Blog 2017/18

Blog 2017/18

Wythnos 26: Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Wrth i mi symud i ail hanner fy interniaeth, rydw i'n meddwl am ba mor brysur mae hanner gyntaf fy lleoliad wedi bod, ac ar yr un pryd yn sicrhau bod yr ail hanner yn fwy prysur! Hyd yn hyn rydw i wedi cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi ar gyfer Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (6 wythnos i ffwrdd!) a nawdd, ac roedd y ddau ohonynt yn addysgiadol ac yn berthnasol i'r gwaith rydw i'n ei wneud gyda Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru.

Wrth gwrs, dydw i ddim ar fy mhen fyn hun gan fydd bob sefydliad arall, yn cynnwys swyddogion codi arian, yn edrych ar eu prosesau data i sicrhau bod popeth yn cydymffurfio cyn 25 Mai. Ond mi fydd sefydliadau yng Nghymru yn edrych yn ofalus ar 25 Mai am reswm arall gan ei fod yn ddyddiad Gwobrau C&B Cymru! Y llynedd gweithiais i yn y digwyddiad fel rhan o fy interniaeth gyda Chanolfan Mileniwm Cymru, ac rydw i'n edrych ymlaen unwaith eto at helpu i ddod â noswaith fendigedig o ddathlu partneriaethau rhwng y celfyddydau a busnesau o ledled Cymru, yn enwedig i rannu'r profiad gydag interniaid eraill eleni. Hefyd mae gen i GURU Live – gŵyl undydd ar gyfer pobl sy'n dechrau ar eu gyrfa yn niwylliannau ffilm, gêmau a theledu – yn digwydd y mis nesaf gyda BAFTA Cymru yn fuan ar ôl y Gwobrau, felly bydd y mis nesaf yn dod â lot o brofiad digwyddiadau newydd. Mae hyn yn dod ochr yn ochr â noswaith Curadur llwyddiannus arall gyda Sinfonia Cymru a gynhaliwyd ychydig o wythnosau yn ôl, a oedd fy nghyfle cyntaf i weld deunyddiau ar gyfer Cyfeillion a Noddwyr, yn cynnwys y testun a ysgrifennais, yn cael eu dosbarthu i'r cynulleidfaoedd.

Rydw i'n teimlo lot fwy cyfforddus ac yn barod ar gyfer dechrau'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a hefyd yn teimlo lot fwy cyfforddus gyda chynigion am nawdd ar ôl hyfforddiant gan C&B Cymru, sydd wedi fy helpu i baratoi cynnig o fewn y mis diwethaf a bydd gofyn amdano eto pan fydd yr ymgyrch am nawdd ar gyfer Gwobrau BAFTA Cymru 2018 yn dechrau.

Yn olaf, mae ymddiriedolaethau a sefydliadau wedi bod yn ganolbwynt enfawr dros y pum wythnos diwethaf – rydw i wedi paratoi sawl cynnig ar gyfer BAFTA Cymru, cyflwyno dau ac ar fin cyflwyno un arall – ac wedi gweithio'n galed ar strategaeth ar gyfer ymddiriedolaethau ac ymchwil i Sinfonia Cymru. Dros y wythnosau nesaf, mi fydd hyn yn parhau i fod yn ffocws mawr i Sinfonia wrth i mi roi cynlluniau ar waith.

Wythnos 25: Sioned Young, Pontio

Roedd fy adolygiad hanner-ffordd cyn y Pasg yn gyfle da i mi gymryd i yn yr ystod eang o gyfleoedd codi arian rydw i wedi bod yn gweithio arnynt ers cychwyn yma yn Pontio. Efallai ei bod hi’n brysur ar adegau ond mi rydw i wrth fy modd yn neidio o un dasg i’r llall a gweithio gyda fy holl fentoriaid i sefydlu proffil codi arian eang i’r ganolfan.

Un uchafbwynt y mis hwn oedd derbyn copi o’r rhaglen artistig newydd i Mai - Awst. Bu’n cynnwys tudalen am ein dangosiad hamddenol o ffilm a sesiwn canu ar y cyd ar gyfer Gŵyl Gwanwyn Age Cymru, gŵyl mis o hyd yn Mai sy’n dathlu creadigrwydd mewn pobl hyn. Mae’r digwyddiad yma’n cael ei ariannu gan grant llwyddais i ennill nol yn Ionawr, felly mae hi’n wych gweld y canlyniad i rywfaint o fy ngwaith codi arian yn Pontio.

Bu uchafbwyntiau eraill yn cynnwys gwneud camau cadarnhaol ymlaen i sefydlu ein cynllun aelodaeth Ffrindiau Potio, gwneud trefniadau olaf ar gyfer gweithdai hyfforddi staff yn y ganolfan ar gyfer bwyty lleol, a thrafaelio lawr i Gaerdydd i ddysgu mwy am nawdd.

Rhywbeth arall rydw i wir yn mwynhau am yr interniaeth yw sut na ydw i wedi fy nghlymu’n rhy dyn i fy nhargedau a osodwyd ar gychwyn yr interniaeth. Rydw i wedi dysgu fod codi arian yn gydbwysedd o  weithio ar beth sydd angen yn y dyfodol ynghyd a chofio i feddwl am y presennol hefyd.

Felly, pan gododd problem gyson gydag ymgysylltiad grŵp gyda’r ganolfan rhai wythnosau’n ôl mi benderfynwyd neidio ar y cyfle i’w ddatrys yn greadigol. Rydw i bellach yn gweithio ar gais am grant ar gyfer prosiect i ddatrys y broblem yn greadigol. Mae hwn yn gyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau ysgrifennu grantiau, gweithio gydag aelodau gwahanol o’r tîm Pontio a hefyd cael y cyfle i weithio ar anghenion datblygol a newydd y ganolfan.

Wythnos 24: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Am fis! Yn dilyn fy nghyfarfod hanner ffordd, a rhoddodd gyfle i mi adlewyrchu ar yr hyn rydw i wedi ei wneud yn barod a'r hyn rydw i eisiau cyflawni, mae'r mis hwn wedi bod yn ddi-stop. Rydw wedi treulio'r mis yn cymysgu perfformiadau (gwelais bedwar perfformiad mewn 25 awr yr wythnos hon), digwyddiadau, hyfforddi, paratoi ac wedyn ysgrifennu cynnig am nawdd, a gwaith ni allaf siarad amdano ar hyn o bryd ond rydw i wedi treulio lot o amser arno! Mae'n teimlo fel bod lot mawr wedi digwydd, ond rydw i wedi bod wrth fy modd.

Rydyn ni wedi cael ymgynghorydd yn gweithio gyda ni'r mis hwn, ar strategaeth newydd cyffrous ac rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio yn agos gyda hi, ac yn rhannu gyda'r tîm yr hyn rydw i wedi ei ddysgu.

Hefyd roedd hyfforddiant gan Celfyddydau & Busnes Cymru'r mis hwn ar Nawdd, ac roedd yr amseri yn wych gan fy mod i'n paratoi fy nghynnig am nawdd cyntaf ar hyn o bryd. Cymerodd lot o amser a digonedd o fapiau meddwl i ddod o hyd i brosiect perffaith y Coleg sy'n cyd-fynd yn agos ag anghenion y noddwr, ond rydw i'n llawn cyffro i gyflwyno fy nghynnig am nawdd gyda fy nghynllun presennol.

Y mis hwn, am y tro cyntaf, trefnais ac arweiniais ddigwyddiad. Neithiwr cynhalion ni Noson Cyswllt Ffrindiau a gan nad oedd yn bosib i nifer fawr o fy nghydweithwyr fynychu'r digwyddiad, cefais y cyfrifoldeb i gyd ac roeddwn i fy elfen! Efallai roeddwn i'n lwcus, ond roedd yn hawdd gweithio gyda'r perfformwyr, roeddent yn ymateb i e-byst yn gyflym, yn chwarae'n hyfryd a chafod y gynulleidfa amser gwych. Gosodais dair gôl i fy hun ar gyfer y digwyddiad hwn:

1. Cadw pwyll o dan bwysau

2. Sicrhau fy mod i'n siarad â chymaint o aelodau â phosib

3. Treulio amser yn dod i adnabod ein haelodau newydd sydd wedi ymuno â ni eleni

Ac rydw i'n falch i ddweud, llwyddais i gyflawni'r tri! Mae wedi bod yn fis llawn profiadau newydd, ond, fel arfer, mae wedi bod yn hollol ffantastig!

Wythnos 23: Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Rydw i hanner ffordd drwy'r interniaeth. Y diwrnod rydw i'n ysgrifennu hyn, oedd diwrnod y cyfarfod hanner ffordd, pan ddaeth pawb sy'n gysylltiedig â fy interniaeth – fy rheolwr llinell, fy mentoriaid, fy nghynghorydd C&B, a fi – at ei gilydd i siarad am yr interniaieth hyd yn hyn.

Rydw i wastad yn meddwl fy mod i'n gallu gweithio'n galetach, gwneud gwell ymdrech, bod yn well. Rydw i'n canolbwyntio ar y pethau y gellir eu gwella, y gwersi y gellir eu dysgu a beth fydd yn gwneud pethau'n fwyaf llwyddiannus yn y dyfodol. Dydw i ddim yn aml yn meddwl am y llwyddiannau. Felly, roedd yn braf iawn yn y cyfarfod hwn fod pawb yn adlewyrchu fy llwyddiannau yn ôl i mi. Nid yn unig hynny ond hefyd yn fy annog i ymfalchïo ynddynt.

Felly, beth ydw i wedi ei wneud? Rydw i wedi:

-          Arwain ymgyrch rhoddion unigol llwyddiannus, ar gyfer prosiect Lesotho. Trwy arwain 4 o'n hactorion, llwyddon ni i ragori ar ein targed o £4,000.

-          Arwain ar y cais i Blant mewn Angen ar gyfer cyllid tair blynedd ar gyfer prosiect newydd.

-          Cyflwyno sawl cais i ymddiriedolaethau.

-          Ysgrifennu cais ar gyfer cyllid craidd o £50,000 ar ben fy hunan. Rydyn ni dal i aros am benderfyniad, ond dydw i ddim yn credu y byddai ein Prif Weithredwr wedi cymeradwyo hyn os nad oedd yn ddigon da.

-          Adnabod a dilyn nifer o opsiynau cyllido newydd i'r sefydliad.

-          Helpu i ddatblygu strategaeth rhoddion unigol newydd.

-          A hefyd – er ei fod dal ar waith – rydw i'n arwain ar brosiect ariannu cyfalaf bach i gaffael fan newydd i'r cwmni, yn anelu at ein targed drwy ddilyn bob trywydd y gallaf feddwl amdano er mwyn codi'r arian.

Ar ben hyn, rydw i wedi cyrraedd y rhan fwyaf o fy nhargedau ar gyfer yr interniaeth – y rhai a osodais fy hun yn ogystal â'r rhai a osodwyd gan Hijinx. Rydyn ni nawr yn edrych ar rai newydd ar gyfer hanner nesaf fy interniaeth, a byddaf yn eu rhannu'r tro nesaf dwi'n siŵr. Felly, gwers fawr y mis hwn yw: Dathlwch y llwyddiannau – weithiau dyna'r hwb sydd angen.

Wythnos 22: Lucy Purrington, Theatr y Sherman 

Bob tro byddaf ysgrifennu fy mlog, rydw i'n edrych ar fy nghynllun gwaith a fy nyddiadur i weld beth rydw i wedi bod yn ei wneud a phenderfynu ar yr hyn rydw i am rannu gyda'r byd. Yn fy mlog diwethaf, ysgrifennais am fy adolygiad hanner ffordd a oedd ar y gorwel. Wel erbyn hyn mae hynny wedi digwydd (dydw i ddim yn gwybod pam oeddwn i'n pryderu gymaint!), a gyda'r Gwanwyn ar droed (ac nid eira), rydw i'n llawn cyffro i barhau gydag ail hanner fy interniaeth. Roedd cwrdd â fy mentoriaid i gyd a fy rheolwr llinell i drafod fy nghynllun gwaith a fy natblygiad yn gyfle gwych i ail-werthuso fy amcanion personol a meddwl am fy nhargedau ar gyfer y dyfodol.

Yr wythnos hon, mynychais weithdy 'Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches' Sherman 5 (ein rhaglen allgymorth ac ymgysylltu), wedi'i gynnal gan Leila Usmani, Swyddog Ymgysylltu a Hyfforddiant Dinas Noddfa Caerdydd. Darparodd yr hyfforddiant fewnwelediad i mi i fywydau ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae yna ychydig mwy o ddigwyddiadau gweithdy Sherman 5 i ddod rydw i am eu mynychu, a fyddent yn fy nghefnogi i ysgrifennu ceisiadau  mwy gwybodus.

Yn ddiweddar, mae fy sylw wedi bod ar drefnu digwyddiadau. Mae'n wahanol iawn i fy ngwaith arferol (sydd yn wastad yn hynod o amrywiol!). Rydw i'n mwynhau'r cyfle i wneud rhywbeth newydd ac i fagu profiad yn y maes hwn. Mae lot mwy i drefnu digwyddiadau nag oeddwn i'n meddwl! Mae swyddfa Theatr y Sherman wedi bod llawn cyffro unwaith eto ar ôl y newyddion bod Killology, cyd-gynhyrchiad rhwng Theatr y Sherman yng Nghaerdydd a’r Royal Court yn Llundain, wedi’i henwebu ar gyfer Gwobr Olivier yng nghategori Cyflawniad Eithriadol mewn Theatr Gysylltiedig.

Gan ein bod ni'n sôn am ddigwyddiadau, yr wythnos diwethaf, es i a fy rheolwr llinell i gofod3 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, digwyddiad a drefnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Roedd amserlen brysur o weithdai, siaradwyr a man arddangos. A'r wythnos nesaf, rydw i'n edrych ymlaen at fynychu gweithdy Celfyddydau & Busnes Cymru arall, 'Canllaw 5 Cam i Lwyddiant Nawdd'. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddal i fyny gyda'r interniaid eraill!

Wythnos 21: Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Wel, am wythnos ddramatig! Mae “Eiramagedon” wedi dod a mynd, ond nid cyn iddo gael effaith ar fy nau sefydliad. Dyddiadau teithiau yn cael eu canslo, nifer y mynychwyr yn is – ond er gwaethaf yr heriau, llwyddais i fynd i Lundain ar gyfer y cyfleoedd mwyaf pwysig fy ngyrfa hyd yn hyn a diwedd arbennig i fis o bethau'n digwydd am y tro cyntaf.

Cynhaliodd BAFTA Cymru ei Ginio Gala agoriadol yn 195 Piccadilly nos Wener – ac er cafodd nifer fawr eu rhwystro rhag mynychu gan yr eira (yn cynnwys rhai o'r perfformwyr!) cafodd pawb a ddaeth amser ardderchog. Roedd yn wych cael gweld misoedd o waith caled gan ein tîm gael ei wireddu ac i gael profiad o weithio mewn digwyddiad cinio codi arian nid yn unig ar y noson ei hun ond hefyd y paratoadau ymlaen llaw. Rydw i'n teimlo fel fy mod i wedi datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r nifer fawr o'r ystyriaethau sy'n hanfodol wrth gynllunio a chyllido ar gyfer y math yma o ddigwyddiad – yn enwedig mewn amgylchiadau annisgwyl – ac rydw i wedi dysgu sawl gwers a bydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol. Rydw i hefyd wedi cyflwyno fy nghais gyntaf i ymddiriedolaeth ar ran BAFTA.

Ar ôl penwythnos pleserus yn Llundain, mynychais fy nghynhadledd codi arian gyntaf ar ddydd Llun – Cynhadledd Genedlaethol Rhwydwaith Sector Diwylliannol Y Sefydliad Codi Arian – yng Nghanolfan y Barbican anhygoel. Roedd yn bosib imi fynychu'r digwyddiad hwn diolch i haelioni fy nau sefydliad a oedd yn talu amdano yn ogystal â'r gostyngiad diolch i fy aelodaeth am ddim i rwydwaith Swyddogion Codi Arian i'r Celfyddydau Ifanc, ac rydw i'n hynod o ddiolchgar i Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru am gefnogi cyfle datblygiad proffesiynol mor anhygoel a oedd yn cynnwys:

  • Rhwydweithio gyda gweithwyr codi arian proffesiynol eraill o ledled y DU, yn enwedig swyddogion codi arian i'r celfyddydau ifanc sydd ar adeg debyg i fi yn eu gyrfaoedd
  • Areithiau cyweirnod gan ffigurau blaenllaw yn y sector diwylliannol
  • Sesiwn lawn ar Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (y prif bwynt oedd peidiwch â chynhyrfu!)
  • Mewnwelediadau ar destunau fel: cysylltu â rhoddwyr o genhedlaeth y mileniwm ac astudiaethau achos ar gymhellion gweithwyr proffesiynol ifanc i roi, buddion o ddod yn aelod y bwrdd ifanc, arweinyddiaeth gyrfa mewn codi arian a gwersi gan uwch weithwyr proffesiynol codi arian a rheini yn y sector diwylliannol.

Fy uchafbwynt personol y gynhadledd oedd dysgu gwersi gan uwch weithwyr proffesiynol codi arian – rhywbeth sydd wedi aros gyda fi yw mewnwelediad gan Gyfarwyddydd Datblygu Opera Garsington: “Os nad ydw i'n teimlo fy mod i y tu allan i fy mharth cysur o leiaf unwaith y flwyddyn, dydw i ddim yn teimlo fel fy mod i'n dysgu.” Mae hyn yn bendant yn wir i mi. Rydw i wedi gwthio fy hun yn fwriadol ymhellach o fy mharth cysur y mis diwethaf – yn siarad ar banel o fy nghyd cyn-fyfyrwyr o fy ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd am yrfaoedd mewn codi arian i'r celfyddydau, teithio ar ben fy hunan i gynhadledd a gosod nodau gyda fy mentoriaid er mwyn parhau i wthio fy hun yn ystod y pum mis olaf o fod yn intern godi arian yn fy nau sefydliad.

Wythnos 20: Sioned Young, Pontio

Mae’r wythnosau diweddaraf yma wedi bod yn rhai prysur iawn! Rydw i wedi bod yn gweithio ar rywbeth gwahanol gyda phob un o fy tri mentor celfyddydau, sialens o bryd i’w gilydd, er wedi dweud hynny dwi’n falch i dderbyn profiad da mewn cymaint o feysydd.

Gyda James Goodman, Rheolwr Cronfeydd Strwythurol a Datblygu Rhanbarthol ym Mhrifysgol Bangor, rydw i wedi bod yn gweithio ar gais grant i elusen Cymraeg ar gyfer Uned Storio Amlbwrpas Creadigol i’r ganolfan. Gydag Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Celfyddydau Pontio a James, rydw i wedi bod yn datblygu Pecyn Noddi ar gyfer y busnesau a fynychwyd ein noson Ymgysylltu a Busnesau nol yn Ionawr. Dwi wedi cael llawer o hwyl yn rhoi’r pecyn at ei gilydd a datblygu rhywbeth fydd wrth law i fusnesau cael dysgu mwy am y ganolfan, ein gwaith cymunedol a’r cyfleoedd i gefnogi.

Mae fy nhrydydd mentor, Sheila O’Neal, Cyfarwyddwr Gweithredol o Ddatblygiad Prifysgol Bangor ynghyd a fy Rheolwr Llinell Eleri Davies wedi bod yn gweithio gyda mi i ddatblygu ymhellach Cynllun Aelodaeth i Pontio. Er bod hyn yn dir anghyfarwydd i ni yma ym Pontio, mi ydwi’n edrych ymlaen at lansio rhywbeth newydd a fydd yn ymgyrch codi arian effeithiol a’n ffordd dda i mi adael fy marc o ddylanwad pan fyddai’n gadael yn yr haf.

Tu allan i waith mi wnes i hefyd fynychu cyfarfod ‘Lleisio eich Barn’ Cyngor Celfyddydau Cymru be gafodd pobl ifanc sy’n angerddol am y celfyddydau'r cyfle i gyfarfod a lleisio ein barn am ddyfodol ariannu’r celfyddydau yng Nghymru. Mi oedd o’n wych clywed straeon unigol pawb o pam eu bod nhw’n caru’r celfyddydau ac angen y parhad o’i ariannu. Yn bwysicaf oll, mi wnaeth y noson atgoffa mi faint o frwdfrydig ydw i fy hun am ariannu’r celfyddydau yng Nghymru a faint o falch ydw i fod fy ngwaith fel codwr arian i’r celfyddydau’n medru sicrhau yn union hynny.

Wythnos 19: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae'r wythnos hon wedi bod yn un brysur. Ar ddydd Mawrth a dydd Mercher, perfformiodd ein Cerddorfa Symffoni'r Coleg i fron 2000 o blant ysgol fel rhan o Orchestradventure!. Dyfeisiwyd y cyngerdd i ddal dychymyg plant 7 i 11 oed drwy bŵer cerddorfa symffoni byw a chyflwynydd. Cyn y cyngerdd, aeth rhai o fyfyrwyr y Coleg allan i gynnal gweithdai gyda rhai o'r plant oedd am fynychu'r cyngerdd. Mynychais un o'r gweithdai gydag un o noddwyr y digwyddiad, sydd hefyd yn fy mentor busnes, Karen Welch o Western Power Distribution. Roedd y gweithdai yn wych oherwydd roedd yn gyfle i'r plant i roi cynnig ar yr offerynnau yn ogystal â dysgu am y gerddoriaeth ac i ddawnsio. Roedd y cyngerdd yn anhygoel gan ein bod ni wedi llenwi Neuadd Dewi Sant ar y dydd Mawrth a Chanolfan Hamdden Caerfyrddin dwywaith ar y dydd Mercher. Roedd yn wych i weld sylw gymaint o blant yn cael ei hoelio gan y gerddoriaeth wrth iddynt ymuno trwy ddawnsio ac arwain.

Ar y ddau ddiwrnod cynhalion ni dderbyniad i westeion cyn y cyngherddau, gan fwyaf gyda phobl sy'n gwneud gwaith allgymorth tebyg i ni, ochr yn ochr â'r noddwyr a phobl eraill sy'n gweithio o fewn sector y celfyddydau. Roedd yn flas arbennig arall o reoli a gweithio mewn digwyddiadau, a'r tro hwn, y tu allan i'r Coleg. Felly ynghyd â threfnu'r amseri, cynlluniau seddi a rhestrau gwesteion roedd hefyd rhaid cysylltu â staff mewn gwahanol leoliadau.

Roedd yn anhygoel gweithio ar y digwyddiad a buaswn i wrth fy modd pe baen ni'n gallu parhau i'w wneud am byth, ond rydw i'n gwybod bod rhaid i mi fynd nôl i fy nesg! Felly treuliais weddill yr wythnos yn gweithio ar Spektrix, rhedeg adroddiadau (eto), croeswirio rhestrau, casglu ystadegau ar roddion ychwanegol ac ysgrifennu adroddiadau. Mae wedi bod yn wythnos brysur!

Wythnos 18: Lucy Purrington, Theatr y Sherman 

Yma yn Theatr y Sherman, rydyn ni'n trechu melan y gaeaf trwy ddadorchuddio ein cyntedd newydd ar ôl ei adneddewyddiad.  Ar ôl mis prysur o blastr, paent a phinc (fe welwch y swyddfa docynnau yn sicr), rydyn ni wrth ein boddau i ailagor a dechrau tymor y Gwanwyn gyda Dublin Carol. Mae yna fwydlen bwyd a diod newydd hefyd, yn ogystal â'r cyntedd ar ei newydd wedd sydd â mynediad, awyrgylch a chyfleoedd gwell i'w ddefnyddio ar gyfer perfformiadau. A phetai hynny ddim yn ddigon i sirioli'r dyddiau glawog, yn ddiweddar enillon ni wobr Theatr Ranbarthol y Flwyddyn yng ngwobrau The Stage yn Llundain. Gan mai ni yw'r theatr Gymreig gyntaf i ennill y wobr hon, rydyn ni'n hynod o falch i gyfeirio sylw ar ba mor wych yw'r celfyddydau yng Nghymru.

Pan ddaw diweddariad nesaf fy mlog, byddaf hanner ffordd drwy'r Internieath Creadigol. Dydw i ddim yn gallu credu pa mor gyflym mae'r amser wedi mynd, ond mae ysgrifennu'r blogiau rheolaidd hyn yn gyfle defnyddiol i edrych yn ôl ac i adolygu'r hyn rydw i wedi'i gyflawni yn y cyfnod hwnnw. Trwy ddarllen y diweddariadau blaenorol, gallaf amlinellu fy nghynnydd ac rydw i'n teimlo'n ffodus fy mod i wedi gallu dod i Sherman yn ystod cyfnod diddorol iawn lle rydw i'n gweld ceisiadau llwyddiannus yn cael eu gwireddu.

Ar y mater hwn, rydw i'n parhau fy ngwaith ar lunio ceisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau ac yn dysgu mwy am strategaethau codi arian tymor hir. Yn ogystal â hyn, rydw i'n ehangu fy natblygiad trwy fynychu cyrsiau Celfyddydau a Busnes Cymru a gynhelir gan Spindogs. Maen nhw i gyd wedi darparu mewnwelediad newydd i sut mae codi arian a marchnata yn rhannu perthynas symbiotig.

Mae'r sesiynau hyfforddi ar strategaethau cyfryngau cymdeithasol, cynnwys digidol, a dadansoddeg Google wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o sut gall ein neges codi arian cael ei defnyddio i gyfeirio ein traffig gwe. Cyn hyn doeddwn i ddim yn gwybod pa effaith byddai codi arian ar-lein yn cael ar wneud y gorau o draffig gwe a chyrhaeddiad at ein cynulleidfa darged – mae'n fyd hollol newydd o ddadansoddeg Google, allweddeiriau a thagiau disgrifiad meta!

Wythnos 17: Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Os ydych chi wedi bod yn dilyn fy mlog (ac os nad ydych chi, ble 'dych chi 'di bod?) byddwch yn gwybod fy mod i'n hoffi rhannu tipyn bach o'r hyn rydw i wedi dysgu bob mis. Y mis hwn rydw i wedi dysgu bod fy nghar ddim yn hoffi tywydd oer, dydy gyrru ledled y wlad ddim yn ffordd ymlaciol i dreulio'ch gwyliau Nadolig, a bod strategaeth codi arian yr un mor bwysig â gweithgareddau codi arian eu hunain.

Yn Hijinx, rydw i'n gweithio ar draws sawl prosiect gwahanol ac yn ceisio mynd i'r afael â chymaint o ffrydiau codi arian â phosib. Ar ôl fy wythnosau cyntaf, daeth yn amlwg bod hyn yn golygu ei fod yn hawdd colli golwg ar ble ydw i gyda phopeth. Diolch byth am fy mentoriaid arbennig – Rich a Lynne. Dywedodd y ddau ohonynt fod rhaid i mi gael cynllun priodol ar bapur, gyda gweithrediadau a'r amseri wedi'u trefnu cam wrth gam. Gwych – gwnes i hynny ac roedd yn help mawr i drefnu fy syniadau a rheoli fy ngwaith. Ond, er fy mod i wedi creu'r ddogfen, ni ddaeth popeth ynghyd.

Yn ffodus, un o'r manteision o fod yn intern Celfyddydau a Busnes yw faint o hyfforddiant rydyn ni'n gallu mynychu. Yr wythnos diwethaf roedd gweithdy Cynllunio Strategaeth Codi Arian – yr union beth a oedd angen arnaf! Roedd yn cadarnhau i mi fod y cynllun a oedd gen i yn cynnwys yr elfennau cywir, ond efallai eu bod nhw yn y drefn neu'r ffurf anghywir. Nawr rydw i'n gweithio ar ddiweddaru'r cynllun i gywiro'r problemau hynny, a gobeithio byddai'n fy ngwneud imi fod hyd yn oed yn fwy effeithlon.

Roedd yn dda i wybod bod cynnwys y cynllun yna'n barod. Gwnes i alwad llwyddiannus i Ymddiriedolaeth hyd yn oed (gwelwch fy mlog diwethaf am gyd-destun) ac roeddwn i'n ddigon hapus i neidio mewn i sgwrs am nawdd gyda noddwr busnes posibl yn ystod ymweliad yn gynharach yr wythnos hon. Rydw i'n credu bod hyn yn dangos bod fy ngreddfau yn y swydd yn gwella a fy mod i'n dod yn fwy hyderus yn fy swydd.

Wythnos 16: Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Wrth i ni ddechrau 2018, strategaeth yw fy ngair allweddol am fis Ionawr. Yn Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru, mae'r flwyddyn newydd wedi dod â heriau codi arian newydd gyda hi, yn gysylltiedig ag ymddiriedolaethau a sefydliadau yn bennaf – ond yn BAFTA, mae sicrhau nawdd ar gyfer digwyddiad sydd ar y gweill, a ddechreuais gynllunio cyn y Nadolig, hefyd yn uchel ar y rhestr flaenoriaethau. Gan fod y ddau fudiad wedi gofyn am geisiadau newydd i ymddiriedolaethau a sefydliadau – yn hytrach nag adeiladu ar berthynas gynt (nad oes gen i brofiad blaenorol o hyn) – mae nawr yn amser i roi strategaeth ar waith, gosod cynlluniau am fy narpar gefnogwyr, paratoi fy ngheisiadau yn effeithiol a (gobeithio) ymlacio gan wybod fy mod i wedi gosod y seiliau ar gyfer cyflwyno cais llwyddiannus. Ar wahân i well sgiliau trefnu a rheoli amser, bydd angen hyder newydd arna i gyflwyno fy hun fel wyneb cyhoeddus codi arian fy sefydliadau ar ôl llai na phedwar mis yn gweithio yna ac wedi rhannu'r amser rhwng y ddwy swyddfa, ond rydw i'n gofyn am gyngor gan fy mentoriaid wrth i mi fynd i'r afael â her newydd. Rydw i'n disgwyl byddaf hefyd yn elwa o sesiwn ar Strategaeth Codi Arian gyda Chelfyddydau a Busnes Cymru sydd i ddod cyn bo hir.

Dechreuodd y flwyddyn yn dda yn Sinfonia, gyda grant arall yn cael ei sicrhau – ond dros y cwpl o wythnosau nesaf byddaf yn canolbwyntio ar adeiladu strategaeth ar gyfer ymddiriedolaethau er mwyn codi arian yn y dyfodol agos, ac wedyn yn ei datblygu gyda chymorth ein prif weithredwr newydd, Peter Bellingham – ochr yn ochr â symud ymlaen gyda'r strategaeth Rhoddi Unigol a baratoais yn gynharach yn yr interniaeth. Mae hyn yn amser chwerwfelys i Sinfonia Cymru wrth i ni ddweud ffarwel wrth Sophie Lewis, sydd wedi bod wrth lyw'r gerddorfa am 11 blynedd, bydd yn golled enfawr, ac, yn ôl pob sôn mae hi wedi bod yn rheolwraig ardderchog dros y tair a hanner mis diwethaf ac yn allweddol yn natblygiad fy ngyrfa – rydw i'n drist iawn ei bod hi'n mynd! Rydyn ni gyd yn hyderus fod Peter Bellingham, sydd yn ein hymuno â ni o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac yn dod o fwrdd ein Hymddiriedolwyr, yn ddewis ardderchog fel ei holynydd ac rydw i'n edrych ymlaen at weithio gydag e yn rhan olaf fy interniaeth. Cyn i Sophie adael i ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwraig Cerddorfeydd Cenedlaethol Plant Prydain Fawr, mae Sinfonia Cymru yn cynnal Cynhadledd Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain ochr yn ochr â BBC NOW ac Opera Cenedlaethol Cymru'r wythnos nesaf, sy'n rhoi cyfle i fi i wella fy sgiliau rhwydweithio (rydw i wedi paratoi fy mlog ychydig yn gynnar gan na fydd lot o amser gen i i'w ysgrifennu tra byddaf yn gwirfoddoli ac yn mwynhau'r gynhadledd – erbyn iddo gael ei bostio bydd y digwyddiad wedi bod!).

Mae BAFTA yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed hefyd – fel dywedais yn gynharach, rydw i'n ymgymryd â gwaith ymchwil a chynllunio ar gyfer ymddiriedolaethau sy'n debyg i fy ngwaith yn Sinfonia ac ar yr un pryd cyflwyno cynigion nawdd, ymateb i ddarpar gefnogwyr, a chadw golwg ar y cynnydd. Rydw i'n edrych ymlaen at ein diwrnod tîm i ffwrdd o'r gwaith yr wythnos nesaf – rydw i'n credu bydd yn ddefnyddiol iawn i fi gael amser i ffwrdd o fy nesg ac i greu strategaeth (dyna'r gair yna eto!) gyda thîm cyfan BAFTA Cymru. Ar ddechrau blwyddyn newydd, mae'n gyfle gwych i mi gymryd cam yn ôl ac edrych ar ba mor bell rydw i wedi dod gyda fy nodau codi arian, a'r ffordd orau i'w cyrraedd ym misoedd olaf fy interniaeth. Gorau po gyntaf!

Wythnos 15: Sioned Young, Pontio

Mi yr oedd hi’n Flwyddyn Newydd Dda iawn i mi a’r tîm yn Pontio pan ddychwelais yn ôl i’r gwaith ar ôl y Nadolig i glywed y newyddion gwych fod fy nghais grant cyntaf wedi bod yn llwyddiannus! Mae’r grant gan Ŵyl Gwanwyn Age Cymru, gŵyl mis o hyd yn Mai sy’n dathlu creadigrwydd o fewn pobl hŷn. Gyda’r arian byddwn ni’n cynnal dangosiad glasur o ffilm ynghyd â sesiwn o gyd-ganu i ddilyn - gan dargedu’n benodol pobl sy’n byw gyda dementia a phobl hyn sy’n dueddol o ddioddef o unigrwydd cymdeithasol. Mi fydd hi’n gyfle gwych i ddod a chynulleidfaoedd newydd i Pontio a gobeithio, gweithio gyda busnesau lleol i ariannu hwn fel rhywbeth parhaol yn rhaglen Pontio.

Mae’r mwyafrif o fy ffocws yn y flwyddyn newydd wedi bod ar drefnu digwyddiad ymgysylltu â busnesau lleol yn Pontio, wedi’i ddilyn gan berfformiad o gynhyrchiad diweddaraf cwmni syrcas Pirates of the Carabina: Relentless Unstoppable Human Machine ar Nos Iau’r 18fed o Ionawr.

Mi oedd y digwyddiad yn gyfle i mi hysbysu’r busnesau yma o’r ystod eang o waith cyfranogol Pontio a’i werth, ynghyd a’u cyflwyno i syrcas gyfoes - cyfrwng poblogaidd iawn yn Pontio. Mi gefais amser gwych yn trefnu’r digwyddiad ac mi wnes i dderbyn ymarfer da mewn cyfathrebu amcanion Pontio ynghyd â’r hyn y medrwn ei gynnig i gefnogwyr posib.

Mi roddodd y noson hyder mawr i mi ddechrau ar siarad gyda busnesau am godi arian, a dysgu be hoffent dderbyn o’r cyfle i weithio gydag ein gilydd hefyd.

Ond, yn fwy na dim, mi atgoffodd y digwyddiad i mi fod yr holl bobl yma ddim yn enwau ar bapur i’w hofni am eu cysylltu ynglŷn â bwriadau Pontio, ond yn hytrach pobl fel chithau a minnau sydd eisiau gweld y celfyddydau yng Nghymru’n ffynnu.

Wythnos 14: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Blwyddyn Newydd Dda!

Yn fy mlog diwethaf, ysgrifennais am ein holl ddigwyddiadau a oedd ar y gweill; wel nawr maen nhw wedi digwydd! Roedd pob digwyddiad yn unigryw ac roedd canlyniadau cadarnhaol i bob un ohonynt mewn ffyrdd gwahanol. Nod ein digwyddiad gyda UBS oedd tyfu ein cynllun aelodaeth yn ogystal â chynnwys ein noddwyr yn Llundain yn fwy. Roedd yn anhygoel pan, ychydig o ddiwrnodau ar ôl y digwyddiad, dechreuodd ffurflenni'r aelodau newydd gyrraedd. Yn ein Gala Opera, lansion ni ein Hysgol Opera newydd, a chafodd dderbyniad aruthrol. Roedd ein noddwyr wrth eu boddau gyda pherfformiadau ein myfyrwyr. Yn sicr mae'n debyg mai nhw oedd y mwyaf brwdfrydig wrth ddangos eu gwerthfawrogiad! Aeth ein digwyddiadau tu ôl i'r llen yn dda hefyd a chafodd ein noddwyr y cyfle i weld sut mae ein myfyrwyr yn elwa o'u cefnogaeth.

Ychydig cyn gwyliau'r Nadolig, ac ar ôl y digwyddiadau i gyd, anfonais ein cylchlythyr mis Rhagfyr, lot o bobl, lot o wybodaeth (yn cynnwys beth oedd ymlaen a chrynhoad o newyddion yr hydref) a lot mawr o amlenni!

Hefyd, rydyn ni nawr yn defnyddio Spektrix yn weithredol! Ers hynny, rydw i wedi treulio llawer o amser yn ceisio canfod beth all ei wneud, sut mae'n ei wneud a threfnu gwybodaeth. Rydw i wedi sganio ac ar fin uwchlwytho datganiadau cymorth rhodd. Rydw i'n glanhau hen gofnodion ac yn eu hadnewyddu, ac rydw i'n dysgu am sut mae adroddiadau yn cael eu rhedeg. Rydyn ni wedi cael sawl cyfarfod i drafod sut caiff pethau eu gosod a'u rhedeg yn y dyfodol!

Pan nad ydw i'n gwneud hynny, rydw i'n dechrau gweithio ar sawl cais i ymddiriedolaethau. Rydw  i'n cael cyfarfodydd i drafod cysyniadau cychwynnol ar gyfer un, yn trafod pa gyllid sydd angen arnon ni ar gyfer y prosiect yn union a beth yw ei nodau a'i amcanion. Mae'r ail gais, ar gyfer prosiect gwahanol, yn barod wedi'i gynllunio'n llawn a nawr mae'n rhaid i mi orffen y cais a'i gyflwyno gyda fy mysedd wedi'u croesi!

Wythnos 13: Lucy Purrington, Theatr y Sherman 

Blwyddyn Newydd Dda o Theatr y Sherman! Cyn Nadolig, cefais y newyddion gwych fod un o'r ceisiadau roeddwn i wedi ysgrifennu wedi bod yn llwyddiannus. Mae'r Flwyddyn Newydd wedi ysbrydoli adlewyrchiad myfyrgar ar fy nghynnydd a phrofiadau o'r Interniaeth Greadigol hyd yn hyn. Mae dysgu wrth weithio yn rhan hanfodol o'r interniaeth, ac rydw i wedi bod yn ystyried gwerth profiad a sut gall ymarferion bach adeiladu tuag at wella set sgiliau ehangach. Roedd ysgrifennu'r cais yn darparu cyfle defnyddiol i mi i ailygyfarwyddo fy hun gyda chyfeiriad artistig Theatr y Sherman a'i rhaglenni allgymorth a chyfranogaeth sylweddol. O hyn, gallaf siarad am Theatr y Sherman yn fwy hyderus mewn digwyddiadau rhwydweithio – sy'n rhywbeth rydw i eisiau gweithio arno yn benodol.

Fel yr awgrymodd fy mentor busnes, rydw i wedi mynychu sawl gweithdy a digwyddiad rhwydweithio er mwyn gwella fy sgiliau a chynyddu fy mhrofiad rhwydweithio – mae'n rhaid ymarfer er mwyn perffeithio! Llywyddwyd un sesiwn werthfawr iawn gan Shamaine Robinson. Cynhaliwyd y sesiwn gan Sefydliad Rheolaeth Siartredig Cymru (CMI Cymru). Roedd gweld rhywun sydd, fel fi, yn dioddef o ddyslecsia, yn siarad gyda chymaint o hyder, ac yn gwybod o brofiad pa mor anodd gall hynny fod, yn ysbrydoledig.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, fel graddedig diweddar o Brifysgol De Cymru, roedd yn anrhydedd cael siarad am fy Interniaeth Greadigol a'r profiadau cefais tra roeddwn i'n astudio, fel rhan o'i Llwyddiannau Graddedigion ar-lein. Rydw i'n gobeithio bydd hyn yn ysbrydoli mwy o fyfyrwyr PDC i wneud cais am yr interniaeth yn y dyfodol.

Gallwch ei ddarllen yma: http://www.southwales.ac.uk/courses/ba-hons-photography/2791/graduate-profile-lucy-purrington/

Wythnos 12: Johnny Dawson, Theatr Hijinx 

Un o'r rhesymau dewisais fynd i faes codi arian yw er mwyn herio fy hun. Rydw i wastad wedi'i gweld yn anodd fod yn hyderus a mynd at bobl. Yn y maes codi arian, dyna'r cyfan rydych chi'n ei wneud yw mynd at bobl – ac rydych chi'n mynd atynt i wneud un o'r pethau rydyn ni fel pobl yn teimlo braidd yn annifyr yn ei wneud: Gofyn am arian! Weithiau mae hyn yn haws i'w wneud o du ôl i gyfrifiadur mewn e-bost, neu gais i ymddiriedolaeth. Mae'n llai hawdd i'w wneud ar y ffôn – yn enwedig os ydych chi'n galw heb wahoddiad – a hyd yn oed llai hawdd fyth yn bersonol.

Mae'r mis diwethaf wedi fy nysgu rhai pethau a fydd yn fy helpu i feistroli'r broblem hon yn fy mywyd proffesiynol. Yn gynnar ym mis Tachwedd, mynychais gwrs hyfforddi a gynhaliwyd gan yr Independent Theatre Council ar Godi Arian yn Effeithiol. Roedd yn weithdy undydd gwych, yn canolbwyntio yn bennaf ar ymddiriedolaethau, rhai ohonynt roeddwn i'n eu hadnabod yn barod.

Ond, fe ddysgais ddau brif wers:

-          Yn gyntaf, mae cysylltu ag ymddiriedolaeth dros y ffôn dim ond yn sgwrs rhwng dau berson. Peidiwch â chael eich llethu gan y ffaith eu bod nhw'n borthgeidwaid i arian  rydych chi ei eisiau; rydych chi'n dechrau cynhyrfu ac yn gwneud camgymeriadau.

-          Yn ail, mae ymddiriedolaethau yn bodoli oherwydd maen nhw EISIAU helpu elusennau. Felly pam na fyddent eisiau clywed gennych chi?

Tuag at ddiwedd mis Tachwedd, mynychais Symposiwm Codi Arian Celfyddydau & Busnes Cymru. Cefais y cyfle i glywed gan rai ymddiriedolaethau gwych. Dywedodd Amanda McMurray, o Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, wrthym ei bod hi'n hoff o glywed gan bobl sy'n bwriadu gwneud cais, oherwydd mae'n golygu gall pawb fod ar yr un dudalen. 

Y peth gwaethaf a all ddigwydd yw eich bod chi'n dod i ffwrdd o sgwrs fel hon yn gwybod bod yr ymddiriedolaeth ddim am gefnogi'ch sefydliad. Mae hyn yn arbed amser i bawb. Mae'n rhaid imi ofyn i fyn hun, ai peth gwael yw hwn? A fy ateb i yw na, mae'n beth da!

Wythnos 11: Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Yn Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru, rydw i wrthi'n herio fy hun i siarad yn greadigol am yr hyn rydw i'n ei wneud i gyfnerthu fy ngwaith codi arian yn gyffredinol.

Pan mae cyfoedion a phobl rydw i'n dod i adnabod yn gofyn i fi beth rydw i'n gwneud fel swydd, fel arfer rydw i wedi ymateb; “Rydw i'n godwr arian i'r celfyddydau. Ar hyn o bryd rydw i yn ail flwyddyn fy hyfforddiant.” Fel arfer mae hyn yn ennyn ymateb dryslyd...

“Beth, ysgwyd bwced, o ddrws i ddrws neu rywbeth?”
“Ew, doeddwn i erioed wedi ystyried bydd hynny'n gyrfa bosibl. Pa fath o beth ydych chi'n eu gwneud?
Mae rhai digrifwyr ymhlith fy ffrindiau wedi awgrymu “Dwi'n artist, allet ti godi arian i fi?

Gan nad yw codi arian i'r celfyddydau yn aml yn swydd ble rydych chi'n cwrdd â'r cyhoedd wyneb yn wyneb, neu yn swydd amlwg iawn, mae hyn yn ddealladwy. Yn y gorffennol mae rhoi ymateb cynhwysfawr i'r sylweddau hyn wedi bod yn her. Er fy mod i yn esbonio “Rydw i'n codi cyllid elusennol ar gyfer sefydliadau celfyddydol”, mae'r hyn rydw i'n ei wneud o ddydd i ddydd a'r ffaith bod angen swydd ar wahân, dal i ddrysu rhai pobl. Gan fod fy ngwaith pob dydd mor amrywiol, yn cynnwys unrhyw beth o ysgrifennu testun ar gyfer blychau rhoddion newydd i gael paned gyda noddwr cyfredol er mwyn cael adborth ar gynllun aelodaeth, dydy adrodd fy rhestr o bethau i'w wneud yn egluro'r rôl chwaith.

Gyda C&B Cymru, rydw i wedi adnabod yn y gorffennol un o fy ngwendidau sef canolbwyntio gormod ar fanylion a blaenoriaethau sydd angen sylw ar unwaith, yn hytrach na meddwl am y darlun mawr - “pam ydw i'n gwneud hyn, a pham ei fod yn ddefnydd pwysig a gwerthfawr o fy amser i ac amser y sefydliad?” Mae meddwl yn fwy creadigol am y darlun mawr yn fy helpu i gyfathrebu'r gwerth hwn i bobl eraill, ac mae ateb eu cwestiynau, yn ei dro, yn fy herio i'w hysbrydoli am fy achos i.

Mae'r gwaith rydw i wedi gwneud yn ddiweddar gyda Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru wedi bod yn ysbrydoledig. Trwy ysgrifennu testun ar gyfer negeseuon elusennol Sinfonia fel rhan o fy strategaeth rhoddion gan unigolion, ac ymchwilio ar gyfer cynigion nawdd a cheisiadau i ymddiriedolaethau ar gyfer BAFTA, rydw i wedi archwilio yn fanwl eu gwerth craidd, yn asesu ac ailasesu enghreifftiau o effaith fawr ar unigolion a thystiolaeth o angen. Rydw i'n edrych ymlaen at werthuso hyn o safbwynt cefnogwr hefyd yn banel CultureStep C&B Cymru sydd yn digwydd cyn bo hir. Mae meddwl am y darlun mawr yn helpu i fy nghadw yn frwdfrydig wrth godi arian, ac yn dangos pa mor bwysig ar gyfer sefydliadau yw gallu cyfleu'r angerdd hwn y tu allan i'r sefydliad – ac felly pam bod angen swydd un pwrpas! O ymchwil i adeiladu perthnasau, i lwyddo i ddiogelu grant, rhodd neu nawdd arall (ar hyn o bryd rydw i'n dathlu cynnig llwyddiannus am grant yn Sinfonia!) - dydy'r rhain ddim ar wahân i sut rydw i'n dweud fy stori ar unrhyw adeg pan ddaw'r cyfle, a dim ond yn atgyfnerthu cynigion codi arian pwrpasol. Nid yw “Codwr Arian i'r celfyddydau” yn deitl swydd dwi'n gwisgo o 9 y bore tan 5:30 – mae wir yn yrfa lawn-amser.

Fel y mae cyn cyfarwyddydd Jerwood Charitable Foundation Shonagh Manson wedi dweud; “Rydych chi'n codi arian drwy'r amser.”

Wythnos 10: Sioned Young, Pontio

Mae’r pum wythnos diwethaf yma’n wir wedi bod cynnig blas o bopeth. Gyda thri mentor o fewn Pontio a’r Brifysgol rydw i wedi cael fy nghyflwyno i ystod eang o elfennau o fewn codi arian. Gan Sheila O’Neal, Cyfarwyddwr Datblygu’r Brifysgol, rydw i wedi cael y dasg o ymchwilio i’r potensial o ddatblygu gwasanaeth aelodaeth i Pontio.

Gydag Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, rydw i wedi bod mewn trafodaeth a sefydliadau trydydd sector ynglŷn â phrosiectau ar y cyd. Ac yn gyffrous hefyd rydw i wedi cychwyn trefnu digwyddiad corfforaethol ar gyfer mis Ionawr, ble fyddai’n gwahodd busnesau lleol a chefnogwyr potensial i Pontio ac i weld cynhyrchiad newydd sbon, hir ddisgwyliedig, Pirates of the Carabina.  

Dros y pum wythnos diwethaf rydw i hefyd wedi cael y cyfle i fynychu cyfres o ddigwyddiadau. Wythnos ddiwethaf ces i helpu Celfyddydau a Busnes yn eu digwyddiad Rhwydweithio Gogledd Cymru yn Oriel MOSTYN, Llandudno.

Wedyn, dau ddiwrnod yn ddiweddarach wnes i drafaelio lawr i Gaerdydd ar gyfer Symposiwm Codi Arian Celfyddydau a Busnes. Ges i glywed gan lu o sefydliadau ac ymddiriedolaethau ynglŷn â pha ffactorau sy’n pennu llwyddiant mewn cais grant. Bu hwn yn ddefnyddiol iawn gan fy mod ar hyn o bryd yn gweithio ar fy nghais grant bach cyntaf i gefnogi ariannu dangosiad ffilm i bobl hŷn, gyda’r gobaith o helpu i daclo’r cynnydd mewn unigrwydd cymdeithasol o fewn y boblogaeth hŷn. Rhagwelir y byddai hyn hefyd yn fodd o gyflwyno cynulleidfaoedd newydd i Pontio.

Mi wnaeth mynychu’r Symposiwm hefyd roi'r cyfle i mi gyfarfod codwyr arian ym maes y celfyddydau o led led Cymru a dal i fyny gyda dau o fy nghyd-interniaid, Johnny a Lucy. Mi oedd hi’n ryddhad mawr clywed eu bod nhw wedi wynebu ambell i rwystr tebyg a phrofi cam bras tebyg ymlaen ac er i’r bedwar intern arall fod pen arall y wlad rydw i’n edrych ymlaen at rannu gweddill siwrne’r interniaeth gyda nhw a’n gweld ni’n blodeuo i fod (gobeithio) yn godwyr arian gwych!

Wythnos 9: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Mae'r mis hwn wedi bod llawn digwyddiadau, digwyddiadau, digwyddiadau, gydag awgrym o gronfeydd data, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ac ymchwil. Ar hyn o bryd rydw i'n helpu gyda phedwar digwyddiad a hefyd fi sy'n ymdrin â'r atebion i bob un ohonynt. Ar ddydd Iau daeth sawl Noddwr i ymweld â ni ar gyfer ymarfer tu ôl i'r llen o'r Gala Opera Gaeaf. Dal i ddod, mae digwyddiad yn Llundain ar ddechrau mis Rhagfyr yn UBS, pencadlys Lloegr ein noddwr dyngarwch, digwyddiad tu ôl i'r llen yn ymwneud â Christmas on Broadway ar gyfer ein noddwyr ac yn olaf mae'r Gala Opera Gaeaf dydd Sadwrn.

Mi fydd y Gala yn arddangos ein cantorion opera ac yn lansio Ysgol Opera David Seligman, sy'n dechrau partneriaeth rhwng y Coleg ac OCC. Bydd y Gala hefyd yn cynnwys Maestro Carlo Rizzi a cherddorfa OCC. Rydyn ni'n disgwyl dros 100 o westeion i'n derbyniad cyn y cyngerdd, ac mae yna gymaint o wahanol rannau i'r derbyniad, bydd yna ddigwyddiadau o fewn digwyddiadau! Mae wedi golygu llawer iawn o gynllunio, ond nawr mae popeth wedi'i gwblhau, felly croeswn ein bysedd am ddigwyddiad arbennig.

Yn gynharach y mis hwn, cefais y cyfle i fynychu digwyddiad yn hytrach na helpu i'w drefnu. Mynychais ddigwyddiad Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Roedd yn gyfle gwych i gwrdd â mwy o bobl sy'n gweithio o fewn yr un cylch â fi yng Nghaerdydd, ac i gael mwy o wybodaeth am elusennau a sefydliadau lleol.

O ran pethau eraill, gallaf nawr adnewyddu a phrosesu aelodaethau newydd ar ben fy hun. Yr wythnos nesaf rydw i'n mynychu darlith ar GDPR a gan ein bod ni'n newid cronfeydd data i Spektrix mis nesaf, ac rydw i wedi mynychu sawl digwyddiad hyfforddi ar gyfer hynny. Dywedodd pawb wrtha'i bod Nadolig yn amser prysur yn y Coleg, a hyd yn hyn, maen nhw'n gywir!

Wythnos 8: Lucy Purrington, Theatr y Sherman 

Ers fy mlog diwethaf rydw i wedi cadw fy momentwm dysgu i fynd ac wedi ymuno â Gwirfoddolwyr Sherman 5 er mwyn ymgolli fy hun o fewn prosiect gwych Sherman 5. Yn gryno, mae Sherman 5, wedi'i gefnogi gan Sefydliad Paul Hamlyn, yn cynnig aelodaeth am ddim ac wedi'i gynllunio i roi i bobl nad ydynt erioed wedi gweld perfformiad yn Theatr y Sherman o'r blaen, y cyfle i'w wneud. Fel rhan o fy hyfforddiant, rydw i wedi mynychu gweithdy 'Ymwybyddiaeth Weledol' gan Sefydliad y Deillion Caerdydd cyn gwirfoddoli ym mherfformiadau disgrifiad sain ac â chapsiynau o The Cherry Orchard.

Trwy ymgolli fy hun o fewn prosiect ardderchog Sherman 5, rydw i wedi ennill gwell dirnadaeth o sut gallai'r darpar gynlluniau ac uchelgeisiau am y cynllun ddatblygu. Mi fydd hyn yn fy helpu i i baratoi fy ngheisiadau fy hun. A, wedi cael fy ysbrydoli gan ethos Sherman 5, cyflwynais brosiect ffotograffiaeth i'w gydlynydd, Guy O'Donnell, yn defnyddio fy nghefndir fel ffotograffydd/artist fideo.

Rydw i'n bwriadu tynnu llun neu gefnogi aelodau i ddefnyddio ffotograffiaeth fel modd o esbonio'n weledol eu taith i'r theatr. Bydd yn darparu cyfle i ni i ddysgu o brofiadau ein haelodau, creu dulliau eraill o gyfathrebu rhwng unigolion a gwahodd trafodaethau o'r newydd am y prosiect a hygyrchedd at y theatr.

Ar wahân i hynny, gyda'r Nadolig ar y gorwel, rydw i wedi bod yn ymgymryd â lot mawr o ymchwil, yn diweddaru gwybodaeth ar ein Hymddiriedolaethau a Sefydliadau ac yn ysgrifennu drafft cyntaf cais fy hun. Yr wythnos nesaf, rydw i'n mynychu digwyddiad CMI Cymru 'The Power of Networking' a Symposiwm Codi Arian, wedi'i gefnogi gan y Sefydliad Hodge, i wella fy sgiliau rhwydweithio. Ac i barhau fy nghysylltiad personol â'r celfyddydau, yr wythnos nesaf byddaf yn arddangos fy ngwaith yn Art on the Hill yng Nghasnewydd.

Wythnos 7: Johnny Dawson, Theatr Hijinx 

Rydw i wedi treulio'r rhan fwyaf o fy mis cyntaf gyda Hijinx yn dysgu am y sefydliad. Sut mae'n gweithio, beth mae'n ei wneud, pwy 'di pwy – ond yn bwysicaf oll, beth sydd angen arno. Dywedais y tro diwethaf ysgrifennais flog pa mor hynod o lwcus oeddwn i'n teimlo i fod yn rhan o'r sefydliad, ac mae hynny dal yn wir. Mae hyn i raddau helaeth oherwydd maint y gwaith mae'n ei wneud, pwy mae'n cyrraedd a'r effaith mae'n cael ar eu bywydau. Ac oherwydd hyn, mae angen adnoddau ariannol arno i barhau i weithredu. Felly, mae'n lwcus – gan mai fy swydd i yw codi arian – fy mod i wedi cael fy ngosod gyda sefydliad lle rydw i'n teimlo'n mor brwdfrydig dros ei weledigaeth. Achos mae'n fonws enfawr pan ydych chi'n codi arian os ydych chi wir yn credu yn yr hyn yr ydych yn ei wneud.

Yn ogystal â dysgu am y sefydliad, rydw i wedi treulio lot o amser y mis hwn yn gosod fy hwyaid mewn rhes. Rydw i'n paratoi cynllun codi arian am y misoedd nesaf. Mae hyn wedi cynnwys creu cronfa ddata o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau er mwyn gwneud ceisiadau o ganlyniad i ymchwil fanwl mewn i ddarpar roddwyr. Mae'n gofyn amser ond mewn gwirionedd mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Rydw i hefyd wedi bod yn ailddatblygu ein proses ar gyfer rhoddion gan unigolion, ymchwilio a dewis llwyfan rhoi ar-lein newydd i'w ddefnyddio ar ein gwefan. Rydw i hefyd wedi bod yn archwilio deunydd codi arian a'i ail ysgrifennu – yn electronig yn ogystal ag edrych ar opsiynau wedi'u hargraffu.

Hefyd, cefais y siawns i fynd i Lundain ar gwrs hyfforddi gyda'r Independent Theatre Council ar Godi Arian Effeithiol. Roedd yn ddiwrnod gwych lle trafodon ni agweddau codi arian o Ymddiriedolaethau, yn ogystal â chael lot o amser i chwarae rhan ac ymarfer bod mewn sefyllfaoedd lle byddwn yn cwrdd â rhoddwyr.

Wythnos 6: Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Dwi wedi bod yma am fis – ac mae'r pedair wythnos wedi bod yn llawn dop. Mae'n teimlo fel fy mod i wedi bod yma am fwy na mis, ond hefyd mae'r amser wedi hedfan.

Yn dilyn Curate #BowDown gyda Sinfonia Cymru – a oedd yn agoriad llygad anhygoel i'r rhaglennu adfywiol mae Sinfonia yn creu – rydw i wedi cael sawl wythnos hynod o ffrwythlon a chyffrous. Roedd dechrau gyda pharatoi a chyflwyno cwpl o geisiadau i ymddiriedolaethau yn rhoi gafael dda i fi ar genhadaeth, cyfeiriad, rhaglen barhaol o ddigwyddiadau Sinfonia Cymru yn ogystal â'i phrosiectau arbennig o arloesol ac anarferol sydd i ddod. Roedd mynychu Curate, ac un o'r dyddiadau taith diweddar rhai o raglennu mwy traddodiadol Sinfonia, yn fy helpu ystyried y bylchau yn ein hymdrechion codi arian a lle y gallwn ni gwella. Mae hyn wedi fy arwain i baratoi strategaeth rhoddion gan unigolion lawn i'r gymdeithas, ac fe'i cyflwynais i'r Prif Weithredwr yr wythnos hon. Rydw i'n frwdfrydig iawn amdani oherwydd mae hon yn her codi arian dydw i ddim wedi'i hwynebu o'r blaen, gan fy mod i erioed wedi paratoi strategaeth fy hun neu wedi teimlo perchenogaeth ohoni yn yr un ffordd. Mae hwn yn wir gyfle i feddwl yn greadigol iawn a chwilio ffyrdd newydd i ddenu mwy o roddion gan unigolion a alla i ddim aros i ddechrau. Rydw i hefyd wedi cwrdd â fy mentor celfyddydol a chael cyngor ganddo am hyn, felly rydw i wedi fy ysbrydoli'n fawr gan y cyfleoedd sydd i ddod.

Gyda ffocws gwahanol iawn, mae fy amser gyda BAFTA Cymru hyd yn hyn wedi'i ganolbwyntio ar stiwardio perthnasau corfforedig yn dilyn y gwobrau. Rydw i wedi paratoi adroddiadau noddwyr a phartneriaid y gwobrau yn nodi'r manteision o weithio gyda Gwobrau Gymru ac yn diolch iddynt am eu cefnogaeth, a gobeithio bydd hyn yn eu hannog nhw i gefnogi unwaith eto yn 2018. Rydw i hefyd wedi gwneud rhywfaint o ymchwil rhagarweiniol ar gyfer ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau ac wedi cael fy nghyflwyno i aelodau'r tîm codi arian yn Llundain, sydd yn gweithio gyda ni i godi arian ar gyfer rhaglen o weithgareddau a fydd yn dod i Gymru. Rydw i'n edrych ymlaen at ddyfeisio strategaeth codi arian i'r sefydliad ar gyfer y gweithgaredd hwn a digwyddiadau mae BAFTA Cymru yn cynllunio ar gyfer 2018.

Wythnos 5: Sioned Young, Pontio

Os fyswn i’n cael un gair i ddisgrifio fy hun dros fy nhair wythnos gyntaf yn Pontio mi fysa’n rhaid i mi ddweud ‘sbwng’, yn amsugno pob diferyn o wybodaeth am y ganolfan a all fy helpu i fy ngyrru ymlaen i mewn i fy interniaeth. Gan newydd raddio o Brifysgol Bangor yn yr haf ac felly wedi bod yn y ganolfan ac wedi gwirfoddoli i Pontio nifer o weithiau, pan ddechreuais ar fy niwrnod cyntaf dair wythnos yn ôl roeddwn i’n weddol hyderus fy mod i’n gwybod popeth oedd angen ei wybod am Pontio - ond roeddwn i’n anghywir!

Mae hi ‘di bod yn wych dysgu am sut mae popeth yn gweithio, pwy sy’n gwneud beth, y prosiectau a pherfformiadau sydd wedi bod ac ar eu ffordd yn ogystal â beth yw bwriad ehangach Pontio. Dydw i ddim yn meddwl fy mod i wedi gwneud gymaint o ddarllen ers fy Lefel A, ond mae dysgu am beth sydd wedi ac a all gael ei wneud wedi bod yn ddiddorol iawn, ynghyd ag ymchwilio i sut mae sefydliadau eraill yn mynd o’i chwmpas hi.

Gydag adeilad Pontio ddim yn ddwy oed eto, a minnau’r person cyntaf i fod yn gweithio’n benodol yn y maes codi arian, mae hi wedi bod yn wych chwarae o gwmpas gydag amrywiaeth o syniadau codi arian sydd heb eto gael eu harchwilio gan y ganolfan. Un penodol yw’r cyfle i gyfrannu wrth brynu tocyn. Yma, gyda chefnogaeth gan fy mentoriaid, rydw i wedi dechrau sefydlu Cronfa Iechyd a Lles ble gall holl roddion unigol gael eu rhoi tuag at achosion gwych o fewn y ganolfan. Byddai rhain yn medru cynnwys BLAS, grŵp theatr ar ôl ysgol neu Corneli Cudd, prosiect ymrwymo cerddorol rhwng pobl ifanc a phobl sy’n dioddef o ddementia. Felly rydw i’n edrych ymlaen i’r gronfa fynd yn fyw yn ystod yr wythnosau nesaf gobeithio!

Wythnos 4: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 

Cwrdd â'r tîm, archwilio'r coleg, ffeindio fy nesg, co ni off! Dwi wedi bod yma am bron dair wythnos erbyn hyn ac mae wedi bod yn gorwynt! Unwaith es i'r afael â'r elfennau sylfaenol, mae wedi bod yn ddi-baid! Yn gyntaf gwnes i rywfaint o ymchwil i'r coleg cyn dysgais am ein cynllun cyfeillion Cyswllt. Hyd yn hyn rydw i wedi cymryd cofnodion cyfarfod, dysgu am wahanol lefelau aelodaeth, adnewyddu aelodaethau'r Hydref i gyd (mwy neu lai) ar tessitura (y fas data ar-lein) ac ar daenlenni. Rydw i wedi anfon llythyr o ddiolch, cerdyn aelodaeth a chylchlythyr i bob un ohonynt. Rydw i hefyd wedi croeswirio cyfeiriad pob un a nawr rydw i'n teimlo fel fy mod i'n dechrau defnyddio tessitura fel dewin, yn enwedig pan ddysgais sut i wneud adroddiadau rhaglen a chofnodi arian!

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn chwilio am syniadau yn ymwneud â chymynroddion gan ein bod ni'n datblygu'r system cymynroddion ymhellach. Rydw i wedi bod yn edrych ar ymddiriedolaethau a sefydliadau a allai noddi ein gŵyl ysgrifennu a drama newydd, NEWYDD. Rydw i hyd yn oed wedi dechrau ysgrifennu fy nghais am gyllid cyntaf!

Cynhalion ni ddigwyddiadau i godi arian yn seiliedig ar gyngerdd a gweithdy Maestro Gergiev ac Ensemble Mariinsky Stradivarius pan ddaethant i'r coleg. Daeth rhai o aelodau Cyswllt i mewn ar gyfer y gweithdy a chynhalion ni dderbyniad diodydd i gyd-ddigwydd â'r cyngerdd. Roedd hyn hefyd yn gyfle gwych i groesawi ein Pennaeth Gweithredol newydd.

A ddoe cynhaliwyd Cinio Elusennol Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron gan Tenovus yn Cornerstone a derbyniais wahoddiad caredig gan fy mentor busnes Karen Welch. Roedd gallu mynychu'r digwyddiad yn wych!

Wythnos 3: Lucy Purrington, Theatr y Sherman 

Mae nerfusrwydd ar eich diwrnod cyntaf i'w ddisgwyl, mae teimlo'n bryderus yn arferol iawn. Ar ôl cael y daith dywys, cyflwyniadau i aelodau staff ac wedyn eistedd wrth fy nesg newydd, doedd fy emosiynau ddim mor arferol; yn hollol wahanol i'r hyn yr oeddwn i'n disgwyl. Ymlaciais, fel petai heddiw oedd fy nhrydedd neu efallai pumed diwrnod wrth i'r staff siarad â fi am sut i greu manylion mewngofnodi fy hun ar y cyfrifiadur, cyfrif e-bost ac yn sgwrsio'n frwdfrydig am brosiectau cymunedol yn y dyfodol, cynyrchiadau a The Cherry Orchard (rhaid ei gweld!).

Gwnaeth pob cyflwyniad ysbrydoli cyfoeth o frwdfrydedd wrth iddynt esbonio beth fyddai fy swydd fel 'intern creadigol codi arian ar gyfer y celfyddydau'. Roedd yn amlwg bod gan bob aelod o'r tîm barch mawr tuag at yr adran codi arian. Ac, wrth i'r dyddiau datblygu a des i'n fwy cyfarwydd â Sherman 5 a phrosiectau cynnwys cymunedau, gwelais pam.

Ni fyddai'r gwaith anhygoel mae'r Sherman yn ei wneud yn bosib heb yr arian i'w gefnogi. O brosiectau cymunedol sy'n annog pobl dan anfantais a phobl anabl i gymryd rhan yn weithdai, cynyrchiadau theatr a chefnogi talent newydd gyda safleoedd cyfarwyddydd cynorthwyol wedi'u noddi, mae cyllid yn hanfodol. A pha well ffordd o ddysgu'r grefft nag i roi mynediad llawn i'r broses ymgeisio imi ac, esgusodwch yr ystrydeb, cael fy nhaflu i'r pen dwfn. Rydw i'n teimlo'n ffodus iawn i fod yma, yn ystod cyfnod cyffrous o newid wrth i'r Sherman geisio archwilio ffyrdd cyfoes o godi arian newydd.

Wythnos 2: Johnny Dawson, Theatr Hijinx

Mae’r profiad o fod yr intern newydd cyntaf i ysgrifennu blog yn eithaf brawychus. Wrth i mi wneud hyn, rwyf wedi bod yn gweithio yn Hijinx am bedwar diwrnod – yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser yn ceisio amsugno cymaint o wybodaeth â phosib am y sefydliad. Beth ydw i'n ei ddweud ar hyn o bryd? Dechreuaf â hyn: mae'n anhygoel i fod yn gweithio eto! Yn well eto, rwy'n falch iawn fy mod yn gallu gwneud hynny gyda thîm ymroddedig a chroesawgar sy'n gweithio tuag at gyflawni gweledigaeth mor bwysig.

Wedi dweud hynny, byddaf yn neidio yn syth i'r codi arian. Yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig, byddaf yn canolbwyntio ar godi arian ar gyfer grwpiau cymunedol Hijinx - Odyssey a Telemachus - sy'n cynnwys cais i Gronfa Gymunedol Aviva sydd angen ei gyflwno yn gynnar yr wythnos nesaf. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cais i Blant mewn Angen, yn ogystal ag Ymddiriedolaethau a Sefydliadau eraill. Gan fod hel straeon am sut y gall elusen helpu ei fuddiolwyr mor allweddol i godi arian, rwyf wedi treulio rhan helaeth o'm wythnos gyntaf yn dod i adnabod yr actorion a'r cyfranogwyr sy'n gweithio gyda Hijinx, yn ymweld â grwpiau Odyssey a Telemachus yn benodol. Mae'n fraint wirioneddol i gael cwrdd â'r bobl hyn, ac ni allaf aros i fynd yn ôl eto ac ymweld â nhw yr wythnos nesaf.

Gan feddwl yn fwy hirdymor, byddaf yn edrych ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau eraill i gyfrannu at gostau craidd, yn ogystal â sefydlu cynllun Cyfeillion newydd ar gyfer y sefydliad.

Wythnos 1: Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Mae'n teimlo'n wirioneddol wych i fod yn ôl ar y rhaglen interniaethau am 10 mis arall o godi arian. Rydw i wedi cael egwyl adfyfyriol, ond rwy'n teimlo'n gyffrous nawr i gael fy nghroesawu i ddau sefydliad newydd (ie, dau!) ar gyfer yr interniaeth Llinyn 2 hon. Rydw i nawr yn wedi fy nghartrefi gyda Sinfonia Cymru am 3 diwrnod yr wythnos, a BAFTA Cymru y ddau arall, felly disgwyliwch flog dwbl bob 5 wythnos o hyn ymlaen!

Fel gyda dechrau fy interniaeth flwyddyn gyntaf, a oedd yn cyd-daro â Dinas yr Annisgwyl, unwaith eto rydw i yn syth i fewn ar y pen dwfn (fy hoff ffordd i ddysgu!). Rwy'n edrych ymlaen at ddigwyddiad Curate #BowDown sydd i ddod gyda Sinfonia Cymru yn Tramshed Tech ar 7fed o Hydref a Gwobrau BAFTA Cymru ar yr 8fed. Mae'n sicr o fod yn benwythnos dwys, ond fel codwr arian, nid oes amheuaeth y fydd yn brofiad gwych.

Byddaf yn manteisio ar hyn; gan wneud y gorau o'r cyfle i ddeall y digwyddiadau yn drylwyr, chwilio allan posibiliadau codi arian ar gyfer y rhai yn y dyfodol, a chael cipolwg ar ethos ehangach y ddau sefydliad ar waith. O Llinyn 1 rwyf wedi dysgu bod codwr arian gwych yn deal yn dda effaith y gwaith y mae eu sefydliad yn ei wneud, a chredaf y gallaf gyfleu'r ddealltwriaeth orau yn fy ngheisiadau, meysydd chwarae a chyfleoedd cyllido eraill trwy edrych ar yr effaith yn uniongyrchol , gan ddefnyddio digwyddiadau fel y rhain fel cyfle i fynd i mewn â llygaid ffres ac addasu fy marn i ariannwr posibl sy'n anghyfarwydd â'r sefydliad.

Gyda Sinfonia Cymru, fy ffocws ar unwaith yn ystod y mis nesaf yw paratoi a chyflwyno rhai ceisiadau ymddiriedolaeth allweddol a chynorthwyo'r Cyfarwyddwr i gwblhau eraill, lle rwy'n gobeithio profi ychwanegiad gwerthfawr i'r tîm gyda'm profiad blaenorol. Ond rwyf hefyd yn edrych ymlaen at archwilio ffyrdd cyllido newydd dros y misoedd nesaf, gan ymchwilio i bosibiliadau rhoi ar neges destun ac ymgyrchoedd etifeddiaeth, a helpu i lunio rhywfaint o lenyddiaeth ar gyfer ein Cyfeillion a Noddwyr.

Gyda BAFTA Cymru, fy ffocws gyntaf fydd cynorthwyo ar ychydig o ddigwyddiadau yr wythnos hon cyn y gwobrau y penwythnos nesaf, i gael teimlad o sut mae digwyddiadau llai BAFTA Cymru yn gweithredu – digwyddiad Career Clever y mynychais ar fy niwrnod cyntaf (cynllun sy'n cefnogi'r rhai sy'n gobeithio cychwyn gyrfa yn y diwydiant ffilm a theledu) a'r Parti Enwebai heno ar gyfer y gwobrau sydd i ddod. Yr her fawr sydd o'm blaen yn y misoedd nesaf fydd annog rhoddion lefel uchel, yn enwedig denu aelodau newydd o Gylch yr Academi, gan fod tyfu rhoddwyr mawr, yn hytrach na noddwyr corfforaethol gyda chymhellion gwahanol iawn dros roi, yn rhywbeth sydd gennyf brofiad cyfyngedig o hyn ar hyn o bryd, er bod gen i brofiad blaenorol o stiwardio perthnasau presennol tra yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Byddaf hefyd yn ymgymryd â'r her o sicrhau cefnogaeth ymddiriedolaethau a sefydliadau, pan fydd ymddangosiad arianedig a glamoraidd BAFTA yn gallu gorchuddio'r gwaith elusennol y maent yn ei wneud yn llygaid gwneuthurwr grantiau.

Ar y cyfan mae tunnell o waith i fynd ymlaen â hi, a phob lwc i’r rheiny yn Llinyn 1 wrth ddechrau eu hinterniaethau yr wythnos yma!