a conservatoires eraill wedi lansio apeliadau tebyg, y math o iaith a delweddaeth a ddefnyddiwyd, a pha mor llwyddiannus y bu hyn - rwy'n edrych ymlaen at weld yr ymateb i'r apêl yn ystod yr wythnosau nesaf ac ennill mwy o brofiad mewn rhoi unigolion trwy'r cynllun hwn.

Mae sefyllfa bresennol Covid-19 wedi tynnu sylw yn bendant at ba mor bwysig yw technoleg, a bydd yn gynyddol, ar gyfer sut rydym yn symud ymlaen fel sefydliad ac o ganlyniad, mae'r Coleg wedi datblygu strategaeth ddigidol newydd. Unwaith eto, mae llawer o hyn yn edrych ar ffyrdd newydd y gallwn ymgysylltu â chefnogwyr cyfredol a newydd, ffrindiau dramor, a myfyrwyr / cyllidwyr arfaethedig - rwyf wedi bod yn ymchwilio i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau arfaethedig ar gyfer hyn, gan edrych ar ffyrdd y mae sefydliadau a conservatoires eraill wedi eu defnyddio. technoleg, ac hefyd wedi bod yn rhan o rai trafodaethau diddorol am ein cynlluniau i fynd at Ymddiriedolaethau a rhoddwyr amrywiol... mae wedi bod yn ddiddorol gweld yr ochr wahanol hon i 'wneud y gofyn' gan y bydd y gofyniadau hyn yn llawer mwy personol oherwydd y ffordd y mae'r Ymddiriedolaethau yn gweithredu a'n perthynas â nhw - yn debyg i rhoddion gan unigolion, mewn ffordd --- mewnwelediad pwysig i mi ddeall sut mae gwahanol berthnasoedd cyllido yn gweithio!

Mewn newyddion eraill, dyma lun o'n cyfarfod tîm diweddar - thema diwrnod gwallt gwael!

Wythnos 29: Florence Gygax, Opera Cenedlaethol Cymru

Er y gall ymddangos fel petai'r byd yn aros yn ei unfan, mae OCC yn parhau i ddod â cherddoriaeth ac opera i gartrefi pobl. Mae llawer o gynnwys digidol yn cael ei greu, yn ogystal â gweithgareddau teuluol, ac os ydych chi'n teimlo barod amdano, gallwch chi hyd yn oed roi cynnig ar #WNOChallenge ar Instagram a rhyddhau'ch creadigrwydd!

Mae rhai o'n prosiectau yn dal i gael eu cyflawni'n ddigidol hefyd. Cefais gyfle i fynychu sesiwn Zoom o'n prosiect o'r enw Cradle Choir, côr sy'n ymgysylltu â phobl sy'n dioddef o ddementia a'u ffrindiau / teuluoedd. Trwy sgrin, roeddwn i’n gallu gweld bod canu caneuon Mary Poppins yn dod â gwenau i wynebau pobl ac egwyl fawr ei hangen o’r drefn arferol.

Yn naturiol, mae fy nhasgau bob dydd wedi newid hefyd. Roedd fy rôl yn canolbwyntio'n bennaf ar gorfforaethau ac mae'n anodd ar hyn o bryd gweithio ar bartneriaethau presennol neu ddatblygu rhai newydd. Rwyf wedi bod yn gweithio ar enwebiadau i Wobrau Celfyddydau & Busnes Cymru ar gyfer dau o'n partneriaid corfforaethol, ac rwyf hefyd wedi bod yn brysur yn coladu adroddiadau partneriaeth. Ar ochr yr Ymddiriedolaethau, rwyf wedi bod yn chwilota am raglen 2021 OCC, a roddodd rywbeth i mi edrych ymlaen ato unwaith y gallwn berfformio eto.

Rwy'n eich gadael gyda llun o fy ffrind pluog sydd wedi dewis fy nho i adeiladu ei nyth. Mae arsylwi ar yr adar a gwrando ar eu caneuon wedi bod yn beth positif iawn o’r cyfnod hwn o gyfyngiadau symud, ac mae eu hymweliadau â'r ardd yn aduniad i edrych ymlaen ato bob bore.

Wythnos 28: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Fel Millie, rwy'n synnu pa mor gyflym mae'r mis hwn wedi mynd - mae'n teimlo fel bod Ebrill wedi diflannu! Mae gweithio gartref yn dechrau teimlo’n fwy ‘normal’, er bod yr ychydig wythnosau diwethaf yn bendant wedi teimlo fel brwydr ar ôl gwyliau’r Pasg!

Mae cymuned y Coleg yn parhau i ysbrydoli creadigrwydd, a’r penwythnos hwn bydd myfyrwyr yn darlledu ein Gŵyl Awyrgylch 2020 o gerddoriaeth newydd. Mae'r tîm Datblygu hefyd wedi bod yn parhau i gadw mewn cysylltiad trwy Zoom ac ers fy mlog diwethaf, mae ein cyfarfodydd wedi cynnwys pypedau hosan, dathliadau pen-blwydd i Louisa a Marie a gwisgo i fyny i ddathlu 'diwrnod cyntaf' swyddogol Tim Rhys-Evans fel Pennaeth Cerdd y Coleg!

Er bod llawer o ansicrwydd o hyd, mae'n dod yn fwy amlwg y bydd Ymddiriedolaethau a Sefydliadau nawr, yn fwy nag erioed, yn dod yn brif ffynhonnell ar gyfer sicrhau cefnogaeth - mae hyn wedi golygu bod gen i lawer mwy bellach ar fy rhestr i'w gwneud, ac ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddau enwebiad ar gyfer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru, cais i gefnogi ein rhaglen gerddoriaeth Gymraeg, achos dros gefnogaeth ar gyfer Opera'r Ysgol, adroddiad corfforaethol, yn ogystal â thasgau ymchwil a gweinyddol amrywiol! Mae'r offer a ddysgon ni yn yr hyfforddiant Celfyddydau & Busnes Cymru diweddaraf (Cynllunio Busnes ar gyfer Llwyddiant gydag Ian Mitchell) yn bendant wedi dod yn ddefnyddiol i'm helpu i aros ar ben popeth a blaenoriaethu fy nhasgau!

 

Rwyf wedi sylwi bod ychydig o'r interniaid yn dweud hyn yn eu swyddi, ac rwy'n cytuno'n llwyr, fod yr amser hwn yn gyfle gwych i fyfyrio ar bopeth yr ydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn a sut y gallwn wneud gwelliannau wrth symud ymlaen. Yn ystod mentora gyda fy mentor celfyddydau ddoe, buom yn trafod meysydd lle mae bylchau yn fy mhrofiad, a theimlais fod hon yn ffordd wych o weld a gosod nodau ar gyfer y misoedd nesaf!

Wythnos 27: Millie Bethel, Rubicon Dance

Wrth edrych yn ôl ar fy mlog blaenorol, mae'n ymddangos yn wallgof i mi nad oeddwn ond yn dechrau gweithio gartref oherwydd COVID19. Wrth i’r dyddiau mynd a dod, mae’r mis wedi gwibio heibio yn sydyn ac rydw i'n synnu'n fawr pa mor gyflym mae gweithio gartref wedi dod i deimlo'n normal. Mae cadw mewn cysylltiad â gweddill y tîm dros Teams a Zoom bellach yn ymddangos fel ail natur, ond byddwn yn dweud celwydd pe bawn i'n dweud nad oedd yn dal i fod yn heriol ar adegau i fod i ffwrdd oddi wrth bawb. Mae aros yn gysylltiedig â Kathryn, Lauren, Sara a Tracey yn ein cyfarfodydd wythnosol wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol ... ac o leiaf mae gen i fy mhlanhigion!

Os rhywbeth, peth cadarnhaol y gallaf gymryd o hyn yw fy mod wedi cael cyfle i gael ffocws digyfyngiad ar gwblhau gwefan newydd Rubicon. Mae pethau'n dechrau siapio ychydig yn fwy nawr a gallaf weld y llinell derfyn yn y golwg. Rwy’n mynd i’r afael â’r adran codi arian ar hyn o bryd; ceisio sicrhau bod popeth yn wirioneddol glir a'i fod yn edrych cystal a phroffesiynol â phosib. Mae'n bwysig iawn i mi fy mod yn cyflwyno neges unedig a chymhellol ar gyfer Rubicon wrth imi orffen y prosiect hwn, felly rwy'n awyddus i sicrhau bod popeth yn cael ei gwblhau hyd eithaf fy ngallu.

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar gais bach ar gyfer grant brys COVID19 y gallwn, gobeithio, ei ddefnyddio i brynu cliniaduron newydd ar gyfer staff Rubicon. Bydd cael y rhain yn golygu y gallwn barhau i ddarparu dawns i bawb sy'n dod i ddosbarthiadau Rubicon, ac mae hyn yn arbennig o bwysig i'n cyfranogwyr hŷn nad oes ganddynt unrhyw berthnasau agos o bosibl.

Mae gweithio gartref hefyd wedi rhoi cyfleoedd i mi weithio ar rai sgiliau fel rheoli cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a pharhau i fod yn llawn cymhelliant, ac nid oes amheuaeth y bydd yn fy helpu yn y dyfodol.

Rwy'n credu ei bod hi'n hawdd iawn ar hyn o bryd anghofio y bydd pethau'n dychwelyd i ryw fath o normalrwydd yn fuan, felly hoffwn orffen y blog hwn trwy ddweud “bydd!” ac arhoswch yn bositif!

Wythnos 26: Izzy Boulton, Canolfan Mileniwm Cymru

Oherwydd cychwyniad Covid-19 y mis diwethaf, gwnaed y penderfyniad i gau Canolfan Mileniwm Cymru nes bydd rhybudd pellach er mwyn rhoi diogelwch ein staff, artistiaid, gwirfoddolwyr a chynulleidfaoedd yn gyntaf, wrth inni gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Bu llawer o addasu yn ystod y mis diwethaf. O safbwynt personol, rydw i'n dod i arfer â gweithio gartref bob dydd, yn byw o dan yr un to â fy rhieni eto ac yn colli anwyliaid yng Nghaerdydd. O safbwynt busnes, rydw i'n dod i arfer â galwadau fideo, newidiadau yn fy arferion a rôl ddyddiol, ac yn dysgu sut y byddwn ni'n mynd i'r afael â'r sefyllfa wirioneddol unigryw hon - yn enwedig pan ddaw 85% o'n refeniw o'n gwerthiant tocynnau a phan wnaethon ni gau, bu hyn yn stopio - dros nos. Rwy'n credu bod pawb yn dysgu rhywbeth newydd ar hyn o bryd, ac er y gallai cau'r Ganolfan ymddangos fel cam yn ôl, rwy'n credu ei fod yn gyfle gwych i ni i gyd ddatblygu.

Ers gweithio gartref, rwyf wedi cymryd rhan mewn nifer o weminarau sy'n rhoi cipolwg ar sefydliadau eraill ar yr adeg hon. Mae wedi bod yn hyfryd gweld elusennau a busnesau yn dod at ei gilydd i gefnogi ei gilydd. Rwyf hefyd wedi bod yn meincnodi Sefydliadau Celfyddydoleraill yn rheolaidd, yn ogystal â chadw llygad ar ein partneriaid Corfforaethol i ddysgu mwy am sut yr effeithiwyd arnynt, eu dull wrth symud ymlaen a sut y gallwn weithio gyda'n gilydd. Rwyf wedi clywed llawer o bobl yn dweud ei bod yn amser gwych i gymryd saib a gwerthuso - rwy'n cytuno'n bendant. Rwyf wedi dysgu cymaint yn ystod 6 mis diwethaf fy interniaeth ac mae wedi bod yn wych myfyrio ar hyn a hefyd cydnabod sut mae'r hyfforddiant a'r profiad hwn bellach yn fy helpu i addasu a chwarae rhan weithredol wrth baratoi sut rydym yn sicrhau y gall y sioe fynd ymlaen!

Wythnos 25: Florence Gygax, Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Amserau rhyfedd! … Chwe mis yn ôl, roeddwn i'n fyfyriwr newydd raddio yn cychwyn ei swydd amser llawn gyntaf mewn swyddfa; dysgu sut i ddod o hyd i'r cydbwysedd rhwng gwaith, dysgu a hamdden, mynd ar goll yng nghynteddau Canolfan Mileniwm Cymru, cael cyfle i fynychu ymarferion a gweithio ochr yn ochr â phobl greadigol a thalentog.

Dyma'r pethau rydw i'n eu cofio nawr fy mod yn eistedd wrth yr hyn a arferai fod yn fwrdd cinio i mi, yn gweithio gartref. Nid yw'r trawsnewid hwn yn hawdd. Mae'n cymryd hunanddisgyblaeth, y gallu i addasu, dyfeisgarwch a chreadigrwydd. Mae'n edrych yn unig, ond does dim rhaid iddo fod ac ni ddylai fod - nawr yn fwy nag erioed yw'r amser i estyn allan, i ofyn cwestiynau, i ddysgu o brofiad eraill.

Yn ychwanegol at fy nhasgau wythnosol arferol - cyflwyno ceisiadau ymddiriedolaeth, ymchwilio i fusnesau, llunio adroddiadau partneriaeth - rwyf hefyd yn defnyddio'r amser hwn i fyfyrio ar yr hyn rydw i wedi'i wneud hyd yn hyn, ar yr hyn a weithiodd a beth na wnaeth a pham. Bydd hyn yn caniatáu imi nodi cyfleoedd i wella yn y dyfodol i greu, er enghraifft, gwell cytundebau partneriaeth gorfforaethol.

Cyn hyn i gyd, cefais fy ngwahodd gan Brifysgol Caerdydd i siarad am y rhaglen interniaeth a fy mhrofiad yn Opera Cenedlaethol Cymru. Roedd yn hyfryd cwrdd â'r myfyrwyr sydd bellach yn cwblhau'r un cwrs ag yr oeddwn wedi'i astudio y llynedd a gobeithio y gallwn ysbrydoli rhai ohonynt i ystyried gyrfa yn y celfyddydau ac efallai ymgeisio i'r rhaglen Interniaethau Creadigol!

Wythnos 24: Owen Jones, Llenyddiaeth Cymru 

Bydd yn rhaid i hwn fod yn ddiweddariad cyflym, achos gyda'r holl wallgofrwydd anghofiais ysgrifennu'r blog yr wythnos diwethaf yn llwyr!

Fel y gallwch ddychmygu, mae wedi bod yn amser anghyffredin, ond rwyf wedi bod yn dod ymlaen orau ag y gallaf gartref. Mae llawer o'r prosiectau codi arian corfforaethol wedi gorfod cymryd sedd gefn am y tro, oherwydd ansicrwydd yr amgylchiadau presennol. Mae llawer o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau wedi bod mewn cysylltiad i ddweud eu bod yn gohirio eu penderfyniadau nes bod pethau'n dychwelyd i ryw fath o normalrwydd. Yn olaf, bu’n rhaid i siop Llenyddiaeth Cymru oedi wrth werthu am bron ein holl nwyddau (er bod y printiau Tŵr Dŵr mewn ffrâm yn dal i fynd yn gryf!), gan na fydd unrhyw un yn y swyddfa i brosesu a postio’r archebion.

Ar y cyfan, nid dyma'r amser gorau i fod yn godwr arian.

Ond nid yw'r cyfan ar goll! Fel sefydliad rydym wedi llwyddo i addasu i weithio o bell, ac rydym yn gallu cadw mewn cysylltiad trwy e-bost, ffôn, Microsoft Teams, a'r holl nifer o offer fideo-gynadledda sydd ar gael. Mae rhai ceisiadau ymddiriedaeth a sefydliadau yn mynd yn eu blaen, yn enwedig ar gyfer prosiect cadwraeth Tŷ Newydd. Mae Llenyddiaeth Cymru wedi dod o hyd i ffyrdd o barhau i weithio a chefnogi awduron llawrydd trwy weithgaredd ar-lein, ac rwyf wedi bod yn archwilio rhai llwybrau cyllid posibl ar gyfer hynny. Yn olaf, rwyf wedi cael cyfle i roi cynnig ar rai prosiectau y tu allan i Godi Arian, er enghraifft rwyf wedi bod yn helpu gyda Llyfr y Flwyddyn Cymru.

Felly, er gwaethaf popeth rydw i wedi penderfynu aros yn bositif. Ac ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf, bydd yn rhaid aros i weld…

Wythnos 23: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

I fod yn onest, nid oeddwn yn hollol siŵr beth i'w ysgrifennu ar gyfer y blog hwn gan nad oeddwn yn rhagweld y byddwn yn dechrau ail hanner yr interniaeth dan gyfyngiadau symud! Mae’r sefyllfa bresennol gyda COVID-19 wedi gwaethygu ers blog Millie yr wythnos diwethaf; mae'r Coleg wedi cau ei ddrysau, ac fel mwyafrif y DU, mae ein tîm datblygu bellach yn gweithio gartref.

Gyda'r sefyllfa bresennol, mae'n ansicr sut yr effeithir ar yr economi a pha ganlyniad y bydd hyn yn ei gael ar Ymddiriedolaethau a chodi arian yn gyffredinol. Ar hyn o bryd, mae’n busnes fel arfer ac felly rydw i'n parhau i ysgrifennu ceisiadau, er fy mod i'n rhagweld y bydd Ymddiriedolaethau'n derbyn digonedd nawr bod gan bawb amser i ysgrifennu ceisiadau!

Cyn i'r holl gwallgofrwydd ddechrau, gwnes gais yn enwebu Gala Codi Arian Efrog Newydd y Coleg ar gyfer gwobr 'Digwyddiad Codi Arian y Flwyddyn' y Gymdeithas Codi Arian, ac, er fy mod yn teimlo bod y cais hwn yn eithaf heriol oherwydd yr angen i’w gwblhau yn gyflym, roedd yn gyfle da iawn i mi gael profiad o ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa wahanol (codwyr arian yn hytrach nag ymddiriedolwyr). Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar achos dros gefnogaeth i Ysgolion Opera 2021, prosiect rwy’n teimlo bod gen i ddealltwriaeth dda ohono, gan fy mod wedi ysgrifennu cynnig, blog a thrydariadau ar gyfer digwyddiad eleni, y bu’n rhaid ei ganslo yn anffodus. Cysylltodd Ymddiriedolaeth â'r Coleg hefyd yn ein gwahodd i wneud cais iddynt am Fwrsariaeth ac rwyf wedi bod yn ychwanegu Ymddiriedolaethau a Sefydliadau i'n cronfa ddata ar-lein - felly mae hynny hefyd wedi bod yn fy nghadw'n brysur tra byddaf yn gweithio gartref!

Er gwaethaf yr holl ansicrwydd, roeddwn i eisiau i blog hon dynnu sylw at rywfaint o'r positifrwydd sydd wedi tyfu allan o'r amser rhyfedd hwn:

- Mae'r amser ychwanegol sydd gennym ni oll bellach wedi bod yn gyfle gwych i ymgysylltu a chyfathrebu â'n cefnogwyr a'u diweddaru ar weithgaredd diweddar y Coleg.

- Mae cymuned y Coleg wedi bod yn cynnig atebion a syniadau creadigol i ddod â phobl ynghyd trwy rannu ymatebion artistig, gweithdai ar-lein a pherfformiadau yn ddigidol trwy her y Prifathro: #KeepCreative a #RWCMDCreative

- Mae’r tîm datblygu wedi bod yn defnyddio ein sesiynau dal i fyny i ymateb i’r her hon, a hyd yn hyn rydym wedi bod yn ‘cynnal safonau’ trwy wisgo hetiau a mwstashis i gyfarfodydd.

- Mae'n amlwg yn amser pryderus i bawb, ac mae'n bwysig ein bod ni'n parhau i gefnogi a gwylio dros ein gilydd - rydw i a'r interniaid eraill wedi trefnu sgwrs fideo, felly rwy'n siŵr y byddwch chi'n gweld llun o hynny yn y blog nesaf!

Gadewch inni fynd at yr ychydig wythnosau nesaf yn gadarnhaol a pharhau i gefnogi ein gilydd yn yr amseroedd anodd hyn!

Wythnos 22: Millie Bethel, Rubicon Dance

Mae’n anodd credu ein bod ni wedi cyrraedd pwynt hanner ffordd yr interniaeth! Mae'r amser wedi gwibio heibio, ond rwy'n hynod falch o bopeth rydw i wedi'i gyflawni a faint mae fy hyder wedi tyfu.

Mae fy nghais cyllid ar gyfer Llyfrgell y Rhath wedi cael ei ohirio am nawr nes ein bod wedi cyrraedd cam nesaf yr adeilad, ond rwy'n falch o'r hyn yr wyf wedi'i ysgrifennu a byddaf yn ei gadw'n ddiogel yn fy OneDrive nes daw’r amser priodol i ailedrych arno!

Yn y cyfamser, rwyf wedi cychwyn cais i barhau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein sesiynau dros 50 oed yn Adamsdown a Stow Hill. Eisteddais i lawr gyda Sam, sy'n cydlynu'r rhaglen ddatblygu, a buom yn gweithio trwy'r costiadau ar gyfer y sesiynau hyn a sut y

byddai'r arian yn cael ei rannu dros y blynyddoedd. Rwy'n gyffrous i fod yn gweithio ar y cais hwn oherwydd mae gen i ddealltwriaeth dda o'n hethos y tu ôl i'r sesiynau hyn. Rwyf wedi gweld rhai o'r sesiynau hyn yn bersonol ac mae gwneud hynny wedi dangos helaethder y buddion cadarnhaol.

Mae datblygu gwefan Rubicon wedi cymryd prif ddarn arall fy amser. Mae ymgymryd â rôl rheolwr prosiect ar gyfer y dasg hon yn rhywbeth rydw i wedi bod yn ei fwynhau'n fawr; mae'n wych gweld popeth yn dod at ei gilydd ar ôl crynhoi'r wybodaeth gan y tîm, dylunio delweddau, ac ysgrifennu cynnwys. Rwyf eisoes wedi cwblhau rhai o'r tudalennau allweddol am ein cyrsiau TGAU a BTEC, yn ogystal â’r rhaglenni prentisiaeth a Hyfforddiant Cymru-Eang.

Dros y pythefnos diwethaf mynychais ddau gwrs C&B: Rheoli Newid yn Effeithiol a Chynllunio Busnes ar gyfer Llwyddiant. Rhoddodd y cyrsiau hyn nifer o awgrymiadau gwych y gellir eu cymhwyso i fywyd gwaith a bywyd cartref, ac roedd yn ddiddorol clywed barn a safbwyntiau pobl ymhellach ar hyd eu llwybrau gyrfa. Cynhaliodd C&B Cymru ddigwyddiad Celfyddydau yn y Senedd arall yr wythnos diwethaf. Perfformiodd Kitsch n’ Sync Collective ac roedd yn noson hwyliog dros ben!

Mae'r wythnos hon, fodd bynnag, yn stori eithaf gwahanol. Gyda'r pryderon cynyddol COVID-19 mae Rubicon wedi dilyn arweiniad y llywodraeth ac rydym bellach yn gweithio gartref. Mae'r cyfan yn teimlo ychydig yn swrrealaidd, ond mae gennym ni gynlluniau gwych i sicrhau bod pobl yn parhau i ymgysylltu ac rwy'n siŵr y byddwn ni'n dod allan yr ochr arall fel cymuned gryfach fyth!

Wythnos 21: Florence Gygax, Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Yn barod rydyn ni hanner ffordd drwy’r interniaeth! Mae’r pum mis diwethaf wedi hedfan heibio ac rydw i’n bwriadu gwneud y gorau o’r amser sydd ar ôl a phrofi pethau newydd ac adeiladu ar y sgiliau rydw i wedi ennill hyd yn hyn. Mae mis Mawrth yn un brysur i ni yn nhermau hyfforddiant: yr wythnos diwethaf mynychon ni gwrs mewnweledol iawn ar reoli newid, ac o fewn yr wythnosau nesaf byddwn ni’n dysgu mwy am gynllunio busnes, cynllunio cyfathrebu, a chodi arian yn gyffredinol.

A sôn am brofi pethau newydd, y mis diwethaf cefais fy nghyfle cyntaf i wylio ymarfer gwisg o flwch uwch-deitlo Elin, ein dramatwrg. Yn gyntaf, gwyliais y gwaith a oedd yn angenrheidiol er mwyn cyfieithu Les vêpres siciliennes o’r Ffrangeg i’r Saesneg a sut i gyd-amseru’r cyfieithiadau hyn gyda’r sgôr gerddorol. Rhoddodd y profiad hwn gyfle i mi ddeall mwy am hyd yn oed agwedd arall o Opera Cenedlaethol Cymru, a hefyd cefais y cyfle i helpu drwy ddefnyddio fy Ffrangeg!

Mae disgrifiad clywedol, ar y llaw arall, yn helpu pobl gyda nam ar eu golwg i gael mynediad at opera. Darperir yn fyw ac ar y pryd gyda’r perfformiad, ac mae’r disgrifiwr yn darparu disgrifiad gweledol o’r hyn sy’n digwydd a’r iaith gorfforol. Maen nhw’n arwain y gwrandawyr trwy’r golygfeydd newydd, gwisgoedd a pherthnasau’r cymeriadau. Mae’n agwedd arall o berfformiadau WNO rydw i wedi dysgu amdani drwy ysgrifennu cais i ymddiriedolaeth i ariannu’r rhaglen hon, sy’n rhan hanfodol o roi mynediad at opera i gynulleidfa mor eang â phosib.

Wythnos 20: Owen Jones, Llenyddiaeth Cymru 

Ar ddechrau’r mis, teithiais i Lanystumdwy i ymweld â Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, canolan ysgrifennu Llenyddiaeth Cymru yng ngogledd Cymru. Roedd yn wych i weld agwedd arall o waith Llenyddiaeth Cymru gan fod cyrsiau a gweithdai Tŷ Newydd yn rhan hanfodol o’r mudiad. Roedd hefyd yn ddefnyddiol i fy ngwaith, gan dros y misoedd nesaf bydda i’n gweithio ar sicrhau grantiau cadwraeth a chyfalaf i’r adeilad, yn ogystal â helpu datblygu nwyddau Tŷ Newydd. Roedd y ganolfan hefyd yn lleoliad bendigedig i weithio ynddo am ychydig o ddyddiau – ail-ddyluniwyd yr adeilad rhestredig Gradd II a’r gerddi gan bensaer Clough Williams Ellis ar gyfer Prif Weinidog David Lloyd George, a bu’n byw yna tuag at ddiwedd ei fywyd.

Yn ôl yn y swyddfa, rydw i wedi parhau i wneud ceisiadau am ein Children’s Laureate Wales a’n prosiectau Rhoi Llwyfan i Awduron a gaiff eu Tangynrychioli – pedwar arall ers y post diwethaf! Rydw i hefyd wedi ysgrifennu cais byr i sicrhau noddwr am Wobr Llyfr y Flwyddyn a, thrwy Celfyddydau & Busnes, wedi cyflwyno cynnig am nawdd am Children’s Laureate Wales i Wales & West Utilities.

Mewn newyddion eraill, rydw i wedi ysgrifennu cynllun gweithredu am ddatblygu ein nwyddau ac wedi dechrau rhoi rhai o’r camau cyntaf ar waith. Er enghraifft, yn ddiweddar creais broffil eBay ar gyfer Llenyddiaeth Cymru er mwyn cyrraedd cwsmeriaid newydd ac wedi rhoi rhai o’n hen brintiau ar ocsiwn. Dwi’n croesi fy mysedd y byddwn ni’n gwerthu lot!

Llun o Dŷ Newydd, hawlfraint Kristina Banholzer

Wythnos 19: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae’r mis hwn wedi bod yn un brysur eto yn y Coleg ac mae gen i sawl darn o newyddion cyffroes!

Yn gyntaf, rydw i wedi ildio i’r pwysau gan fy nghyd-weithwyr ac wedi ymrwymo i’r steil gwallt y ‘Bob Datblygu’ sydd gan bob un ohonon ni… hyd yn oed Andy!

  

Ar nodyn o ddifrif, ar ddiwedd mis diwethaf, cefais y newyddion bod, gyda help fy Rheolwr Llinell, roedd ein cais i Wobrau Cardiff Life ar ran y Coleg wedi bod yn llwyddiannus ac rydyn ni wedi cael ein henwebu am wobr Addysg. Rydw i’n falch iawn bod gwaith y Coleg yn cael ei adnabod yn y modd hwn, yn enwedig gan fy mod i wedi gweld cymaint o enghreifftiau o’r cyfleoedd mae’r myfyrwyr yn gallu cael a’r lefel uchel o ragoriaeth maent yn ei chyflawni. Yn ystod yr wythnosau diwethaf yn unig, rydw i wedi mynychu perfformiad ein Cerddorfa Symffoni Orchestradventure! i fwy na 1200 o blant ysgol yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd, gweld gwaith ein myfyrwyr Cynllunio ar gyfer Perfformio y tu ôl i’r llenni yn eu harddangosfa Gridding Up ac wedi gweld dwy sioe anhygoel wedi’u cynhyrchu gan Gwmni Theatr Richard Burton y Coleg.

Rydw i hefyd wedi rhoi ar waith hyfforddi diweddar yn y Cyfryngau Cymdeithasol gyda Spindogs, drwy ddrafftio datganiad i’r wasg a negeseuon Twitter llawn mwyseiriau caws mewn perthynas â chefnogaeth Western Power Distribution am Berfformiad Opera Ysgolion o The Old Man Who Loved Cheese. Yr wythnos hon, hefyd cefais i’r cyfle i roi ar waith ein hyfforddi diweddar mewn Rhoddion gan Unigolion gan Celfyddydau & Busnes Cymru pan warchodais aelodau yn ystod ein cyngerdd Cyswllt, Music for Stage and Screen.

Mewn newyddion da arall, cefais wybod bod fy nghais i CultureStep Celfyddydau & Busnes Cymru am arian ychwanegol i brosiect allgymorth pypedwaith y Coleg wedi bod yn llwyddiannus. Nid yn unig bydd y buddsoddiad hwn yn cefnogi taith pypedwaith newydd a chyffroes i ysgolion ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, ond hefyd yn helpu’r Coleg i ddatblygu ein perthynas gydag ein noddwr corfforaethol Liberty Living. Gan fy mod i wedi bod yn gweithio gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn bennaf, mae’r proses wedi fy ngalluogi i roi ar waith yr hyn rydw i wedi dysgu hyd yn hyn am nawdd corfforaethol ac rydw i’n edrych ymlaen at wylio’r prosiect yn datblygu a rheoli’r bartneriaeth hon.

Wythnos 18: Millie Bethel, Rubicon Dance

Ers i mi ysgrifennu’r tro diwethaf rydyn ni wedi bod yn brysur iawn yn Rubicon.

Mae’r darnau arian tramor o’r casgliad darnau arian anghofiedig wedi cael eu cyfnewid, sy’n dod â’r cyfanswm mawr i £453.90. Roeddwn i’n falch iawn gyda’r canlyniad hwn ac mae wedi bod yn wych i weld sut gall syniad syml dynnu diddordeb lot o bobl.

Ers y Nadolig, rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar ein Gŵyl Dawns Ysgolion blynyddol a gynhaliwyd dros y pythefnos diwethaf yn Neuadd Dewi Sant. Mae yna wedi bod lot o waith i’w wneud cyn yr ŵyl, yn cynnwys creu rhaglen ar gyfer y digwyddiad, anfon gwahoddiadau i benaethiaid yn ogystal â chreu amserlenni gweledol o’n sesiynau datblygiad a’r ganolfan a thaflenni cynllun cyfeillion newydd. Roedd cynllunio’r deunyddiau hyn a gwneud yn siŵr bod y cynnwys yn glir ac yn atyniadol yn dipyn o her ond roeddwn i’n mwynhau gallu creu popeth fy hunan o’r dechrau i’r diwedd.

Wedyn gwerthwyd y rhaglenni yn ystod yr Ŵyl Ysgolion ac arddangoswyd yr amserlenni ynghyd â’r taflenni eraill yng nghornel cyfeillion, lle roeddwn i a Sara cyn ac ar ôl y perfformiad, yn siarad â’r gynulleidfa am waith Rubicon. Yn ystod y dydd helpais symud ysgolion i ac o’r awditoriwm. Roedd yn ardderchog i weld eu cyffro a’u brwdfrydedd ar ôl eu hymarferion technegol ac wedyn i’w gweld yn perfformio eto i gynulleidfa enfawr yn y nos.

Yn ystod y mis nesaf byddaf yn gweithio ar lanlwytho gwybodaeth i’n gwefan, gorffen fy nghais i sefydliad cyntaf a dechrau mwy o waith codi arian yn y gymuned.

Wythnos 17: Izzy Boulton, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’r flwyddyn wedi dechrau’n brysur iawn yn y Ganolfan! Ym mis Ionawr daeth ‘Les Misérables’ i ben, a hefyd mae ‘Six the Musical’ a ‘The King & I’ yn dod i lwyfan ein Theatr Donald Gordon. Cefais y cyfle i gwrdd ag un o’n partneriaid yn ystod ei noson lletygarwch ar gyfer ‘Six the Musical’, ar yr un pryd â gwarchod aelodau yn ein Lolfa Taittinger. Rydw i wir yn mwynhau sgwrsio â’n cefnogwyr a sicrhau eu bod yn teimlo eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi.  Amlygodd hyn bwysigrwydd adeiladu cysylltiad drwy ryngweithio wyneb yn wyneb i helpu perthnasau gyda chyfranwyr unigol i dyfu.

Y mis hwn rydw i wedi mynychu sawl sesiwn hyfforddi Celfyddydau & Busnes - ‘Gweithredu a Rheoli Cynlluniau Cyfeillion’, ‘Cyflwyniad i Roddion gan Unigolion’ a’r ‘Symposiwm Codi Arian’. Roedd y drafodaeth ynghylch Rhoddion gan Unigolion a Chynlluniau Cyfeillion yn fuddiol ac roedd gweld y modd hwn o godi arian o safbwynt strategaethol yn fy helpu i ddeall sut mae fy nhasgau bob dydd yn dylanwadu ar y llun mawr. Roedd y Symposiwm Codi Arian yn arbennig o fuddiol i fi gan fy mod i am ganolbwyntio ychydig mwy ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, roedd clywed am brosiectau elusennau eraill a’r heriau maen nhw’n eu hwynebu yn ddefnyddiol iawn.

Roeddwn i hefyd yn ffodus i gael cipolwg ar gynllun set ein cynhyrchiad ‘The Beauty Parade’, ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr i’w weld ym mis Mawrth, gan ei fod yn gwthio ffiniau o ran ei greadigaeth a’i berfformiad gyda hygyrchedd wrth ei wraidd.

Wyhtnos 16: Florence Gygax, Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Ers dechrau’r interniaeth hon, rydw i wedi gweithio ar bartneriaethau corfforaethol yn bennaf – cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n mynd ymlaen ym myd corfforaethol Cymru, sicrhau bod ein partneriaethau yn dal i gymryd rhan ymarferol gyda WNO, ayb. Ond, rydw i hefyd wedi dechrau gweithio gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Mae’r gwaith hwn yn fy ngalluogi i gymharu’r ddwy agwedd hon o waith codi arian a gwerthfawrogi’r gwahaniaethau yn yr iaith sy’n cael ei defnyddio. Rydw i wedi cwblhau cam cyntaf cais ar gyfer ein rhaglen i ysbytai yng Nghastell-nedd Port Talbot, sy’n galluogi cleifion hŷn i ymgysylltu â sesiynau cerddoriaeth wythnosol i wella eu lles a lleihau unigedd. Trwy ysgrifennu’r cais hwn, rydw i wedi dysgu lot mwy am waith WNO sydd ochr yn ochr â’i chynyrchiadau prif lwyfan a sut mae’r ddau yn cyfannu ei gilydd i roi opera o fewn cyrraedd pawb.

Hefyd cefais gyfle ym mis Ionawr i ddysgu am roddion gan unigolion drwy gyrsiau hyfforddi Celfyddydau & Busnes. Er efallai does dim ei angen arna i ar hyn o bryd, gan fy mod i’n canolbwyntio ar bartneriaethau corfforaethol yn bennaf, mae’r technegau a’r awgrymiadau o’r cyrsiau hyn wedi dangos i mi sut mae sefydliad yn gweithio gyda rhoddwyr unigol. Mi fydd yn bendant yn werthfawr iawn yn y dyfodol pan fydd rhaid imi redeg cynllun Cyfeillion neu roddion sylweddol, er enghraifft.

Mewn newyddion eraill, mae Tymor y Gwanwyn WNO yn agor yr wythnos nesaf gyda “Les Vêpres Siciliennes” ac mi fydd Chwefror yn gyfle da i mi gwrdd â’n cefnogwyr hael a fydd yn gweld y cynhyrchiad cyn unrhyw un arall trwy fynychu’r ymarfer gwisg.

Wythnos 15: Owen Jones, Llenyddiaeth Cymru 

Fel Greta, dechreuais y flwyddyn gyda’r newyddion bod fy nghais cyntaf am grant ar gyfer ein prosiect i Roi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli wedi bod yn aflwyddiannus. Er fy mod i’n siomedig, mae pawb yn dweud bod ceisiadau aflwyddiannus yn rhan o waith codi arian felly dydw i ddim yn rhy ddigalon wrth symud ymlaen. Ac, ers fy mlog diwethaf, rydw i wedi cyflwyno dau gais i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, sy’n gyfanswm o wyth gynnig am nawdd a thri chynnig Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol – felly rydw i dal i fod yn obeithiol.

Rydw i hefyd wedi dechrau gweithio ar brosiectau newydd a chyffroes. Un o’r rhain yw edrych ar gomisiynau barddoniaeth, felly rydw i wedi dechrau ymchwilio i gwmnïau sy’n dathlu pen-blwyddi, agor adeiladau newydd, neu lansio cynhyrchion newydd. Rydw i hefyd wedi dechrau edrych ar ddatblygu sylfaen o wirfoddolwyr a datblygu pecynnau hyfforddi corfforaethol, felly dros y misoedd nesaf byddaf yn ymchwilio i sut all y rhain weithio i Lenyddiaeth Cymru, a pha gamau bydd rhaid inni eu cymryd i’w rhoi ar waith.

Rydw i’n edrych ymlaen at sawl cwrs Celfyddydau a Busnes Cymru, yn cynnwys cyrsiau ar roddion gan unigolion, cynlluniau cyfeillion, a symposiwm codi arian. Yr wythnos nesaf, rydw i’n ymweld â Thŷ Newydd, canolfan ysgrifennu Llenyddiaeth Cymru yng Ngogledd Cymru (roeddwn i am fynd ym mis Rhagfyr ond roedd rhaid i’r ymweliad gael ei aildrefnu). Bydd yn wych gael gweld y ganolfan ar waith, a dylai hyn fod yn ymweliad defnyddiol iawn gyda cheisiadau am grantiau cadwraeth tuag at yr adeilad rhestredig gradd II.

Ar y cyfan, rydw i’n edrych ymlaen at chwe mis nesaf yn interniaeth!

Wythnos 14: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dechreuodd y flwyddyn ar nodyn trist gyda’r newyddion bod fy nghais i Sefydliad Cymunedol Cymru ar gyfer y Dreth Tampon yn aflwyddiannus… Ond, ar nodyn gwell, o ganlyniad i’r adroddiad ysgrifennais ar bartneriaeth y Coleg gyda John Lewis, maen nhw wedi adnewyddu eu nawdd – felly, ymlaen ac i fyny!

Roedd Nadolig yn y Coleg yn gyfnod cyffroes iawn, er ei fod yn un brysur iawn! Es i weld cynhyrchiad blynyddol y Coleg Nadolig ar Broadway a dysgais tipyn bach o Gymraeg drwy recordio fideo yn dymuno Pen-blwydd Hapus i’n Cadeirydd Llawryfog, Arglwydd Rowe-Beddoe!

Gyda fy Rheolwr Llinell, rydyn ni wedi defnyddio ein cyfarfodydd tîm strategol a gwaith ymchwil rydw i wedi’i wneud hyd yn hyn i roi prosiectau ac Ymddiriedolaethau gyda’i gilydd i greu rhestr fer i mi weithio drwyddi. Mae cyfarfodydd gyda fy mentor busnes, Paula Morris, wedi bod yr un mor llesol a chefais wahoddiad ganddi i fynychu darlith Jonathan Lewis ar drawsffurfio Capita yng Nghlwb Busnes Caerdydd a oedd yn brofiad gwerthfawr iawn ac yn llesol iawn mewn datblygu fy nealltwriaeth am gorfforaethau a busnesau wedi’u lleoli yng Nghaerdydd. Mae ysgrifennu cais Cardiff Life Awards wedi helpu cadarnhau’r wybodaeth hwn yn ogystal â rhoi mwy o wybodaeth imi fel am y gwaith amgylcheddol mae’r Coleg yn ei wneud ac effaith prosiectau allgymorth yr ysgol.

Hefyd ges i’r cyfle i weld gwaith sawl un o gyn-fyfyrwyr y Coleg pan es i Lundain i weld Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs, sioe sy’n seiliedig ar lyfr wedi’i ddarlunio gan fy nhad. Fel mae’n digwydd, ysgrifennais am wneuthurwr y pypedau, Max Humphries, mewn cais i Ymddiriedolaeth! Roedd hyn, yn ogystal â gwylio Ruth Jones a Rob Brydon yn siarad am eu haddysg a’u llwyddiant mewn digwyddiad BBC Writer’s Room Bafta Cymru, a oedd yn hynod o ysbrydoledig fel atgofiad o’r math o waith mae ein gwaith codi arian yn ei gefnogi a sut mae’r profiadau hyn yn effeithio ar lwyddiant myfyrwyr.

Wythnos 13: Millie Bethel, Rubicon Dance 

Ar ddechrau’r mis, ymwelais â chartref gofal lle rydyn ni’n darparu sesiwn dawns wythnosol i  breswylwyr. Roeddwn i’n ddigon lwcus i weld sesiwn gyda’r Keith Little Ensemble. Dechreuon ni weithio gyda’r grŵp trwy ein partneriaeth gyda Music in Hospitals and Care. Roedd ei gerddoriaeth fyw mor ddyrchafol ac roedd yn wych gweld bob person yn cymryd rhan, beth bynnag oedd eu gallu.

Daeth ein hymgyrch codi arian Darnau Arian Anghofiedig i ben ym mis Rhagfyr ac wrth gloi, roedden ni wedi llenwi dau flwch casglu a thwb ychwanegol! Gwirfoddolodd dau o’n cyfranogwyr, Jillda a Val, i’n helpu trefnu’r darnau arian.

Codwyd £110.80 anhygoel mewn darnau arian Prydeinig yn unig, ac mae’r darnau arian tramor nawr yn barod i’w newid. Cefais fy llethu gan gefnogaeth y gymuned yn ystod yr ymgyrch ac mae wedi bod mor galonogol gweld ei lwyddiant.

Ar ddiwedd y mis, roeddwn i’n treulio amser yn creu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i amlygu’r gwaith ardderchog mae Rubicon wedi ei wneud trwy’r flwyddyn. Parhawyd am 12 diwrnod, yn annog pobl i roi i’n Aviva Crowdfund o dan y teitl #12daysofgiving. Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth, roedd creu’r cynnwys hwn hefyd yn fy helpu i ddeall gwaith Rubicon yn well.

Wrth i 2020 ddechrau, rydw i’n edrych ymlaen at greu cynnwys ar gyfer ein Gŵyl Ysgolion, parhau i ddatblygu ein gwefan, a meddwl am syniadau newydd i godi arian.

Wythnos 12: Izzy Boulton, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn llawn dop gyda dathliadau! Mae gymaint ymlaen yma dros y Nadolig, felly rydw i wedi bod yn brysur iawn ar draws y mudiad.

Cynhaliwyd Parêd Llusernau Cymunedol sawl wythnos yn ôl lle mae cymunedau lle’r ydyn yn gweithio ledled de Cymru yn cynnal gweithdai llusernau papur a’u dod i’r Ganolfan ar gyfer parêd hynod o fywiog, wedi’i arwain gan grŵp samba Barracwda. Fel rhan o’r digwyddiad, hefyd cynhaliwyd perfformiadau gan ein côr, Sing Proud Cymru, sy’n gweithio gyda phobl sydd â phrofiad o ofal, o bobl ifanc i ofalwyr maeth. Roedd yn hyfryd gweld ble mae’r arian rydyn ni’n ei godi yn mynd ac rydw i’n dwli ar groesawu pobl o’r Cymunedau rydyn ni’n eu cefnogi i’r Ganolfan am fwyd ac adloniant amser Nadolig.

Hefyd, cymerais ran mewn hwyluso Digwyddiad Cefnogwyr, ble cafodd ein haelodau daith breifat o arddangosfa Carl Chapple ‘Painting Dance’ a fe’u croesawyd i gymryd rhan mewn gweithdy darlunio gyda dawnswyr bale, cyn gweld cynhyrchiad Cameron Mackintosh o Les Misérables. Ar ôl y sioe, dathlwyd 15fed Pen-blwydd Canolfan Mileniwm Cymru o dan gelf gosod ‘The Museum of the Moon’ gan Luke Jarrod. Rydw i hefyd wedi stiwardio nifer o ddigwyddiadau lletygarwch Corfforaethol, fel rhan o’n partneriaethau gyda busnesau sy’n helpu cefnogi’r Ganolfan.

Bonws ychwanegol yr wythnos hon oedd daith cefn llwyfan dechnolegol o’r Ganolfan yn ystod ymarferion Les Misérables a cherddais i dop y Ganolfan, i’r brig lawr a oedd yn hynod o braf!

Wythnos 11: Florence Gygax, Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

Rhybudd: Mae’r blog hwn yn Nadoligaidd iawn

Siwmperi gwlanog, mins peis a thinsel: mae’r Nadolig wedi cyrraedd yn WNO yn swyddogol! Yn gynharach y mis hwn, cynhaliwyd ein cyngerdd Dathlu’r Nadolig, yn dod â’n Côr Cymunedol ac Opera Ieuenctid ynghyd i berfformio cymysgedd o ganeuon Nadolig a charolau cynulleidfaol. Roedd yn gyfle hyfryd i’r busnesau gwadd i ddarganfod ochr arall o WNO ac i ddeall yn well ehangder ein gwaith.

Wrth i’r Flwyddyn Newydd nesáu, rydyn ni’n edrych ymlaen at dymor y Gwanwyn yn barod, a’r Noson Agoriadol arbennig sydd wedi’i drefnu i gyd fynd gyda chynhyrchiad Les vêpres siciliennes. Mi fydd y digwyddiad hwn n galluogi ein cefnogwyr a gwesteion i gymysgu a sgwrsio â staff WNO ac i werthfawrogi safon uchel cynyrchiadau WNO ar y brif lwyfan.

Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at baratoi am ddigwyddiad corfforaethol yn y Gwanwyn yng ngogledd Cymru i gyflwyno ein busnesau i’n gwaith Ieuenctid a Chymuned pellgyrhaeddol yn yr ardal. Diolch i fy mentor busnes a fy nghyd-weithwyr, rydw i nawr yn deall yn well sut i gyflwyno’r digwyddiad hwn fel rhywbeth arwyddocaol ac sydd o fudd i fusnesau, a bu’n help imi ddechrau meddwl am ei strwythur ac ein hamcanion.

Gan mae hwn yw fy mlog olaf eleni, rydw i hefyd eisiau rhannu gyda chi’r hyn mae’r ddau fis diwethaf wedi fy nysgu am godi arian. Ond yn y pen draw, daw popeth yn ôl i’r hyn: byddwch yn garedig, gwrandewch ar amcanion pobl a’r hyn sy’n eu cyffroi, cadwch eich meddwl ar agor am unrhyw gyfle i helpu. Mae’n swnio’n syml iawn, ond dyma beth rydw i’n ei ddysgu bob dydd.

Wythnos 10: Owen Jones, Llenyddiaeth Cymru 

Mae mis arall wedi mynd heibio ac rydw i’n teimlo fel fy mod i wir wedi ymgartrefu yn Llenyddiaeth Cymru a fy ngwaith fel swyddog codi arian.

Dros y ddau fis diwethaf rydw i wedi dod i adnabod y sefydliad a’r bobl. Diolch i fy ngwaith rydw i wedi bod yn gweithio gydag ystod o adrannau gwahanol ac ar amrywiaeth o brosiectau. Rydw i wedi dod i adnabod y bobl o weithio gyda nhw bob dydd ac o ddigwyddiadau cymdeithasol y tu allan i’r gwaith, er enghraifft yr wythnos hon aeth grŵp ohonon ni am ddiod yn y Farchnad Nadolig. Dros y mis nesaf, bydd hyn yn parhau, yn enwedig yr wythnos nesaf pan fyddwn ni’n ymweld â Thŷ Newydd (ein canolfan ysgrifennu yng ngogledd Cymru) ac yn parhau i gymdeithasu gyda fy nghyd-weithwyr yn ein parti Nadolig.

Rydw i wedi bod yn ymgartrefu yn fy ngwaith fel swyddog codi arian. Yn dilyn y post blog diwethaf, rydw i nawr wedi ysgrifennu cwpl o gynigion nawdd penodol ar gyfer Children’s Laureate Wales ac wedi amlinellu cais i sefydliad am gyllid tuag at Roi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli. Prosiect mawr arall yw cynnig am nawdd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, a byddaf yn ei olygu dros yr wythnosau nesaf cyn ei gyflwyno ym mis Ionawr. Rydw i hefyd wedi bod yn paratoi gwaith ar godi arian o ymddiriedolaethau caeedig ac Unigolion sydd â Gwerth Net Uchel, ymchwilio rhoddwyr posib a drafftio llythrennau yn gofyn am gefnogaeth.

Mae’n addas fod yr wythnos hon yn nodi diwedd fy nghyfnod prawf, gan fy mod i’n teimlo fel rhan o dîm Llenyddiaeth Cymru ac yn fwy hyderus yn fy ngwaith. Dwi methu aros am yr wyth mis nesaf!

Wythnos 9: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Heddiw yw fy mhen-blwydd a dathlon ni gyda chacen yn y swyddfa!

Ond dwi’n addo ein bod ni wedi bod yn gweithio’n galed hefyd! Dwi’n trio peidio cyfri’r dyddiau nes imi glywed am fy nghais cyntaf am gyllid ac yn cadw’n brysur gydag amrywiaeth o geisiadau eraill a mwy o ymchwil. Y mis hwn rydw i wedi ysgrifennu ceisiadau a llythyrau i bum Ymddiriedolaeth am gefnogaeth ar gyfer NEW : (tymor ysgrifennu newydd CBCDC), ysgoloriaethau a pherfformiad pypedau allgymorth  - Ymddiriedolaethau newydd yw’r rhain rydw i wedi darganfod trwy ddefnyddio gwefannau FundsOnline a’r Comisiwn Elusennau.

Rydw i hefyd wedi bod yn parhau fy ymchwil i gefnogaeth am ein Stiwdio Actorion Ifanc Gogledd Cymru, REPco (cwmni menter myfyrwyr CBCDC), a chefnogwyr posib o America. Efallai bod yna filoedd o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau ond gall dod o hyd i’r rheini sydd â’r gallu a’r parodrwydd i gyllido prosiectau fel rhain fod yn broses hir ac er fy mod i wedi ffeindio rhai posibiliadau cyffrous, rydw i hefyd wedi bod yn cadw rhai ar gyfer prosiectau sydd i ddod a all gyd-fynd yn well. Mae fy nghyfarfodydd gyda fy Rheolwr Llinell a fy Mentor Celfyddydol wedi bod yn fuddiol iawn yn yr agwedd honno ac wrth imi ddechrau dysgu mwy am y Coleg, mae paru Ymddiriedolaethau gyda phrosiectau yn dod yn haws.

Ar wahân i Ymddiriedolaethau, rydw i hefyd wedi bod yn datblygu fy ngwybodaeth am Noddwyr Corfforaethol trwy fy sesiynau mentora ac ar hyn o bryd yn ysgrifennu adroddiad ar Gerddorfeydd y Coleg ar gyfer ein Partneriaeth gyda John Lewis. Rydw i’n edrych ymlaen at fy nghyfarfod cyntaf gyda fy Mentor Busnes a phopeth sydd i ddod yn y Flwyddyn Newydd!

Wythnos 8: Millie Bethel, Rubicon Dance 

Mae pum wythnos arall o fy amser yma yn Rubicon wedi hedfan heibio! Mae’r gefnogaeth rydw i wedi cael gan yr holl dîm wedi bod yn wych ac mae fy nghyfarfodydd gyda fy mentor celfyddydol, Tracey, yn rhoi’r amser i mi i werthfawrogi popeth rydw i wedi’i wneud bob wythnos.

Ar ddiwedd mis Hydref, es i Celfyddydau yn y Senedd gyda fy nghyd-interniaid. Perfformiodd rhai o fyfyrwyr Rubicon ochr yn ochr ag Only Boys Aloud ac mi oedd wir yn foment i’w thrysori i weld eu darn mewn adeilad mor ysblennydd. Hefyd ges i’r cyfle i gymysgu gyda phobl o fydoedd y celfyddydau a busnes.

Yr wythnos hon, es i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Gyrfa Cymru yn CBCDC gyda thîm Rubicon. Siaradon ni â lot o fyfyrwyr am ein TGAU a Chyrsiau Llawn Amser a dosbarthais lot o losin!

Y mis hwn roeddwn i hefyd llawn cyffro i gynllunio, lansio a hybu ein hymgyrch codi arian yn y gymuned mis Tachwedd – Darnau Arian Anghofiedig. Y syniad yw bod pobl yn gallu rhoi hen bunnoedd a cheiniogau Prydeinig, neu unrhyw fath o arian tramor. Roeddwn i braidd yn nerfus na fyddwn ni’n codi unrhyw beth, ond yn barod rydyn ni wedi mynd y tu hwnt i’n nod o gasglu 5kg o ddarnau arian diolch i gefnogaeth anhygoel y gymuned. Gyd pythefnos dal i fynd, rydyn ni wedi casglu 13kg yn barod!

Wrth i’r mis hwn ddod i ben rydw i’n dechrau gweithio ar fy nghais mawr cyntaf i ymddiriedolaeth. Rydw i’n llawn cyffro i weld sut mae hyn yn mynd ac yn gobeithio codi arian i adnewyddu ein canolfan rhagorol newydd.

Wythnos 7: Izzy Boulton, Canolfan Mileniwm Cymru

Ers i mi ysgrifennu fy mlog diwethaf rydw i wedi dysgu gymaint – a dydw i ddim hyd yn oed dau fis i mewn i’r interniaieth! Rydw i wedi treulio’r wythnosau diwethaf yn dysgu amrywiaeth o sgiliau a phrosesau. Rydw i nawr yn deall strwythur codi arian yn well a’r gwahanol sianeli mae Codi Arian o Gorfforaethau, Rhoddion gan Unigolion ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn eu defnyddio i ymgysylltu â phobl a’u hannog i gefnogi.

Dywedais yn gynharach bod digwyddiad Amaethu Corfforaethol yn dod, ac mi oedd hynny’n brofiad gwych i fod yn rhan ohono. Croesawyd 20 o westeion i’r Ganolfan i weld sioe Wunderbar Eddie Izzard. Roedd rhai o’r gwesteion yn barod yn gefnogwyr corfforaethol, a rhai yn ddarpar-gefnogwyr corfforaethol. Roedd yn wych i’w cwrdd wyneb yn wyneb a chlywed am eu profiad o fod yn aelod o Ganolfan Mileniwm Cymru, ac yn arbennig iawn clywed aelodau presennol yn hyrwyddo aelodaeth, yn helpu i ysbrydoli’r darpar-gefnogwyr. Roedd yn gyfle dysgu gwych i fod yn rhan o’r cynllunio hyd at gynhyrchiad, ac amlygwyd gwerthusiad ein digwyddiad y pethau a aeth yn dda a phethau i wella ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Hefyd yr wythnos hon, cefais gyfarfod cyntaf â fy Mentor Busnes – Hayley Hughes, cyfarwyddydd Celtic HR – a oedd yn wych. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at ddysgu mwy am ymarfer busnes, a chwrdd â hi eto yn ddiweddarach y mis hwn – roedd y cappuccino draig Gymreig cafon ni yn y Senedd yn fonws!

 

Wythnos 6: Florence Gygax, Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru

 Ble mae’r amser wedi mynd? Dydw i ddim yn gallu credu bod mis wedi mynd heibio ers imi ddechrau’r interniaeth hon. Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio ar fy nghynnig cyntaf oll, ac wedi derbyn cryn dipyn o gefnogaeth gan Celfyddydau & Busnes Cymru a fy mentoriaid celfyddydau a busnes, yn ogystal â fy nghyd-weithwyr a fy rheolwr llinell yn OCC; nid oes diwrnod yn mynd heibio pan nad ydw i’n dysgu rhywbeth newydd. I goroni’r cyfan rydw i newydd ddechrau dosbarth nos Cymraeg, ac rydw i’n gynnwrf i gyd! Mae dysgu iaith fel agor drws i gant o ffrindiau newydd a mil o straeon newydd; mae dysgu Saesneg wedi dod a fi yma, a dydw i ddim yn gallu aros i weld ble af i, diolch i’r Gymraeg.

Byddai’n anghywir i feddwl bod fy swydd yn gofyn imi eistedd mewn swyddfa yn unig. Dydd Mawrth diwethaf, er enghraifft, cefais i’r cyfle i gwrdd â fy nghyd interniaid yn Fforwm Ddatblygu Caerdydd, yn Sain Ffagan. Roedd yn gyfle gwych i rannu profiadau a dysgu am yr heriau mae swyddogion sy’n codi arian i’r celfyddydau yng Nghymru yn eu hwynebu, a sut i’w datrys.

Roeddwn i mor hapus i sgwrsio â staff Prifysgol Caerdydd yr wythnos diwethaf yn ystod ffilmio geirda fideo ar gyfer fy nghwrs – MA mewn Diwylliannau Byd-eang. Roedd yn gyfle i fyfyrio ar y rhesymau, wedi’u tanio gan y cwrs hwn, a oedd yn fy annog i ymgymryd â’r interniaeth hon yn y lle cyntaf, a beth yw fy ngobeithion i’r dyfodol.

Wythnos 5: Owen Jones, Llenyddiaeth Cymru 

Un o’r pethau gwych am godi arian yw amrywiaeth y prosiectau. Rydw i wedi bod yn gweithio i Lenyddiaeth Cymru am dros fis nawr, ac yn ystod fy amser yma rydw i wedi cael y cyfle i fod yn rhan o sawl brosiect gwahanol ac i brofi amrywiaeth o ddulliau codi arian.

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn ceisio cynyddu gwerthiannau nwyddau o siop ar-lein Llenyddiaeth Cymru. Mae’r gwerthiannau hyn yn wych, oherwydd mae’n darparu incwm anghyfyngedig i’r mudiad. Dros y mis diwethaf rydw i wedi diweddaru’r gwefan a hybu arwerthiant Nadolig cynnar trwy gyfres o hysbysebion Facebook, wedi’u hanelu at ddemograffeg benodol.

Rydw i hefyd wedi bod yn meddwl am nawdd corfforaethol, yn benodol ar gyfer swydd Children’s Laureate Wales. Yn gweithio gydag arweinydd y prosiect, rydw i wedi ysgrifennu cynnig byr i’w anfon trwy fwletin Celfyddydau & Busnes Cymru, a dros y mis nesaf rydw i’n gobeithio datblygu cais mwy manwl wedi’i anelu at gwmnïau penodol. Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio ar wneud ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer ein prosiect Rhoi Llwyfan i Awduron a Gaiff eu Tangynrychioli, yn ymchwilio cwmnïau a chreu rhestr fer o noddwyr posib.

Y tu allan o’r swyddfa, helpais i a rhai o’r interniaid eraill gyda digwyddiad Celfyddydau yn y Senedd Celfyddydau & Busnes Cymru, a oedd yn brofiad ardderchog! Roedd y digwyddiad yn llwyddiant enfawr ac roedd gallu gweld y perfformiadau yn ysbrydoledig fel atgofiad o’r fath o waith mae ein gwaith codi arian yn ei gefnogi.

Wythnos 4: Greta Bettinson, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Wedi dathlu ei ben-blwydd yn 70 yn ddiweddar, ar hyn o bryd mae CBCDC yn cynnal arddangosfa yn dathlu atgofion myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr. Roedd ymweld â’r arddangosfa yn ystod fy wythnos gyntaf yn gyfle i fynd am dro gweledol drwy hanes y Coleg ac ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn mae’r Coleg yn golygu i’w fyfyrwyr a’r gymuned ehangach. Rydw i hefyd yn gwneud y gorau o weld gymaint o berfformiadau ac arddangosfeydd â phosib ac yn dechrau llenwi fy nyddiadur!

RWCMD 70th Anniversary

Nôl yn y swyddfa rydw i wedi bod yn rhoi ar brawf yr hyn rydw i wedi dysgu o hyfforddiant C&B Cymru a’r MA Rheolaeth yn y Celfyddydau, yn ymchwilio sawl Ymddiriedolaeth a Sefydliad am gyllid ar gyfer sawl prosiect cyfredol a rhai sydd i ddod. Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd (yn addas!), cyflwynais fy nghais cyntaf i Gronfa Gymunedol Treth Tampon Sefydliad Cymunedol Cymru, cymhorthdal sy’n creu cyllid o DAW ar gynhyrchion misglwyf i wella bywydau merched a menywod dan anfantais. Roedd fy nghais yn targedu iechyd meddwl a lles, hunan-barch a chefnogi myfyrwragedd sy’n wynebu caledi. Mae nawr yn gêm aros, ond roedd yn dasg gyntaf wych ac rydw i’n teimlo fod fy rôl yn gwneud newid am y gorau – ar hyn o bryd rydw i’n chwilio am ffynhonnell cefnogaeth arall am iechyd meddwl myfyrwyr, ac yn ymchwilio noddwyr am ein Coleg Iau a gŵyl actio ac ysgrifennu’r Coleg, NEWYDD: 2020.

Linburn Gallery

Rydw i wedi dysgu cymaint o fewn cyfnod mor fyr ac rydw i’n edrych ymlaen at y cyfnod hyd at y Nadolig!

London Wall Production

Wythnos 3: Millie Bethel, Rubicon Dance 

Dydw i ddim yn gallu credu bod wythnos tri’r interniaeth bron drosodd! Mae’r amser wedi hedfan ac yn barod rydw i’n teimlo’n gartrefol yma yn Rubicon.

Rydw i wedi ymuno â’r tîm ar gyfnod hynod o gyffrous gan ein bod ni’n codi arian ar gyfer ein canolfan newydd yn hen Lyfrgell y Rhath. Mae’r llyfrgell digon agos i’n cartref yn Nora Street sy’n golygu gallwn aros yn agos at ein cymuned – un o’n gwerthoedd mwyaf pwysig.

I weld hyn ar waith, ymwelais â sawl sesiwn dawns yr wythnos ddiwethaf, yn cynnwys gydag ysgolion cynradd, yr henoed, a dosbarthiadau Stryd a Chyfoes Agored Rubicon. Roedd gweld y sesiynau hyn yn fy helpu i ddeall ehangder a phwysigrwydd ein gwaith, a gwir wedi fy ysbrydoli fel swyddog codi arian.

Ochr yn ochr â’r ymweliadau hyn dechreuais ddatblygu ein gwefan newydd a gobeithio bydd hyn yn cynyddu ein gallu i godi arian yn ddigidol. Er cefais hi’n anodd ei wneud i ddechrau, rydw i nawr yn teimlo fel ei fod yn dod yn ei flaen ac rydw i’n mynd i’r afael â rheoli’r gwefan – sy’n deimlad hyfryd!

Rydw i wedi dechrau datblygu sawl prosiect codi arian cymunedol am y cyfnod hyd at y Nadolig, wedi eistedd mewn cyfarfodydd gyda noddwyr, a mynychu dau gwrs hyfforddi ar godi arian. Fy hoff ran o’r tair wythnos hon oedd codi arian i Rubicon am y tro cyntaf yn ein digwyddiad pacio bagiau, lle codwyd £600.

Rydw i’n llawn cynnwrf i weld beth a ddaw dros yr wythnosau nesaf ac i barhau i ddysgu yma yn Rubicon!

Wythnos 2: Izzy Boulton, Canolfan Mileniwm Cymru 

Gyda’r wythnos lawn gyntaf fy interniaeth yn dod i ben, mae gen i lot mawr o wybodaeth i brosesu! Yr wythnos hon rydw i wedi cael taith o’r ganolfan, eistedd mewn sawl cyfarfod, dysgu sut i ddefnyddio ein cronfa ddata, gweithio gyda’r llinell docynnau yn y Ganolfan Gyswllt, ffonio partneriaid corfforaethol a dylunio cyfryngau ar gyfer ein cylchlythyrau.

Diolch i ymuno â chyfarfodydd, rydw i’n dechrau deall yn well strwythur y tîm Datblygu a swyddi pawb. Rydw i hefyd yn teimlo’n fwy hyderus am sut mae’r tair agwedd o waith codi arian yn debyg a hefyd yn wahanol. Mae wedi bod yn wych i ddysgu sut mae’r Ganolfan Gyswllt yn gweithio trwy wrando ar alwadau a dysgu o sefyllfaoedd go iawn.

Un llwyddiant yr wythnos hon oedd pa mor gyflym des i’n gyfarwydd â’r gronfa ddata. Dydw i ddim yn ‘dechnolegol’ iawn felly mae’n teimlo fel cyflawniad i wybod sut i’w defnyddio yn barod; llwyddais i archeb tocynnau ar gyfer partner corfforaethol dros y ffôn a datrys problem gyda thocyn ar gyfer aelod.

Un o heriau’r wythnos oedd