Blog 2018/19

Wythnos 18: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’n Dymor Opera yn y Ganolfan a pha well ffordd i ddechrau’r tymor o berfformiadau newydd nag ymweliad gan westai arbennig iawn? Ymunodd EUB Tywysog Charles â ni yn y Bocs Brenhinol ar gyfer perfformiad agoriadol WNO o Un ballo in maschera felly cefais fy ngollwng yn y pen dwfn i roi fy sgiliau rhwydweithio swyddog codi arian newydd ar waith!

Dechreuodd RawFfest, gŵyl genedlaethol sy’n cael ei rhedeg gan ac i bobl ifanc, yn fywiog gyda lansiad llewyrchus yn ein gofod Glanfa. Roedd yn arddangosfa arbennig yn arddangos helaethrwydd talent a dawn greadigol pobl ifanc. Defnyddiwyd dawns, cân a’r gair rhydd, a thrawsnewidiodd y cyfranogwyr i berfformwyr wir broffesiynol. Roedd yn anhygoel fod yn rhan o’r digwyddiad a ffordd wych i ddysgu am effaith uniongyrchol gall gwaith y Ganolfan gael ar fywydau pobl; rhywbeth sy’n allweddol i ddeall fel swyddog codi arian. Roeddwn i’n ddigon lwcus i allu helpu rhedeg ei bwrdd argraffu â sgrin, a oedd yn ffordd hyfryd i ddod â fy nghefndir creadigol i’r interniaeth!

  

Mae’n braf iawn gallu cwrdd â gweddill yr interniaid y mis hwn yn Symposiwm Codi Arian a hyfforddiant cyfryngau C&B Cymru a hefyd fy ymweliad i Rubicon Dance i weld Sara a’i thîm yn ystod eu prosiect cyfalaf cyffroes!

Dwi’n edrych ymlaen at weld beth ddaw’r mis nesaf!

Wythnos 17: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Y mis diwethaf, cyd-drefnais fy nigwyddiad codi arian cyntaf sef te prynhawn yn arbennig ar gyfer aelodau. Defnyddiais fy nghreadigrwydd i greu lleoedd gosod yn arddull cardiau top trump ar gyfer bob cymeriad o Dick Whittington. Cafodd y digwyddiad lot o adborth cadarnhaol a derbynion ni roddion gan y grŵp a ddaeth.

Y mis hwn rydw i wedi bod i Gaerdydd sawl waith ar gyfer lwyth o bethau gan Gelfyddydau & Busnes Cymru! Mynychais Lansiad y Gwobrau lle cyhoeddwyd y categorïau. Hefyd mynychais Symposiwm Codi Arian ym Manc Hodge, lle gwelon ni gyflwyniadau gan dri sefydliad; Esmée Fairbairn Foundation, Y Foyle Foundation a Paul Hamlyn Foundation. Roedd yn ddefnyddiol iawn i glywed eu safbwynt ar y ceisiadau yr hoffent eu derbyn. Hefyd, yr wythnos hon mynychais gwrs hyfforddi C&B Cymru ar weithio gyda’r cyfryngau.

Pan oeddwn i yng Nghaerdydd, ymwelais â dwy o fy nghyd-interniaid yn eu sefydliadau. Ymwelais ag Emma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru sydd yn fudiad lot mwy gyda thimoedd o bobl yn gweithio ar bob agwedd o godi arian. Mewn cyferbyniad a hyn, ymwelais â Sara yn Rubicon Dance sy’n fudiad lot llai sy’n canolbwyntio ei strategaeth codi arian ar geisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau. Rhannodd Emma a Sara awgrymiadau defnyddiol iawn ar wneud ceisiadau gan fy mod i’n gobeithio gweithio ar hynny yn ystod ail ran fy interniaeth.

Y mis hwn, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar aelodaeth wrth inni nesáu at gyfnod adnewyddiad cyntaf y theatr. Cyn bo hir byddwn ni’n lansio dau fath o aelodaeth newydd sbon: Cyd-aelodaeth ac Aelodaeth rhodd ac rydyn ni’n anelu at gyrraedd ein targed o 50% o adnewyddiadau gan aelodau!

Wythnos 16: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Braf yw bod nôl am dymor newydd yn y Coleg ac mae pethau’n prysuro yn barod! Mae trefnu derbyniadau a digwyddiadau ar frig fy rhestr o ‘bethau i’w gwneud.’ Mae’r gwaith paratoi ar gyfer Gala Dydd Gŵyl Dewi Efrog Newydd yn barhaol, ac ar ben hynny mae gennym gyngerdd i ddathlu ein Partneriaeth Dyngarwch gyda UBS yn Llundain, datganiad arbennig i’n Cyfeillion, derbyniad noson agoriadol Albert Herring ein Hysgol Opera David Seligman, a digwyddiadau ‘y tu ôl i’r llen’ gyda’n haelodau Cyswllt i’w trefnu. Fel rhan o un o’r sesiynau hynny, cefais gyfle i fynychu dosbarth meistr gan y pianydd Yulianna Evdeeva a’i gweld yn rhoi cyngor o’r radd flaenaf i’r myfyrwyr: ysbrydoledig!

Wythnos nesaf mae cyngerdd Orchestradventure! y Coleg yn mynd ar daith ar draws y wlad. Gyda cherddoriaeth, canu a dawnsio, fe fydd Cerddorfa Symffoni CBCDC a chyflwynydd Tom Redmond yn rhoi bywyd o’r newydd i raglen o gerddoriaeth a chyflwyno offerynnau a dulliau gweithio’r gerddorfa i blant ysgol trwy ddefnyddio cyflwyniad rhyngweithiol ac arddangosiadau cerddorol byw. Fe fydd llawer o’r plant wedi cymryd rhan mewn gweithdai a phrofiadau addysgol eraill wedi’u cefnogi gan Gronfa Profi’r Celfyddydau: Cydweithio Creadigol, wedi’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Fi sydd â’r cyfrifoldeb o drefnu derbyniad y cyngerdd yng Nghaerdydd ac edrychaf ymlaen at gwrdd â chefnogwyr a gwestai arbennig y Coleg a gweld ein myfyrwyr yn cyflwyno pŵer cerddoriaeth a’r celfyddydau i blant Cymru.

Wythnos hon fe wnes i ymweld â Sara yn Rubicon er mwyn cael blas o sut mae’r sefydliad hwnnw’n codi arian a’r hyn maen nhw’n cyflawni drwy ddawns. Mae Rubicon yn gwneud gwaith ffantastig ar draws Caerdydd a thu hwnt a gyda’r apêl cyfalaf i ailagor llyfrgell y Rhath fel stiwdio dawns, mae gan Sara lawer i’w chadw hi’n brysur!

Wythnos 15: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Ar ôl amser i ymlacio dros wyliau’r Nadolig rydw i nawr yn ôl ynghanol prysurdeb Rubicon!

Mae gennym feddalwedd newydd ar gyfer ein gwaith codi arian ac felly rwyf wedi bod yn bwydo ein targedau a’n data i fewn i’r system. Mae hwn yn gam ymlaen gan fod ein hamcanion codi arian ar gyfer y misoedd nesaf nawr i’w gweld yn glir.

Cefais wybod bod dau o’m ceisiadau wedi bod yn llwyddiannus! Mae un ar gyfer cynnal digwyddiad mewn partneriaeth gyda gŵyl Gwanwyn Age Cymru. Roedd yr ail gyda’r Virgin Money Foundation. Mae gennym nawr y cyfle i ennill hyd at £1,000, yn dibynnu ar bleidlais y cyhoedd. Yn gynharach yn y mis bûm yn y Virgin Money Lounge i godi ymwybyddiaeth ymysg ymwelwyr y lolfa.

Yr wythnos nesaf bydd ein Gŵyl Ysgolion yn dechrau yn Neuadd Dewi Sant. Gŵyl ydyw lle bydd dros 60 o ysgolion Caerdydd a’r Fro yn dod at ei gilydd i berfformio. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal dros dair noson. Yn ogystal â bod wrth law i helpu, bydd stondin yno yn arbennig ar gyfer ein gwaith codi arian. Yno byddaf yn ceisio cael pobl i ymuno â’n cynllun ‘Ffrindiau Rubicon’. Edrychaf ymlaen i weld y plant yn mwynhau; i amryw o’r plant hyn dyma’u cyfle cyntaf i berfformio mewn lle mor fawr. O ganlyniad, adleisia’r ŵyl ddatganiad cenhadaeth Rubicon i’r dim – hygyrchedd a sicrhau fod pawb yn cael y cyfle i fwynhau’r celfyddydau.

Bûm i lawnsiad Gwobrau A+B fore Mercher lle cefais ddal i fyny â’r interniaid eraill a’m mentor busnes. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i groesawu Emma a Gwenni i Rubicon ddiwedd y mis!

Wythnos 14: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Blwyddyn Newydd, Heriau Newydd! Yn dilyn 3 mis hynod o brysur gyda’r Tîm Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, rydw i wedi symud i Roddion gan Unigolion gyda Bethany a Cecily, a dydw i ddim wedi cael fy siomi! Rydw i’n dwli ar y ffordd mae’r tîm Rhoddion gan Unigolion yn cynnig ffordd newydd o ymgysylltu â’r Ganolfan. Mae pob tasg yn newydd a chyflym, wrth inni drochi ein hunain yn ein haelodau hyfryd, llythyru, ymgyrchoedd, rhoddion, digwyddiadau a mwy!

Er ein bod ni dim ond ar ddechrau 2019, rydw i’n llawn cyffro gan fy mod i’n arwain un o’n digwyddiadau i aelodau! Mae The Making of: The Mirror Crack’d yn ddigwyddiad dethol er mwyn  arddangos cynhyrchiad y Ganolfan  The Mirror Crack’d; addasiad llwyfan cyntaf stori ddirgel Agatha Christie. Mi fydd y digwyddiad yn cynnwys ‘Coctels Anfarwol’, arddangosfa breifat a sgwrs mewnweledol cyn y sioe gan gynhyrchydd gweithredol arobryn, Padraig Cusack. Rydyn ni dal i’w gynllunio, ond mae’n brofiad dysgu gwych ac rydw i’n edrych ymlaen at y digwyddiad ei hun ym mis Mawrth.

Rydw i’n falch iawn ar ôl derbyn grant o £1,000 a rhoddion llai o £200 sydd wedi cyfrannu at ein hymgyrch 30 Diwrnod o Roi: Codi’r To. Daeth hyn â’r cyfanswm i £9,000, cyfanswm hael iawn iawn!

Rydw i wrthi’n ymgymryd â hyfforddiant mewnol, diweddaru byrddau cefnogaeth yn y Ganolfan a chreu adroddiadau i amlygu aelodaethau sydd ar fin dod i ben, a hefyd rydw i’n edrych ymlaen at Lansiad Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru, at weld fy nghyd-interniaid yn y Ganolfan ac at ymweld â Rubicon Dance yn nes ymlaen y mis hwn!

Wythnos 13: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Megan creative intern

Ym mis Rhagfyr, cynhalion ni ddigwyddiad Celfyddydau & Busnes Cymru yn Theatr Clwyd lle gafodd gwesteion y cyfle i rwydweithio gyda’i gilydd a chlywed am newyddion a digwyddiadau Celfyddydau & Busnes Cymru a Theatr Clwyd. Hefyd cafodd gwesteion gipolwg ymlaen llaw o un o’n sioeau Nadolig, Hansel and Gretel – The Fairy-tale Detectives, sioe ryngweithiol i blant sy’n annog y gynulleidfa i gymryd rhan a helpu’r cymeriadau datrys trosedd. Cynhaliwyd y sioe trwy’r adeilad i gyd… yn cynnwys ein swyddfa… a oedd yn lot o hwyl pan nad oeddech chi’n gwybod pwy oedd yn mynd i ddod rownd y gornel!

Croesawodd y Tîm Datblygu gyn-grŵp o Ffrindiau i De Prynhawn Hansel a Gretel er mwyn dweud diolch ar ôl iddynt godi arian a gyfrannodd tuag at flychau penawdau newydd i’r Theatr. Mae’n bwysig i gynnal digwyddiadau fel hyn ar gyfer aelodau’r cyn-grŵp o Ffrindiau gan ein bod ni eisiau parhau i adeiladu ar y perthnasau hyn fel rhan o’n strategaeth codi arian newydd i’r Theatr.

Hansel & Gretel Afternoon Tea

Ar hyn o bryd rydyn ni yng nghanol cynllunio digwyddiad Tîm Datblygu arall, te prynhawn Panto sy’n ddigwyddiad a fydd ar gael i’n haelodau yn unig. Rydyn ni wedi cynnwys rhodd awgrymedig i annog pobl i roi wrth iddynt archebu eu tocynnau. Cynhelir y digwyddiad ar y llwyfan ac mi fydd sawl siaradwr gwadd cyffrous yna hefyd.

Rydyn ni’n credu ei fod yn bwysig i gefnogi elusennau eraill hefyd, felly ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig, gwisgodd pob aelod o staff Theatr Clwyd ei siwmperi mwyaf Nadoligaidd i godi arian ar gyfer Achub y Plant. Codwyd cyfanswm o dros £100 .

Bu Theatr Clwyd yn y newyddion y mis hwn pan berfformiodd ein Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey yn panto eleni Dick Whittington ar ôl i’r brif actores brifo’i hunan yn ystod y gân gyntaf. Fel y dywed yr hen air, ‘rhaid i’r sioe fynd yn ei blaen’!

Wythnos 12: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Ar ôl cadw’n dawel am fisoedd, rydw i nawr yn gallu sôn am ddigwyddiad cyfrinachol y Coleg, sef ein dathliad brenhinol! Ar y 7fed o Ragfyr daeth ei Ucheldeb Brenhinol Tywysog Charles, ynghyd â thoreth o westai arbennig, i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed. Cafwyd ffanfer gan ein myfyrwyr pres i’w groesawi a datganiad telynau yn y cyntedd (gyda’r delynores frenhinol, Anne Denholm, yn arwain), wedi’u dilyn gan berfformiad cabaret a chinio i’r rheiny a wnaeth y diwrnod yn bosib gyda’u cefnogaeth ariannol.

Rydw i wedi bod yn paratoi ers Hydref; yn cyfathrebu gyda dros gant o westai, ysgrifennu nodiadau briffio, creu deunydd dwyieithog a helpu’r tîm datblygu mewn unrhyw ffordd bosib. Chwaraeodd pob un aelod o staff y Coleg ei ran yn y trefnu a thrwy gydweithio, llwyddon ni i greu digwyddiad bythgofiadwy. Roedd yn gyfle, nid yn unig i ddathlu pen-blwydd ein noddwr, ond i ddathlu talent ein myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, hyrwyddo’r sefydliad yn genedlaethol, a dangos ein gwerthfawrogiad i’r holl unigolion a sefydliadau sy’n cyfrannu at ddatblygiad ein conservatoire cenedlaethol. Roedd hefyd yn gyfle i mi gael llun gyda Matthew Rhys, wrth gwrs!

Roedd y digwyddiad yn un anferthol, ond nid yw bywyd y Coleg yn stopio ar gyfer unrhyw un! Mae’r myfyrwyr wedi bod wrthi’n cynnal gwledd o berfformiadau trwy gydol y tymor, gan gynnwys cyngherddau wedi eu noddi gan ein haelodau Cyswllt. Helpais drefnu derbyniadau ar gyfer y digwyddiadau hyn ac roedd yn braf cwrdd â’r bobl hynny sy’n cefnogi’r sefydliad ac sy’n galluogi i ni barhau i atynnu artistiaid rhyngwladol i berfformio a gweithio gyda’n myfyrwyr, cynnal rhaglen berfformio amrywiol iddynt, a chynnig cymorth gyda’u projectau amrywiol.

Mae’r myfyrwyr wedi gorffen am y tymor ond rydym ni’r staff yn prysur baratoi ar gyfer 2019 gan ddechrau gyda’n menter nesaf; Gala yn Efrog Newydd!

Wythnos 11: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Mae’n anodd credu bod fy nhrydydd mis yma yn Rubicon bron a dod i ben! Mae llawer o bethau wedi datblygu ers fy mlog diwethaf - dyma ichi flas o rai ohonyn nhw …

Gallaf gyhoeddi bod cais am grant o £18,000 a anfonais yn ôl ym mis Hydref wedi bod yn llwyddiannus! Grant ar gyfer dylunio gwefan newydd oedd hwn ac felly byddwn yn mynd ati i ddylunio gwefan newydd sbon yn y flwyddyn newydd. Mae hwn yn ddatblygiad hynod gadarnhaol i Rubicon er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn adlewyrchiad clir o’r ystod eang o waith yr ydym yn ei wneud, heb sôn am godi ymwybyddiaeth o’n cynlluniau codi arian ar gyfer ein project cyfalaf. Rwy’n hynod falch fod y cais hwn wedi llwyddo ac rwy’n edrych ymlaen yn arw i fod yn rhan o’r broses ailddylunio.

Cefais hefyd gyfle i fynd i gyfarfod Fforwm Ddatblygu Caerdydd. Cyfle ydi hwn i wahanol godwyr arian yn y celfyddydau ddod at ei gilydd i drafod eu gwaith. Y thema’r tro diwethaf oedd codi arian corfforaethol ac roedd yn ddiddorol clywed syniadau a phrofiadau codwyr arian eraill o fewn y maes hwn. Roedd yn dda hefyd gweld cynifer o interniaid blaenorol a oedd yn y cyfarfod sy’n parhau i godi arian yn y celfyddydau hyd heddiw. Mae hyn yn brawf clir o lwyddiant y cynllun Interniaeth Greadigol ac yn ysbrydoliaeth i minnau ddilyn eu camau yn yr un modd.

Un o fy mhrif obeithion erbyn diwedd fy interniaeth yw bod yn fwy hyderus o fewn digwyddiadau rhwydweithio. O ganlyniad, awgrymodd fy mentor busnes - Lynne Sheehy - y byddai’n syniad da i mi fynd efo hi i gyfarfod Clwb Busnes Caerdydd fel ffordd imi allu datblygu mewn awyrgylch o’r fath. Felly yn eu digwyddiad yr wythnos diwethaf cefais gyfle i ymarfer a gwella fy sgiliau rhwydweithio yn ogystal â chael cyfarfod pobl newydd a chodi proffil Rubicon. Rwy’n hynod ddiolchgar i Lynne am gael ymuno â hi.

Edrychaf ymlaen at gael parhau i ddatblygu a dysgu yn 2019. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda Greadigol ichi! 

Wythnos 10: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Fel arfer, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn ac mae’n dechrau teimlo fel y Nadolig yma yn y Ganolfan!

Lansiwyd ein hymgyrch 30 diwrnod o roi – Codi’r To – ar 20 Tachwedd ac mae wedi bod yn anhygoel: 30 diwrnod, 30 person ifanc sy’n agored i niwed, £15,000. Mae’r ymdeimlad o ymgysylltu â’r gymuned a haelioni gan staff, cyfranogwyr ac aelodau’r Ganolfan wedi bod yn aruthrol! Roedd ein diwrnod codi arian yn Dewi Sant yn ffordd wych i ddod â Radio Platfform a’r ymgyrch i bobl Caerdydd, yn codi ymwybyddiaeth ac arian i’r prosiect.

Gan mae’r Nadolig ar ein gwarthaf, rydyn ni wedi dweud hwyl fawr i Wicked ac wedi lansio Matilda! Roeddwn i’n ddigon lwcus i weld yr ymarfer gwisgoedd a ni chefais fy siomi. Cynhalion ni ddigwyddiad ar gyfer ein partneriaid, Ysgol Howell, lle gafodd y plant y cyfle i blethu eu gwallt a chael eu llun wedi tynnu gan paparazzi, gyda thaith cefn llwyfan i weld y set. Roedd yn wych i’w gweld yn mwynhau amgylchedd mor gyffrous ac egnïol!

Ar y deuddegfed dydd o'r ‘Dolig, Y Ganolfan roes i mi,
Deuddeg cefnogwr corfforaethol,
Un ar ddeg cynnig yn aros,
Deg aelod tîm datblygu,
Naw elusen wedi’u croesawi,
Wyth cant o fywydau wedi’u newid,
Saith intern radio,
Chwe ‘Phlatfform’ dysgu,
Pum mil wedi’u codi,
Pedwar partner yn galw,
Tri phartner newydd,
Dau newid gwisgoedd,
A’r Ganolfan yn mwynhau Parti!

Wythnos 9: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Mae’r mis hwn wedi bod yn llawn Panto, Panto, Panto a Phanto! Rydw i’n dweud ni pedair gwaith oherwydd dyna’r nifer o weithiau rydw i wedi’i gweld yn barod!

Helpais drefnu fy nigwyddiad cyntaf sef Derbyniad Ymarfer Panto ar gyfer aelodau i weld y tu ôl i lenni cynhyrchiad Dick Whittington. Rhoddodd pawb a ddaeth adborth mor gadarnhaol, roedd yn llwyddiant go iawn!

Y prif brosiect rydw i wedi bod yn gweithio arno’r mis hwn oedd Dydd Mawrth Rhoi a oedd yn digwydd cyd-daro yn ddigon taclus â Noson Gwesteion y Panto. Hwn oedd y digwyddiad i godi arian cyntaf i gael ei gynnal yn Theatr Clwyd felly er ein bod ni eisiau codi arian, roedd codi ymwybyddiaeth am roi arian i’r Theatr yr un mor bwysig. Cynhalion ni ocsiwn fud lle gafodd pobl y cyfle i gynnig am roddion a phrofiadau Theatr Clwyd a hefyd rhannon ni losin a mins peis am rodd awgrymedig. Ar Ddydd Mawrth Rhoi codon ni gyfanswm o £728.09!

Ond nid y Panto yw’r unig beth rydw i wedi bod yn gweithio arno – O na dyw e ddim!

Cafodd yr hawliad Cymorth Rhodd roeddwn i’n gweithio arno’r mis diwethaf ei dderbyn a oedd yn golygu bod y theatr yn gallu hawlio £4,305.59. Hefyd cawson ni ddiwrnod cwrdd i ffwrdd yn Nhŷ Pawb lle trafodon ni ein strategaeth am y flwyddyn nesaf wrth i ni ddechrau symud tuag at brosiect ailddatblygiad cyfalaf. Yn olaf, rydw i wedi bod yn rhan o hyfforddiant yn y swyddfa docynnau lle maen nhw wedi dechrau gofyn i gwsmeriaid am roddion ac rydw i wedi dechrau defnyddio fy nghefnir Celf a Dylunio i greu taflenni, posteri a chardiau i godi arian.

Wythnos 8: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gwenan Creative Intern

Un o’r pethau yr ydw i’n caru am yr interniaeth hwn yw bod cymaint o gyfleoedd i ddysgu. Yn ogystal â derbyn cyngor gan dîm Datblygu'r Coleg, rydw i hefyd yn gallu tynnu ar brofiadau pobl eraill o du fas y sefydliad. Mae Paula Morris, fy mentor busnes, am helpu i mi ddatblygu fy sgiliau rhwydweithio yn noson Clwb Busnes Caerdydd fis nesaf ac mae Arts & Busines Cymru yn cynnig cyrsiau hyfforddi i ni’r interniaid gan amryw o arbenigwyr yn eu maes.

Wythnos ddiwethaf es i i gynhadledd IOF (Institute of Fundraising) yng Nghaerwysg ac roedd y diwrnod yn hynod o fuddiol. Roedd yna sesiynau ar Ddeallusrwydd Emosiynol, Rhoddion Mawr, sesiwn ar sut i ennill hyder y cyhoedd a llawer mwy.  Roedd yn ddiddorol cwrdd â chodwyr arian eraill hefyd a gwrando arnynt yn sôn am eu helusennau a’u profiadau personol nhw.

Yn ôl yn y swyddfa rydw i wedi bod yn brysur yn rhoi’r hyn yr ydw i wedi’u dysgu ar waith! Rydw i wedi dechrau gwneud cais am nawdd ar gyfer NEWYDD: 2020, project wythnos o hyd lle fydd ein myfyrwyr drama blwyddyn olaf yn cydweithio gyda chyfarwyddwyr a dramodwyr ifanc i gyflwyno pedair drama newydd yng Nghaerdydd a Theatr y Gate yn Llundain.

Rydw i hefyd yn paratoi ar gyfer ein cyngerdd ‘Cyfeillion Cyswllt’ wythnos nesaf a fydd yn dathlu cyfraniad ein haelodau Cyswllt at ddatblygiad myfyrwyr ein Conservatoire Ifanc. Bob dydd Sadwrn, mae’r myfyrwyr hyn, sy’n 8-18 oed, yn derbyn yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru lle cânt ddysgu mewn amgylchedd arbenigol, elwa o addysg gerddorol ddwys a gwireddu eu potensial llawn.

Gyda Nadolig yn agosáu mae pethau am brysuro hyd yn oed yn fwy yma yn y Coleg ac rydw i’n edrych ymlaen yn frwd at berfformiadau diwedd tymor ein myfyrwyr.

Wythnos 7: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Sara Creative Intern

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn brysur yn ymchwilio, drafftio ac anfon ceisiadau i wahanol Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Ers dechrau fy interniaeth rwyf wedi bod yn gweithio ar gyfanswm o wyth cais gwahanol; rwyf wedi synnu fy mod wedi gallu cyflawni a dysgu cymaint mewn amser mor fyr!

Wrth ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar wella a pherffeithio’r ceisiadau yma am arian, mae’n hawdd anghofio am yr holl waith y mae eich sefydliad yn ei wneud bob dydd. Dyma pam yr wyf yn hynod falch fy mod yn Rubicon yn cael y cyfle i fynd i weld amryw o sesiynau’r cwmni. Mae’n gyfle i mi gael gweld ffrwyth llafur Rubicon yn ogystal â gwneud i mi deimlo bod fy ngwaith codi arian o werth.

Gweithia Rubicon gydag oddeutu 2,000 o unigolion bob wythnos a hynny mewn ysgolion, canolfannau cymunedol a lleoliadau iechyd. Yn Llanrhymni cefais weld sesiwn ddawns 50+ ac yng Nghasnewydd bûm yn ymweld â sesiwn NuWave – grŵp sy’n hoffi canolbwyntio ar agweddau perfformio dawns. Yr wythnos nesaf byddaf yn mynd i weld sesiynau mewn ysgolion yng Nghaerdydd yn ogystal â gweld sesiynau oedolyn a phlentyn ym Mhenarth. Edrychaf ymlaen i ymweld â sesiynau mewn cartrefi preswyl a sesiwn adferiad strôc y mis nesaf hefyd. Mae cael gweld y sesiynau yma yn fy atgoffa o ystod eang gwaith Rubicon ac yn fy ysbrydoli i fod hyd yn oed yn fwy angerddol tuag at godi arian i’r sefydliad.

NuWave Session at Rubicon Dance

Mynychais gwrs Strategaeth Farchnata Ddigidol A+B a Spindogs yr wythnos ddiwethaf. Gan nad oes gen i fawr o brofiad yn y byd digidol, roedd hwn yn gwrs hynod fuddiol i weld sut mae mynd ati i adeiladu presenoldeb ar-lein. Bydd gweithio ar ein presenoldeb fel cwmni wrth ddilyn awgrymiadau Spindogs yn hollbwysig er mwyn hyrwyddo ein prosiect cyfalaf yn ogystal ag ehangu ein cynulleidfa ar-lein.

Wythnos 6: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Emma creative intern

Mae’r wythnosau diwethaf wedi hedfan heibio! Nid yw hi byth yn ddiflas ac mae’r interniaeth wedi rhagori ar unrhyw ddisgwyliadau! Rydw i wedi bod yma am dros fis, wedi gosod nodau ac uchelgeisiau am y dyfodol ac rydw i wir yn teimlo bod pethau’n dod at ei gilydd; mae pethau wedi clicio i’w lle.

Rydw i wedi cael y pleser o gwrdd ag un o’n harianwyr sydd wedi bod yn ein cefnogi ni ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn, ac rydw i wedi gwirfoddoli i fod yn dywyswr, a oedd yn gyfle gwych ac yn hwb mawr i gofio pam rydyn ni’n gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Gan fy mod i wedi bod yn gweithio yn bennaf gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, a gellir dadlau mai hwn yw’r swydd ble rydych chi’n treulio’r rhan fwyaf o’ch amser wrth eich desg, mae’r rhyngweithiadau hyn y tu allan i’r swyddfa wedi bod yn ysbrydoledig iawn.

Yn ogystal â gweinyddiaeth gyffredinol, ceisiadau a’u hail-ysgrifennu, rydw i wedi bod yn gweithio ar ailwampio templedi cais ein Platfform Dysgu Creadigol, er mwyn dangos cydberthyniad amlwg rhwng ein cynigion ac ar ein gwefan newydd. Mynychais Gwrs Strategaeth Ddigidol Celfyddydau & Busnes Cymru, mewn partneriaeth â Spindogs a oedd yn wir ddefnyddiol i ennill mewnwelediad i effaith gweledol estheteg a’r cyfathrebu di-eiriau sy’n digwydd trwy ddyluniad brand.

Rydyn ni wedi cynnal sawl digwyddiad corfforaethol o fewn y Ganolfan, ac mae wedi bod yn wych i’w gweld ar eu hanterth, cwrdd a chyfarch noddwyr posibl ac i gael blas ar y gwaith sy’n mynd ymlaen wrth drefnu digwyddiadau sy’n gysylltiedig â chodi arian. Y tu allan i’r Ganolfan rydw i wedi ceisio treulio mwy o amser gyda’r teulu codi arian estynedig, trwy fynychu digwyddiad ‘Raise and Wine’ Y Sefydliad Codi Arian (IoF), sydd yn ddigwyddiad gyda’r nos yn debyg i’w digwyddiad brecwast ‘Raise and Shine’ a oedd yn fewnweledol dros ben a byddaf yn cynghori unrhyw un o fy ffrindiau sy’n gweithio i godi arian i’w mynychu!

Wythnos 5: Megan Stokes, Theatr Clwyd

megan creative intern

Y mis hwn, mynychais fy Lansiad Tymor cyntaf. Mae hwn yn ddigwyddiad a gynhelir gan yr adran datblygu yn arbennig ar gyfer aelodau Theatr Clwyd lle datgelwn pa sioeau a gynhelir dros y misoedd nesaf. Roedd yn dda gael gweld faint o waith yw cynnal digwyddiad.

 Fel rhan o’r interniaeth, cawn ein gwahodd i bob un o gyrsiau hyfforddi C&B Cymru. Mynychais ddau seminar ar aelodaeth a rhoddion gan unigolion. Roedd y seminarau yn ddefnyddiol iawn gan fy mod i wedi bod yn ymchwilio syniadau er mwyn ailwampio cynllun aelodaeth cyfredol Theatr Clwyd.

Mae wedi bod yn fis prysur gyda lot o wahanol dasgau. Gweithiais ar hawliad Cymorth Rhodd ac roedd rhaid imi lyfnhau unrhyw broblemau a oedd y system wedi’u hamlygu.

Rydw i hefyd wedi dechrau gweithio ar gynnig o syniadau i farchnata’r cynlluniau datblygu a rhoi i’r cyhoedd o gwmpas y theatr.

Rydyn ni hefyd yng nghanol cynllunio Noson i Westeion y Panto lle rydyn ni’n ceisio creu gweithgareddau difyr i westeion a fydd yn annog rhoddion i Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd.

Roeddwn i’n gyfrifol am ysgrifennu’r cylchlythyr i staff cyntaf lle rydyn ni’n dathlu llwyddiannau pawb ac yn rhannu gwybodaeth.

Ges i fy nghyfarfod cyntaf gyda fy mentor busnes, lle siaradon ni am fy nodau proffesiynol a phersonol am y 10 mis nesaf.

megan graduation

Ar ddydd Gwener, cymerais ddiwrnod o wyliau i wneud rhywbeth cyffrous iawn – graddio! Mynychais fy seremoni graddio ar ôl fy ngradd mewn darlunio, ac roeddwn i’n falch iawn.

Wythnos 4: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gwenan Creative Intern

Mae’n gyfnod cyffrous i weithio yn y Coleg ar hyn o bryd ac ar ôl cael blas ar sawl project dros y mis diwethaf mae’n anodd gwybod lle i ddechrau!

Y peth cyntaf i’m taro ar ôl dechrau yma oedd bod gwaith yr adran datblygu yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau Cymru. Rydw i wedi bod yn ymchwilio i ffyrdd o gryfhau ein cysylltiadau gydag America er enghraifft ac wedi bod yn llunio rhaglen ar gyfer sioe a fydd yn arddangos talent ein myfyrwyr yn Llundain.

Mae trefnu achlysuron arbennig fel hyn yn rhan hollbwysig o ennill cefnogaeth a chodi arian. Rydw i wedi llunio a chyfieithu gwahoddiadau i ddigwyddiadau ar gyfer ein haelodau Cyswllt ffyddlon, yn ogystal â chydweithio ar brojectau i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r Coleg megis ein cyfres o gyngherddau addas i bobl â dementia.

Rydw i hefyd wedi helpu’r adran gyda threfnu achlysur arbennig sy’n digwydd mewn ychydig fisoedd. Nid oes modd i mi fanylu gan fod y wybodaeth mor sensitif ond caiff popeth ei ddatgelu erbyn Nadolig, dwi’n addo!

Mae hyn oll wedi golygu fy mod yn brysur drwy’r amser. Yn wir, does dim eiliad o ddiflastod ac wrth i bytiau o gerddoriaeth dreiddio drwy’r swyddfa o’r ystafelloedd ymarfer, teimlaf yn fwy angerddol fyth dros godi arian dros y Coleg a’i fyfyrwyr ac edrychaf ymlaen at yr hyn sydd i ddod.

Wythnos 3: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Sara Creative Intern

Dyma fi ar ddiwedd fy nhrydedd wythnos yn Rubicon Dance; rwyf wir wedi mwynhau’r wythnosau diwethaf yma! Mae gweithio mewn awyrgylch brysur yn heriol ond yn llawer o hwyl. Fy mhrif dasg dros y misoedd nesaf fydd codi arian ar gyfer prosiect adeiladu cyfalaf yn hen lyfrgell y Rhath.

Yn ystod fy wythnos gyntaf roedd Rubicon yn cynnal digwyddiad yn y Senedd i hyrwyddo’r cwmni a’r prosiect cyfalaf yma. Roedd hwn hefyd yn gyfle i ddod i adnabod pobl  o fewn y maes codi arian a cefais wahoddiad i ymuno â Fforwm Datblygu Caerdydd - rwy’n edrych ymlaen i fynd i’r cyfarfod mis nesaf.

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar strategaeth codi arian newydd i Rubicon, gan ganolbwyntio ar hyn o bryd ar godi arian yn y gymuned. Mae’r gymuned yn elfen annatod o waith Rubicon ac felly i sicrhau fod y gymuned yn ymwybodol o’r cynllun codi arian, rwyf wedi ail-wneud hysbysfwrdd yn Rubicon gydag awgrymiadau o sut y gall y gymuned ymuno yn y bwrlwm codi arian.

Sara Noticeboard

Hefyd cwblhais fy nghais gyntaf am gyllid a cefais wybod fod y cais hwnnw wedi cyrraedd cam nesaf y broses gystadlu! Y cam nesaf fydd ceisio cael y cyhoedd i bledleisio dros Rubicon; mae’n bosib pledleisio o 23 Hydref tan 20 Tachwedd. 

Yr wythnos hon rwyf wedi bod yn meddwl am ffyrdd i sicrhau’r pledleisiau hyn yn ogystal â chael cyfarfod buddiol gyda fy mentor busnes - Lynne Sheehy. Edrychaf ymlaen i gael cyngor defnyddiol gan unigolyn o’r fath dros y misoedd nesaf!

Wythnos 2: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Emma creative intern

Mae ail wythnos y rhaglen interniaeth wedi dechrau o ddifrif yn CMC (Canolfan Mileniwm Cymru)! Ble i ddechrau?

Mae wedi bod yn bythefnos cyntaf gwych; rydw i wedi bod yn gweithio fel rhan o’r tîm datblygu i helpu codi arian ar gyfer gwaith elusennol eang y Ganolfan. Mae’r tîm wedi’i rannu yn isadrannau llai: Corfforaethol, Rhoddion gan Unigolion, ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Byddaf yn cefnogi bob un am dri mis i gael blas o bob un, ond rydw i wedi bod yn gweithio yn bennaf o fewn Ymddiriedolaethau a Sefydliadau gyda fy rheolwr llinell Mike.

Mae’r tîm yn fendigedig – ac yn cydymdeimlo â fy niffyg gwybodaeth am bob peth sy’n ymwneud â chodi arian. Mae’r Ganolfan, sy’n Ganolfan Celfyddydau Cenedlaethol Cymru yn ferw o brysurdeb yn barhaol. O fewn y pythefnos cyntaf, mae arddangosfa Nelson Mandela ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon wedi’i hagor yn swyddogol – cyfle gwych i gwrdd â rhai o’r noddwyr ac aelodau ac i weld sut all y Ganolfan gael ei defnyddio. Hefyd mae Wythnos Iechyd a Lles wedi bod sydd wedi cynnwys massage, MOTs i’r cyrff a theithiau cerdded, a fy hoff un o draddodiadau’r tîm – mynd i Gregg’s bore Gwener!

Mandela Exhibition at WMC

Mae wedi bod lot o hwyl – ac rydw i wedi dechrau ar y gwaith ymchwil i’r gwahanol ymddiriedolaethau a all gefnogi CMC a dechrau deall yr amcanion a’r nifer o raglenni allgymorth sydd yn barod yn digwydd! Rydw i wrth fy modd gan fy mod i wedi dechrau fy nghynnig fy hun (gyda help!) am eu Rhaglen Dysgu Creadigol; ‘Tu Hwnt i’r Platfform’. Rhagor cyn hir!

Wythnos 1: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Megan Stokes

Roedd yr interniaeth hon o ddiddordeb imi oherwydd roeddwn i eisiau cymryd fy angerdd tuag at y celfyddydau ac ysbrydoli’r cyhoedd i’w gwerthfawrogi cymaint ag ydw i. Roedd gyrfa mewn codi arian yn ymddangos fel lle perffaith i wneud hynny.

Cyn i’r interniaeth ddechrau, doedd gen i fawr o brofiad o godi arian. Mae’r wythnos gyntaf ar ben ac  yn barod rydw i’n teimlo fel fy mod i’n gwybod cymaint mwy.

Roeddwn i wrth fy modd i gael lleoliad gyda Theatr Clwyd gan fy mod i wedi bod yma gymaint o weithiau yn y gorffennol.

Rydw i’n gweithio mewn adran fach gyda Daniel, Claire ac Amy sy’n galonogol iawn ac wedi fy nghroesawu i’w tîm. Ar y diwrnod cyntaf, roedd sesiwn “cwrdd a chyfarch” gyda chast Thick as Thieves lle gefais rownd o gymeradwyaeth a oedd yn gyflwyniad theatrig cymwys iawn ar fy niwrnod cyntaf!

Y prif bethau dysgais yn fy wythnos gyntaf oedd sut i ddatblygu cysylltiadau gyda chwsmeriaid a dysgu amdanynt fel unigolion. Hefyd dysgais sut i ymchwilio i gwmnïau i weld os allant fod yn rhoddwyr neu noddwyr.

Roedd uchafbwyntiau’r wythnos yn cynnwys gweld perfformiad o Lord of the Flies ar ôl gwaith a mynychu digwyddiad ymarfer Thick as Thieves. Roedd hyn yn ddigwyddiad ar gyfer aelodau Theatr Clwyd i weld actorion a chyfarwyddwyr yn ymarfer er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach o’r theatr.

Lord of the Flies, Theatr Clwyd