Blog 2018/19

Wythnos 10: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Fel arfer, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn ac mae’n dechrau teimlo fel y Nadolig yma yn y Ganolfan!

Lansiwyd ein hymgyrch 30 diwrnod o roi – Codi’r To – ar 20 Tachwedd ac mae wedi bod yn anhygoel: 30 diwrnod, 30 person ifanc sy’n agored i niwed, £15,000. Mae’r ymdeimlad o ymgysylltu â’r gymuned a haelioni gan staff, cyfranogwyr ac aelodau’r Ganolfan wedi bod yn aruthrol! Roedd ein diwrnod codi arian yn Dewi Sant yn ffordd wych i ddod â Radio Platfform a’r ymgyrch i bobl Caerdydd, yn codi ymwybyddiaeth ac arian i’r prosiect.

Gan mae’r Nadolig ar ein gwarthaf, rydyn ni wedi dweud hwyl fawr i Wicked ac wedi lansio Matilda! Roeddwn i’n ddigon lwcus i weld yr ymarfer gwisgoedd a ni chefais fy siomi. Cynhalion ni ddigwyddiad ar gyfer ein partneriaid, Ysgol Howell, lle gafodd y plant y cyfle i blethu eu gwallt a chael eu llun wedi tynnu gan paparazzi, gyda thaith cefn llwyfan i weld y set. Roedd yn wych i’w gweld yn mwynhau amgylchedd mor gyffrous ac egnïol!

Ar y deuddegfed dydd o'r ‘Dolig, Y Ganolfan roes i mi,
Deuddeg cefnogwr corfforaethol,
Un ar ddeg cynnig yn aros,
Deg aelod tîm datblygu,
Naw elusen wedi’u croesawi,
Wyth cant o fywydau wedi’u newid,
Saith intern radio,
Chwe ‘Phlatfform’ dysgu,
Pum mil wedi’u codi,
Pedwar partner yn galw,
Tri phartner newydd,
Dau newid gwisgoedd,
A’r Ganolfan yn mwynhau Parti!

Wythnos 9: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Mae’r mis hwn wedi bod yn llawn Panto, Panto, Panto a Phanto! Rydw i’n dweud ni pedair gwaith oherwydd dyna’r nifer o weithiau rydw i wedi’i gweld yn barod!

Helpais drefnu fy nigwyddiad cyntaf sef Derbyniad Ymarfer Panto ar gyfer aelodau i weld y tu ôl i lenni cynhyrchiad Dick Whittington. Rhoddodd pawb a ddaeth adborth mor gadarnhaol, roedd yn llwyddiant go iawn!

Y prif brosiect rydw i wedi bod yn gweithio arno’r mis hwn oedd Dydd Mawrth Rhoi a oedd yn digwydd cyd-daro yn ddigon taclus â Noson Gwesteion y Panto. Hwn oedd y digwyddiad i godi arian cyntaf i gael ei gynnal yn Theatr Clwyd felly er ein bod ni eisiau codi arian, roedd codi ymwybyddiaeth am roi arian i’r Theatr yr un mor bwysig. Cynhalion ni ocsiwn fud lle gafodd pobl y cyfle i gynnig am roddion a phrofiadau Theatr Clwyd a hefyd rhannon ni losin a mins peis am rodd awgrymedig. Ar Ddydd Mawrth Rhoi codon ni gyfanswm o £728.09!

Ond nid y Panto yw’r unig beth rydw i wedi bod yn gweithio arno – O na dyw e ddim!

Cafodd yr hawliad Cymorth Rhodd roeddwn i’n gweithio arno’r mis diwethaf ei dderbyn a oedd yn golygu bod y theatr yn gallu hawlio £4,305.59. Hefyd cawson ni ddiwrnod cwrdd i ffwrdd yn Nhŷ Pawb lle trafodon ni ein strategaeth am y flwyddyn nesaf wrth i ni ddechrau symud tuag at brosiect ailddatblygiad cyfalaf. Yn olaf, rydw i wedi bod yn rhan o hyfforddiant yn y swyddfa docynnau lle maen nhw wedi dechrau gofyn i gwsmeriaid am roddion ac rydw i wedi dechrau defnyddio fy nghefnir Celf a Dylunio i greu taflenni, posteri a chardiau i godi arian.

Wythnos 8: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gwenan Creative Intern

Un o’r pethau yr ydw i’n caru am yr interniaeth hwn yw bod cymaint o gyfleoedd i ddysgu. Yn ogystal â derbyn cyngor gan dîm Datblygu'r Coleg, rydw i hefyd yn gallu tynnu ar brofiadau pobl eraill o du fas y sefydliad. Mae Paula Morris, fy mentor busnes, am helpu i mi ddatblygu fy sgiliau rhwydweithio yn noson Clwb Busnes Caerdydd fis nesaf ac mae Arts & Busines Cymru yn cynnig cyrsiau hyfforddi i ni’r interniaid gan amryw o arbenigwyr yn eu maes.

Wythnos ddiwethaf es i i gynhadledd IOF (Institute of Fundraising) yng Nghaerwysg ac roedd y diwrnod yn hynod o fuddiol. Roedd yna sesiynau ar Ddeallusrwydd Emosiynol, Rhoddion Mawr, sesiwn ar sut i ennill hyder y cyhoedd a llawer mwy.  Roedd yn ddiddorol cwrdd â chodwyr arian eraill hefyd a gwrando arnynt yn sôn am eu helusennau a’u profiadau personol nhw.

Yn ôl yn y swyddfa rydw i wedi bod yn brysur yn rhoi’r hyn yr ydw i wedi’u dysgu ar waith! Rydw i wedi dechrau gwneud cais am nawdd ar gyfer NEWYDD: 2020, project wythnos o hyd lle fydd ein myfyrwyr drama blwyddyn olaf yn cydweithio gyda chyfarwyddwyr a dramodwyr ifanc i gyflwyno pedair drama newydd yng Nghaerdydd a Theatr y Gate yn Llundain.

Rydw i hefyd yn paratoi ar gyfer ein cyngerdd ‘Cyfeillion Cyswllt’ wythnos nesaf a fydd yn dathlu cyfraniad ein haelodau Cyswllt at ddatblygiad myfyrwyr ein Conservatoire Ifanc. Bob dydd Sadwrn, mae’r myfyrwyr hyn, sy’n 8-18 oed, yn derbyn yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru lle cânt ddysgu mewn amgylchedd arbenigol, elwa o addysg gerddorol ddwys a gwireddu eu potensial llawn.

Gyda Nadolig yn agosáu mae pethau am brysuro hyd yn oed yn fwy yma yn y Coleg ac rydw i’n edrych ymlaen yn frwd at berfformiadau diwedd tymor ein myfyrwyr.

Wythnos 7: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Sara Creative Intern

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn brysur yn ymchwilio, drafftio ac anfon ceisiadau i wahanol Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Ers dechrau fy interniaeth rwyf wedi bod yn gweithio ar gyfanswm o wyth cais gwahanol; rwyf wedi synnu fy mod wedi gallu cyflawni a dysgu cymaint mewn amser mor fyr!

Wrth ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar wella a pherffeithio’r ceisiadau yma am arian, mae’n hawdd anghofio am yr holl waith y mae eich sefydliad yn ei wneud bob dydd. Dyma pam yr wyf yn hynod falch fy mod yn Rubicon yn cael y cyfle i fynd i weld amryw o sesiynau’r cwmni. Mae’n gyfle i mi gael gweld ffrwyth llafur Rubicon yn ogystal â gwneud i mi deimlo bod fy ngwaith codi arian o werth.

Gweithia Rubicon gydag oddeutu 2,000 o unigolion bob wythnos a hynny mewn ysgolion, canolfannau cymunedol a lleoliadau iechyd. Yn Llanrhymni cefais weld sesiwn ddawns 50+ ac yng Nghasnewydd bûm yn ymweld â sesiwn NuWave – grŵp sy’n hoffi canolbwyntio ar agweddau perfformio dawns. Yr wythnos nesaf byddaf yn mynd i weld sesiynau mewn ysgolion yng Nghaerdydd yn ogystal â gweld sesiynau oedolyn a phlentyn ym Mhenarth. Edrychaf ymlaen i ymweld â sesiynau mewn cartrefi preswyl a sesiwn adferiad strôc y mis nesaf hefyd. Mae cael gweld y sesiynau yma yn fy atgoffa o ystod eang gwaith Rubicon ac yn fy ysbrydoli i fod hyd yn oed yn fwy angerddol tuag at godi arian i’r sefydliad.

NuWave Session at Rubicon Dance

Mynychais gwrs Strategaeth Farchnata Ddigidol A+B a Spindogs yr wythnos ddiwethaf. Gan nad oes gen i fawr o brofiad yn y byd digidol, roedd hwn yn gwrs hynod fuddiol i weld sut mae mynd ati i adeiladu presenoldeb ar-lein. Bydd gweithio ar ein presenoldeb fel cwmni wrth ddilyn awgrymiadau Spindogs yn hollbwysig er mwyn hyrwyddo ein prosiect cyfalaf yn ogystal ag ehangu ein cynulleidfa ar-lein.

Wythnos 6: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Emma creative intern

Mae’r wythnosau diwethaf wedi hedfan heibio! Nid yw hi byth yn ddiflas ac mae’r interniaeth wedi rhagori ar unrhyw ddisgwyliadau! Rydw i wedi bod yma am dros fis, wedi gosod nodau ac uchelgeisiau am y dyfodol ac rydw i wir yn teimlo bod pethau’n dod at ei gilydd; mae pethau wedi clicio i’w lle.

Rydw i wedi cael y pleser o gwrdd ag un o’n harianwyr sydd wedi bod yn ein cefnogi ni ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn, ac rydw i wedi gwirfoddoli i fod yn dywyswr, a oedd yn gyfle gwych ac yn hwb mawr i gofio pam rydyn ni’n gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Gan fy mod i wedi bod yn gweithio yn bennaf gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, a gellir dadlau mai hwn yw’r swydd ble rydych chi’n treulio’r rhan fwyaf o’ch amser wrth eich desg, mae’r rhyngweithiadau hyn y tu allan i’r swyddfa wedi bod yn ysbrydoledig iawn.

Yn ogystal â gweinyddiaeth gyffredinol, ceisiadau a’u hail-ysgrifennu, rydw i wedi bod yn gweithio ar ailwampio templedi cais ein Platfform Dysgu Creadigol, er mwyn dangos cydberthyniad amlwg rhwng ein cynigion ac ar ein gwefan newydd. Mynychais Gwrs Strategaeth Ddigidol Celfyddydau & Busnes Cymru, mewn partneriaeth â Spindogs a oedd yn wir ddefnyddiol i ennill mewnwelediad i effaith gweledol estheteg a’r cyfathrebu di-eiriau sy’n digwydd trwy ddyluniad brand.

Rydyn ni wedi cynnal sawl digwyddiad corfforaethol o fewn y Ganolfan, ac mae wedi bod yn wych i’w gweld ar eu hanterth, cwrdd a chyfarch noddwyr posibl ac i gael blas ar y gwaith sy’n mynd ymlaen wrth drefnu digwyddiadau sy’n gysylltiedig â chodi arian. Y tu allan i’r Ganolfan rydw i wedi ceisio treulio mwy o amser gyda’r teulu codi arian estynedig, trwy fynychu digwyddiad ‘Raise and Wine’ Y Sefydliad Codi Arian (IoF), sydd yn ddigwyddiad gyda’r nos yn debyg i’w digwyddiad brecwast ‘Raise and Shine’ a oedd yn fewnweledol dros ben a byddaf yn cynghori unrhyw un o fy ffrindiau sy’n gweithio i godi arian i’w mynychu!

Wythnos 5: Megan Stokes, Theatr Clwyd

megan creative intern

Y mis hwn, mynychais fy Lansiad Tymor cyntaf. Mae hwn yn ddigwyddiad a gynhelir gan yr adran datblygu yn arbennig ar gyfer aelodau Theatr Clwyd lle datgelwn pa sioeau a gynhelir dros y misoedd nesaf. Roedd yn dda gael gweld faint o waith yw cynnal digwyddiad.

 Fel rhan o’r interniaeth, cawn ein gwahodd i bob un o gyrsiau hyfforddi C&B Cymru. Mynychais ddau seminar ar aelodaeth a rhoddion gan unigolion. Roedd y seminarau yn ddefnyddiol iawn gan fy mod i wedi bod yn ymchwilio syniadau er mwyn ailwampio cynllun aelodaeth cyfredol Theatr Clwyd.

Mae wedi bod yn fis prysur gyda lot o wahanol dasgau. Gweithiais ar hawliad Cymorth Rhodd ac roedd rhaid imi lyfnhau unrhyw broblemau a oedd y system wedi’u hamlygu.

Rydw i hefyd wedi dechrau gweithio ar gynnig o syniadau i farchnata’r cynlluniau datblygu a rhoi i’r cyhoedd o gwmpas y theatr.

Rydyn ni hefyd yng nghanol cynllunio Noson i Westeion y Panto lle rydyn ni’n ceisio creu gweithgareddau difyr i westeion a fydd yn annog rhoddion i Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd.

Roeddwn i’n gyfrifol am ysgrifennu’r cylchlythyr i staff cyntaf lle rydyn ni’n dathlu llwyddiannau pawb ac yn rhannu gwybodaeth.

Ges i fy nghyfarfod cyntaf gyda fy mentor busnes, lle siaradon ni am fy nodau proffesiynol a phersonol am y 10 mis nesaf.

megan graduation

Ar ddydd Gwener, cymerais ddiwrnod o wyliau i wneud rhywbeth cyffrous iawn – graddio! Mynychais fy seremoni graddio ar ôl fy ngradd mewn darlunio, ac roeddwn i’n falch iawn.

Wythnos 4: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gwenan Creative Intern

Mae’n gyfnod cyffrous i weithio yn y Coleg ar hyn o bryd ac ar ôl cael blas ar sawl project dros y mis diwethaf mae’n anodd gwybod lle i ddechrau!

Y peth cyntaf i’m taro ar ôl dechrau yma oedd bod gwaith yr adran datblygu yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau Cymru. Rydw i wedi bod yn ymchwilio i ffyrdd o gryfhau ein cysylltiadau gydag America er enghraifft ac wedi bod yn llunio rhaglen ar gyfer sioe a fydd yn arddangos talent ein myfyrwyr yn Llundain.

Mae trefnu achlysuron arbennig fel hyn yn rhan hollbwysig o ennill cefnogaeth a chodi arian. Rydw i wedi llunio a chyfieithu gwahoddiadau i ddigwyddiadau ar gyfer ein haelodau Cyswllt ffyddlon, yn ogystal â chydweithio ar brojectau i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r Coleg megis ein cyfres o gyngherddau addas i bobl â dementia.

Rydw i hefyd wedi helpu’r adran gyda threfnu achlysur arbennig sy’n digwydd mewn ychydig fisoedd. Nid oes modd i mi fanylu gan fod y wybodaeth mor sensitif ond caiff popeth ei ddatgelu erbyn Nadolig, dwi’n addo!

Mae hyn oll wedi golygu fy mod yn brysur drwy’r amser. Yn wir, does dim eiliad o ddiflastod ac wrth i bytiau o gerddoriaeth dreiddio drwy’r swyddfa o’r ystafelloedd ymarfer, teimlaf yn fwy angerddol fyth dros godi arian dros y Coleg a’i fyfyrwyr ac edrychaf ymlaen at yr hyn sydd i ddod.

Wythnos 3: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Sara Creative Intern

Dyma fi ar ddiwedd fy nhrydedd wythnos yn Rubicon Dance; rwyf wir wedi mwynhau’r wythnosau diwethaf yma! Mae gweithio mewn awyrgylch brysur yn heriol ond yn llawer o hwyl. Fy mhrif dasg dros y misoedd nesaf fydd codi arian ar gyfer prosiect adeiladu cyfalaf yn hen lyfrgell y Rhath.

Yn ystod fy wythnos gyntaf roedd Rubicon yn cynnal digwyddiad yn y Senedd i hyrwyddo’r cwmni a’r prosiect cyfalaf yma. Roedd hwn hefyd yn gyfle i ddod i adnabod pobl  o fewn y maes codi arian a cefais wahoddiad i ymuno â Fforwm Datblygu Caerdydd - rwy’n edrych ymlaen i fynd i’r cyfarfod mis nesaf.

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar strategaeth codi arian newydd i Rubicon, gan ganolbwyntio ar hyn o bryd ar godi arian yn y gymuned. Mae’r gymuned yn elfen annatod o waith Rubicon ac felly i sicrhau fod y gymuned yn ymwybodol o’r cynllun codi arian, rwyf wedi ail-wneud hysbysfwrdd yn Rubicon gydag awgrymiadau o sut y gall y gymuned ymuno yn y bwrlwm codi arian.

Sara Noticeboard

Hefyd cwblhais fy nghais gyntaf am gyllid a cefais wybod fod y cais hwnnw wedi cyrraedd cam nesaf y broses gystadlu! Y cam nesaf fydd ceisio cael y cyhoedd i bledleisio dros Rubicon; mae’n bosib pledleisio o 23 Hydref tan 20 Tachwedd. 

Yr wythnos hon rwyf wedi bod yn meddwl am ffyrdd i sicrhau’r pledleisiau hyn yn ogystal â chael cyfarfod buddiol gyda fy mentor busnes - Lynne Sheehy. Edrychaf ymlaen i gael cyngor defnyddiol gan unigolyn o’r fath dros y misoedd nesaf!

Wythnos 2: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Emma creative intern

Mae ail wythnos y rhaglen interniaeth wedi dechrau o ddifrif yn CMC (Canolfan Mileniwm Cymru)! Ble i ddechrau?

Mae wedi bod yn bythefnos cyntaf gwych; rydw i wedi bod yn gweithio fel rhan o’r tîm datblygu i helpu codi arian ar gyfer gwaith elusennol eang y Ganolfan. Mae’r tîm wedi’i rannu yn isadrannau llai: Corfforaethol, Rhoddion gan Unigolion, ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Byddaf yn cefnogi bob un am dri mis i gael blas o bob un, ond rydw i wedi bod yn gweithio yn bennaf o fewn Ymddiriedolaethau a Sefydliadau gyda fy rheolwr llinell Mike.

Mae’r tîm yn fendigedig – ac yn cydymdeimlo â fy niffyg gwybodaeth am bob peth sy’n ymwneud â chodi arian. Mae’r Ganolfan, sy’n Ganolfan Celfyddydau Cenedlaethol Cymru yn ferw o brysurdeb yn barhaol. O fewn y pythefnos cyntaf, mae arddangosfa Nelson Mandela ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon wedi’i hagor yn swyddogol – cyfle gwych i gwrdd â rhai o’r noddwyr ac aelodau ac i weld sut all y Ganolfan gael ei defnyddio. Hefyd mae Wythnos Iechyd a Lles wedi bod sydd wedi cynnwys massage, MOTs i’r cyrff a theithiau cerdded, a fy hoff un o draddodiadau’r tîm – mynd i Gregg’s bore Gwener!

Mandela Exhibition at WMC

Mae wedi bod lot o hwyl – ac rydw i wedi dechrau ar y gwaith ymchwil i’r gwahanol ymddiriedolaethau a all gefnogi CMC a dechrau deall yr amcanion a’r nifer o raglenni allgymorth sydd yn barod yn digwydd! Rydw i wrth fy modd gan fy mod i wedi dechrau fy nghynnig fy hun (gyda help!) am eu Rhaglen Dysgu Creadigol; ‘Tu Hwnt i’r Platfform’. Rhagor cyn hir!

Wythnos 1: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Megan Stokes

Roedd yr interniaeth hon o ddiddordeb imi oherwydd roeddwn i eisiau cymryd fy angerdd tuag at y celfyddydau ac ysbrydoli’r cyhoedd i’w gwerthfawrogi cymaint ag ydw i. Roedd gyrfa mewn codi arian yn ymddangos fel lle perffaith i wneud hynny.

Cyn i’r interniaeth ddechrau, doedd gen i fawr o brofiad o godi arian. Mae’r wythnos gyntaf ar ben ac  yn barod rydw i’n teimlo fel fy mod i’n gwybod cymaint mwy.

Roeddwn i wrth fy modd i gael lleoliad gyda Theatr Clwyd gan fy mod i wedi bod yma gymaint o weithiau yn y gorffennol.

Rydw i’n gweithio mewn adran fach gyda Daniel, Claire ac Amy sy’n galonogol iawn ac wedi fy nghroesawu i’w tîm. Ar y diwrnod cyntaf, roedd sesiwn “cwrdd a chyfarch” gyda chast Thick as Thieves lle gefais rownd o gymeradwyaeth a oedd yn gyflwyniad theatrig cymwys iawn ar fy niwrnod cyntaf!

Y prif bethau dysgais yn fy wythnos gyntaf oedd sut i ddatblygu cysylltiadau gyda chwsmeriaid a dysgu amdanynt fel unigolion. Hefyd dysgais sut i ymchwilio i gwmnïau i weld os allant fod yn rhoddwyr neu noddwyr.

Roedd uchafbwyntiau’r wythnos yn cynnwys gweld perfformiad o Lord of the Flies ar ôl gwaith a mynychu digwyddiad ymarfer Thick as Thieves. Roedd hyn yn ddigwyddiad ar gyfer aelodau Theatr Clwyd i weld actorion a chyfarwyddwyr yn ymarfer er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach o’r theatr.

Lord of the Flies, Theatr Clwyd