Blog 2016/17

Blog 2016/17

Wythnos 45: Nathan McCarthy, Sherman Theatre

Rwy'n teimlo, ers cymryd rhan yn Rhaglen Interniaethau Creadigol Celfyddydau & Busnes Cymru, rwyf wedi datblygu dealltwriaeth o derminoleg fusnes. Dwi'n cofio y diwrnod anwytho yn Eversheds lle roeddwn i'n teimlo fel pe bawn i'n gwybod dim ac yr oeddwn yn mynd i'r sefyllfa gyfan hon yn ddall. Pan fynegais hyn i Clio (yn Llinyn Dau), sicrhaodd i mi fod y rhaglen yn interniaeth, ac nid oedd unrhywun yn disgwyl i chi wybod unrhyw beth o gwbl. Roedd hi'n iawn, ac yn ystod y flwyddyn rwy'n teimlo fy mod bellach yn llawer mwy cyfforddus gyda ieithweddau busnes sylfaenol. Roedd cyrsiau hyfforddi Celfyddydau & Busnes Cymru yn Eversheds hefyd yn cynorthwyo i gynyddu fy hyder, gan gynnwys dau ddigwyddiad hyfforddi yn gynnar, a oedd wedi rhoi cyflwyniad i mi i feysydd codi arian fel Loteri Fawr a CCC. Mae'r sesiynau hyn wedi'u paru â Fforwm Datblygu Caerdydd, a Chlwb Busnes Caerdydd wedi profi ffordd wych o gwrdd â phobl sy'n gweithio yn y sector gyda phob lefel wahanol o brofiad.

Mae fy mhrofiad o Gydlynu Digwyddiad hefyd wedi cynyddu yn ystod yr 11 mis blaenorol. Rwyf wedi cynorthwyo i gydlynu digwyddiadau i’r Sherman yn ogystal â Chelfyddydau & Busnes Cymru. O ran fy ngwybodaeth codi arian fy hun, teimlaf fy mod wedi datblygu ymwybyddiaeth o'r broses ymgeisio a dealltwriaeth bellach o rôl codwr arian celfyddydol dros yr 11 mis diwethaf, yn enwedig gan  ystyried pan geisiais am y rôl nad oedd gennyf unrhyw wybodaeth am y sector. Cyn cymryd rhan yn yr Interniaeth, dim ond cyrff cyllido fel Cyngor Celfyddydau Cymru a Chynghorau Celfyddydau eraill ledled y DU yr oeddwn yn ymwybodol ohonynt. Erbyn hyn, rwy'n teimlo'n llawer mwy hyderus yn fy ngwaith ymchwil grant, ac rydw i'n ymwybodol bod nifer o gyrff ariannu yn bodoli, gan gynnwys cyrff cyhoeddus, ymddiriedolaethau a sefydliadau, corfforaethau ac unigolion. Cyflwynais fy nghais gyntaf i Gronfa Gymunedol y Co-Op ym mis Ebrill, a oedd yn Llwyddiannus wrth wneud Clwb Theatr Byddar y Sherman yn un o elusennau cymunedol dewisol y Co-Op.

Rwy’n drist i fod yn gadael y tîm yn Theatr y Sherman heddiw. Mae'r profiad yr wyf wedi'i gael yma wedi bod yn anhygoel ac wedi newid fy mywyd. Mae wedi rhoi cymaint o sgiliau i mi i’w defnyddio mewn ymdrechion yn y dyfodol, ac mae'r bobl rydw i wedi gweithio gyda nhw wedi bod yn hynod gefnogol i mi ym mhob maes o'm gwaith. Maent i gyd yn wir broffesiynol yn eu maes ac rwy'n teimlo anrhydedd mawr o fod wedi cael y cyfle i weithio gyda nhw ac i ddysgu oddi wrthynt. Mae'r dyfodol yn ofnus. Ond rwy'n barod.

Wythnos 44: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Mae gweithio gyda'r tîm yma yn CBCDC wedi bod yn brofiad mor werthfawr, ac mae’n sicr y bydd y sgiliau y maen nhw wedi fy helpu i ddatblygu, trwy weithio ar ddigwyddiadau, ymchwil gorfforaethol, ac ymddiriedolaethau a sefydliadau, yn mynd i fy helpu mewn rolau yn y dyfodol. Bu'n gyfle mor wych i gael gwell dealltwriaeth o godi arian mewn addysg uwch a sut y gall y myfyrwyr elwa yn y tymor hir trwy gael rhwydwaith cefnogi mor gryf mor gynnar yn eu gyrfaoedd.

Mae’n anodd credu mai dyma fy wythnos olaf yn CBCDC, mae 11 mis wedi gwibio heibio! Pan ddechreuais gyda CBCDC a NTW, nid wyf yn meddwl fy mod wedi gwerthfawrogi faint y gallai'r ddau leoliad gyd-fynd â'i gilydd i greu profiad cytbwys a chyflawn. Mae'r prosiectau a'r tasgau yr wyf wedi ymgymryd â nhw yma wedi caniatáu imi ddod yn fwy hyderus yn fy ngalluoedd, a chryfhau fy sgiliau tra'n parhau i ddysgu mewn tîm cefnogol.

Rydw i wedi bod yn hynod o lwcus i weithio gyda'r tîm yma, a byddaf yn drist i adael yr wythnos hon, ond rwyf hefyd yn hynod gyffrous am yr hyn sy'n dod nesaf ac i gymryd y camau nesaf yn fy ngyrfa codi arian! Rwyf hefyd eisiau dweud diolch yn fawr iawn i C&B Cymru a phawb sydd wedi cefnogi'r Rhaglen Interniaethau Creadigol! Mae wedi bod yn brofiad gwych ac rwyf mor ddiolchgar o gael y cyfle hwn.

---------------------------------- 

Rwy'n cofio gwneud cais am Raglen Interniaethau Creadigol C&B Cymru. Roeddwn yn ffres o'r brifysgol, yn ceisio gweithio allan beth i wneud gyda fy mywyd a sut i ddefnyddio fy ngradd pan sylweddolais y gallai codi arian celfyddydol fod yn yrfa berffaith i mi. Pwy fyddai wedi meddwl mai dim ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach y byddwn wedi cwblhau lleoliadau mewn tri sefydliad Cenedlaethol, wedi cyfarfod cymaint o bobl anhygoel a dysgu cymaint am godi arian a fi fy hun. Rwyf mor ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfleoedd hyn, ac i gael fy ngosod mewn sefydliadau mor rhyfeddol sydd wedi fy mharatoi ar gyfer y cam nesaf yn fy ngyrfa. Mae'r lleoliadau hyn wedi rhoi'r sgiliau i mi ddatblygu gyrfa mewn codi arian, a'r cyfle i ddysgu gan rai o'r timau datblygu a sefydliadau celfyddydol gorau yng Nghaerdydd.

Dros yr 11 mis diwethaf yn NTW, nid wyf wedi dysgu dim ond am godi arian, rydw i wedi dod yn fwy hyderus yn fy ngalluoedd ac yn fwy sicr o wybod ble rydw i eisiau i'm gyrfa fynd. Mae gweithio gyda chwmni mor gefnogol a chreadigol â NTW wedi golygu fy mod yn cymryd cam yn ôl a gweld pam yr wyf am fod yn y gwaith hwn. Wrth fynd i mewn i godi arian celfyddydol, fy ngolwg oedd i helpu artistiaid a sefydliadau celfyddydol i fynd ymhellach gyda'u gwaith, ac i gyfrannu at y sector celfyddydol yng Nghymru. Yr wyf yn falch o ddweud bod fy lleoliadau wedi fy ngosod ar y llwybr i gyrraedd y nodau hyn ac rwy'n teimlo'n hynod lwcus o fod wedi bod yn Intern Creadigol C&B Cymru!

Wythnos 43: Eleanor Prescott, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae'n teimlo fel petai dim amser o gwbl wedi mynd heibio ers i mi ysgrifennu fy mlog olaf ond un ac rwy'n teimlo'n drist i fod mor agos at ddiwedd yr hyn a fu’n 11 mis anhygoel gyda Chanolfan Mileniwm Cymru. Ni allaf ddiolch fy nghydweithwyr ar y tîm Datblygu digon. Diolch hefyd i'r staff yn yr adeilad sydd wedi gwneud y profiad hwn yn un mor gwbl werth chweil. Byddaf yn colli dod i weithio yma bob dydd o dan yr arysgrif efydd a theimlo wedi fy rhyfeddu gan y lle anhygoel hwn! Hoffwn ddiolch yn ddwfn i bawb rwyf wedi cyfarfod ac wedi gweithio gyda'r eleni am wneud dechreuad fy ngyrfa yn brofiad fyddai i byth wedi meddwl byddai’n bosib mor fuan ar ôl graddio.

Pan ddechreuais yma 11 mis yn ôl dim ond yn ddiweddar oeddwn i wedi dechrau gwybod am godi arian celfyddydol. Gallaf gofio yn glir eistedd yn fy nghyfarfod tîm cyntaf gyda fy nghydweithwyr newydd yn teimlo’n dryslyd gan yr holl jargon yn hedfan o gwmpas yr ystafell, gan feddwl 'Wna i byth ddod i ddeall hwn mewn llai na blwyddyn'. Ond mae'r wybodaeth rwy'n teimlo fy mod wedi pigo i fyny o'r interniaeth hon, nid yn unig gwybodaeth am godi arian celfyddydol, ond hefyd gwersi bywyd, yn amhrisiadwy i mi ac rwy'n gwybod y byddaf yn cario hynny i mewn i fy swyddi nesaf a’r camau nesaf yn fy ngyrfa. Mae Canolfan Mileniwm Cymru a C&B Cymru wedi fy helpu i ddatblygu fy hyder a dod o hyd i ddewis gyrfa pendant i mi daflu fy angerdd dros y celfyddydau i mewn iddo. Wnes i erioed feddwl mewn cyfnod mor fyr o amser byddwn wedi bod mor llwyddiannus wrth ddatblygu cysylltiadau a phartneriaethau gyda busnesau eraill, rhoddwyr a chodwyr arian celfyddydol eraill, na sicrhau nifer o wahanol grantiau ymddiriedolaethau a sefydliadau neu derbyn cymaint o gyfrifoldeb dros rheoli cyfrifon.

O rhan camau nesaf - o 2017/18 byddaf i yng ngharfan nesaf o interniaid creadigol C&B Cymru  fel intern Llinyn 2, gan ymgymryd 2 leoliad rhan-amser. Ni all C&B Cymru gael gwared ohonof i yn hawdd! Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i weld beth a ddaw dros y flwyddyn nesaf, a sut bydd gweithio gyda 2 sefydliad wahanol gyfrannu tuag at fy mhrofiad codi arian.

Wythnos 42: Clio Ryan, Canolfan Gelfyddydau'r Gate

Mae'n gwneud i mi wenu i feddwl am y fersiwn o fy hun a ddechreuodd yr interniaeth bron i 2 flynedd yn ôl ... Mae'n ddoniol faint yr ydych yn meddwl eich bod yn gwybod am rywbeth, dim ond i edrych yn ôl a sylweddoli eich bod mor ifanc ac yn gwybod cyn lleied o'r byd. Mae'n debyg byddaf yn darllen hyn mewn ychydig o flynyddoedd ac yn gwenu eto.

Wrth ddarllen yn ôl dros y blog C&B Cymru cyntaf a ysgrifennais yn ôl ym mis Medi 2015, yr wyf yn sylweddoli i ba raddau fy mod i wedi newid.  Roeddwn i wrth fy modd gyda fy nesg gyntaf, e-bost gwaith a dysgu am system rhannu ffeiliau. Mae’n ymddangos fy mod i wedi synnu i ddod o hyd i'r celfyddydau yn gweithredu ym myd busnes – rwyf eisoes wedi dod i ddarganfod bod y byd i gyd yn gweithredu yn y fath fodd ... ac ar y pryd, roeddwn i yn 'artist' i’r carn – nawr diolch i'r profiad rydw i wedi cael, rwyf wedi newid fy marn o beth yw celf a beth y gall fod.

“Nid gwybodaeth yw prif fwriad addysg, ond gweithredu” - Herbert Spencer, 1820-1903

Defnyddiais y dyfyniad hwn i ddechrau fy mlog cyntaf ac mewn sawl ffordd, mae'n ymddangos i wedi dod yn fwy perthnasol wrth i amser fynd heibio. Defnyddiais y dyfyniad yn wreiddiol i ddisgrifio fy mrwdfrydedd am roi popeth a ddysgais yn y brifysgol ar waith, ond mewn gwirionedd mae’r interniaeth hwn wedi fy haddysgu mewn maes sydd yn ymwneud â chreu gweithredu. Rwyf wedi dysgu mai codi arian yw'r cam yn y broses greadigol sy'n caniatáu i syniadau ddod yn realiti ac mae bod yn rhan o wneud i bethau ddigwydd wedi bod yn hynod o werth chweil. Wrth edrych o gwmpas The Gate heddiw, yr wyf yn teimlo gwir llawenydd i weld y pethau diriaethol hynny yr wyf wedi helpu i wneud i ddigwydd. Rwy'n teimlo wedi fy ngrymuso i weithredu codi arian i fy syniadau fy hun ac wedi dod i deimlo y dylai codi arian fod yn rhan o bob gradd yn y celfyddydau – yr un mor bwysig â sut i wneud y gwaith yw sut i wneud i’r gwaith ddigwydd (fel y casgliad y daeth Spencer ati yn gywir, lawer cyn i mi wneud).

Rydw i wastad wedi bod â diddordeb mewn deall sut mae'r byd o'n cwmpas yn gweithio ac rwyf wastad wedi dysgu gorau wrth wneud – mae’r interniaeth hwn wedi cyfarfod y ddau anghenion hynny yn berffaith. Fel buais yn dyfalu yn gywir yn fy mlog cyntaf, rwyf wedi canolbwyntio fy amser ar godi arian ond dwi’n hoffi meddwl fy mod i wedi dysgu am weddill y broses hefyd. Rwyf wedi gweld syniadau artistiaid yn cael eu trawsnewid i mewn i arddangosfa a gwobr rhyngwladol bwysig (a'r holl fanylion ymarferol o'r hyn sydd angen digwydd i wneud hyn ...) ac ar adeg pan mae'n ymddangos bod asedau a chysylltiadau cymunedol wedi bod yn gostwng, rwyf wedi dysgu nid yn unig sut i gadw sefydliad yn wydn a chynaliadwy, ond hefyd y pŵer anhygoel o gelfyddydau cymunedol i wrthweithio rhai o'r heriau cyfoes hyn. Rwyf wedi gwneud cymaint o gysylltiadau ystyrlon a chyfoethog gydag eraill ar draws Cymru a thu hwnt a byddaf yn drist iawn i ddweud fy ffarwelion.

Yn ddi-os mae’r interniaeth hon wedi llunio fy gorffennol, fy mhresennol a fy nyfodol, ac i gloi, y cyfan y gallaf ei ddweud yw diolch – diolch i C&B Cymru a’r staff angerddol yno, diolch i'r ddau sefydliad rwyf wedi gweithio gyda a diolch i’r holl arianwyr sydd wedi cefnogi'r rhaglen interniaeth hon. Diolch i fy lawer fentoriaid a phawb rwyf wedi gweithio gyda, sydd wedi fy helpu ac wedi cynnig cyngor a mewnwelediad a diolch i’r interniaid eraill sydd wastad wedi bod yno am gymorth. Yn bwysicaf, diolch i Gymru am fy nghroesawu i yma ac am bopeth a roesoch i mi - mae hyn yn wlad brydferth ac mae wedi bod yn bleser i gyfrannu at y celfyddydau yma.

Wythnos 41: Nathan McCarthy, Theatr y Sherman 

Gan ein bod yn agosáu at ddiwedd yr interniaeth, ar hyn o bryd rwy'n gwneud ceisiadau am gyfleoedd. Mae'r 11 mis diwethaf wedi bod yn brofiad anhygoel o addysgiadol ar gyfer person nad oedd ganddynt unrhyw brofiad neu wybodaeth o godi arian. Rwy'n teimlo fy mod yn awr yn meddu ar ddealltwriaeth gyffredinol y gallaf adeiladu arno yn fy ngyrfa yn y dyfodol. Mae gweithio yn Theatr y Sherman wedi fy narparu gyda mewnwelediad i weithrediad mewnol sefydliad celfyddydol. Rwyf hefyd yn teimlo bod yr interniaeth wedi fy narparu gyda sgiliau a phrofiadau perthnasol y gellir eu trosglwyddo i rolau eraill mewn sefydliadau eraill.

Yn ddiweddar fe gynorthwyais wrth gydlynu Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru gyda'r interniaid eraill. Roedd y noson yn brofiad gwych ac mae'n anhygoel gweld sut mae gwaith caled pawb yn cael ei dalu ar ei ganfed, mae'r adborth yr wyf wedi clywed gan fynychwyr gan gynnwys Prif Weithredwr Theatr y Sherman a fy mentor busnes Lynne Sheehy wedi bod yn ddim byd ond yn bositif.

Ar hyn o bryd rwy’n edrych ar ffyrdd o gynyddu rhoddion blaen y tŷ ar gyfer y Sherman ar ôl cwblhau corff mawr o waith ymchwil ar ffrydiau roi amrywiol. Fel y nodwyd mewn blog blaenorol mae’r rhain rhain wedi cynnwys codau QR, rhoi trwy neges destun, cyllid torf, codi arian ar gyfryngau cymdeithasol, rhoi trwy'r gyflogres ac ymgyrchoedd rhoi wrth i chi siopa. Yn yr wythnosau i ddod rydw i'n mynd i fod yn llenwi cais drafft ar gyfer y prosiect rwyf wedi bod yn cael y cyfle i greu i Theatr y Sherman y bydd y rheolwr codi arian yn cyflwyno ar ddyddiad hwyrach i Arian i Bawb.

I gloi, hoffwn ailadrodd pa mor anhygoel y mae’r 11 mis yma yn Theatr y Sherman wedi bod. Rwy'n falch o fod wedi bod yn rhan o'r tîm yma ac wedi cyfrannu at waith y sefydliad. Mae pawb yn y Sherman wedi cyfrannu at fy nysgu mewn rhyw ffordd yn ystod yr interniaeth ac ni allaf bwysleisio digon pa mor ddiolchgar ydw i. O ran y gwaith a welais yn ystod fy nghyfnod yma, mae wedi bod yn ysbrydoliaeth. Yn benodol Killology, How My Light Is Spent ac Iphigenia in Splott, a gefais y cyfle i weld mewn ystafell ymarfer cyn y cyfnod yn Efrog Newydd. Mae Theatr y Sherman wedi bod yn rhan o fy mywyd ers astudio drama ar lefel TGAU, ac rwy'n hyderus y byddaf bob amser yn cynnal rhyw fath o berthynas â Theatr y Sherman yn y dyfydol.

Wythnos 40: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Mae'r mis diwethaf wedi bod llawn digwyddiadau yn y Coleg, gan gynnwys digwyddiad ar gyfer Ffrindiau Cyswllt wythnos diwethaf, a oedd yn gyfle gwych i gwrdd â mwy o gefnogwyr y Coleg ac i weld y myfyrwyr yn perfformio, a dydd Gwener oedd y digwyddiad mwyaf ar gyfer y myfyrwyr , graddio! Roedd hefyd yn ddiwrnod mawr i'r coleg fel y diwrnod graddio olaf gyda Hilary cyn iddi adael ar ôl 10 mlynedd fel prifathro.

Yn ogystal â'r digwyddiadau CBCDC, fe wnes i hefyd weithio yng Ngwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru, cynorthwyo gyda pharatoi a rhedeg y digwyddiad. Roedd y Gwobrau hefyd yn adeg bwysig i CBCDC, oherwydd enillwyd y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol  gan Ian Stoutzker, rhoddwr hael CBCDC. Mae wedi cefnogi’r Coleg am flynyddoedd lawer, gan roi i’r Coleg leoliad gyngerdd o’r radd flaenaf, Neuadd Gyngerdd Dora Stoutzker, yn ogystal chefnogi’r Wobr Ian Stoutzker blynyddol. Roedd yn wych i weld cefnogwr mor werthfawr o'r coleg gael eu cydnabod am eu holl dyngarwch, yn enwedig gyda'r myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr talentog o CBCDC yn perfformio yn y seremoni wobrwyo.

Edrychaf ymlaen i weld beth sydd i ddod yn fy mis diwethaf yn CBCDC!

----------------------------------

Mae’r mis diweddaf wedi diflannu, yn enwedig ar ôl wythnos o wyliau blynyddol, ac yn awr mae diwedd yr interniaeth yn ymddangos ar y gorwel. Rhwng ceisiadau ymddiriedolaeth ar gyfer prosiectau ar y gweill a cheisio i lapio fy mhen o amgylch y newidiadau GDPR, rwyf hefyd wedi lansio ein Blog Buddsoddi mewn Syniadau Newydd.  Daeth y cyntaf yn y gyfres allan y mis hwn, a ysgrifennwyd gan artist mae NTW wedi gweithio gyda nifer o weithiau yn y gorffennol. Byddant yn cael eu hysgrifennu gan amrywiaeth o artistiaid sydd wedi cael eu cefnogi gan NTW, a fydd yn esbonio sut mae eu syniadau wedi tyfu a datblygu drwy gefnogaeth, yn ariannol ac yn greadigol, gan NTW.

Mae’r ymgyrch Buddsoddi mewn Syniadau Newydd yn codi arian i weithio gyda mwy o artistiaid i gefnogi eu syniadau. Gallai hyn fod trwy gyfarfod syml i helpu i siarad drwy syniad, cyllid ymchwil a datblygu neu hyd yn oed cynhyrchiad wedi’i gomisiynu'n llawn i droi syniad yn rhywbeth llawer mwy, y nod yw helpu artistiaid i dyfu eu gwaith trwy gyllid a chymorth. Mae'n bwysig iawn ein bod yn cael y neges hon i'n cynulleidfaoedd a rhoddwyr, a gadael iddyn nhw yn gwybod yn union yr hyn y gall eu cyfraniadau gefnogi, a'r ffordd orau o wneud hynny yw wrth glywed gan yr artistiaid eu hunain. I fwrw golwg ar ein blogiau ewch i'n gwefan yma - http://www.nationaltheatrewales.org/cy/cefnogi/buddsoddi-mewn-syniadau-newydd

Mae'n rhyfedd meddwl mai ychydig dros fis sydd i fynd nes i’n interniaethau dod i ben, gobeithio y byddaf yn gallu ffitio llawer o bethau i mewn i’r ychydig wythnosau diwethaf a pharatoi ar gyfer beth bynnag a ddaw nesaf!

Wythnos 39: Eleanor Prescott, Canolfan Mileniwm Cymru

Alla i ddim credu pa mor gyflym mae diwedd yr interniaeth yn awr yn agosáu, ac mai dyma fy mlog olaf ond un! Mae'r gwaith caled yn parhau, ac nid oes gennyf fwriad i arafu cyn diwedd yr 11 mis. Mae Gwobrau 2017 Celfyddydau & Busnes Cymru bellach wedi mynd a dod - mwynheais fy mhrofiad o fod yn rhan o ddigwyddiad o'r fath, ac er yn ôl pob tebyg roedd dydd Gwener 23 mis Mehefin yn un o'r diwrnodau hiraf fy mywyd - roedd yn werth chweil i helpu gwneud yn bosib noson i ddathlu'r partneriaethau rhyfeddol rhwng busnesau a'r celfyddydau yng Nghymru. Rwyf wedi darganfod yn bendant drwy gydol yr interniaeth hyd yn hyn fy mod wrth fy modd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau - rwyf ers hynny wedi gwirfoddoli i gynorthwyo ein Swyddog Digwyddiadau (cyn intern C&B Cymru, Ava!) wrth hwyluso digwyddiad cefnogwr yr ydym yn ei chael ar gyfer ein aelodau  Addewid Platinwm ac Aur wythnos nesaf. Byddaf hefyd yn gwneud defnydd o fy sgiliau ffotograffiaeth am y tro cyntaf yn y man a thynnu lluniau y digwyddiad ar gyfer ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd y cyfnod ceisiadau ar gyfer interniaethau 2017/18 yn cael ei gwblhau erbyn i’r blog hwn fynd i fyny, ac ni allaf bwysleisio digon i interniaid yn y dyfodol yn paratoi ar gyfer eu cyfweliadau faint o brofiad y byddant yn ennill o'r rhaglen hon - rwy'n credu'n gryf mai dyma'r interniaeth gorau allan yno o fewn y celfyddydau yng Nghymru. O gwmpas yr adeg hon y llynedd, roeddwn yn paratoi ar gyfer fy nghyfweliad hun – darllen blogiau yr interniaid blaenorol i ddysgu mwy am godi arian celfyddydol yng Nghymru. Cefais fy nghyffroi yn gyflym gan y syniad o sefyllfa graddedigion sydd nid yn unig yn cyd-fynd â'r set sgiliau roeddwn wedi datblygu drwy gydol fy ngradd, ond hefyd yn cynnig i mi llwybr i mewn i'r sector roeddwn yn fwyaf angerddol am, cyfle i ddatblygu sgiliau busnes i mi a ddymunir, ac mewn gyrfa nid oeddwn wedi ystyried o'r blaen byddai'n addas mor dda i mi. Mae'r profiad wedi bod yn un anhygoel, y mae gennyf bawb fy mod i wedi gweithio â hwy yng Nghelfyddydau & Busnes Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, ac unigolion eraill rwyf wedi cwrdd drwy'r cynllun hwn i ddiolch. Rwy'n gwybod fy mod eisiau parhau i godi arian ar gyfer y celfyddydau ymhell ar ôl i'r interniaeth ddod i ben.

Wythnos 38: Clio Ryan, Canolfan Gelfyddydau'r Gate

Wel am noson anhygoel! Dylai unrhyw un a oedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Wener ddiwethaf wybod am beth rwy'n siarad; blwyddyn arall, Gwobrau arall Celfyddydau & Busnes Cymru!

Bu helpu i gyflwyno'r gwobrau am yr ail flwyddyn yn olynol yn brofiad gwych a diwrnod prysur! Roedd gweithio ochr yn ochr â tîm gwych Celfyddydau & Busnes Cymru yn gyfle dysgu gwych, ac wedi erioed wedi gweithio gyda sefydliad i ddarparu digwyddiad ar raddfa fawr o'r fath (cefais y pleser mawr o fynychu Gwobrau Artes Mundi 7 fel gwestai), roedd yn arbennig o ddefnyddiol i arsylwi ar y lefel o gynllunio manwl sydd angen i gyflwyno digwyddiad yn llwyddiannus. Roedd hefyd yn gyfle gwych i ddysgu am y partneriaethau llwyddiannus sy'n bodoli rhwng sefydliadau celfyddydol a'r busnesau a enwebwyd.

Dyma oedd y golygfa ar y noson…

Wythnos 37: Nathan McCarthy, Theatr y Sherman 

Y mis yma byddaf i a rheolwr prosiect Sherman 5 yn cyfarfod gyda Rheolwr Siop newydd y Co-op ar Heol Crwys. Fe wnaeth hi gysylltu â mi drwy e-bost a dywedodd ei bod hi a'i thîm yn edrych ymlaen at weithio gyda ni gyda'n hymgyrch codi arian cymunedol i gefnogi Clwb Theatr Byddar drwy Gronfa Gymunedol Co-Op. Byddwn yn cyfarfod i drafod sut y gallwn godi proffil yr Ymgyrch ac i ddarparu staff a chwsmeriaid â gwybodaeth am y math o waith mae Sherman 5 yn ei wneud, gan gynnwys Clwb Theatr Byddar.

Wrth ddod tuag at diwedd yr interniaeth, rwyf wedi bod yn dysgu cymaint ag y gallaf am sefydliadau celfyddydol eraill yng Nghaerdydd a'r math o waith y maent yn ei wneud. Rwyf wedi treulio llawer o fy amser yn dod yn ymwybodol o'r mathau o swyddi sydd ar gael ar gyfer person sydd â'r sgiliau rwyf wedi datblygu dros y flwyddyn diwethaf yn Theatr y Sherman.

Mae llenwi ceisiadau am swyddi gan ddilyn fframwaith cymhwysedd yn broses gymharol newydd i mi. Fodd bynnag, y mis hwn rwyf wedi mynychu sesiwn hyfforddi ar recriwtio yn swyddfeydd Celfyddydau & Busnes Cymru, a oedd yn  gymorth mawr. Rwyf hefyd wedi parhau sesiynau un i un gyda Prif Weithredwr Theatr y Sherman, Julia Barry. Mae ei phrofiad a mewnwelediad i'r broses recriwtio wedi fy narparu gyda mwy o hyder tra'n mynd i'r afael â cymwyseddau mewn ceisiadau am swyddi.

Wythnos 36: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Dros y mis diwethaf yn CBCDC bu ffocws mawr ar ddigwyddiadau. Ar gyfer Cinio y Llywydd blynyddol roeddwn yn gyfrifol am reoli'r digwyddiad ar y noson, yn bennaf yn sicrhau bod y gwesteion yn cael amser braf, bod pob un o'r perfformwyr a siaradwyr yn cael eu ciwio mewn pryd ac yn y lle cywir, ac yn gyffredinol yn gwneud yn siŵr bod y noson yn rhedeg yn esmwyth. Roedd hi yn wir yn wych i gael y profiad hwn o rheoli digwyddiad, ac roedd yn hyfryd gweld llawer o gefnogwyr y coleg yn ymuno gyda'i gilydd ac yn dathlu gwaith y coleg.

Mae'r ffocws hwn ar ddigwyddiadau yn ymddangos i fod yn parhau drwy gydol y mis nesaf gyda dau ddigwyddiad arall CBCDC yn dod i fyny yn ogystal â Seremoni Gwobrwyo C&B Cymru ar y 23ain, a fydd yn gyfle gwych arall i ddod at ei gilydd a dathlu llwyddiannau a phartneriaethau sefydliadau ar draws Cymru.

Yr wythnos diwethaf, gwahoddwyd sefydliadau i wneud cais i'r Rhaglen Interniaethau Creadigol 2017/18, sy'n fy ngwneud i deimlo fel dim amser o gwbl nes i ni orffen ein lleoliadau a'r interniaid newydd yn dechrau eu taith codi arian! Os ydych yn ystyried gwneud cais am intern greadigol yn eich sefydliad, neu os ydych yn raddedig celfyddydol yn edrych i archwilio gyrfa mewn codi arian yn y celfyddydau, peidiwch ag oedi i wneud cais! Wrth i mi agosáu at ddiwedd fy lleoliadau llinyn dau, gallaf ddweud yn onest ei fod wedi bod yn ffordd wych o ddysgu popeth am godi arian yn y celfyddydau ac yn brofiad hollol wych.

 ----------------------------------

Dros y mis diwethaf yn NTW rwyf wedi bod yn brysur yn gweithio ar ddatblygiad parhaus ein hymgyrch Buddsoddi Mewn Syniadau Newydd trwy gynllunio sut i gyrraedd mwy o roddwyr, yn ogystal â gweithio ar geisiadau ymddiriedolaeth ac ymchwilio posibiliadau ariannu pellach.

Yr wythnos hon mynychais ddiwrnod hyfforddi i helpu i baratoi ar gyfer newidiadau i'r rheoliadau diogelu data fydd yn cael eu gweithredu y flwyddyn nesaf, ac mae'n amlwg bod y newidiadau hyn yn mynd i gael effaith enfawr ar sut mae elusennau'n gweithredu.

Un o'r prif bethau dysgais o’r hyfforddiant hwn yw y bydd sefydliadau yn dosbarthu’r rheolaeth o sut mae data'n cael ei ddefnyddio yn ôl at y rhoddwyr a chwsmeriaid. Mae llawer o bobl wedi colli ffydd mewn elusennau pan ddaw i ddata a thryloywder, ac mae elusennau sydd wedi bod yn hysbys i dderbyn rhodd 'unigol' drwy neges destun, ac wedyn yn galw’r rhoddwr yn wythnosol dros yr ychydig fisoedd nesaf, neu werthu eu manylion i gwmnïau eraill. Mae hyn yn cael effaith ganlyniadol ar bob elusen sy’n ceisio codi arian a chasglu data, a gall rhoddwyr posibl osgoi rhoi ar-lein neu drwy neges destun, neu o gwbl. Felly, er y bydd y newidiadau hyn yn golygu llawer iawn o gynllunio, adnoddau a gwaith i sefydliadau, y bwiad yw y bydd yn creu safon llawer mwy diogel a gonest o trin data, a gall hefyd arwain at bobl yn ymddiried mewn elusennau yn fwy.

Rydym yn awr yn agosáu at 2 fis diwethaf ein lleoliadau ac mae Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru yn dod i fyny, felly rwy'n siŵr y bydd y mis nesaf yn un brysur! Rwy'n edrych ymlaen at weld beth arall y gallaf ei wneud yn fy misoedd olaf fel intern.

Wythnos 35: Eleanor Prescott, Canolfan Mileniwm Cymru 

Rydym yn nawr wedi cyrraedd deufis olaf yr interniaeth, ond mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous a gwaith sy'n mynd ymlaen i edrych ymlaen ato o hyd. Ar ddiwedd y mis hwn, mae 24ain Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru blynyddol yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, a byddaf yn gweithio y digwyddiad hwn, yn ogystal â gobeithio fydd y Ganolfan yn ennill y Wobr Celfyddydau a Busnes Bach gyda NomNom Chocolate.

Rwyf hefyd yn edrych ymlaen yr wythnos hon i fynychu'r digwyddiad rhwydweithio busnes First Wednesday Club a siarad ar ddiogelwch seiber gyda fy mentor busnes Robert, ac ymarfer sgiliau rhwydweithio a recriwtio gyda Robert a hefyd yn ystod sesiwn hyfforddi arall gyda C&B Cymru. Bydd y sesiwn yn trafod technegau defnyddiol ar gyfer cyfweliadau, gan gynnwys chwarae rôl sefyllfaoedd cyfweld, a gweithdy wedi’i ffocysu ar CV a ceisio am swydd.

Mae fy ffocws yn y Ganolfan dros y mis diwethaf wedi bod ar weithio tuag at a sicrhau nawdd corfforaethol. Yr wyf yn falch o ddweud fy mod wedi sicrhau cefnogaeth gorfforaethol ar gyfer ein prosiect Radio Platfform, ac yr wyf yn aros i glywed yn ôl am gynnig corfforaethol rwy'n rhoi at ei gilydd mewn aliniad â'n rhaglen Gŵyl y Llais ar gyfer 2018. Rwyf hefyd wedi sicrhau cwpl o grantiau ymddiriedaeth arall tuag at cyllid craidd ar gyfer y Ganolfan, felly mae wedi bod yn fis yn weddol lwyddiannus oll yn oll. 

Cyn cymryd wythnos o wyliau wythnos diwethaf i fynd i Ŵyl y Gelli, fe wnes i hefyd mwynhau yn fawr y prynhawn yn The Gate lle cynhaliodd Clio a Sarah Fforwm Datblygu, gyda’r trafodaethau ar gydweithio ag elusennau eraill ac ar ddiogelu data i fod yn ddiddorol iawn (a'r bingo codi arian a lolipops rhew yn ychwanegiad dderbyniol iawn!).

Wythnos 34: Clio Ryan, Canolfan Gelfyddydau'r Gate

Mae’r mis hwn fel erioed wedi bod yn llawn amrywiaeth o brosiectau codi arian yn The Gate. Mae fy ffocws wedi bod ar nawdd, cyllid craidd a chyllid prosiect ar gyfer y Nadolig yn The Gate, amser hudol yn yr adeilad pan yr ydym yn croesawu dros 8,000 o blant o bob cwr o Dde Cymru. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithredu rhai newidiadau, megis cyflwyno a dylunio ein blwch elusennol a’r ‘gofyn’ sy’n gysylltiedig.

Y mis hwn yr wyf hefyd wedi cael hyfforddiant manwl ar PatronBase, system a ddefnyddir ar gyfer archebion, rheoli perthynas â chwsmeriaid, prosesau ar-lein a rheoli’r lleoliad yn gyffredinol. Roedd hyn yn hynod o ddefnyddiol gan y gallaf yn awr wneud llawer gwell defnydd o'n data a gwybodaeth gynulleidfa. Nawr mae gennyf y gallu i newid y geiriad ar ein gofynion am rhoddion ar-lein a rwyf wedi bod yn profi dulliau newydd. Yn rhannol wedi digalonni gan faint o bosibiliadau mae’r hyfforddiant hwn wedi agor i mi, tra yr un mor anhygoel o gyffrous i fynd ati, byddaf yn sicr yn gwneud defnydd o PatronBase yn ddyddiol o hyn ymlaen!

Rwyf hefyd wedi cynnal y Fforwm Datblygu Caerdydd yma yn The Gate, cyfle gwych i godwyr arian celfyddydol ar draws y ddinas i ddod at ei gilydd a thrafod elfennau cyffredin o'n gwaith yn ogystal â'r gêm traddodiadol sy'n gysylltiedig â chodi arian oedd yn cynnwys ‘bingo codi arian’ a baratowyd yn fanwl iawn (syniad Sarah Chew, fy rheolwr). Does dim angen dweud, cafwyd lawer o fun(draising)…

Ar nodyn mwy difrifol, pwnc pwysig y cyfarfod oedd y ddeddfwriaeth sydd ar y gweill o amgylch diogelu data a'r effaith a gaiff hyn ar bob un o'n sefydliadau, gyda dehongliadau a phwyntiau manylaf o'r effeithiau yn ansicr hyd yn oed ymysg arbenigwyr, bydd newidiadau sylweddol angenrheidiol yn y defnydd a chasgliad o ddata.

Wythnos 33: Nathan McCarthy, Theatr y Sherman 

Dros y mis diwethaf, rydw i wedi bod yn gweithio ar gorff ymchwil yn ymwneud â ffrydiau codi arian ychwanegol a chymunedol. Rwyf wedi bod yn ffocysu fy ymchwil ar godau QR, rhoddi testun, cyllid torf, codi arian ar gyfryngau cymdeithasol, rhoddi trwy’r gyflogres ac ymgyrchoedd rhoddi wrth i chi siopa. Rwyf wedi bod yn edrych yn benodol ar y ffrydiau ariannu gwahanol sy’n bodoli, sut mae pobl yn defnyddio dulliau gwahanol i godi arian a sut mae codi arian yn sectorau elusennol gwahanol yn gweithio o’i gymharu â’r celfyddydau. Rwyf hefyd wedi bod yn edrych i mewn i ddigwyddiadau codi arian o bob cwr o'r DU i weld beth mae sefydliadau eraill yn ei gynnig ac i weld beth y gallwn ei gynnig fel sefydliad i godi arian i Theatr y Sherman. Archwilio unrhyw ffyrdd posibl i ymgysylltu â chefnogwyr a darpar gyllidwyr.

Yn yr wythnosau nesaf rwy’n gobeithio mynychu rhagor o ddyddiau hyfforddi yn Legal & General, yn ogystal â llunio rhestr o unrhyw hyfforddiant mewnol hoffwn dderbyn gan Theatr y Sherman cyn diwedd fy interniaeth. Er enghraifft, er fy mod wedi defnyddio Excel o'r blaen ar gyfer swyddi sylfaenol, gallaf ddefnyddio rhywfaint o hyfforddiant yn yr holl fformiwlâu amrywiol y gallwch eu defnyddio i wneud eich taenlenni yn fwy effeithiol.

Wrth i ddiwedd yr interniaeth agosáu, rydw i hefyd wedi cael cyfardodd un-i-un gyda Julia Barry, Prif Weithredwr Theatr y Sherman, y fynd trwy’r broses o ymgeisio am swydd ac i ddysgu oddi wrth ei chyfoeth o brofiad mewn recriwtio. Yn ein cyfarfod diwethaf trafodom awgrymiadau o newidiadau i fy CV a sut i fynd i'r afael â fframwaith cymhwysedd pan yn ceisio am swydd. Rwy'n bwriadu defnyddio'r wythnosau olaf o fy interniaeth i atgyfnerthu fy nysgu a phrofiad o fewn y sefydliad.

Wythnos 32: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Mae tymor yr haf yn gyfnod prysur ar gyfer digwyddiadau yn CBCDC, felly mae’r wythnosau diwethaf wedi eu gwario yn paratoi ar eu cyfer. Mewn ychydig o wythnosau, rydym yn cynnal y Cinio y Lywydd, achlysur i ni ddwyn cefnogwyr y coleg at ei gilydd i ddathlu deng mlynedd ein Prifathro gyda'r coleg cyn iddi adael ar ddiwedd y tymor. Hwn fydd y digwyddiad cyntaf byddaf i yn rheoli yn y coleg, gan sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar y noson a bod ein gwesteion yn cael amser gwych. Er bod y posibilrwydd o reoli digwyddiad gyda dros 100 o westeion yn eithaf brawychus, mae hyn yn sicr o fod yn brofiad gwerthfawr iawn a gobeithio y bydd yn noson bleserus i bawb! 

Rwyf hefyd yn gweithio ar geisiadau ymddiriedolaeth y byddaf yn cyflwyno yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, a pharhau gyda fy ymchwil drwy Grantfinder. Gyda dim ond ychydig fisoedd ar ôl o'r interniaeth, byddaf yn ceisio ffitio cymaint â phosibl i mewn i fy amser sy'n weddill yma a pharatoi ar gyfer fy camau nesaf ar ôl fy lleoliad! 

 ----------------------------------

Dros y mis diwethaf rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar gynllunio strategol ar gyfer y camau nesaf yn ein codi arian yn NTW. Rydym wedi bod yn gwerthuso ein llwyddiannau hyd yn hyn eleni, a chasglu mewnbwn gan y bwrdd i lywio ein penderfyniadau ar gyfer ein camau nesaf. Gyda tymor newydd o waith NTW, gan gynnwys y gyhoeddwyd yn ddiweddar ‘We’re Still Here’ ym Mhort Talbot, byddwn yn parhau i weithio gydag artistiaid newydd, cymunedau newydd ac archwilio pynciau newydd. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau bod ein hymdrechion codi arian yn gweithio ochr yn ochr â'n cynyrchiadau a chysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

Ochr yn ochr â hyn, rwyf wedi bod yn gweithio ar geisiadau ymddiriedolaeth, gan adeiladu ar ein cynllun marchnata ar gyfer ein hymgyrch ac ymchwilio posibiliadau pellach ar gyfer arallgyfeirio ein ffrydiau incwm. Yr wythnos hon yr wyf hefyd wedi dechrau gwersi Cymraeg yn NTW eto! Mae'r gwersi hyn yn brofiad gwych a bydd dysgu hyd yn oed Cymraeg sgyrsiol sylfaenol yn wirioneddol werthfawr wrth weithio yng Nghymru.

Yn ystod y mis nesaf, byddaf hefyd yn mynychu hyfforddiant Sefydliad Codi Arian ynghylch y newidiadau i'r rheoliadau diogelu data a fydd yn cael eu rhoi ar waith yn 2018. Bydd y newidiadau hyn yn effeithio sut mae codwyr arian yn trin data ac yn cyfathrebu gyda rhoddwyr a bydd yr hyfforddiant yn sicrhau y gall NTW rhoi unrhyw newidiadau ar waith cyn i'r rheoliadau newid.

Mae'n anodd credu mai dim ond tua 3 mis sydd ar ôl o fy lleoliad, dwi'n edrych ymlaen i weld beth arall y gallaf ei ffitio i mewn i fy amser sy'n weddill yma!

Wythnos 31: Eleanor Prescott, Canolfan Mileniwm Cymru 

Mae’r mis diwethaf wedi bod yn un heriol i mi yn bersonol y tu allan i'r rhaglen interniaith, ond mae'n aml yn ystod cyfnodau anodd yr ydym yn cael cyfleoedd i fyfyrio ac i dyfu yn bersonol. Felly, wrth i’r interniaeth symud i mewn i'r misoedd olaf, rwy’n ymwybodol o ganolbwyntio ar sut i gael y gorau o'r amser sydd ar ôl, yn ogystal â pharatoi ar gyfer ceisiadau am swyddi a chyfweliadau, eisoes yn elwa o sesiwn gyda C&B ar sgiliau cyfweld a CV.

Mewn newyddion hapus, rydym hefyd wedi cael rhai wynebau newydd hyfryd yn ymuno â'n tîm yma yn y Ganolfan, ac yn ddiweddar rwyf wedi bod yn eu helpu i hyfforddi i fyny ar Tessitura a throsglwyddo sgiliau gwerthfawr rwyf wedi dysgu, sydd yn ei dro wedi cryfhau fy nealltwriaeth fy hun o ddefnyddio'r systemau. Yn ogystal, rwyf wedi mwynhau llwyddiant yn yr ychydig wythnosau diwethaf gyda chwpl o geisiadau ymddiriedolaeth ar gyfer Tiger Bay, ac ar gyfer cymorth prosiect cymunedol - ac rwy'n aros i glywed yn ôl ar un neu ddau o gynigion sylweddol am gefnogwr corfforaethol a nawdd rwyf wedi bod yn neilltuo llawer o fy amser yn ddiweddar ac ymdrech ynyddynt yn dilyn y cwrs 5 Cam i Nawdd y mis diwethaf.

Dros y mis i ddod, rwy'n edrych ymlaen at lansio ein rhaglen ieuenctid Radio Platfform yma - sy'n brosiect yr wyf yn bersonol yn wirioneddol angerddol drosto. Yr wyf yn edrych ymlaen at weld yr hyn y mae'r grŵp radio wedi bod yn rhoi at ei gilydd, ac yn cymysgu gyda rhai o'n cefnogwyr presennol ac arfaethedig ar gyfer cefnogaeth Radio Platfform.

Wythnos 30: Clio Ryan, Canolfan Gelfyddydau'r Gate

Mae’r wythnosau diwethaf wedi gweld cryn dipyn o newid yn The Gate!

Yn gyntaf, mae wedi gweld trawsnewidiad eithaf cyffrous o’n gofod caffi, diolch i gefnogaeth anhygoel gan The Jane Hodge Foundation. Y dodrefn wreiddiol oedd byrddau a chadeiriau bwyty pren caled a oedd yn anymarferol ac yn anghyfforddus; mae'r gofod yn awr yn llawer mwy cyfeillgar a gwahoddgar. Erbyn hyn mae gennym byrddau hir cymunedol, meinciau a chadeiriau stacio hyfryd, cadeiriau breichiau ar gyfer y gornel glyd a bar wedi’i baentio’n ffres. Rydym wrth ein bodd gydag ef!

Mae’r ychydig wythnosau diwethaf hefyd wedi fy ngweld yn cyflwyno’r gweithgarwch cymunedol cyntaf rwyf wedi bod yn gweithio arno am beth amser ochr yn ochr â'n noddwr hael, Western Power Distribution. Mae rhaglen blwyddyn o hyd o sesiynau cymunedol misol am ddim o'r enw 'Brew' wedi cychwyn yr wythnos hon gyda parti te gwych a gafodd ei fwynhau gan drigolion lleol. Gyda chefnogaeth ychwanegol gan nifer o gyflenwyr gan gynnwys Tesco, Parsons, Eames Vintage Tea Hire a Dough, roeddem yn gallu mynd y filltir ychwanegol gyda brechdanau, sawl amrywiaeth o gacennau, setiau te hardd a phrynhawn gydol hyfryd.

Yn yr wythnos diwethaf rydym hefyd wedi derbyn y newyddion anhygoel y bydd yr Ymddiriedolaeth Oakdale yn cefnogi ein Gwersyll Haf Theatr Ieuenctid wythnos o hyd ym mis Awst. Rydym wrth ein boddau i allu cyflwyno'r prosiect hwn ac mae’r cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Oakdale yn golygu y byddwn yn gallu cynnig bwrsariaethau i fynychu'r gwersyll a gweithio gyda chwmni chyfarwyddwr a chynhyrchu theatr sy'n gwneud gwaith rhagorol.

Ar ôl cyflwyno’r sesiwn Brew gyntaf, mae fy ffocws yn awr yn dychwelyd i flaenoriaethau cyllido craidd, a nawdd ar gyfer ein Cynhyrchiad Nadolig a fydd mewn sawl ffordd yn uchafbwynt ein blwyddyn ac amser hudol yn yr adeilad. Mae cyrsiau hyfforddi diweddar gyda C&B Cymru wedi fy mharatoi yn dda ar gyfer gweithio ym maes nawdd ac rwy'n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda mwy o fusnesau.

Wythnos 29: Nathan McCarthy, Theatr y Sherman

Y mis hwn rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar gwblhau fy ymchwil i ymddiriedolaethau a sefydliadau, fformatio proffiliau ymchwil a diweddaru gwybodaeth. O'r amser yr wyf wedi treulio yn ymchwilio’r sefydliadau hyn, rydw i wedi darganfod pa mor hynod o amrywiol y maent yn eu dulliau gwahanol i rhoi grantiau. Mae hefyd wedi bod yn ddiddorol edrych yn ôl ar fy ngwaith blaenorol a gweld sut y mae’r misoedd diwethaf o brofiad codi arian wedi gwneud gwahaniaeth i fy ngwaith ac i weld faint rwyf wedi dysgu ers i fy interniaith ddechrau. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar fy syniad am brosiect ar gyfer cais y Loteri yn y dyfodol, trwy’r rhaglen gyllid Arian i Bawb. Ers fy mlog diwethaf rwyf wedi cyfarfod â Phrif Weithredwr Theatr y Sherman, Julia Barry, i drafod y prosiect a sut i symud ymlaen ag ef yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Rwy'n falch o gyhoeddi bod fy nghais cyntaf erioed yn llwyddiannus hefyd! Mae Theatr y Sherman wedi cael ei ddewis gan Gronfa Gymunedol Co-Op yn un o'u achosion lleol am y chwe mis nesaf, gan godi arian i gefnogi ein haelodau gynulleidfa byddar ac â nam ar eu clyw drwy’r Clwb Theatr Byddar. Trwy Gronfa Gymunedol Co-Op, gall aelodau Co-Op rhoi 1% o bopeth maent yn ei wario i gefnogi elusennau lleol. Os hoffech chi helpu Theatr y Sherman i godi arian, yna cliciwch ar y ddolen ganlynol ac addo eich 1% i ni: https://membership.coop.co.uk/causes/6076

Mae'n parhau i fod yn gyfnod prysur iawn yma, gyda llawer yn digwydd yma yng Nghaerdydd ac allan ar daith. Mae Iphigenia in Splott newydd gael ei berfformio yn y Schaubühne ym Merlin ac mae paratoadau ar y gweill ar gyfer ei thaith fis o hyd i Efrog Newydd, fel rhan o'r ŵyl Brits Off-Broadway ym mis Mai. Mae Killology, ein cyd-gynhyrchiad gyda’r Royal Court Theatre, wedi cael ymateb gwych ac fe wnaeth werthu allan ei rhediad yma yng Nghaerdydd. Mae'n agor yn Llundain ym mis Mai a dwi'n edrych ymlaen at helpu gyda digwyddiad amaethu yn y Royal Court ym mis Mehefin.

Ar wahân i godi arian, yr wyf hefyd wedi cael y cyfle i ymuno â'r Sherman Players, grŵp drama actorion 18+ oed. Fel rhan o'r grŵp rwy'n gweithio ar gynhyrchiad sydd ar y gweill o The Government Inspector wedi ei gyfarwyddo gan Cyswllt Ieuenctid a Chymuned y Sherman, Anna Poole.

Wythnos 28: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Yn CBCDC rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar ysgrifennu ddau gais ymddiriedolaeth, yn ogystal â mynychu cyfarfodydd gyda noddwyr corfforaethol potensial a pharhau gyda tasgau ymchwil cyfredol. Mae wedi bod yn wych gweld a dysgu sut y gall perthynas gyda busnesau adeiladu, a sut y mae’r cysylltiadau hynny yn cael eu datblygu dros gyfnod o amser. Bu hyfforddiant nawdd C&B Cymru yn ddefnyddiol iawn i ddod i mewn i fy nysgu yn y Coleg, yn enwedig gydag elfennau megis sut i osod pris eich nawdd, a sut i gyfateb prosiect gyda’r noddwr cywir. Roedd yn ddiddorol gweld sut wnaeth pawb yn y sesiwn hyfforddi prisio’r nawdd yn wahanol, gan ei fod yn wir yn dangos pa mor anodd y gall fod i roi pris ar ba mor werthfawr y mae perthynas ar gyfer y ddau barti.

Rwyf hefyd wedi bod yn cyfarfod gyda fy mentor busnes, Anna, sydd wedi bod yn fy helpu i gynllunio ar gyfer ar ôl i’r interniaeth orffen. Rydym wedi bod yn edrych ar sut y gallaf baratoi fy hun ar gyfer ceisio am swyddi a chynllunio i wneud yn siŵr bod gennyf y sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Mae wedi bod yn ddefnyddiol i siarad ag Anna am yr hyn y byddwn yn ei eisiau allan o swydd ac yn cadarnhau fy syniadau am yr hyn yr wyf am ei wneud nesaf.

Gobeithio yn ystod yr wythnosau nesaf byddaf yn cyflwyno fy ngheisiadau a dechrau cynllunio ar gyfer ein digwyddiadau haf yn y coleg!

----------------------------------

Mae’r mis diwethaf yn teimlo fel ei bod wedi hedfan heibio ac yr wyf yn awr yn cael llai na 5 mis ar ôl o fy interniaethau! Ar ddiwedd mis Mawrth es i i’r Rhyl yng Ngogledd Cymru ar gyfer cynhyrchiad NTW, Lifted by Beauty: Adventures in Dreaming, a grëwyd gan yr artist Mark Storor. Roedd y cynhyrchiad mor swreal ag yr oedd yn hardd, ac fe wnes i fwynhau gweld sut mae'r cyfan wedi dod at ei gilydd. Roedd yn anhygoel i glywed faint o bobl o'r Rhyl wedi dweud eu storïau ac yn awyddus i gymryd rhan, ac felly bu’n wych gweld cymaint o bobl o'r gymuned i weld y cynhyrchiad. Mae'r ffocws cymunedol o fewn gwaith NTW yn ei gwneud yn bwysicach fyth i ddod o hyd i ragor o gyllid, a chyrraedd mwy o gymunedau ledled Cymru.

Yn y mis diwethaf yr wyf wedi bod yn gweithio ar ymchwil ar gyfer cais ymddiriedolaeth, ymchwilio i ffyrdd pellach i amrywio ein hincwm, a myfyrio ar gynnydd ein hymgyrch Buddsoddi mewn Syniadau Newydd hyd yn hyn fel y gallwn ddatblygu ymhellach. Rwyf hefyd wedi mynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru ar gyllid loteri a nawdd corfforaethol sydd ill dau wedi bod yn anhygoel o ddefnyddiol, ac wedi rhoi gwybodaeth a sgiliau i mi ddefnyddio yn fy ngwaith ar draws y ddau sefydliad. 

Nawr fy mod wedi mynd heibio pwynt hanner ffordd yr interniaethau, byddaf yn canolbwyntio ar gynllunio'r 4 1/2 mis nesaf a sut y gallaf gyflawni cymaint â phosibl yn yr amser sy’n weddill.

Wythnos 27: Eleanor Prescott, Canolfan Mileniwm Cymru 

Dros yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi bod yn dysgu sut i rheoli cyfrifon yma yn y Ganolfan, trefnu cyfarfodydd gyda cwmniau corfforaethol, bwcio tocynnau i mewn, mynd i'r afael ag ychwanegu eu cyfraniadau yn Tessitura (anodd!) ac elwa o un gyrsiau Celfyddydau & Busnes Cymru ar nawdd, sy'n fy helpu i lunio cynnig rwy’n gweithio arno ar hyn o bryd. Yn ystod y cwrs, roedd sgwrs difyr gan Pat Ashman o Gymdeithas Adeiladu'r Principality, a roddodd i’r mynychwyr rhywfaint o gipolwg gwerthfawr ar safbwynt busnes o nawdd. Roedd y cwrs yn arbennig o ddefnyddiol gan ei fod yn cael cymysgedd o gyflwyniad am ganllawiau codi arian o safbwynt y sefydliad celfyddydol, trafodaeth o safbwynt y busnes, a hefyd gweithgareddau grŵp sy'n fy ngalluogi i roi'r sgiliau newydd ar waith.

Cynhaliom hefyd ddigwyddiad cefnogwyr yma yn y Ganolfan gwpl o wythnosau yn ôl o gwmpas the Red Shoes Matthew Bourne a roddodd gyfle i roi rhai enwau i wynebau i mi o'r diwedd. Mae dod i adnabod cefnogwyr prin yn teimlo fel gwaith ac yn fwy o ran pleserus ohono, ond mae llawer o waith yn cael ei wneud ymlaen llaw er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn y lletygarwch gorau y gallwn ei gynnig gan ychwanegu budd-daliadau fel sesiynau holi ac ateb gyda dawnswyr o'r sioe a teithiau o’r set ar ôl y sioe. Ar y cyfan roedd yn noson lwyddiannus, gydag un cefnogwr a oedd yn dal yn gadarn nad oedd yn hoff o sioeau dawns yn flaenorol wedi cadarnhau i ni bod ei feddwl wedi cael ei newid erbyn diwedd The Red Shoes - a byddai’n dod yn ôl ar gyfer yr un nesaf.

Yn olaf, roeddwn wrth fy modd i ddarganfod bod fy nghais ymddiriedolaeth gyntaf ar gyfer ein gwaith allgymorth cymunedol o amgylch Tiger Bay wedi bod yn llwyddiannus!

Wythnos 26: Bethan Lewis, Artes Mundi

Yr wyf yn awr yn fwy na hanner ffordd drwy'r interniaeth, pwynt da ar gyfer rhywfaint o fyfyrio. Mae wedi bod yn 6 mis llawn dop o ddigwyddiadau, arddangosfa, cynnal Plus Tate ac amserlen codi arian brysur iawn. Nid oeddwn yn sylweddoli yn union yr hyn yr ydym wedi gallu ei gyflawni yn yr amser hwnnw hyd nes adlewyrchu yn fy nghyfarfod hanner ffordd.

Rydw i newydd ddrafftio a chwblhau dau gais ar gyfer Ymddiriedolaeth a Sylfaen a wyf yn y broses o wneud cais am gyllid gan noddwyr tramor ar gyfer prosiect mawr sy’n dod i fyny yn yr Hydref. Rwyf wedi bod yn diweddaru'r gronfa ddata CRM dros y misoedd diwethaf ac wedi bod â diddordeb mewn defnyddio technoleg ac offer cydweithredu busnes i wneud cyfathrebu yn y gweithle yn fwy effeithlon. Roedd Arloesedd Digidol yn y celfyddydau Nesta / CCC yn werthfawr iawn gan ei fod yn rhoi cymaint o wybodaeth ar gyfathrebu yn y gweithle a manteision cofnodi data at ddibenion codi arian. Rwy'n argymell darllen adroddiadau'r partneriaid creadigol (yn cynnwys G39/Artes Mundi) a gymerodd ran yn y prosiect hwn. Rwyf wedi cael y cyfle i fynychu amryw o ddyddiadau hyfforddiant gan gynnwys hyfforddiant C&B Cymru yn ogystal â hyfforddiant Tech ar Google Analytics. Rwyf hefyd yn y broses o adrodd ar ymgyrch fawr ar roi ar-lein.

Mae'r tîm Artes Mundi wedi bod yn brysur yn codi arian ar gyfer prosiectau yn y cyfamser ac yn edrych ymlaen at Artes Mundi 8. Caiff enwebiadau ar gyfer Artes Mundi 8 eu lansio ar 4 Ebrill, felly cadwch lygad ar ein gwefan.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf rwyf wedi cael cynnig cyfle gwych ac wedi derbyn swydd Swyddog Datblygu yn Ne Cymru. Rwyf wrth fy modd i allu cymryd y sgiliau rwyf wedi eu dysgu drwy'r Rhaglen Interniaeth Creadigol a’u cymhwyso mewn rôl codi arian. Hoffwn ddiolch i C&B Cymru, y tîm Artes Mundi a fy mentoriaid, am y gefnogaeth aruthrol rwyf wedi derbyn yn ystod yr interniaeth.

Wythnos 25: Clio Ryan, Canolfan Gelfyddydau'r Gate

Mae wedi bod yn fis prysur arall, a rwy’n meddwl fy mod yn dechrau sylweddoli y mae'n debyg na fydd yna byth fis tawel gyda’r swydd hon. Mae pob eiliad tawel yn foment i gamu'n ôl ac unwaith y gwnewch hynny, mae syniadau a phosibiliadau yn llifo i mewn i lenwi unrhyw ofod gwag.

Yn ddiweddar, rwyf wedi ceisio edrych ar y darlun ehangach, ac o ganlyniad yn awyddus i wella ein systemau ar gyfer rhoddion unigol a nawdd corfforaethol. Ar ôl mynychu sesiwn gyda C&B Cymru ddoe ar strategaethau nawdd llwyddiannus, yr wyf yn teimlo’n benderfynol i wneud gwaith nawdd ar gyfer The Gate, ac yr oedd yn hynod ddefnyddiol bod C&B Cymru wedi gwahodd Pat Ashman o Gymdeithas Adeiladu'r Principality i ddod i siarad â ni. Roedd yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a phenderfynu unrhyw ymholiadau oedd gan y mynychwyr, a cafodd y sesiwn ei hatalnodi gan dasgau ymarferol i wneud yn siŵr y gallem gymhwyso'n gwybodaeth newydd.

Rwyf hefyd wedi elwa’n sylweddol y mis hwn drwy weithio gyda The Funding Centre, lle rwyf wedi dysgu cymaint sy'n berthnasol i fy ngwaith yn The Gate. Gan fynd drwy'r broses o lunio cynllun aelodaeth, yr wyf hefyd wedi dod o hyd i ymdeimlad newydd o frys wrth weithio ar rywbeth tebyg gyda The Gate.

Wythnos 24: Nathan McCarthy, Theatr y Sherman

Ers fy mlog ddiwethaf rwyf wedi bod yn canolbwyntio yn bennaf ar ddatblygu prosiect newydd ar gyfer cais posib i Arian i Bawb. Yr wyf wedi cael y dasg o ymchwilio a datblygu’r prosiect hwn, sydd wedi bod yn arbennig o gyffrous gan ei fod wedi golygu fy mod wedi cymryd yr awenau ar ei greu, yn ogystal â datblygu sgiliau newydd ysgrifennu cais am arian loteri. Rwy'n edrych ymlaen i weld sut y bydd y prosiect yn cymryd siâp a rwy’n falch i feddwl y gallaf efaillai gweld rhywbeth rydw i wedi dylunio yn digwydd yn y Sherman, theatr rwyf wedi mynychu ers yn ifanc iawn.

Ochr yn ochr â datblygu fy nghais Arian i Bawb, rwyf hefyd wedi bod yn adeiladu corff o waith ymchwil ar ymddiriedolaethau a sefydliadau corfforaethol, i ychwanegu at restr gyffredinol o gefnogwyr posib.

Mae wedi bod yn gyfnod prysur yn y theatr, gydag ymarferion a pherfformiadau o 11 cynhyrchiad gwahanol ers fy mlog diwethaf! Yr wythnos diwethaf cefais y cyfle i eistedd mewn ar ymarferion ar gyfer The Last Ambulance, drama newydd gan Artist Cyswllt Theatr y Sherman, Conor Mitchell, a gynhyrchwyd ar y cyd â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac a gyfarwyddwyd gan ein Cyfarwyddwr Cyswllt Gethin Evans. Astudiais Theatr a Drama yn y brifysgol, ond nid wyf wedi bod mewn ystafell ymarfer am beth amser. Roedd yn atgoffiad wych o pam yr wyf wedi dewis gyrfa yn y celfyddydau. Mae gweld Gethin yn y broses greadigol a dod i adnabod y cast yn drylwyr bleserus ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weld y gwaith yn cael ei berfformio yn y coleg yn nes ymlaen y mis hwn.

Yn ddiweddar fe wnes i gynorthwyo gyda digwyddiad Aelodau C&B Cymru ar gyfer A Play, A Pie and A Pint: World Domination, y pumed yn ein cyfres o gyd-gynyrchiadau Theatr y Sherman gydag Òran Mór. Cafodd y digwyddiad ei noddi gan Broomfield & Alexander ac roedd yn gyfle gwych i mi i gwrdd ag aelodau busnes C&B Cymru ac ychwanegu at fy mhrofiad o weithio mewn digwyddiadau.

Wythnos 23: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Ym mis Medi, cynhaliodd CBCDC ei arddangosiad Unol Daleithiau cyntaf o raddedigion Actio a Theatr Gerdd diweddar o Ogledd America a Canada i'r diwydiant adloniant Efrog Newydd. Mae CBCDC yn cael ei fynychu gan niferoedd cynyddol o fyfyrwyr rhyngwladol, ac mewn ymateb, maent yn adeiladu perthnasau rhyngwladol cryfach.

Fel rhan o'r twf hwn o'n rhwydweithiau yn yr Unol Daleithiau, yr wyf wedi bod yn edrych ar y posibiliadau sydd ar gael ar gyfer y tîm Datblygu, a sut y gallem ehangu ein rhwydwaith o gefnogwyr yn y dyfodol ymhellach. Mae'r ymchwil hwn wedi rhoi i mi mwy o gipolwg ar agweddau pobl America tuag at rhoddion gan unigolion. Mae Dyngarwch, yn enwedig o fewn addysg, yn hynod wahanol yn yr Unol Daleithiau a disgwylir rhoddion gan cyn-fyfyrwyr yn fwy eang nag yn y DU. Mewn ardaloedd fel Los Angeles ac Efrog Newydd, lle mae'r celfyddydau perfformio a diwydiant ffilm yn gyffredin, mae'n bwysig i fyfyrwyr gael y cyfle i rwydweithio a gwneud eu presenoldeb yn hysbys o fewn y diwydiant. Mae hyn yn codi proffil RWCMD, ac fel y cyfryw, yn creu cyfle i ddangos i’n cysylltiadau yn yr Unol Daleithiau pam y dylent gefnogi ein myfyrwyr.

Yn ogystal â’r ffocws hwn ar ein rhwydweithiau rhyngwladol, yr wyf wedi bod yn gweithio ar geisiadau ymddiriedaeth ac yn ymchwilio ar gyfer nawdd corfforaethol, a gweithio gyda'r tîm ar amrywiaeth o brosiectau sydd ar y gweill yn y coleg. Yn ystod y misoedd nesaf gobeithio byddaf yn gweithio ar fwy o ddigwyddiadau hefyd, gan roi cyfle i mi gynllunio digwyddiadau ar gyfer ein rhoddwyr a dysgu mwy am reoli digwyddiadau.

----------------------------------

Mae 6 mis wedi hedfan heibio yn llwyr ac rwy'n awr wedi cyrraedd hanner ffordd trwy fy interniaeth. Rwyf wedi bod yn wir mwynhau fy amser yn NTW, ac rwyf bellach yn cynllunio fy misoedd sy'n weddill yma i wneud yn siwr fy mod yn gwasgu cymaint â phosibl i mewn i’r 3 diwrnod yr wythnos. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i gymryd cam yn ôl ac edrych ar bopeth yr wyf wedi ei gyflawni hyd yma fan hyn, a beth arall yr wyf eisiau dysgu gan y sefydliad. Mae hefyd wedi bod yn gyfle gwych i edrych ar ein codi arian yn ei chyfanrwydd a datblygu ein cynlluniau wrth i ni wneud cynnydd.

Rydw i wedi bod yn canolbwyntio’n fawr ar ymchwil yn y cwpl o wythnosau diwethaf, gan wneud yn siŵr fy mod yn hollol barod ar gyfer y ceisiadau a phrosiectau rwy'n gweithio arnynt. Hefyd mynychais gwrs hyfforddi Cyllid Loteri C&B Cymru oedd yn rhoi cefndir wirioneddol wych i wahanol fathau o Gyllid Loteri, a fydd yn anochel yn ddefnyddiol yn y dyfodol.

Yr ydym yn awr yn y cyfnod yn arwain i fyny at gynhyrchiad cyntaf NTW o 2017, Lifted by Beauty: Adventures in dreamin, yn y Rhyl, Gogledd Cymru. Wedi'i ysbrydoli gan bobl y Rhyl, mae'r cynhyrchiad yn digwydd ar draws y dref fel perfformiad arddull promenâd. Mae'r tîm yn NTW i gyd yn brysur yn cynllunio a pharatoi ar gyfer y cynhyrchiad ar ddiwedd mis Mawrth, ac rwy'n edrych ymlaen i weld sut mae'r artistiaid wedi ymateb i'r gymuned mae ynddo.

Wythnos 22: Eleanor Prescott, Canolfan Mileniwm Cymru

Wrth i'r wythnosau fynd heibio, rwy'n dod o hyd i fy hun yn cael fy herio'n barhaus mewn ffyrdd newydd sy'n profi'n werth chweil ddwfn ar lefel bersonol yn ogystal ag un proffesiynol. Ers fy mlog diwethaf, rwyf wedi bod yn gyfrifol am reoli cyfrifon corfforaethol - tasg yr wyf ar fin taflu fy hun i mewn iddo yn llwyr. Rwyf hefyd wedi cyflwyno fy nghais ymddiriedolaeth cyntaf yr wyf wedi bod yn gweithio arno o'r cychwyn - ymchwilio i'r ymddiriedaeth a chynnig prosiect sy’n cyd-fynd ar gyfer y grant, ac yna ysgrifennu a goladu'r holl wybodaeth ar gyfer y cais fy hun. Nid oedd yn dasg bychan, ond po fwyaf yr holl boddhaol yn awr ei fod yn gyflawn - a bydd yn cael ei ddilyn yn awr gan peth fentora  allanol yn ymddiriedolaethau a sefydliadau gyda Richard Tynen o The Funding Centre, a drefnwyd gan Gelfyddydau & Busnes Cymru. Heb gymorth Robert, fy mentor busnes, ac Owain, fy mentor yn y Ganolfan, ni fyddai wedi cael fy nghyflwyno i gyswllt corfforaethol newydd ac ar hyn o bryd yn cysylltu â nhw i drafod cymorth ar gyfer ein gweithgareddau dysgu creadigol.

Gan fy mod yn mwynhau cael y cyfle i fynd yn sownd mewn amrywiaeth o dasgau, dwi'n lwcus yn y Ganolfan i fod yn rhan o dîm sydd yn barhaus yn gwneud i mi deimlo'n rhan a gosod i mi heriau newydd yn ogystal â chaniatáu i mi herio fy hun a fy nghefnogi bob cam o'r ffordd - ac mae'r gefnogaeth a gaf trwy Celfyddydau & Busnes Cymru a fy nghyd-interniaid hefyd yn darparu cyffwrdd bwynt gwerthfawr arall ar gyfer hunan-fyfyrio a gwelliant. Mae'r rhan hon o'r interniaeth yn werthfawr iawn i mi ac yr wyf yn meddwl, er bod fy llwyth gwaith o ddydd-i-ddydd yn cynyddu wrth i'r misoedd fynd heibio, a gall fod yn hawdd i neidio dros mentoriaeth – mae eistedd i lawr gyda fy nghydweithwyr a teimlo fel bod ganddynt hyder ynof i fynd at bethau newydd ac ystyried y camau nesaf gwerthfawr i mi gymryd yn gadarnhaol iawn.

Cyn fy mlog nesaf, yr wyf yn gobeithio, wedi cael gweld y broses o rheoli cyfrifon, i gymryd rhan lawn yn y gwaith yna a chael fy nghyflwyno i'r cysylltiadau partneriaeth. Yr wyf yn edrych ymlaen at ddigwyddiad sydd ar y gweill yr ydym yn cynnal ar gyfer ein cefnogwyr corfforaethol hefyd. Tan y tro nesaf...

Wythnos 21: Bethan Lewis, Artes Mundi

Rwyf wedi bod yn brysur dros y mis diwethaf gyda chynhadledd a gwobrau Artes Mundi 7 ar ddiwedd mis Ionawr. Ochr yn ochr â hyn, cynhaliom dau ddigwyddiad Tate PLUS, pan ddaeth cyfarwyddwyr o orielau rhwydwaith Tate Plus i Gaerdydd ar gyfer y gynhadledd, y  gwobrau a seminarau amrywiol eraill. Bu llawer iawn o sylw yn y wasg yn dilyn y cyhoeddiad am yr enillydd John Akomfrah gyda'i ddarn 'Auto Da Fé'. Dyfarnwyd Gwobr Brynu Derek Williams i Bedwyr Williams am ei waith 'Tyrrau Mawr' a fydd ar fenthyciad parhaol i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Nid yn unig oedd y gwobrau yn benllanw llawer o waith caled gan y tîm cyfan, ond hefyd yn gyfle gwych i gynnal perthnasau sy'n bodoli eisoes gyda noddwyr a meithrin rhoddwyr a chysylltiadau newydd ar gyfer y dyfodol. Roedd hwn yn gyfle gwych i ddatblygu fy sgiliau rheoli prosiectau a chynllunio digwyddiadau.

Rydw i yn y broses o ddrafftio fy nghais ymddiriedolaeth cyntaf a datblygu partneriaethau corfforaethol cyffrous a wnaed yn gynharach yn y flwyddyn. Yr ydym yn awr yng nghanol datblygu strategaethau codi arian a chynllunio ar gyfer Artes Mundi 8.

Wythnos 20: Clio Ryan, Canolfan Gelfyddydau'r Gate 

Mae'n anodd credu ein bod wedi cyrraedd hanner ffordd trwy’r interniaeth yn barod. Gan fy mod dim ond yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos ar gyfer The Gate, mae’r wythnosau’n gwibio heibio ac mae mis dim ond yn cynnwys 12 diwrnod gwaith, sy'n golygu bod blaenoriaethu amser yn sgil hanfodol. Wrth baratoi dogfen i ymddiriedolwyr sy’n crynhoi'r holl waith codi arian sydd wedi digwydd ers i mi ddechrau a’r cynllunio ar gyfer y misoedd sydd i ddod, cefias fy synnu wrth weld mewn ysgrifen yr holl yr ydym wedi llwyddo i wneud hyd yma. Rwy'n credu gyda’r interniaeth hwn, dydych chi ddim yn sylweddoli yn union pa mor bell rydych chi wedi dod neu faint yr ydych wedi cael y cyfle i ddysgu ac adeiladu profiad tan i chi gymryd cam yn ôl ac adlewyrchu.

Rydym yn parhau i fod yn hynod o brysur gyda phrosiectau codi arian cyfredol yn canolbwyntio ar anghenion cyfalaf, prosiectau newydd cyffrous ac anghenion rhaglennu a craidd wrth i ni adeiladu nawdd, gwneud cais i ymddiriedolaeth a sefydliadau ac edrych ar rhoddion gan unigolion a fydd i gyd, gobeithio, yn ein galluogi i barhau i gynnig mwy i’r gymuned. Mae hyn i gyd yn hynod gyffrous ac yr wyf yn wirioneddol methu aros i weld beth y gallwn gyflawni. Yn y cyfamser, mae digonedd o bethau i’w gwneud! Os oes gennych chi awydd rhoi help llaw ac yn digwydd bod yn y caffi i fyny'r grisiau yn John Lewis yn yr wythnosau sydd i ddod, pleidleisiwch i’r Gate i dderbyn cyfran o'u harian!

Wythnos 19: Nathan McCarthy, Theatr y Sherman

Wrth ddychwelyd i'r gwaith ar ôl gwyliau'r Nadolig, rydym wedi bod yn brysur yn paratoi i agor ein rhaglen tymor y gwanwyn. Un o'r pethau gorau am weithio mewn theatr fel y Sherman, yw eich bod yn cael profiad o ystod mor eang o sioeau a chael cyfarfod llu o gastiau a thimau creadigol. Mae gwir ymdeimlad o gyffro o gwmpas paratoadau ar gyfer dau o'n cynyrchiadau sydd ar y gweill: Killology, ein cyd-gynhyrchiad gyda Theatr y Royal Court, a’n cynhyrchiad cymunedol Love, Cardiff – Straeon City Road, a gefnogwyd gan y gronfa Treftadaeth y Loteri.

Prif ffocws fy llwyth gwaith yw parhau i greu rhestr gwadd ar gyfer pob digwyddiad Sherman sydd ar y gweill. Byddwn yn dweud ei bod bron wedi’i orffen, ond, gan ei fod yn rhestr gwadd, bydd yn parhau i fod yn ddogfen weithiol, i gael ei ychwanegu ato a’i diweddaru. Rwyf hefyd yn dechrau helpu i gasglu gwybodaeth ar gyfer adrodd i gyllidwyr a fu'n helpu i gefnogi rhai o'r prosiectau a gynhaliwyd o amgylch ein cynyrchiadau Nadolig.

Cyn y Nadolig cefais gyfarfod eto gyda chydweithiwr fy Mentor Busnes, Sandie, i gael sesiwn un i un ar sgiliau siarad a chyflwyno cyhoeddus. Ym mis Ionawr, mynychais ddigwyddiad Clwb Busnes Caerdydd cyntaf y Flwyddyn Newydd a gynhaliwyd yng Ngwesty'r Hilton. Y siaradwr yn y digwyddiad oedd Aileen Richards, y fenyw cyntaf ar fwrdd URC, ac roedd yn ddiddorol clywed am y cyfoeth o brofiad mae hi wedi ennill o weithio o amgylch y byd.

Wythnos 18: Alex Roberts, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a National Theatre Wales

Yn ystod y mis diwethaf rwyf wedi bod yn cynllunio beth arall yr wyf am ei ddysgu dros weddill fy amser yma yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Un o'r meysydd nid wyf wedi cael llawer o brofiad ynddo yw codi arian corfforaethol, felly yn ystod yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn canolbwyntio llawer ar y gwaith ymchwil y mae hwn yn ei olygu. Rydw i wedi bod yn edrych ar gyfleoedd posibl ar gyfer noddwyr corfforaethol, a sicrhau bod ein gwerthoedd yn unol gyda'r sefydliadau y gallem weithio gyda.

 Wrth edrych i adeiladu perthynas gyda busnesau, mae angen i ni wneud ymchwil cynhwysfawr i werthoedd a brandio cyn penderfynu os yw'n berthynas yr ydym am wir i adeiladu. Mae hwn yn faes ymchwil rwy'n mwynhau yn fawr, yn gweld cyfleoedd ar gyfer creu perthynas gyda budd i’r ddwy ochr, a sut y gall partneriaethau / nawdd hyn wneud gwahaniaeth go iawn i'r ddau sefydliad a'r cymunedau y maent yn eu cefnogi.

Dros yr wythnosau nesaf byddaf hefyd yn gweithio ar gais ymddiriedolaeth, ymchwilio ymhellach i ymddiriedolaethau posib a dechrau meddwl am y digwyddiadau y byddaf yn rhedeg yn hwyrach yn y tymor. Rwyf nawr ar bwynt yn yr interniaeth ble alla i wir gwerthfawrogi faint yr wyf wedi ei ddysgu fel Intern Creadigol, a bod yn hyderus y gallaf defnyddio fy ngwybodaeth tra'n parhau i ddysgu dros weddill fy lleoliadau.

---------------------------------- 

Yn ystod y mis diwethaf, rwyf wedi bod yn gweithio ar amrywiaeth o wahanol dasgau yn NTW gan gynnwys cyflwyno dau gais ymddiried