Blog 2018/19

Week 40: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Cynhaliwyd dwy noson i westeion ardderchog am berfformiadau Roundabout mewn cydweithrediad â Paines Plough ym mis Gorffennaf. Cynhelir y cynyrchiadau mewn theatr dros dro sy’n teimlo fel eich bod chi mewn pabell syrcas hud a chartrefol. Mae’r un tri actor ym mhob sioe, ond mae’r straeon yn wahanol iawn. Roedd yn gyfle gwych i gyflwyno gwesteion i theatr a oedd yn hollol unigryw ac yn wahanol i unrhyw beth a oeddent erioed wedi’i weld o’r blaen.

Y mis hwn, es i Gaerdydd i fynychu Seremoni Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru gyda fy nghyd-interniaid. Treulion ni’r diwrnod yn gosod byrddau, paratoi’r pecynnau anrhegion a pharatoi popeth arall yn barod i’r noswaith. Croesawon ni westeion wrth iddynt gyrraedd ar y carped pinc a dechreuodd noswaith y Gwobrau! Efallai gweloch chi fi gan fy mod i yng nghanol y llwyfan yn cyflwyno’r gwobrau i’r enwogion a’r enillwyr – diolch byth nid oedd camgymeriad fel yn yr Oscars!

Trwy fy interniaeth, rydw i wedi defnyddio fy ngradd mewn Darlunio gyda’r tasgau creadigol sy’n rhan o weithio mewn theatr, felly neidiais at y cyfle i gael stondin yn ffair grefft y theatr yn gwerthu lot o fy ngwaith darlunio.

Rydw i’n edrych ymlaen at Ŵyl Gelfyddydau i’r Teulu sy’n dechrau’r wythnos hon a hefyd at weld canlyniad cefnogaeth gan MoneySuperMarket yn gynharach yn y flwyddyn.

Gan fod hwn yn blog olaf fy interniaeth, hoffwn ddweud diolch enfawr i Theatr Clwyd ac i Celfyddydau & Busnes Cymru am y cyfle a phrofiad unigryw rydw i wedi cael sydd wedi rhoi hwb i fyn ngyrfa yn y celfyddydau. Hoffwn ddiolch i fy mentor busnes, cyd-interniaid a chyd-weithwyr am eu cefnogaeth dros y 10 mis diwethaf. Rydw i’n falch iawn fod Theatr Clwyd wedi ymestyn fy nghytundeb felly mae fy amser fel intern yn parhau am ychydig!

Wythnos 39: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae graddio wedi mynd a dod a dwi methu credu bod diwedd y flwyddyn academaidd wedi cyrraedd yn barod. Roedd stiwardio'r digwyddiad yn fy ngwisg graddio fy hun (dwi heb anghofio amdanoch chi, Prifysgol Bangor!), gweld y myfyrwyr yn dathlu gyda'u teuluoedd a'u ffrindiau, a chroesawu Cymrodyr newydd i'r Coleg ar ddiwrnod mor braf a heulog yn brofiad hyfryd -  pob lwc i holl raddedigion CBCDC!

Staff yn troi’n stiwardiaid ar gyfer graddio

Yr wythnos hon, cynhaliodd Arts & Business Cymru eu gwobrau blynyddol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i annog, cydnabod a dathlu'r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd y sector preifat a sefydliadau celfyddydol yn gweithio mewn partneriaeth. Gweithiais yn ystod y digwyddiad gyda chyd-interniaid Meg, Emma, a Sara, gan helpu symud offer, trefnu llwyfan Donald Gordon (lle byddai'r gwobrau'n cael eu cynnal!) a chynorthwyo gyda rhediad y seremoni. Roedd y noson yn cynnwys pryd tri chwrs, adloniant gan Only Men Aloud a'r syrcas anhygoel Upside Down, arwerthiant tawel ar gyfer peintiad Kevin Sinnot, a digonedd o glitz a glitter!

Yn ystod y gwobrau ei hun, roedd yn bleser gennyf roi tystysgrifau i'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn ogystal â gwobrau raffl i'r enillwyr lwcus, a helpodd, ochr yn ochr â'r cynigydd ocsiwn buddugol, inni godi dros £ 10,000 ar y noson. Roedd gweld cynifer o godwyr arian a busnesau mewn un ystafell, a chlywed am sut maen nhw i gyd wedi cyfrannu at gymunedau Cymru yn eu ffordd unigryw eu hunain yn ysbrydoledig. Ar ôl sicrhau nawdd corfforaethol fy hun gyda'r asiant tai Hern & Crabtree, edrychaf ymlaen at weld yr hyn y byddwn yn ei gyflawni gyda'n gilydd dros y flwyddyn i ddod wrth i ni fynd â gweithdai cerddorol i ysgolion o amgylch De Cymru.

Wythnos 38: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Ar Ddydd Mawrth 18 Mehefin, cynhaliodd Y Ganolfan ein digwyddiad i aelodau mwyaf y flwyddyn ar gyfer Romeo and Juliet Matthew Bourne. Arweiniwyd y digwyddiad gan fy nghyd-weithiwr Bethany. Dechreuodd cyn y digwyddiad a pharhaodd ar ôl y sioe yn cynnwys sesiwn cwestiwn ac ateb preifat gyda Syr Matthew Bourne a diodydd gyda’r cast. Roedd yn ffordd ardderchog i ail-gysylltu perthnasau cynnes gyda’n haelodau a’n cefnogwyr. Roedd pobl yn canmol y noson a’r digwyddiad ar ôl y sioe. Roedd yn hyfryd gweld ein haelodau llawn cynnwrf am y cyfle hwn i ymgysylltu â chwmni New Adventures. Roedd y cast, criw a Syr Matthew Bourne yn hynod o ddawnus, ffraeth a gostyngedig iawn. Roedden nhw’n glod i’w hunain ac rydw i bendant yn edrych ymlaen at y cyfle i weithio gyda New Adventures yn y dyfodol.

Cynhaliwyd Fforwm Datblygu’r Haf gan Y Ganolfan ar 3 Gorffennaf yn ein stiwdio Radio Platfform. Rydw i wastad yn edrych ymlaen at y sesiynau hyn i gwrdd ag Interniaid Celfyddydau & Busnes Cymru a swyddogion codi arian eraill yn y sector. Mae’n rhwydwaith cymorth ardderchog sy’n dod ynghyd i drafod heriau a ffyrdd gorau o fynd i’r afael â phroblemau. Roedd y sesiwn yn cynnwys Marie Wood yn siarad am ymgysylltu ag Ymddiriedolwyr ac ennill adfocadau codi arian.

Mewn newyddion arall y mis hwn, rydw i wedi bod yn paratoi ar gyfer cyfweliad ar gyfer swydd fewnol a oedd wedi’i drefnu am ddiwedd mis Mehefin. Rydw i’n ffeindio cyfweliadau – yn enwedig rhai mewnol – yn anodd o ran hyder, ond rydw i’n falch iawn o fod wedi cael y profiad hwn. Ar ôl meddwl, roedd y cyfweliad hwn yn arwydd gwych o ddilyniant. Rydw i’n falch iawn o fod wedi dod mor bell ac wedi tyfu’n bersonol ac yn broffesiynol – ac yn falch iawn i ddweud fy mod i wedi bod yn llwyddiannus yn y cyfle hwn a byddaf yn aros fel Swyddog Rhoddion gan Unigolion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru!

Wythnos 37: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Mae’r amser wedi hedfan unwaith eto a gyda dim ond mis o fy interniaeth ar ôl, rydw i wedi dechrau edrych yn ôl ar y profiad rydw i wedi ennill yn Theatr Clwyd dros y naw mis diwethaf. Rydw i wedi cael gymaint o gefnogaeth gan Celfyddydau & Busnes Cymru, Theatr Clwyd a fy mentor busnes. Mae fy mentor busnes wedi fy helpu i gyda fy natblygiad personol a phroffesiynol ac rydw i’n ddiolchgar am yr holl gefnogaeth, cyngor ac amser y mae wedi rhoi imi – dydw i ddim am iddo orffen!

Y mis hwn rydw i wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer prosiectau yn y dyfodol yn yr adran datblygu. Rydw i wedi bod yn ymchwilio ymddiriedolaethau a sefydliadau newydd ar gyfer ceisiadau am brosiectau cymunedol yn y dyfodol. Rydw i hefyd wedi bod yn cydgasglu cynnig am aelodaeth pobl ifanc, rydw i’n gobeithio a fydd yn gallu ehangu cynllun aelodaeth cyfredol Theatr Clwyd. Rydw i hefyd wedi bod yn gweithio ar ffordd o ddilyn rhoddion sy’n ein helpu ni i weld ein targedau wythnosol ar gyfer rhoddion y swyddfa docynnau.

Cefais i a fy nghyd-weithiwr Claire wahoddiad i weld ein hopera cyntaf gan un o gefnogwyr ffyddlon y Theatr. Aethon ni i weld cynhyrchiad diweddaraf Opera Cenedlaethol Cymru, Don Pasquale. Wedi’i leoli yng Nghaerdydd yn fan doner cebab ac o’i chwmpas, mae’n dweud stori draddodiadol Don Pasquale gyda thro modern. Llenwodd y cymeriadau hynod fywiog y theatr â chwerthin wrth iddynt berfformio gyda’u lleisiau operatig pwerus. Rydw i’n hynod o ddiolchgar fy mod i wedi cael y cyfle i ddarganfod theatr a phrofiadau newydd.

Rydw i’n edrych ymlaen at Wobrau Celfyddydau & Busnes Cymru, sydd o fewn llai na phythefnos – pob lwc i bawb sydd ar y rhestr fer!

Wythnos 36: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Roedd y 4ydd o Fehefin yn ddyddiad pwysig iawn yng nghalendr y Coleg - noswaith Cinio ein Llywydd! Roedd y noson, yng nghwmni ein Llywydd yr Arglwydd Rowe-Beddoe, yn gyfle i'r Coleg groesawu rhai o’i gysylltiadau mwyaf gwerthfawr drwy'r drws - o hapddalwyr, Ymddiriedolwyr, corfforaethau, dyngarwyr a chyrff gwleidyddol - i ddiolch iddynt am eu cefnogaeth a'u diddanu gyda pherfformiad arbennig gan fyfyrwyr gwobrwyedig a phryd o fwyd tri chwrs. Gan fod yna gyhoeddiad pwysig iawn i'w wneud eleni, roedd yn hanfodol bod y noson yn berffaith.

Cefais fy ngwneud yn rheolwr digwyddiad ac felly roeddwn yn gyfrifol am ofalu am amserlen y noson, briffio’r perfformwyr a gofalu amdanynt, ciwio'r tîm technegol o ran y defnydd o feicroffon, a chyfathrebu gyda'r tîm arlwyo i’w diweddaru ar amseru fel bod pob cwrs yn cael ei weini'n brydlon. Yna fe wnaeth yr Arglwydd Rowe-Beddoe ei gyhoeddiad; bydd yn ymddiswyddo o'i rôl bresennol er mwyn i Lywydd newydd gymryd ei le, EUB Tywysog Cymru!

Ein noddwr am 20 mlynedd, rydym wrth ein boddau i fod yn un o nifer fach iawn o elusennau i gael EUB Tywysog Charles yn Llywydd, ond mae hefyd yn ddiwedd cyfnod i ni. Mae'r Arglwydd Rowe-Beddoe wedi cael dylanwad enfawr ar y Coleg ac wedi chwarae rhan bwysig yn ei ddatblygiad dros y 15 mlynedd diwethaf. Rydym mor ddiolchgar am yr holl waith y mae wedi'i wneud ac rydym yn falch iawn y bydd yn parhau i weithio gyda ni yn ei rôl newydd fel Cadeirydd Llawryfog.

Mae gen innau newyddion da i'w rhannu hefyd. Ar ôl wyth mis o weithio yma fel intern, mae CBCDC wedi cynnig rôl ddwy flynedd lawn amser i mi fel Swyddog Datblygu! Ar ôl mynychu cyflwyniad ein Pennaeth ar ei strategaeth 5 mlynedd newydd, a chael blas ar yr hyn sydd ar y gweill ar gyfer y Coleg, dydw i methu ag aros i fod yn rhan o’r hyn sydd ar ddod. Byddaf yn dechrau'n swyddogol ym mis Awst ac rydw i wrth fy modd fy mod am aros yma i barhau i godi arian ar gyfer y sefydliad anhygoel hwn.

Wythnos 35: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Cynhaliwyd abseil cyntaf Canolfan Mileniwm Cymru ar Ddydd Sadwrn 8 Mehefin! Pa ffordd well i ddathlu ein 15fed pen-blwydd na gyda 100 o bobl yn abseilio 34m lawr blaen ein hadeilad eiconig i godi £15,000 tuag at ein gwaith allgymorth, i greu mynediad a phrofiadau trawsffurfiol cadarnhaol i gymunedau ledled Caerdydd a de Cymru.

Cefais i a nifer fawr o fy nghyd-weithwyr gefnogaeth gan y Ganolfan, teulu a ffrindiau i gwblhau’r abseil. Yn bendant roedd yn un o brofiadau mwyaf cyffrous, dychrynllyd a gwerthfawr fy mywyd ac rydw i mor falch fy mod i wedi gallu fod yn rhan ohono. Mae cerdded i’r swyddfa bob bore’r wythnos hon wedi bod yn swrrealaidd; ond, rydw i’n falch iawn i gael fy nhraed yn gadarn o dan fy nesg.

Ein nod oedd codi £15,000, gyda’r posibilrwydd o’i ymestyn i £20,000. Diolch i haelioni pawb a gyfrannodd, a chymhelliad ac egni’r swyddogion codi arian, rydw i’n falch iawn i ddweud ein bod ni wedi chwalu’r ddau darged ac wedi codi £26,190.97 anhygoel.

Mae’n ddiogel dweud roedd y digwyddiad yn llwyddiant enfawr a bod pawb wedi mwynhau!

Mae’r wythnos hon wedi bod yn brysur yn paratoi am ddigwyddiad mwyaf y flwyddyn – digwyddiad i bob cefnogwr ar gyfer Romeo and Juliet ar Ddydd Mawrth 18 Mehefin, yn cynnwys sesiwn cwestiwn ac ateb preifat gyda Syr Matthew Bourne a diodydd ar ôl y sioe gyda chast a chriw New Adventures!

Wythnos 34: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Cyrhaeddodd Theatr Clwyd darged ein hapêl codi arian cyntaf erioed yn ddiweddar, i helpu adfer  pont baent y Theatr! Ers hynny rydw i wedi bod yn anfon lot o lythyrau o ddiolch i bawb a gyfrannodd.

Es i weld ‘Junior Junstice’ sy’n brosiect ymgysylltu creadigol sydd ar daith o gwmpas 20 o ysgolion cynradd yng Ngogledd Cymru. Nod y prosiect yw addysgu plant dosbarth 5 a 6 am y system cyfiawnder troseddol mewn ffordd greadigol a rhyngweithiol. Yn ystod y sesiwn dwy awr, rydyn ni’n dilyn stori wir am fachgen 11 oed sy’n cael ei arestio am losgi bwriadol. Mae’r plant yn cael eu hannog i chwarae rolau gwahanol yn cynnwys cymryd rhan yn y rheithgor i benderfynu a yw’n euog neu’n ddieuog, yn dibynnu ar y dystiolaeth maen nhw wedi’i chydgasglu. Datblygwyd ‘Junior Justice’ mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT) a noddir gan Sefydliad ScottishPower ac mae wedi’i osod ar restr fer Gwobrau C&B Cymru eleni.

Roedd Theatr Clwyd ar gau i’r cyhoedd am ddiwrnod hyfforddi staff yr wythnos hon. Roedd y diwrnod yn cynnwys amrywiaeth o weithdai i helpu aelodau staff dysgu am rolau pawb yn y Theatr. Treuliais amser gyda’r tîm gwisgoedd i ddysgu sut ydynt am gynllunio patrymau i wneud gwisgoedd ar gyfer Mold Riots. Wedyn treuliais y prynhawn yn y ffrâm baent yn dysgu sut mae’r artistiaid golygfeydd yn creu cefndir awyr gymylog realistig. Cefais y cyfle i fynd lan ar y ffrâm baent hyd yn oed ac roeddwn i’n falch i wybod bod y darn o gyfarpar hanfodol hwn nawr  gael ei achub diolch i roddion hael gan aelodau cynulleidfa’r Theatr.

Wythnos 33: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gyda CBCDC yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed eleni, ychydig wythnosau yn ôl fe wnaethom gynnal digwyddiad arbennig i ganolbwyntio ar y cyfraniad sylweddol y mae dyngarwch wedi'i wneud i ddatblygiad conservatoire cenedlaethol Cymru. Fe wnaethom wahodd y rheiny sydd eisoes yn dal y Coleg yn agos at eu calonnau i glywed mwy am ddatblygiad y sefydliad ers ei fan cychwyn yng Nghastell Caerdydd, ac am ba mor drawsnewidiol y byddai rhoddion mawr, gan gynnwys cymynroddion, ar gyfer dyfodol y sefydliad poblogaidd hwn a'i fyfyrwyr, yn ogystal â'r gymuned gyfagos, Cymru gyfan, a’r byd celfyddydol yn gyffredinol.

Yn ystod y digwyddiad cawsom berfformiadau gan un o delynegwyr ein Conservatoire Iau a chanwr blwyddyn olaf o'n cwrs Bmus; y ddau ohonynt wedi elwa o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau gan ein cefnogwyr hael. Cafwyd cyflwyniad gan gynrychiolydd o gwmni cyfreithiol Hugh James a siaradodd am bwysigrwydd gadael cymynroddion, ac a wnaeth hynny yn yr unig ffordd sy’n addas ar gyfer sefydliad celfyddydol fel ni - trwy ddefnyddio cymeriadau o King Lear Shakespeare! Gorffennodd y noson gyda gwydraid o win a chyfle i bori arddangosfa o ddeunyddiau o'n harchif, gan edrych yn ôl ar daith y Coleg dros y 70 mlynedd ddiwethaf.

Yn aml, mae codi arian yn ymwneud â nodau tymor byr - y digwyddiadau VIP cyffrous, grantiau mawr ar gyfer prosiectau sydd i ddod, a chytundebau nawdd newydd sgleiniog - ond weithiau, araf deg y llosgai’r fflam, ac er efallai na fyddwn yn gweld budd y digwyddiad hwn am flynyddoedd lawer, mae'n rhan bwysig o helpu'r Coleg i sicrhau strategaeth gynaliadwy tymor hir ac ysbrydoli ein cefnogwyr i fod yn rhan o daith y Coleg a'i fyfyrwyr a sicrhau eu bod yn ffynnu am genedlaethau i ddod.

Wythnos 32: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Roedd Gwobrau Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn ddigwyddiad anhygoel, wedi’i gynnal mewn lleoliad bendigedig, Neuadd y Ddinas. Gyda thros 250 o westeion, roedd yn gyfle gwych i ddod i adnabod tîm un o’n gefnogwyr Corfforaethol, Sony, ac i rwydweithio gyda’r gwahanol sefydliadau a oedd yna. Trwy fynychu’r digwyddiad, cwrddon ni â Rheolwr Partneriaethau Undeb Rygbi Cymru a oedd yn ein galluogi ni i feincnodi pecynnau a syniadau cyfleoedd nawdd yn erbyn sefydliadau eraill yng Nghaerdydd.

Gyda diwedd yr interniaeth o fewn golwg, rydw i wedi penderfynu gwthio fy amser a’r profiad i’r eithaf, ac wedi ymuno â CLWB – ein pwyllgor cynllunio cymdeithasol. Rydw i hefyd wedi dechrau gwersi Cymraeg, ar ôl cwblhau fy nghwrs ar-lein, ac ennill digon o hyder i fynychu CLONC (gwersi Cymraeg bob bore Wener, i siaradwyr Cymraeg o bob lefel). Mae CLWB wedi ychwanegu at fy llwyth gwaith, ond rydw i’n llawn cyffro am yr her a’r profiad y bydd rheoli’r digwyddiadau o’r raddfa hyn (250 o bobl) yn cyflwyno, fel yr Abseiliad a’r Parti Nadolig.

Am weddill fy interniaeth, rydw i’n gweithio ar draws y ffrydiau incwm Ymddiriedolaethau a Sefydliadau a hefyd Rhoddion gan Unigolion. Mae wedi bod yn wych mynd yn ôl at agwedd ymchwil Ymddiriedolaethau, sy’n ategu agwedd goruchwyliaeth Rhoddion gan Unigolion.

Rydyn ni’n falch iawn bod ein Rheolwraig Datblygu Corfforaethol, a’n beicwraig anhygoel, Asha, wedi cwblhau ei chenhadaeth o 900 milltir trwy 9 gwlad, mewn 12 diwrnod! Er gwaethaf stormydd eira, tywydd rhewllyd a thywydd diflas yn gyffredinol, gyrrodd drwodd i’r diwedd a thorrodd ei gôl codi arian i’r Ganolfan – Da iawn Asha!

Wythnos 31: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Y mis hwn, gwelais Home, I’m Darling am y tro cyntaf wrth iddo ddod adref i Theatr Clwyd ar ôl bod yn y West End yn gynharach eleni. A ches i ddim fy siomi! Darparon ni daith o’r set i ddau o’n gefnogwyr mwyaf ffyddlon. Roedden nhw’n mwynhau cael profiad y tu cefn i’r llwyfan a gallu cerdded o gwmpas y set drawiadol.

Hefyd cefais y cyfle i weld Wave me Goodbye, addasiad o’r llyfr i blant gan Jacqueline Wilson. Roedd yn anhygoel gweld sut allai’r llwyfan bach gael ei thrawsnewid yn amrywiaeth o olygfeydd gwahanol, a oedd yn teimlo fel eich bod chi mewn dychymyg mawr plentyn.

Derbyniais y newyddion da fod y cais cyntaf a gynigais wedi bod yn llwyddiannus! Yn hael iawn, mae Moneysupermarket wedi cefnogi ychwanegiad cyffroes at Ŵyl Gelfyddydau i’r Teulu eleni; gweithdai Sgiliau’r Syrcas am ddim. Daeth dros 5,000 o bobl i’n Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu’r llynedd i fwynhau profiad o ansawdd uchel a chost isel o’r celfyddydau i’r teulu i gyd. Mi fydd y gweithdy Sgiliau’r Syrcas yn arddangos celfyddyd newydd i’n cymuned leol.

Heddiw, lansiwyd ein hapêl godi arian gyntaf erioed; i achub y bont baent. Dim ond un o nifer fach sydd ar ôl yn y DU, mae’r bont baent yn nodwedd wreiddiol o’r amser cafodd y theatr ei hadeiladu ym 1976. Mae’r bont yn hanfodol ac yn galluogi ein tîm golygfeydd i baentio’r canfasau mawr sy’n addurno ein llwyfannau yn Theatr Clwyd ond mae angen ei hatgyweirio ar frys. Os hoffech fwy o wybodaeth am sut allwch helpu achub y bont baent rhag cael ei thynnu o wasanaeth, cliciwch yma

 

Wythnos 30: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Wythnos ddiwethaf fe es i i Gynhadledd IOF De-orllewin ym Mryste. Dwi’n meddwl bod gadael y swyddfa yn ffordd wych o ddysgu gan fod y pellter corfforol yn galluogi i mi edrych ar y gwaith yr ydym yn ei wneud yn y Coleg gyda llygaid newydd a helpu i mi feddwl am ffyrdd i deilwra’r hyn rydw i wedi ei ddysgu fel ei fod yn addas i’n hanghenion ni. Roedd y sesiwn lawn ar Gymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn hynod o ddiddorol. Fel codwyr arian, rydym yn aml dan lawer o bwysau i godi arian, ac mae bod yn gyfrifol am p’un a yw project yn digwydd ai peidio yn pwyso’n drwm ar ein hysgwyddau. Roedd y tips hunanofal yn ddefnyddiol iawn ac fe fyddaf yn eu rhannu nhw gyda gweddill y tîm.

Er bod ein gwaith codi arian yn cylchdroi o gwmpas y celfyddydau yn y Coleg, mae lles ein myfyrwyr yn flaenoriaeth hefyd. Mae unrhyw un a astudiodd mewn prifysgol yn gwybod ei fod yn gyfnod anodd, ac mae astudio mewn conservatoire yn aml yn ychwanegu straen ychwanegol. Mae myfyrwyr mewn awyrgylch cystadleuol lle mae eu perfformiadau’n cael eu hasesu a’u dadansoddi’n gyson ac mae lefel uchel o berffeithrwydd yn golygu eu bod yn rhoi pwysau mawr ar eu hunain. Rydw i yn y broses o ymchwilio i ffeindio ffordd i ariannu mwy o fentora iechyd meddwl a chynghori yn y Coleg er mwyn darparu’r gefnogaeth sydd angen ar ein myfyrwyr i ffynnu fel oedolion ifanc ac artistiaid.

Ar nodyn arall, yn Gorffennaf, bydd ein myfyrwyr opera yn perfformio The Gondoliers gan Gilbert a Sullivan yn Theatr y Sherman. Fel rhagarweiniad i hynny, gwahoddwyd Ffrindiau Caerdydd WNO ac aelodau Cyswllt y Coleg i gyflwyniad gan fariton adnabyddus, Donald Maxwell. Cawsant glywed hanes yr opera a’i chreawdwyr yn ogystal â deuawd rhwng un o’n myfyrwyr a Donald ei hun! Pan fyddwn yn gweld y cynhyrchiad y Coleg o The Gondoliers, fe fyddwn yn sicr yn ei gwylio gyda dealltwriaeth newydd!

Wythnos 29: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae Ebrill wedi bod yn fis prysur ond cyffrous arall, sydd wedi hedfan unwaith eto!

Yn anffodus, mae aelod olaf y Tîm Datblygu, Mike, wedi symud i borfeydd newydd. Mae wedi derbyn cyfle anhygoel o fewn Tîm Datblygu Techniquest, yn gweithio o fewn ffrydiau codi arian o Unigolion ac o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau – rydyn ni am ddymuno’r gorau iddo!

Ar nodyn hapusach, penodwyd Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau newydd! Mae gan Esyllt gymaint o wybodaeth, profiad a brwdfrydedd. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda hi ac i ddysgu oddi wrthi.

Ar ôl sgwrs ar y ffôn gydag un o Ymddiriedolwyr y Gibbs Trust, yn dilyn cais diweddar, roeddwn i’n falch iawn i dderbyn grant bach o £2k oddi wrthynt tuag at ein rhaglen Platfform Perfformio!

 

Mynychais i a fy nghydweithiwr Lucy ddathliadau 20fed pen-blwydd Gwesty St David i ‘Ddathlu fel petai’n 1999’, yn cynnwys ‘ffefrynnau cerddorol o’r 90au’, dychweliad yr ‘Appletini’ a theyrnged ddifyr i Michael Bublé. 

Roedd yn brofiad gwych i weld sut mae digwyddiadau Corfforaethol yn wahanol a sut mae gwesteion yn teimlo, ac yn ennill syniadau newydd ar gyfer digwyddiadau CMC am y dyfodol. Roedden ni’n eistedd ar fwrdd hyfryd gyda phobl o DS Smith ac un o’n partneriaid corfforaethol, Sony, a oedd yn arwain at wahoddiad hael a charedig i Wobrau 2019 Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd y penwythnos hwn gyda Sony! Felly mae wedi bod yn fis prysur o rwydweithio!

Wythnos 28: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Roeddwn i’n drist i ddweud hwyl fawr i un o fy nghydweithwyr o’r Tîm Datblygu yn y Theatr y mis hwn. Rydyn ni wedi gweithio gyda’n gilydd ar amrywiaeth o brosiectau dros y chwe mis diwethaf ac mae hi wedi chwarae rhan fawr yn fy interniaeth. Ond rydw i’n edrych ymlaen at heriau newydd ac i ymgymryd â mwy o gyfrifoldebau!

Felly, arweiniais ar drefnu’r digwyddiad i aelodau nesaf y mis hwn, Lansiad Tymor yr Hydref! Dros yr wythnosau diwethaf rydw i wedi bod yn brysur yn cyd-drefnu siaradwyr gwadd, perfformiadau ac yn sicrhau byddai’n noson llawn cyhoeddiadau a newyddion cyffroes. Cynhaliwyd y digwyddiad yr wythnos diwethaf a derbyniwyd adborth mor gadarnhaol gan bob un o’r aelodau a ddaeth.

Yn ystod hanner cyntaf y digwyddiad, rhyngweithiodd Liam Evans-Ford (Cyfarwyddwr Cydweithredol) a Tamara Harvey (Cyfarwyddwr Artistig) gyda gwesteion am newyddion diweddar Theatr Clwyd, yn cynnwys Home I’m Darling yn ennill Gwobr Olivier! Hefyd siaradon ni am yr holl enwebiadau am wobrau mae Theatr Clwyd wedi derbyn dros y flwyddyn ddiwethaf sy’n dod i 24 enwebiad!

Hefyd cyhoeddwyd ein cynnig arbennig ar gyfer aelodau Theatr Clwyd i gael mynediad am ddim i Gastell Powis i weld Worlds Apart at War, sy'n gyd-gynhyrchiad gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, dros y 2 flynedd y bydd y cynhyrchiad yn cael ei gynnal. Mae Worlds Apart at War yn adrodd straeon heb eu dweud am grŵp o ddisgyblion ac athrawon a gafodd eu hanfon i’r castell fel faciwîs ym 1939.

Ar ôl egwyl gyda thamaid a diod, cyhoeddwyd Tymor yr Hydref cyffroes gyda sawl siaradwr gwadd arbennig. Gorffennwyd y noson gyda chipolwg o berfformiad o Milky Peaks sy’n cael ei gefnogi gan y Theatr ar hyn o bryd. Aeth hyn law yn llaw gyda’n neges codi arian ein bod ni’n cefnogi talent newydd sy’n dod i’r amlwg.

Wythnos 27: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae’r gwyliau Pasg wedi cyrraedd ac mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn hynod o dawel gyda llai o ddigwyddiadau nag arfer a rhagor o amser i edrych yn ôl dros y tymor diwethaf ac i gynllunio ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Rydw i’n colli holl brysurdeb y myfyrwyr yn mynd yn ôl ac ymlaen o’u darlithoedd a chanu yn y coridorau, ond mae dal modd i mi glywed ambell aria, unawd marimba a jazz riff trwy waliau’r stafelloedd ymarfer – ydy, mae’r Coleg yn berwi gyda cherddoriaeth, hyd yn oed yn ystod y gwyliau! Mae’r cysylltiad cyson hwn gyda phob dim mae’r myfyrwyr yn ei wneud yn rhywbeth sy’n rhoi mwynhad mawr i mi. Mae gweld a chlywed sut maen nhw’n buddio o’r arian yr ydw i a’r tîm wedi’i godi yn fy ysgogi, ysbrydoli, ac yn gwneud i mi hymian wrth fy nesg!

Rydym yn cymryd mantais o’r amser tawel hwn i drefnu ar gyfer tymor yr haf, a chredwch chi fi, bydd hi’n dymor prysur! ‘Diolch’ yw un o’r geiriau mwyaf pwysig ym myd codi arian, ac fe fyddwn yn cynnal sawl digwyddiad i ddiolch i’r rheiny sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’n datblygiad fel conservatoire cenedlaethol Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys ‘Cinio gyda’r Llywydd’ (yr Arglwydd Rowe-Beddoe) a ‘Te gyda’r Prifathro’ lle fydd ein prifathro newydd, Helena Gaunt, yn adrodd yn nôl i gefnogwyr ar y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Yn ogystal â hynny, byddwn yn diolch i ddau o roddwyr mawr y Coleg, Philip a Christine Carne, a enillodd Gwobr Robert Maskrey Arts & Business Cymru am Ddyngarwch Celfyddydol flwyddyn ddiwethaf. Yn ddiweddar, maen nhw wedi ariannu adeiladu balconi, a fydd yn rhoi ardal allanol i’r myfyrwyr a fydd yn edrych dros brydferthwch Barc Bute. Mae’r Carne’s, fel unigolion ac fel sylfaenwyr Ymddiriedolaeth Carne, wedi cefnogi ysgoloriaethau, arddangosfeydd cynllunio llwyfan, cynyrchiadau drama a llawer mwy ac felly byddwn yn defnyddio agoriad Balconi Carne fel cyfle i ddathlu ac i ddiolch iddynt am oll maent wedi galluogi i ni gyflawni. Erbyn i’r myfyrwyr ddychwelyd, bydd y balconi yn barod amdanynt, a dydw i methu aros i weld y gwahaniaeth y bydd yn ei wneud i gymuned y Coleg.

Wythnos 26: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’r mis hwn wedi bod yn arbennig o brysur yn y Ganolfan.

Roedd y digwyddiad “The Mirror Crack’d” a drefnais, yn llwyddiant mawr ac yn denu adborth gwych gan ein haelodau a chorfforaethau hyfryd! Roedd yn gyfle ardderchog i rannu rhai o’r pethau anhygoel rydyn ni fel tîm yn eu gwneud yn y Ganolfan, sgwrsio â chefnogwyr presennol a newydd a gwella ymwybyddiaeth. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth inni symud tuag at sefydlu ein hunain yn dŷ gynhyrchu a derbyn.

Perfformiwyd “the Mirror Crack’d” yn y New Theatre, lleoliad Edwardaidd cartrefol. Roedd y ddrama yn cynnwys lot o droeon annisgwyl a oedd yn eich cadw chi i feddwl am bwy oedd yn euog hyd at y diwedd! Rydw i’n ddiolchgar ac yn falch fy mod i wedi profi’r cyfle hwn fel rhan o fy interniaeth. Ond ni fydd y digwyddiad wedi bod cymaint more llwyddiannus heb gefnogaeth fy nhîm.

Rydw i wedi cael sawl wythnos addysgol yn mynychu cynhadledd gofod3 yng Nghaerdydd a chynhadledd Codi Arian Digidol y Sefydliad Codi Arian yn Llundain gyda Megan (cyd-intern). Roedd y ddau ddigwyddiad yn fewnweledol iawn ynglŷn â thueddiadau cyfredol a’r dyfodol o fewn y drydedd sector. Roedd y teimlad o gymuned trwy rwydweithio yn y digwyddiadau hyn yn braf iawn. Roedd yn arbennig o ysgogol i weld pobl yn rhannu yn rhydd y llwyddiannau a’r heriau mae elusennau mawr a bach yn eu hwynebu.

Mae’r wythnos diwethaf wedi bod yn ‘Wythnos Agor Eich Llygaid’ ar gyfer plant a phobl ifanc ledled Caerdydd. Mae wedi bod yn brofiad arbennig! Mae diwedd y flwyddyn ariannol yn golygu gosod amcanion ‘Gorwel’. Roedd ‘Wythnos Agor Eich Llygaid’ a “Gorwelion” yn gyfleoedd ardderchog i mi fyfyrio ynghylch fy natblygiad ers dechrau’r interniaeth. Rydw i’n falch ei fod yn amlwg fy mod i wedi gwella fy sgiliau cyflwyno a hyder. Rydw i wedi darparu cyflwyniadau diddorol ym mhedair ysgol wahanol, a oedd yn fy ngalluogi i i fod yn llysgennad i’r Ganolfan ac i ysgogi meddyliau’r cenedlaethau nesaf.

Wythnos 25: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Y mis hwn daeth Syr Ian McKellen i Theatr Clwyd fel rhan o’i daith ben-blwydd. Mae’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed gyda thaith i 80 o theatrau rhanbarthol yn y DU. Mae’n rhoi’r enillion yn ôl i’r theatrau i helpu cefnogi’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr theatr.

Roedden ni am ddangos pa mor ddiolchgar ydym ni am ei gefnogaeth hael, felly crëwyd fideo arbennig iawn o 80 o bobl yn dweud diolch. Roedd yr 80 o bobl yn cynnwys staff, aelodau’r gynulleidfa, ein cwmnïau a hyd yn oed Buster, cath y theatr! Roedd e yma am ddwy noson a chyfarchodd y cynulleidfaoedd gyda bwced rhoddion a chododd dros £1000 i Theatr Clwyd mewn rhoddion arian.

Cyflwynais fy ail gais ymddiriedolaeth a sefydliad y mis hwn i helpu cefnogi ein gweithdai yn y gymuned leol. Rydw i’n ennill mwy o brofiad mewn ysgrifennu ceisiadau cryf gyda chyfrif geiriau cyfyngedig.

Y mis mwn rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar gyd-drefnu digwyddiadau. Lansiad Tymor yr Hydref yw ein digwyddiad i aelodau nesaf. Mi fydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd a ffyrdd difyr i glywed am beth mae’r Theatr wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar.

Es i fy nghynhadledd y Sefydliad Codi Arian gyntaf gyda fy nghyd-intern Emma i ddysgu am godi arian digidol. Roedd y sgyrsiau am gyfathrebu eich ymdrechion codi arian drwy lwyfannau digidol yn cynnwys fideo, y cyfryngau cymdeithasol, e-byst a gwefannau.

Roeddwn i’n falch i glywed bod cyd-intern Sara wedi cael cynnig o swydd gan Rubicon Dance! Mae hi’n swyddog codi arian naturiol ac rydw i’n teimlo’n gyffrous am ei thaith dros y 12 mis nesaf.

Wythnos 24: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae mis wedi pasio ers Gala Dydd Gŵyl Dewi CBCDC yn Efrog Newydd, a gallaf nawr ddatgelu fod, yn ogystal â chodi swm mawr o arian ar gyfer ysgoloriaethau i fyfyrwyr America a Chymru, fod y noson wedi arwain at greu Cronfa Ysgoloriaeth Catherine Zeta-Jones! Mae sawl perthynas gwerthfawr gyda busnesau, sefydliadau ac unigolion wedi’u creu a’u cryfhau yn bellach ers y noson ac rydym wrth ein boddau gyda sut mae’r digwyddiad wedi gweithio o ran ein strategaeth Americanaidd. Dwi nawr yn gweithio ar greu albwm o luniau, a addawyd i westai arbennig fel rhan o’r pecyn Gala, i ddwyn i gof yr amser arbennig a gafwyd yn ystod y noson. 

Gyda diwedd pob tymor academaidd daw ffrwydrad o weithgarwch, a’r tymor hwn, cefais y cyfrifoldeb o drefnu cyngerdd ar gyfer ein haelodau Cyswllt Cyfeillion. Dyma’r tro cyntaf i mi fod yn rhan o’r broses o drefnu digwyddiad o’r dechrau i’r diwedd; o archebu stafelloedd, i ffeindio perfformwyr, creu gwahoddiadau, rhaglenni a nodiadau briffio, trefnu buffet i ddilyn y cyngerdd a threfnu’r perfformwyr y tu ôl i’r llwyfan ar y noson. Mae’r adborth gan aelodau wedi bod yn bositif iawn ac wedi llwyddo i roi ychydig o hwb i’m hyder!

Mae hyn yn fy arwain at ddarn arall o newyddion da – gyda help fy Mentor Celfyddydol, Marie Wood, drwy wasanaeth broceriaeth A&B Cymru, rydw i wedi ennill cytundeb nawdd corfforaethol gyda gwerthwyr tai o Gaerdydd, Hern & Crabtree! Bydd y busnes yn cefnogi dau weithdy cerddorol ar gyfer ysgolion lleol yma yn y Coleg lle fydd plant yn dysgu am adrannau chwyth a phres y gerddorfa cyn clywed yr offerynnau ar waith yn ein cyngherddau amser cinio. Roedd fy nghais CultureStep Arts & Business Cymru yn llwyddiannus hefyd, ac felly bydd modd i ni estyn ein gwaith allanol a chymryd y gweithdai i ysgolion difreintiedig y tu fas i Gaerdydd. Mae’n bleser bod yn dyst i’r perthynas newydd sbon yma rhwng y Coleg a Hern & Crabtree ac edrychaf ymlaen at weld sut mae pethau’n datblygu.

Pob hwyl i fy nghyd-intern Sara gyda’i swydd newydd yn Rubicon!

Wythnos 23: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Mae’r wythnosau yn pasio mor gyflym yma, mae’n anodd credu bod diwedd Mawrth yn nesau! Cefais wybod ein bod wedi ennill £500 drwy’r Virgin Money Heart Of The Community Fund, a oedd yn ddibynol ar bleidlais gyhoeddus. Bydd yr arian hwn yn mynd tuag at ariannu ein ysgol haf a fydd yn digwydd ym mis Gorffennaf.

Bûm yn nigwyddiad Gofod3 yr wythnos hon a oedd yn cael ei drefnu gan WCVA. Roedd yn ddigwyddiad gyda nifer o sesiynau amrywiol megis trafod dyfodol digidol elusennau, arweinyddiaeth yn y trydydd sector yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol wrth godi arian dros y wê. Roedd yn ddigwyddiad hynod fuddiol ac yn adlewyrchiad o ffyniant y trydydd sector yng Nghymru.

Dros y chwe mis diwethaf rwyf wedi cael profiadau amhrisiadwy ac wedi dysgu gymaint am weithio a chodi arian o fewn y celfyddydau. Gyda fy interniaeth yn dod i ben ddiwedd y mis hwn, mae’n bleser gen i gyhoeddi bod Rubicon wedi cynnig ymestyn fy amser yma am flwyddyn gyfan! Golyga hyn y byddaf yma tan Mawrth 2020. Rwyf ar ben fy nigon fod Rubicon wedi rhoi’r cynnig hwn i mi ac rwyf yn edrych ymlaen at gael cario ymlaen gyda’m datblygiad proffesiynol a magu hyd yn oed mwy o sgiliau a phrofiadau o fewn y maes celfyddydol. Gyda gymaint i wneud gyda’r prosiect cyfalaf yn ogystal â llu o brosiectau cyffrous eraill, rydw i yn sicr y byddaf yn brysur iawn dros y 12 mis nesaf! Hoffwn ddiolch i Kath, Lynne a Goody am eu cefnogaeth amhrisiadwy hyd yma - ymlaen i’r 12 mis nesaf!

Wythnos 22: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae mis Mawrth wedi hedfan ac mae’r tywydd gwanwynol yn dod â phwynt hanner ffordd yr interniaeth! Yn ogystal â’n cyfarfod mawr hanner ffordd, rydw i wedi bod yn gweithio ar fy natblygiad personol ac wedi gofyn i weddill fy nhîm am adborth un i un er mwyn gwir cael y gorau o’r interniaeth hon. Mae fy nhîm wedi bod yn wych ac wedi rhoi sawl pwynt adeiladol imi weithio arnynt ac i ddatblygu, yn broffesiynol ac yn bersonol.

Rydw i hefyd yn falch iawn ar ôl derbyn grant cyllid craidd bach o £1,500 gan Sefydliad Edgar E Lawley o fy nghyfnod gydag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau cyn y Nadolig.

Roedd Celfyddydau yn y Senedd yn gyfle ardderchog i arddangos rhan fach o’r diwylliant a’r dalent sy’n gorlifo trwy Gymru gyfan! Roedd y dyfyniad o ‘Nyrsys’ Theatr Genedlaethol Cymru yn fendigedig – ac ychwanegiad ap sylwebaeth Sibrwd wir yn ehangu’r mynediad at a chynwysoldeb y perfformiad i’r di-gymraeg.

Mewn newyddion arall – 34m i fod yn gywir – rydw i, ynghyd â rhai o fy nghydweithwyr hyfryd, er gwallgof, am abseilio lawr y Ganolfan Mileniwm Cymru eiconig i godi arian a fydd yn darparu llwybrau creadigol allan o dlodi ar gyfer pobl ifanc ledled de Cymru. Mi fydd yr abseiliad yn digwydd, boed law neu hindda, ar ddydd Sadwrn 8 Mehefin 2019 – felly dewch i’n cefnogi! Os hoffech mwy o wybodaeth am sut caiff eich rhoddion eu gwario neu os hoffech roi, gallwch ei wneud yma. Diolch yn fawr am eich caredigrwydd a’ch haelioni!

Wythnos 21: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Mae’r mis hwn wedi bod yn un prysur! Es i nôl i Brifysgol Glyndŵr (lle gwnes i fy ngradd) i ddarlithio fel rhan o Gynhadledd Dyfodolau Creadigol. Siaradais i a Becca o C&B Cymru â myfyrwyr am y rhaglen interniaeth a pha mor unigryw yw’r cyfle hwn. Rydyn ni’n gobeithio ein bod ni wedi annog rhai myfyrwyr i ymgeisio’r flwyddyn nesaf!

 

Roedd yn swrrealaidd i weld fy wyneb yn y papurau newydd lleol y mis hwn! Roedd y stori ynglŷn â’r hyn rydw i’n ei wneud ar hyn o bryd yn Theatr Clwyd a sut des i ar draws y rhaglen interniaeth yn y lle cyntaf. Gallwch ddarllen y stori yma… https://www.leaderlive.co.uk/news/17424329.glyndwr-student-wins-placement-at-molds-theatr-clwyd/

Hefyd y mis hwn, cyflwynais fy nghais cyntaf i helpu ariannu Gŵyl Gelfyddydau i’r Teulu eleni. Rydw i nawr yn gweithio ar geisiadau ar gyfer ystod eang o brosiectau ac yn ennill profiad pellach mewn meysydd codi arian newydd. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i edrych ar y cynllun busnes ac i ddysgu pa iaith sydd mwyaf grymus.

Dathlodd aelodaeth ei phen-blwydd cyntaf y mis hwn, sy’n golygu ein bod ni’n gweithio tuag at gwrdd â’n targed ar gyfer adnewyddiadau gan aelodau. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi cwrdd â 76% o’n targed ac yn anelu at gyflawni 100% erbyn diwedd mis Mawrth.

Rydw i wedi dechrau raffl gyda gwobrau sy’n cynnig posteri wedi’u llofnodi i aelodau’r gynulleidfa sydd wedi rhoi rhodd pan archebon nhw eu tocynnau. Rydw i wedi anfon sawl poster o bob cynhyrchiad sydd yn ffordd neis iawn i ddweud “Diolch” arbennig i bawb sydd wedi rhoi rhodd i’r Theatr.

Rydw i wedi bod yn brysur yn gweithio ar brosiect cyfrinachol yn ddiweddar, sy’n cynnwys dod â lot o gynnwys fideo at ei gilydd. Rydw i’n edrych ymlaen at ei rannu pan fydd yn barod!

Wythnos 20: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Erbyn i chi ddarllen y blog hwn fe fydd Gala Dydd Gŵyl Dewi'r Coleg a Llywodraeth Cymru wedi mynd a dod. Ein nod: i gyflwyno Catherine Zeta-Jones â’i Chymrodoriaeth er Anrhydedd, i godi arian ar gyfer ysgoloriaethau i fyfyrwyr o Gymru ac America, ac i gryfhau ein cefnogaeth a’n cysylltiadau yn yr Unol Daleithiau. Digwyddodd y dathliad ‘carped coch’ yn adeilad eiconig y Rockerfeller Centre yn Ninas Efrog Newydd lle gafodd y gwestai bryd o fwyd gourmet, coctels Cymreig, gwledd o berfformiadau gan ein myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Cymreig ac Americanaidd, a chyfle i fidio am wobrau a phrofiadau arbennig yn ein ocsiwn megis peint gyda Matthew Rhys! Mae bod yng nghanol yr holl brysurdeb, a cheisio gweithio trwy’r sialensiau o drefnu digwyddiad yr ochr arall i’r Atlantig wedi bod yn agoriad llygaid ac yn brofiad gwych i mi. Rydw i wedi mynychu llu o gyfarfodydd ac wedi treulio oriau’n ymchwilio ar gyfer y dathliad, a dydw i methu aros i’r staff ddod nôl i Gaerdydd heddiw er mwyn i mi gael clywed am lwyddiannau’r noson!

Wythnos ddiwethaf fe ges i gyfarfod pwysig gyda fy mentor artistig, mentor busnes, rheolwr llinell a Goody, Rheolwr Gweithrediadau Arts & Business Cymru, i drafod sut mae pethau’n datblygu i mi hanner ffordd trwy’r interniaeth. Mae’r amser wedi hedfan ac er i mi ddechrau yn Hydref, rydw i wedi cael llwyth o brofiadau ac wedi dysgu llawer. Yn ystod y mis diwethaf yn unig, rydw i wedi bod i gyfarfod pwyllgor ein haelodau Cyfeillion Cyswllt i ystyried ceisiadau ariannol, wedi bod mewn trafodaethau gyda busnes lleol ynghylch nawdd, wedi bod i Lundain i ddathlu Partneriaeth Dyngarwch y Coleg a UBS ac wedi trefnu i gymryd ein haelodau tu ôl i len project NEWYDD:2019, a hynny i gyd ar ben drefniadau’r Gala! Ymlaen at ail hanner yr interniaeth!

Wythnos 19: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Dyna fis arall prysur wedi mynd heibio! Roedd ein Gŵyl Ddawns Ysgolion yn llwyddiannus iawn. Gyda dros 60 o ysgolion Caerdydd a’r Fro yn cymryd rhan dros y tair noson, cafodd cyfanswm o 1034 o berfformwyr y cyfle i berfformio ar lwyfan adnabyddus Neuadd Dewi Sant a cynulleidfa o 3,705 wedi mynychu! Rwy’n hynod falch fy mod wedi cael y cyfle i fod yn rhan o’r ŵyl ac mi roedd hi’n bleser gweld gymaint o blant a phobl ifanc yn mwynhau ac yn perfformio.

Daeth Gwenni, Emma a Megan draw i weld sut yr ydym yn gweithio yn Rubicon. Mi roedd hi’n braf cael arddangos ein hadeilad yn Adamsdown iddyn nhw ac esbonio mwy am ein prosiect cyfalaf a’n strategaeth codi arian allweddol yr ydym yn ei ddilyn. Gan ein bod yn sefydliad llawer llai na RWCMD, WMC a Theatr Clwyd, rwy’n falch bod yr interniaid eraill wedi cael y cyfle i weld sut mae sefydliad llai yn gweithio ond yn parhau i fod yr un mor brysur!

Cefais hefyd gyfle i fynychu dau o ddigwyddiadau A&B: y Symposiwm Codi Arian a chwrs Gweithio gyda’r Cyfryngau gyda Golley Slater. Mi roedd y ddau ddigwyddiad yn hynod fuddiol; yn y symposiwm cawsom gyfle i glywed awgrymiadau ysgrifennu ceisiadau gan dri o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau adnabyddus: Foyle Foundation, Esmée Fairbairn Foundation a’r Paul Hamlyn Foundation. Ar y cwrs cyfryngau dysgais mwy am gysylltiadau cyhoeddus a sut i wneud y mwyaf o’r cyfryngau.

Gyda hanner tymor wythnos nesaf, mae gennym sawl digwyddiad CPD a ‘Rhaglen Hyfforddiant Cymru Gyfan’ yn cael eu cynnal yn Rubicon. Byddaf yn mynychu’r Best Practice Forum lle câf glywed cyflwyniadau gan Arts Care Gofal Celf, Theatr Felinfach, Dance Blast a Rubicon Dance. Byddaf hefyd yn mynchu sesiwn gyda Cyngor Celfyddydau Cymru, a fydd yn taflu mwy o oleuni ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i bwysigrwydd o fewn y maes celfyddydau. 

Wythnos 18: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’n Dymor Opera yn y Ganolfan a pha well ffordd i ddechrau’r tymor o berfformiadau newydd nag ymweliad gan westai arbennig iawn? Ymunodd EUB Tywysog Charles â ni yn y Bocs Brenhinol ar gyfer perfformiad agoriadol WNO o Un ballo in maschera felly cefais fy ngollwng yn y pen dwfn i roi fy sgiliau rhwydweithio swyddog codi arian newydd ar waith!

Dechreuodd RawFfest, gŵyl genedlaethol sy’n cael ei rhedeg gan ac i bobl ifanc, yn fywiog gyda lansiad llewyrchus yn ein gofod Glanfa. Roedd yn arddangosfa arbennig yn arddangos helaethrwydd talent a dawn greadigol pobl ifanc. Defnyddiwyd dawns, cân a’r gair rhydd, a thrawsnewidiodd y cyfranogwyr i berfformwyr wir broffesiynol. Roedd yn anhygoel fod yn rhan o’r digwyddiad a ffordd wych i ddysgu am effaith uniongyrchol gall gwaith y Ganolfan gael ar fywydau pobl; rhywbeth sy’n allweddol i ddeall fel swyddog codi arian. Roeddwn i’n ddigon lwcus i allu helpu rhedeg ei bwrdd argraffu â sgrin, a oedd yn ffordd hyfryd i ddod â fy nghefndir creadigol i’r interniaeth!

  

Mae’n braf iawn gallu cwrdd â gweddill yr interniaid y mis hwn yn Symposiwm Codi Arian a hyfforddiant cyfryngau C&B Cymru a hefyd fy ymweliad i Rubicon Dance i weld Sara a’i thîm yn ystod eu prosiect cyfalaf cyffroes!

Dwi’n edrych ymlaen at weld beth ddaw’r mis nesaf!

Wythnos 17: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Y mis diwethaf, cyd-drefnais fy nigwyddiad codi arian cyntaf sef te prynhawn yn arbennig ar gyfer aelodau. Defnyddiais fy nghreadigrwydd i greu lleoedd gosod yn arddull cardiau top trump ar gyfer bob cymeriad o Dick Whittington. Cafodd y digwyddiad lot o adborth cadarnhaol a derbynion ni roddion gan y grŵp a ddaeth.

Y mis hwn rydw i wedi bod i Gaerdydd sawl waith ar gyfer lwyth o bethau gan Gelfyddydau & Busnes Cymru! Mynychais Lansiad y Gwobrau lle cyhoeddwyd y categorïau. Hefyd mynychais Symposiwm Codi Arian ym Manc Hodge, lle gwelon ni gyflwyniadau gan dri sefydliad; Esmée Fairbairn Foundation, Y Foyle Foundation a Paul Hamlyn Foundation. Roedd yn ddefnyddiol iawn i glywed eu safbwynt ar y ceisiadau yr hoffent eu derbyn. Hefyd, yr wythnos hon mynychais gwrs hyfforddi C&B Cymru ar weithio gyda’r cyfryngau.

Pan oeddwn i yng Nghaerdydd, ymwelais â dwy o fy nghyd-interniaid yn eu sefydliadau. Ymwelais ag Emma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru sydd yn fudiad lot mwy gyda thimoedd o bobl yn gweithio ar bob agwedd o godi arian. Mewn cyferbyniad a hyn, ymwelais â Sara yn Rubicon Dance sy’n fudiad lot llai sy’n canolbwyntio ei strategaeth codi arian ar geisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau. Rhannodd Emma a Sara awgrymiadau defnyddiol iawn ar wneud ceisiadau gan fy mod i’n gobeithio gweithio ar hynny yn ystod ail ran fy interniaeth.

Y mis hwn, rydyn ni wedi bod yn gweithio ar aelodaeth wrth inni nesáu at gyfnod adnewyddiad cyntaf y theatr. Cyn bo hir byddwn ni’n lansio dau fath o aelodaeth newydd sbon: Cyd-aelodaeth ac Aelodaeth rhodd ac rydyn ni’n anelu at gyrraedd ein targed o 50% o adnewyddiadau gan aelodau!

Wythnos 16: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Braf yw bod nôl am dymor newydd yn y Coleg ac mae pethau’n prysuro yn barod! Mae trefnu derbyniadau a digwyddiadau ar frig fy rhestr o ‘bethau i’w gwneud.’ Mae’r gwaith paratoi ar gyfer Gala Dydd Gŵyl Dewi Efrog Newydd yn barhaol, ac ar ben hynny mae gennym gyngerdd i ddathlu ein Partneriaeth Dyngarwch gyda UBS yn Llundain, datganiad arbennig i’n Cyfeillion, derbyniad noson agoriadol Albert Herring ein Hysgol Opera David Seligman, a digwyddiadau ‘y tu ôl i’r llen’ gyda’n haelodau Cyswllt i’w trefnu. Fel rhan o un o’r sesiynau hynny, cefais gyfle i fynychu dosbarth meistr gan y pianydd Yulianna Evdeeva a’i gweld yn rhoi cyngor o’r radd flaenaf i’r myfyrwyr: ysbrydoledig!

Wythnos nesaf mae cyngerdd Orchestradventure! y Coleg yn mynd ar daith ar draws y wlad. Gyda cherddoriaeth, canu a dawnsio, fe fydd Cerddorfa Symffoni CBCDC a chyflwynydd Tom Redmond yn rhoi bywyd o’r newydd i raglen o gerddoriaeth a chyflwyno offerynnau a dulliau gweithio’r gerddorfa i blant ysgol trwy ddefnyddio cyflwyniad rhyngweithiol ac arddangosiadau cerddorol byw. Fe fydd llawer o’r plant wedi cymryd rhan mewn gweithdai a phrofiadau addysgol eraill wedi’u cefnogi gan Gronfa Profi’r Celfyddydau: Cydweithio Creadigol, wedi’i hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Fi sydd â’r cyfrifoldeb o drefnu derbyniad y cyngerdd yng Nghaerdydd ac edrychaf ymlaen at gwrdd â chefnogwyr a gwestai arbennig y Coleg a gweld ein myfyrwyr yn cyflwyno pŵer cerddoriaeth a’r celfyddydau i blant Cymru.

Wythnos hon fe wnes i ymweld â Sara yn Rubicon er mwyn cael blas o sut mae’r sefydliad hwnnw’n codi arian a’r hyn maen nhw’n cyflawni drwy ddawns. Mae Rubicon yn gwneud gwaith ffantastig ar draws Caerdydd a thu hwnt a gyda’r apêl cyfalaf i ailagor llyfrgell y Rhath fel stiwdio dawns, mae gan Sara lawer i’w chadw hi’n brysur!

Wythnos 15: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Ar ôl amser i ymlacio dros wyliau’r Nadolig rydw i nawr yn ôl ynghanol prysurdeb Rubicon!

Mae gennym feddalwedd newydd ar gyfer ein gwaith codi arian ac felly rwyf wedi bod yn bwydo ein targedau a’n data i fewn i’r system. Mae hwn yn gam ymlaen gan fod ein hamcanion codi arian ar gyfer y misoedd nesaf nawr i’w gweld yn glir.

Cefais wybod bod dau o’m ceisiadau wedi bod yn llwyddiannus! Mae un ar gyfer cynnal digwyddiad mewn partneriaeth gyda gŵyl Gwanwyn Age Cymru. Roedd yr ail gyda’r Virgin Money Foundation. Mae gennym nawr y cyfle i ennill hyd at £1,000, yn dibynnu ar bleidlais y cyhoedd. Yn gynharach yn y mis bûm yn y Virgin Money Lounge i godi ymwybyddiaeth ymysg ymwelwyr y lolfa.

Yr wythnos nesaf bydd ein Gŵyl Ysgolion yn dechrau yn Neuadd Dewi Sant. Gŵyl ydyw lle bydd dros 60 o ysgolion Caerdydd a’r Fro yn dod at ei gilydd i berfformio. Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal dros dair noson. Yn ogystal â bod wrth law i helpu, bydd stondin yno yn arbennig ar gyfer ein gwaith codi arian. Yno byddaf yn ceisio cael pobl i ymuno â’n cynllun ‘Ffrindiau Rubicon’. Edrychaf ymlaen i weld y plant yn mwynhau; i amryw o’r plant hyn dyma’u cyfle cyntaf i berfformio mewn lle mor fawr. O ganlyniad, adleisia’r ŵyl ddatganiad cenhadaeth Rubicon i’r dim – hygyrchedd a sicrhau fod pawb yn cael y cyfle i fwynhau’r celfyddydau.

Bûm i lawnsiad Gwobrau A+B fore Mercher lle cefais ddal i fyny â’r interniaid eraill a’m mentor busnes. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i groesawu Emma a Gwenni i Rubicon ddiwedd y mis!

Wythnos 14: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Blwyddyn Newydd, Heriau Newydd! Yn dilyn 3 mis hynod o brysur gyda’r Tîm Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, rydw i wedi symud i Roddion gan Unigolion gyda Bethany a Cecily, a dydw i ddim wedi cael fy siomi! Rydw i’n dwli ar y ffordd mae’r tîm Rhoddion gan Unigolion yn cynnig ffordd newydd o ymgysylltu â’r Ganolfan. Mae pob tasg yn newydd a chyflym, wrth inni drochi ein hunain yn ein haelodau hyfryd, llythyru, ymgyrchoedd, rhoddion, digwyddiadau a mwy!

Er ein bod ni dim ond ar ddechrau 2019, rydw i’n llawn cyffro gan fy mod i’n arwain un o’n digwyddiadau i aelodau! Mae The Making of: The Mirror Crack’d yn ddigwyddiad dethol er mwyn  arddangos cynhyrchiad y Ganolfan  The Mirror Crack’d; addasiad llwyfan cyntaf stori ddirgel Agatha Christie. Mi fydd y digwyddiad yn cynnwys ‘Coctels Anfarwol’, arddangosfa breifat a sgwrs mewnweledol cyn y sioe gan gynhyrchydd gweithredol arobryn, Padraig Cusack. Rydyn ni dal i’w gynllunio, ond mae’n brofiad dysgu gwych ac rydw i’n edrych ymlaen at y digwyddiad ei hun ym mis Mawrth.

Rydw i’n falch iawn ar ôl derbyn grant o £1,000 a rhoddion llai o £200 sydd wedi cyfrannu at ein hymgyrch 30 Diwrnod o Roi: Codi’r To. Daeth hyn â’r cyfanswm i £9,000, cyfanswm hael iawn iawn!

Rydw i wrthi’n ymgymryd â hyfforddiant mewnol, diweddaru byrddau cefnogaeth yn y Ganolfan a chreu adroddiadau i amlygu aelodaethau sydd ar fin dod i ben, a hefyd rydw i’n edrych ymlaen at Lansiad Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru, at weld fy nghyd-interniaid yn y Ganolfan ac at ymweld â Rubicon Dance yn nes ymlaen y mis hwn!

Wythnos 13: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Megan creative intern

Ym mis Rhagfyr, cynhalion ni ddigwyddiad Celfyddydau & Busnes Cymru yn Theatr Clwyd lle gafodd gwesteion y cyfle i rwydweithio gyda’i gilydd a chlywed am newyddion a digwyddiadau Celfyddydau & Busnes Cymru a Theatr Clwyd. Hefyd cafodd gwesteion gipolwg ymlaen llaw o un o’n sioeau Nadolig, Hansel and Gretel – The Fairy-tale Detectives, sioe ryngweithiol i blant sy’n annog y gynulleidfa i gymryd rhan a helpu’r cymeriadau datrys trosedd. Cynhaliwyd y sioe trwy’r adeilad i gyd… yn cynnwys ein swyddfa… a oedd yn lot o hwyl pan nad oeddech chi’n gwybod pwy oedd yn mynd i ddod rownd y gornel!

Croesawodd y Tîm Datblygu gyn-grŵp o Ffrindiau i De Prynhawn Hansel a Gretel er mwyn dweud diolch ar ôl iddynt godi arian a gyfrannodd tuag at flychau penawdau newydd i’r Theatr. Mae’n bwysig i gynnal digwyddiadau fel hyn ar gyfer aelodau’r cyn-grŵp o Ffrindiau gan ein bod ni eisiau parhau i adeiladu ar y perthnasau hyn fel rhan o’n strategaeth codi arian newydd i’r Theatr.

Hansel & Gretel Afternoon Tea

Ar hyn o bryd rydyn ni yng nghanol cynllunio digwyddiad Tîm Datblygu arall, te prynhawn Panto sy’n ddigwyddiad a fydd ar gael i’n haelodau yn unig. Rydyn ni wedi cynnwys rhodd awgrymedig i annog pobl i roi wrth iddynt archebu eu tocynnau. Cynhelir y digwyddiad ar y llwyfan ac mi fydd sawl siaradwr gwadd cyffrous yna hefyd.

Rydyn ni’n credu ei fod yn bwysig i gefnogi elusennau eraill hefyd, felly ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig, gwisgodd pob aelod o staff Theatr Clwyd ei siwmperi mwyaf Nadoligaidd i godi arian ar gyfer Achub y Plant. Codwyd cyfanswm o dros £100 .

Bu Theatr Clwyd yn y newyddion y mis hwn pan berfformiodd ein Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey yn panto eleni Dick Whittington ar ôl i’r brif actores brifo’i hunan yn ystod y gân gyntaf. Fel y dywed yr hen air, ‘rhaid i’r sioe fynd yn ei blaen’!

Wythnos 12: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Ar ôl cadw’n dawel am fisoedd, rydw i nawr yn gallu sôn am ddigwyddiad cyfrinachol y Coleg, sef ein dathliad brenhinol! Ar y 7fed o Ragfyr daeth ei Ucheldeb Brenhinol Tywysog Charles, ynghyd â thoreth o westai arbennig, i ddathlu ei ben-blwydd yn 70 oed. Cafwyd ffanfer gan ein myfyrwyr pres i’w groesawi a datganiad telynau yn y cyntedd (gyda’r delynores frenhinol, Anne Denholm, yn arwain), wedi’u dilyn gan berfformiad cabaret a chinio i’r rheiny a wnaeth y diwrnod yn bosib gyda’u cefnogaeth ariannol.

Rydw i wedi bod yn paratoi ers Hydref; yn cyfathrebu gyda dros gant o westai, ysgrifennu nodiadau briffio, creu deunydd dwyieithog a helpu’r tîm datblygu mewn unrhyw ffordd bosib. Chwaraeodd pob un aelod o staff y Coleg ei ran yn y trefnu a thrwy gydweithio, llwyddon ni i greu digwyddiad bythgofiadwy. Roedd yn gyfle, nid yn unig i ddathlu pen-blwydd ein noddwr, ond i ddathlu talent ein myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr, hyrwyddo’r sefydliad yn genedlaethol, a dangos ein gwerthfawrogiad i’r holl unigolion a sefydliadau sy’n cyfrannu at ddatblygiad ein conservatoire cenedlaethol. Roedd hefyd yn gyfle i mi gael llun gyda Matthew Rhys, wrth gwrs!

Roedd y digwyddiad yn un anferthol, ond nid yw bywyd y Coleg yn stopio ar gyfer unrhyw un! Mae’r myfyrwyr wedi bod wrthi’n cynnal gwledd o berfformiadau trwy gydol y tymor, gan gynnwys cyngherddau wedi eu noddi gan ein haelodau Cyswllt. Helpais drefnu derbyniadau ar gyfer y digwyddiadau hyn ac roedd yn braf cwrdd â’r bobl hynny sy’n cefnogi’r sefydliad ac sy’n galluogi i ni barhau i atynnu artistiaid rhyngwladol i berfformio a gweithio gyda’n myfyrwyr, cynnal rhaglen berfformio amrywiol iddynt, a chynnig cymorth gyda’u projectau amrywiol.

Mae’r myfyrwyr wedi gorffen am y tymor ond rydym ni’r staff yn prysur baratoi ar gyfer 2019 gan ddechrau gyda’n menter nesaf; Gala yn Efrog Newydd!

Wythnos 11: Sara Wiliam, Rubicon Dance

Mae’n anodd credu bod fy nhrydydd mis yma yn Rubicon bron a dod i ben! Mae llawer o bethau wedi datblygu ers fy mlog diwethaf - dyma ichi flas o rai ohonyn nhw …

Gallaf gyhoeddi bod cais am grant o £18,000 a anfonais yn ôl ym mis Hydref wedi bod yn llwyddiannus! Grant ar gyfer dylunio gwefan newydd oedd hwn ac felly byddwn yn mynd ati i ddylunio gwefan newydd sbon yn y flwyddyn newydd. Mae hwn yn ddatblygiad hynod gadarnhaol i Rubicon er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn adlewyrchiad clir o’r ystod eang o waith yr ydym yn ei wneud, heb sôn am godi ymwybyddiaeth o’n cynlluniau codi arian ar gyfer ein project cyfalaf. Rwy’n hynod falch fod y cais hwn wedi llwyddo ac rwy’n edrych ymlaen yn arw i fod yn rhan o’r broses ailddylunio.

Cefais hefyd gyfle i fynd i gyfarfod Fforwm Ddatblygu Caerdydd. Cyfle ydi hwn i wahanol godwyr arian yn y celfyddydau ddod at ei gilydd i drafod eu gwaith. Y thema’r tro diwethaf oedd codi arian corfforaethol ac roedd yn ddiddorol clywed syniadau a phrofiadau codwyr arian eraill o fewn y maes hwn. Roedd yn dda hefyd gweld cynifer o interniaid blaenorol a oedd yn y cyfarfod sy’n parhau i godi arian yn y celfyddydau hyd heddiw. Mae hyn yn brawf clir o lwyddiant y cynllun Interniaeth Greadigol ac yn ysbrydoliaeth i minnau ddilyn eu camau yn yr un modd.

Un o fy mhrif obeithion erbyn diwedd fy interniaeth yw bod yn fwy hyderus o fewn digwyddiadau rhwydweithio. O ganlyniad, awgrymodd fy mentor busnes - Lynne Sheehy - y byddai’n syniad da i mi fynd efo hi i gyfarfod Clwb Busnes Caerdydd fel ffordd imi allu datblygu mewn awyrgylch o’r fath. Felly yn eu digwyddiad yr wythnos diwethaf cefais gyfle i ymarfer a gwella fy sgiliau rhwydweithio yn ogystal â chael cyfarfod pobl newydd a chodi proffil Rubicon. Rwy’n hynod ddiolchgar i Lynne am gael ymuno â hi.

Edrychaf ymlaen at gael parhau i ddatblygu a dysgu yn 2019. Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda Greadigol ichi! 

Wythnos 10: Emma Hastings, Canolfan Mileniwm Cymru

Fel arfer, mae wedi bod yn wythnos brysur iawn ac mae’n dechrau teimlo fel y Nadolig yma yn y Ganolfan!

Lansiwyd ein hymgyrch 30 diwrnod o roi – Codi’r To – ar 20 Tachwedd ac mae wedi bod yn anhygoel: 30 diwrnod, 30 person ifanc sy’n agored i niwed, £15,000. Mae’r ymdeimlad o ymgysylltu â’r gymuned a haelioni gan staff, cyfranogwyr ac aelodau’r Ganolfan wedi bod yn aruthrol! Roedd ein diwrnod codi arian yn Dewi Sant yn ffordd wych i ddod â Radio Platfform a’r ymgyrch i bobl Caerdydd, yn codi ymwybyddiaeth ac arian i’r prosiect.

Gan mae’r Nadolig ar ein gwarthaf, rydyn ni wedi dweud hwyl fawr i Wicked ac wedi lansio Matilda! Roeddwn i’n ddigon lwcus i weld yr ymarfer gwisgoedd a ni chefais fy siomi. Cynhalion ni ddigwyddiad ar gyfer ein partneriaid, Ysgol Howell, lle gafodd y plant y cyfle i blethu eu gwallt a chael eu llun wedi tynnu gan paparazzi, gyda thaith cefn llwyfan i weld y set. Roedd yn wych i’w gweld yn mwynhau amgylchedd mor gyffrous ac egnïol!

Ar y deuddegfed dydd o'r ‘Dolig, Y Ganolfan roes i mi,
Deuddeg cefnogwr corfforaethol,
Un ar ddeg cynnig yn aros,
Deg aelod tîm datblygu,
Naw elusen wedi’u croesawi,
Wyth cant o fywydau wedi’u newid,
Saith intern radio,
Chwe ‘Phlatfform’ dysgu,
Pum mil wedi’u codi,
Pedwar partner yn galw,
Tri phartner newydd,
Dau newid gwisgoedd,
A’r Ganolfan yn mwynhau Parti!

Wythnos 9: Megan Stokes, Theatr Clwyd

Mae’r mis hwn wedi bod yn llawn Panto, Panto, Panto a Phanto! Rydw i’n dweud ni pedair gwaith oherwydd dyna’r nifer o weithiau rydw i wedi’i gweld yn barod!

Helpais drefnu fy nigwyddiad cyntaf sef Derbyniad Ymarfer Panto ar gyfer aelodau i weld y tu ôl i lenni cynhyrchiad Dick Whittington. Rhoddodd pawb a ddaeth adborth mor gadarnhaol, roedd yn llwyddiant go iawn!

Y prif brosiect rydw i wedi bod yn gweithio arno’r mis hwn oedd Dydd Mawrth Rhoi a oedd yn digwydd cyd-daro yn ddigon taclus â Noson Gwesteion y Panto. Hwn oedd y digwyddiad i godi arian cyntaf i gael ei gynnal yn Theatr Clwyd felly er ein bod ni eisiau codi arian, roedd codi ymwybyddiaeth am roi arian i’r Theatr yr un mor bwysig. Cynhalion ni ocsiwn fud lle gafodd pobl y cyfle i gynnig am roddion a phrofiadau Theatr Clwyd a hefyd rhannon ni losin a mins peis am rodd awgrymedig. Ar Ddydd Mawrth Rhoi codon ni gyfanswm o £728.09!

Ond nid y Panto yw’r unig beth rydw i wedi bod yn gweithio arno – O na dyw e ddim!

Cafodd yr hawliad Cymorth Rhodd roeddwn i’n gweithio arno’r mis diwethaf ei dderbyn a oedd yn golygu bod y theatr yn gallu hawlio £4,305.59. Hefyd cawson ni ddiwrnod cwrdd i ffwrdd yn Nhŷ Pawb lle trafodon ni ein strategaeth am y flwyddyn nesaf wrth i ni ddechrau symud tuag at brosiect ailddatblygiad cyfalaf. Yn olaf, rydw i wedi bod yn rhan o hyfforddiant yn y swyddfa docynnau lle maen nhw wedi dechrau gofyn i gwsmeriaid am roddion ac rydw i wedi dechrau defnyddio fy nghefnir Celf a Dylunio i greu taflenni, posteri a chardiau i godi arian.

Wythnos 8: Gwenan Jenkins-Jones, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Gwenan Creative Intern

Un o’r pethau yr ydw i’n caru am yr interniaeth hwn yw bod cymaint o gyfleoedd i ddysgu. Yn ogystal â derbyn cyngor gan dîm Datblygu'r Coleg, rydw i hefyd yn gallu tynnu ar brofiadau pobl eraill o du fas y sefydliad. Mae Paula Morris, fy mentor busnes, am helpu i mi ddatblygu fy sgiliau rhwydweithio yn noson Clwb Busnes Caerdydd fis nesaf ac mae Arts & Busines Cymru yn cynnig cyrsiau hyfforddi i ni’r interniaid gan amryw o arbenigwyr yn eu maes.

Wythnos ddiwethaf es i i gynhadledd IOF (Institute of Fundraising) yng Nghaerwysg ac roedd y diwrnod yn hynod o fuddiol. Roedd yna sesiynau ar Ddeallusrwydd Emosiynol, Rhoddion Mawr, sesiwn ar sut i ennill hyder y cyhoedd a llawer mwy.  Roedd yn ddiddorol cwrdd â chodwyr arian eraill hefyd a gwrando arnynt yn sôn am eu helusennau a’u profiadau personol nhw.

Yn ôl yn y swyddfa rydw i wedi bod yn brysur yn rhoi’r hyn yr ydw i wedi’u dysgu ar waith! Rydw i wedi dechrau gwneud cais am nawdd ar gyfer NEWYDD: 2020, project wythnos o hyd lle fydd ein myfyrwyr drama blwyddyn olaf yn cydweithio gyda chyfarwyddwyr a dramodwyr ifanc i gyflwyno pedair drama newydd yng Nghaerdydd a Theatr y Gate yn Llundain.

Rydw i hefyd yn paratoi ar gyfer ein cyngerdd ‘Cyfeillion Cyswllt’ wythnos nesaf a fydd yn dathlu cyfraniad ein haelodau Cyswllt at ddatblygiad myfyrwyr ein Conservatoire Ifanc. Bob dydd Sadwrn, mae’r myfyrwyr hyn, sy’n 8-18 oed, yn derbyn yr unig hyfforddiant o’i fath yng Nghymru lle cânt ddysgu mewn amgylchedd arbenigol, elwa o addysg gerddorol ddwys a