Blog 2015/16

Wythnos 42: Hephzibah Leafe, Venue Cymru 

Un blog olaf cyn i mi adael Venue Cymru ar ol 10 mis gwych fel Intern Creadigol C&B Cymru…

Mae'n ddydd Llun 8fed Awst ac yn dod i mewn i'r gwaith heddiw, yr wyf yn teimlo yn emosiynol gan wybod mai dyma fy wythnos olaf yn Venue Cymru fel Intern C&B Cymru. Ar ôl cael gwyliau wythnos yn yr Alban, rwyf wedi adnewyddu yn fawr ar gyfer fy wythnos olaf yma.

Fy nhasg fawr codi arian terfynol oedd i gwblhau cais am grant ar gyfer prosiect Tecstilau a Chelf arfaethedig ar gyfer pobl 50+ oed, gan adeiladu ar waith Venue Cymru gyda phobl ifanc ac yn ehangu ein allgymorth i grŵp oedran gwahanol. Bydd yn rhaid imi aros yn eiddgar i glywed y canlyniad ym mis Hydref, ar ôl i mi orffen gweithio yn Venue Cymru.

Rwy’n ddiolchgar iawn i C&B Cymru am ganiatáu imi gymryd rhan yn y profiad hwn ac rwyf wrth fy modd o fod wedi bod yr Intern gyntaf yng Ngogledd Cymru. Yr wyf yn wir yn mynd i golli'r tîm yn Venue Cymru, a oedd mor groesawgar o'r dechrau. Rwy'n falch fy mod yn cadw fy nghysylltiadau yma, ac eisoes wedi ymrwymo i helpu yn cymryd pART8 yn Ionawr 2017!

Felly, hoffwn ddweud un diolch olaf i bawb sydd wedi bod yn rhan o wneud yr Interniaeth y profiad gorau y gallwn i fod wedi gofyn am!

Diolch yn fawr iawn pawb!

Wythnos 41: Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dyma’r blog olaf gennyf i yma yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru – ac am ddeg mis! Mae cyfnod prysur iawn o ddysgu, addasu, a gweithio'n galed wedi fy ngadael yn teimlo'n ddiolchgar ac yn rhan gadarn o dîm CBCDC.

Diolch byth, mae yna le i mi gael aros yn y Coleg mewn rôl a gynlluniwyd yn benodol, gan dreulio hanner fy amser gyda'r tîm Datblygu a hanner gyda Marchnata. Mae’r newid mewn swydd yn ogystal ag amrywiaeth o heriau newydd a mwy o gyfrifoldeb yn galonogol a chyffrous. Yr wyf yn edrych ymlaen at ymgymryd â rôl fwy arbenigol, a gloywi fy sgiliau. Rwyf mor falch o fod wedi dod o hyd i ffordd i slotio i mewn i'r gweithle yma, ac rwy'n falch o gael rôl a fydd yn caniatáu i mi ddefnyddio cymysgedd o sgiliau sydd gennyf eisoes a rhai rwyf wedi dysgu drwy gydol y interniaeth.

Gwelais fy mod i wedi elwa cymaint o weithio gyda'r intern blaenorol, Louisa, ac yr wyf yn obeithiol y bydd intern newydd yn cael eu gosod yma am y 4edd flwyddyn i gadw'r cylch i fynd. Diolch yn olaf i C&B Cymru am fuddsoddi ynof i, ac i'r tîm Datblygu yn y Coleg am fod yn gymwynasgar, amyneddgar, a llawer o hwyl.

 

ythnos 40: Rebecca Hobbs, Canolfan Mileniwm Cymru

Ar gyfer sesiwn fentora terfynol - a'r cyfle perffaith i Kerys i dalu’r pwyth yn ôl ar ôl yr holl oriau o gynllunio creadigol ar gyfer y cyfarfodydd hyn – edrychom ni ar y grefft o lunio cyflwyniad effeithiol. Ychydig a wyddwn i, roedd hi wedi bwcio ystafell gyfarfod a gwahoddodd y tîm cyfan i wylio cyflwyniad byddwn yn rhoi dwy awr yn ddiweddarach ar bwnc perthnasol o fy newis!

Petawn i wedi derbyn tasg munud olaf fel hyn deng mis yn ôl, byddwn i mewn cyflwr o banig gan na fyddwn wedi cael yr amser i sgriptio yn union beth oeddwn yn mynd i'w ddweud, ond ar ôl y profiad dwi wedi cael y flwyddyn hon drwy ryngweithio gyda chefnogwyr a rheoli fy mhrosiectau fy hun, rydw i wedi dysgu i gamu i ffwrdd oddi wrth y sgript bob hyn a hyn ac wedi dechrau ymddiried yn fy ngreddfau fy hun. Yn y pen draw, mae rhoddwyr eisiau didwylledd nid perfformiad wedi ei adrodd. Yn yr ysbryd hwn, meddyliais y byddwn i’n myfyrio ar fy amser yn y Ganolfan a phopeth yr wyf wedi ei ddysgu ar hyd y ffordd, a oedd yn ffordd hyfryd i gloi'r interniaeth.

Dydy dimbyd gwerth chweil byth yn hawdd a gallaf ddweud yn bendant mai eleni oedd fy her fwyaf hyd yn hyn. Er nad oeddwn yn wir yn gwybod beth oedd rôl codwr arian yn golygu pan wnes i geisio am yr interniaeth, yr wyf yn ymddangos i fod wedi taro ar llwybr gyrfa berffaith i mi. Rwy'n medru ysgrifennu, cymysgu gyda phobl diddorol, meddwl yn greadigol, gweld perfformiadau o'r radd flaenaf ac yn cael fy ysgogi ac ysbrydoli yn ddyddiol.

Rydw i mor ddiolchgar nad yw fy amser yn y Ganolfan yn dod i ben heddiw. Yn lle hynny, mae’n gasgliad cyffrous i'r interniaeth a dwi'n gyffrous iawn i ddechrau fy nwy rôl newydd yr wythnos nesaf. Mae wedi bod yn fraint cael gweithio mewn sefydliad ysbrydoledig o'r fath gyda grŵp o bobl mor weithgar a llawn hwyl sydd bellach yn ffrindiau yn ogystal â chydweithwyr. Diolch yn fawr am fy nghroesawu i mewn i'r teulu o'r cychwyn cyntaf ac ar gyfer gwneud y trawsnewid o brifysgol i'r byd go iawn mor bleserus.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, diolch yn fawr iawn Celfyddydau & Busnes Cymru ar gyfer tynnu fy nghais allan o'r pentwr a fy ngosod i yn y sefydliad perffaith i ddechrau fy ngyrfa. Mae'r cynllun hwn wir yn garreg gamu enfawr i raddedigion y Celfyddydau yng Nghymru a nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yr interniaeth yn parhau i ffynnu yn y blynyddoedd i ddod.

Ac i’r garfan nesaf o interniaid, mwynhewch, cydiwch y cyfle gyda’ch dwy law, dysgwch oddi wrth y bobl o'ch cwmpas, rhyngweithiwch gyda'ch cyd-interniaid ac yn bwysicaf oll, heriwch eich hunain. Byddwch yn synnu ar yr hyn rydych yn gallu ei gyflawni.

Wythnos 39: Clio Ryan, Artes Mundi

Wrth i’r haul dywynnu a’r ffaniau chwythu yn swyddfeydd balmaidd Artes Mundi, mae’r gerau wedi bod yn cynyddu’n gyson dros y flwyddyn ddiwethaf (ac yn arbennig y misoedd diwethaf), wrth baratoi ar gyfer 7fed gylchred yr arddangosfa a gwobr ac yn sydyn, nid yw Hydref yn ymddangos mor bell i ffwrdd. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn i wylio pob adran ac agwedd yr arddangosfa yn esblygu a thyfu  - o’r awgrymiadau cyntaf o'r hyn y gallai'r arddangosfa fod, i brosiect lawn, mae’r cyfle i godi arian ar gyfer y sefydliad wedi fy ngalluogi i ddysgu am y broses gyfan, yn ogystal ag agweddau unigol.

Byddaf yn aros yn Artes Mundi fel intern creadigol ar gyfer mis ychwanegol ac felly mae’r syndod o orffen yr interniaeth yn dal i fod o leiaf ychydig amser i ffwrdd.

Yn y cyfamser, mae llawer i'w ddysgu ac mae'r wythnosau diwethaf wedi fy ngweld yn archwilio ochr cymharol newydd i godi arian; rwyf wedi bod yn gyfrifol am ddarparu ail gam cais Artes Mundi i The Big Give Christmas Challenge, sy'n golygu fy mod yn gyfrifol am ralio addewidion i'n hachos. Dyma fy mhrofiad cyntaf o rhoddion gan unigolion ac rwyf wedi bod yn treulio amser yn gweithio ar destun i'w cynnwys yn ein cylchlythyr, negeseuon e-bost, gwefan a chyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chasglu manylion unigolion i ni gysylltu â hwy a dysgu’r pleserau o bostgyfuno. Gyda dyddiad cau a tharged addewid i gyflawni, mae hyn wedi bod yn gyfle gwych i brofi fy ngallu i weithio'n annibynnol ac o dan bwysau, ac yr wyf wedi hynod mwynhau'r broses hyd yn hyn.

Rwy'n sylweddoli bod yr interniaeth yn dod i ben, ond nid wyf am ddweud fy ffarwel i Artes Mundi eto. Fodd bynnag, byddaf yn diolch i bawb yng Nghelfyddydau & Busnes Cymru am y cyfleoedd anhygoel rwyf wedi derbyn yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae wedi bod llawer yn fwy nag y gallwn i erioed bod wedi disgwyl, ac edrychaf ymlaen at y camau nesaf.

Wythnos 38: Hephzibah Leafe, Venue Cymru 

Wel ... ni allaf gredu fy mod yn eistedd yma yn ysgrifennu fy mlog C&B olaf!
Rwy'n meddwl bod y cynllun Interniaethau Creadigol yn wych ac rwy'n falch o weld ei fod yn rhedeg eto ym mis Hydref ar gyfer cyfres newydd o interniaid.

Mae Venue Cymru wedi profi i fod yn gydweddiad dda iawn i mi. Mewn dim ond 9 mis yn yr Interniaeth, rwyf wedi dysgu llawer iawn am godi arian a gweithio yn y celfyddydau. Rhywbeth rwyf wedi mwynhau yn fawr yw cael fy ngosod mewn sefydliad bywiog lle rwyf hefyd wedi gallu cynnwys fy niddordebau addysgol a cherddorol. Dyma dim ond rhestr fach o'r hyn yr wyf wedi profi o ran codi arian ac mewn meysydd eraill trwy cael fy ngosod yn Venue Cymru.

 • Ysgrifennu 5 cais grant
 • Ysgrifennu llythyrau i elusennau (dyfarnwyd £2,000 i un ohonynt tuag at brosiect cyfredol)
 • Datblygu’r Clwb Corfforaethol
 • Dysgu am wahanol opsiynau ar gyfer nawdd yn Venue Cymru
 • Ysgrifennu llythyrau i’r cyhoedd / busnesau
 • Rhwydweithio
 • Nosweithau corfforaethol
 • Cyfarfodydd gyda Mentor
 • Cynorthwyo gyda thasgau marchnata
 • Perfformio yn take pART
 • Rhedeg gweithdy cerddorol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (Gan dderbyn rhodd gan fusnes ar ei gyfer)
 • Helpu mewn digwyddiadau i blant megis take pART 
Cefais amser gwych yn helpu Gwenno a Louise yn noson agoriadol Gŵyl Ymuno ar 1af o Orffennaf. Digwyddiad rhwydweithio gwych, gŵyl wych ac esiampl wych o bartneriaethau rhwng busnes a’r celfyddydau

 

Ar ddydd Mawrth 12fed o Orffennaf, graddiais o'r diwedd o Brifysgol Bangor fel Meistr y Celfyddydau mewn Cerddoriaeth drwy Ymchwil. Roedd yn briodol iawn, gan fod fy amser yn Venue Cymru ac yn wir, yng Ngogledd Cymru, yn anffodus yn tynnu at ei therfyn!

Er fy mod yn cymryd cam enfawr ac yn symud gyda fy mhartner i Sir Efrog ar ddiwedd mis Awst, rwyf yn cymryd profiad eang gyda mi a byddaf yn ei ddefnyddio'n dda. Gan ddefnyddio fy ngallu newydd i rwydweithio ynghyd â chefnogaeth gan fy mentor busnes Kristen Gallagher a Rheolwr C&B Cymru, Gwenno, Yr wyf yn edrych i fynd ar drywydd codi arian celfyddydol ochr yn ochr â gweithio rhan amser mewn ysgol gynradd.

Yn olaf, (gan fy mod yn teimlo'n drist wrth ysgrifennu’r geiriau olaf yma), hoffwn ddiolch i bawb yng Nghelfyddydau & Busnes Cymru, yn Ne Cymru a Gogledd Cymru, am y cyfle gwych i fod yn rhan o'r cynllun hwn. Byddaf yn cofio y 10 mis am byth a byddaf yn cymryd fy holl sgiliau a ddatblygwyd gyda mi ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol.

Cefnogi Cymru gyda rhai o dîm Venue Cymru! 

Wythnos 37: Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Cyn cychwyn yr interniaeth, rwy’n cofio edrych trwy flogiau interniaid y llynedd, a theimlo’n enwedig nerfus yn darllen blog olaf Louisa Turner (intern ddiwethaf CBCDC). Mi ddisgrifiodd hi rheoli Cinio y Llywydd, digwyddiad proffil uchel flynyddol yn y Coleg i ddathlu llwyddiannau’r myfyrwyr, ac i ddiolch a chydnabod haelioni cefnogwyr y Coleg. Soniodd Louisa am yr angen am sylw i fanylder o bob agwedd ar y digwyddiad; cymryd cyfrifoldeb dros trefn y digwyddiad, gan wneud yn siŵr bod yr arlwyo yn berffaith, bod y perfformwyr ar amser, adnabod enwau a gwynebau yr holl westeion oedd yn bresennol… Roedd yn sicr yn swnio fel tasg llawn straen.

Yn y mis diwethaf yr wyf yn falch o ddweud fy mod yn wirioneddol wedi gwynebu fy ofn o ddigwyddiadau, a llwyddais i reolir Cinio y Llywydd eleni gyda llwyddiant. Er syndod, roedd adrenalin (a blinder!) yn noson yn gyffrous iawn, a sylweddolais yn fuan mai er mai un person sy’n gyfrifol am rheoli digwyddiad ar y diwrnod, gwaith caled a chydweithrediad cymaint o bobl sy’n gwneud digwyddiad yn llwyddiannus.

Un wythnos ar ôl Cinio y Llywydd, roeddwn yn gweithio fel Rheolwr Digwyddiad ar  ddigwyddiad Datblygiad arall – derbyniad a gynhaliwyd fel lansiad meddal ar gyfer cyfres o ysgoloriaethau yn enw Syr Geraint Evans, a gynhaliwyd cyn y perfformiad myfyrwyr cyntaf o Falstaff. Roedd gan y derbyniad arbennig hon lawer o gydrannau anodd, ac ers hynny rwyf wedi dod i gasgliad eithaf amlwg; mae cynllunio a pharatoi gofalus iawn yn allweddol i sicrhau bod digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Ym mis olaf fy internship gallaf eisoes deimlo newid gêr mewn cyfrifoldeb a gallu, ac yr wyf yn sicr yn llawer mwy cyflogadwy yn y celfyddydau nag yr oeddwn 9 mis yn ôl. Gallaf eisoes deimlo y mis diwethaf yma yn gwibio heibio, ac yr wyf yn edrych ymlaen at gynlluniau cyffrous yn y dyfodol.

Wythnos 36: Rebecca Hobbs, Canolfan Mileniwm Cymru

Ar ôl beth sy’n teimlo fel dim amser o gwbl, rydym wedi cyrraedd mis olaf yr interniaeth creadigol a dydw i ddim yn barod i adael y Tîm Datblygu! Diolch byth, nid oes rhaid i mi adael cyn bo hir. O ddechrau mis Awst, yr wyf yn edrych ymlaen at fod yn dechrau secondiad blwyddyn o hyd fel Swyddog Datblygu Busnes rhan-amser yma yn y Ganolfan. Ar ôl dim ond naw mis, rydw i mor ddiolchgar bod gan fy nghydweithwyr yr hyder ynof i gamu i fyny i’r her newydd hon. Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at ddefnyddio popeth rydw i wedi dysgu eleni i rôl fwy arbenigol sydd yn mynd i gael ei arwain yn fawr gan reoli cyfrifon. Mae’r wythnosau nesaf yn mynd i gynnwys jyglo trosglwyddiad a gorffen amcanion fy interniaeth, felly mae’n sicr fydd llawer o gaffein yn gysylltiedig â’r broses.

Fel pe na bai meddwl am ddechrau un swydd newydd yn ddigon brawychus, does dim digoni arna i ac ym mis Awst, byddaf hefyd yn ymuno â'r tîm yng Nghwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ar ôl iddynt greu rôl codi arian rhan amser. Mae hyn yn gam enfawr i'r sefydliad (ac i mi!) ac yn un sy’n nodi dechrau datblygiad newydd yr wyf yn hynod o gyffrous i fod yn rhan ohono. Mae gan ymrwymiad CDCC i osod diwylliant codi arian wrth galon eu sefydliad botensial enfawr ac ni allaf aros i weld beth a ddaw ar eu cyfer yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae gweithio mewn sefydliad llai gyda thîm codi arian o ddau yn ddi-os yn mynd i ddod â heriau newydd nas rhagwelwyd ond mae'n cynnig cyfle gwirioneddol i wneud fy marc ac mae hynny’n rhywbeth hynod gyffrous.

Wythnos 35: Clio Ryan, Artes Mundi

Mae blog y mis hwn yn fyr ac yn felys gan yr wyf ar fin mynd i ffwrdd am wythnos am y tro cyntaf ers y Nadolig, ac mae gen i lawer i'w wneud cyn hynny! Mae tasgau fu unwaith yn fy mrawychu yn awr yn teimlo fel ail natur ac felly mae fy nhgyfrifoldebau wedi cynyddu'n gyson! Wrth siarad gyda ffrindiau a chyfoedion, yr wyf wedi dechrau sylweddoli fy mod yn dechrau siarad â’r fath wybodaeth a phrofiad o godi arian doeddwn i erioed yn meddwl y gallwn i gyrraedd mewn amser byr o'r fath ac mae hyn wir yn rhoi gwefr i mi!

Wrth i'r misoedd wibio heibio, yr wyf yn ei chael yn anodd credu bod fy amser fel Intern Creadigol yn dod i ben ac ni allaf ddychmygu peidio bod yn rhan o dîm Artes Mundi. Ond wrth i mi gychwyn y bennod nesaf, gan weithio gyda fy mentor busnes i wneud yr effaith fwyaf ar fy CV, ni allaf beidio ag edrych yn ôl ar fy nghyflawniadau a sgiliau newydd llawn edmygedd fy mod wedi datblygu cymaint yn y misoedd diwethaf, ac yn yr hyn sydd wedi teimlo fel amser mor fyr rwyf wedi dod yn fedrus i ddilyn gyrfa na fyddaf byth wedi gallai ei gael yr amser hwn llynedd. Rwy'n gwybod y bydd hyn yn swnio'n hynod o ystrydeb, ond ni allaf beidio meddwl: rhowch bysgodyn i ddyn ac fe fwydwch ef am ddiwrnod; dysgwch iddo bysgota a’i fwydo am oes. Wel, dysgwch wraig i godi arian, a gall hi wneud unrhyw beth yn y byd!

Wythnos 34: Hephzibah Leafe, Venue Cymru

Mae’n anodd credu bod llai na 2 fis ar ôl gen i yn Venue Cymru ac fel intern C&B!

Mae’r mis diwethaf wedi rhoi cyfle i mi adlewyrchu ar beth yr wyf wedi profi a chyflawni yn ystod fy 8 mis hyd yn hyn yn Venue Cymru. Rwyf hefyd wedi adnabod beth yr wyf yn anelu i’w gyflawni rhwng nawr a pryd fyddai’n gorffen ar 12fed o Awst, i wneud y mwyaf o’r amser sydd ar ôl yma.

Mae dros mis wedi pasio ers seremoni gwobrwyo C&B Cymru yng Nghaerdydd. Mwynheais y profiad o gynorthwyo mewn digwyddiad mor fawr (yn ôl pob tebyg y digwyddiad mwyaf yr wyf wedi ymwneud â hyd yma). Fe wnes i fwynhau cydweithio ag interniaid De Cymru a staff C&B i fod yn rhan o'r noson. Roedd hi'n ysbrydoliaeth i glywed am y gwahanol bartneriaethau rhwng busnesau a'r celfyddydau ac i ymuno mewn, gan ddathlu eu llwyddiant. Mewn gwirionedd, roeddwn yn eithaf nerfus yn arwain i fyny at y digwyddiad, heb wybod beth i'w ddisgwyl. Trefnwyd y noson mor dda gan C&B fy mod yn fuan gallu ymlacio i mewn i fy rôl a mwynhau'r profiad.

Llwyddiant!

Wrth edrych yn ôl i pan es i mewn i'r swyddfa ar ddydd Llun 6ed Mehefin, cefais fy siomi (ond nid fy synnu) i dderbyn fy e-bost gyntaf i roi gwybod i mi fy mod yn aflwyddiannus mewn cais am grant. Gan wybod bod y cais penodol yna yn un o fy ngheisiadau grant cyntaf a chan wybod y natur gystadleuol, gwyddais i beidio a digalonni, ond cymryd y profiad a'r sgiliau defnyddiol ymlaen i geisiadau a gwaith eraill. I godi fy ngalon ar y bore Llun hynny, hysbysodd fy rheolwr cyffredinol i mi fod fy nghais at elusen Gwendoline a Margaret Davies wedi arwain at grant o £2,000 tuag at brosiect cyfredol sy’n rhedeg yn Venue Cymru. Roeddwn yn falch iawn o fod wedi cyfrannu mewn codi arian at achos da, ac mae hyn wedi rhoi hwb hyder i mi wrth wneud cynigion i elusennau a cheisiadau grant eraill!

Fel soniodd Sophie yn ei blog, mae’r rhaglen Interniaethau 2016/17 yn agored i geisiadau tan 20 Mehefin. Mae wedi bod yn wych i fod yn intern C&B cyntaf i gael eu gosod yn y Gogledd. Rwyf wedi cael profiad mor gadarnhaol drwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, ac rwy'n gobeithio y bydd mwy o godwyr arian addawol i gymryd rhan yn yr interniaeth yng Ngogledd Cymru!

Wythnos 33: Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Un o fy hoff bethau erioed i wneud yw gweithio fy ffordd drwy rhestr o bethau sydd angen eu gwneud. Mae cael cynrychiolaeth weledol o dasgau rwyf wedi cyflawni a gosod allan fy amcanion yn y dyfodol yn rhoi ymdeimlad gwych o gyflawniad a chymhelliant pellach i mi. Gyda diwedd yr interniaeth yn prysur agosáu, yr wyf wedi bod yn adolygu fy swydd ddisgrifiad intern i bwyso a mesur yr hyn yr wyf wedi ei wneud, a faint sydd ar ôl gennyf i wneud yn y 2 fis byr nesaf.

Beth sydd mor galonogol yw faint o bwyntiau yr wyf yn gallu ticio i ffwrdd, a faint mwy yr wyf yn teimlo fy mod wedi cyflawni y tu hwnt i'r disgrifiad swydd.

 • Gweinyddiaeth rhoddi unigol
 • Ymchwilio Rhoddwyr Mawr
 • Gweithredu mentrau codi arian digidol
 • Creu a chynnal cofnodion
 • Ymchwilio Noddwyr Corfforaethol
 • Stiwardio partneriaid Corfforaethol
 • Ymchwilio ac ysgrifennu ceisiadau Ymddiriedolaethau a Sefydliadau
 • Helpu i gynhyrchu deunyddiau marchnata
 • Ysgrifennu Datganiadau i’r Wasg a Blogiau
 • Digwyddiadau digwyddiadau digwyddiadau!

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer Interniaethau Creadigol 2016/2017 newydd ddechrau. Ar gyfer unrhyw un sydd am gael mynediad i weinyddu'r celfyddydau, sy'n angerddol am y celfyddydau yng Nghymru, sydd wrth eu bodd i godi arian (neu fel yn fy achos i, sydd heb syniad am y peth, ond yn teimlo'n gryf am gynnal a gwneud y celfyddydau yn fwy hygyrch) , byddwn yn argymell y cynllun yn gryf. Trwy ddarparu cefnogaeth incwm rheolaidd tra’r ydych mewn amgylchedd i ddysgu, cwestiynu a rhwydweithio, mae'r cynllun yn sicr yn agor cyfleoedd aneirif i weithio ac i ddatblygu yn y celfyddydau. Hynod gyffrous i gwrdd â’r interniaid nesaf!

Wythnos 32: Rebecca Hobbs, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae wedi cyrraedd yr adeg yna. Mae diwedd y interniaeth yn brysur agosáu ac mae'n bryd i ddechrau gwneud y penderfyniadau hynny sy'n cadarnhau bywyd. Diolch byth, mae gennyf gylch o bobl hynod gefnogol o fy nghwmpas sydd nid yn unig wedi fy helpu i ddatblygu fy nealltwriaeth a pharch ar gyfer y maes hwn o waith ond wedi fy helpu i fod yn fwy hunanhyderus ac yn hyderus yn fy ngallu fy hun. Cefais groeso cynnes i deulu Y Ganolfan o’r dechrau a rwyf wedi dysgu cymaint o ganlyniad i gael fy ymgorffori mewn tîm llawn talent amrywiol sydd wedi mynd allan o'u ffordd i fy helpu i gael y gorau allan o fy mhrofiad.

Y tu allan i'r swyddfa, mae fy nghyfarfodydd misol gyda fy mentor busnes Paula Morris wedi darparu seinfwrdd, gan fy ngalluogi i brofi syniadau a thrafod unrhyw beth a phopeth mewn amgylchedd cyfrinachol ar wahân i'r Ganolfan a dyma un o fanteision allweddol cynllun C&B. Mae profiad a dealltwriaeth helaeth Paula o fyd busnes wedi ymestyn fy meddwl fy hun ac mae wedi bod yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer ehangu fy rhwydwaith personol ac wrth baratoi at gyflogaeth yn y dyfodol.

Ond dydy’r hwyl byth yn stopio yma a nid yw'r interniaeth yn dangos unrhyw arwydd o arafu. Yr wythnos hon, rydym ymysg Gŵyl y Llais ryngwladol gyntaf Caerdydd. Pum diwrnod i fewn a gallaf ddweud fy mod wedi gweithio mewn meysydd rhoddi gan unigolion, datblygu busnes ac ymchwil. Bûm yn gweithio ar lansiad agoriadol yr Ŵyl, yn croesawu ein arianwyr i'r Hen Lyfrgell, rwyf wedi gweld opera mewn lleoliad dros dro, cynnal digwyddiad ar gyfer gwesteion corfforaethol, canu caneuon a ysbrydolwyd gan Roald Dahl gyda 3,000 o blant ledled Cymru a gwylio stori Patrick Jones am gôr i unigolion sy'n byw gyda dementia gyda cherddoriaeth newydd a gomisiynwyd gan y Manic Street Preachers. Mae’r wythnos hon yn dangos yn berffaith sut mae rôl codwr arian yn parhau i gyffroi a herio yn y ffyrdd mwyaf annisgwyl ac ni allaf aros i weld beth a ddaw am weddill yr wythnos. 

Wythnos 31: Corinne Cox, Amgueddfa Cymru

Mae'n awr yn ddiwedd mis 8 yr interniaeth a dwi ddim yn meddwl y gall unrhyw un ohonom gredu pa mor gyflym mae'r amser wedi mynd.

Mae cymryd cam yn ôl i fyfyrio ar y cynnydd a wnaed wastad yn rhan ddefnyddiol y mis ac wrth edrych yn ôl dros y interniaeth yn ei gyfanrwydd mae'n amlwg fy mod i wedi dysgu llawer iawn am godi arian dros yr 8 mis diwethaf. Dwi'n meddwl mai’r peth gorau am weithio yn Amgueddfa Cymru yn ddi-os yw’r tîm datblygu hynod dalentog rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr gyda, ac amrywiaeth llwyr y gwaith a phrosiectau fy mod wedi cael y cyfle i weithio arnynt; mae'r tîm wedi rhoi perchnogaeth go iawn i mi dros fy mhrosiectau a gwahanol agweddau ar weithrediad beunyddiol yr adran, ac mae pob un ohonynt wedi bod yn brofiad gwirioneddol werthfawr i mi.

Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer ein digwyddiad nesaf ar gyfer Noddwyr yr Amgueddfa (a'r un olaf y byddaf yn ymwneud â fel rhan o'r interniaeth). Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o ymgyrch o amgylch elfen benodol o'r ailddatblygu cyfalaf yn Sain Ffagan lle rydym yn gobeithio y bydd y Noddwyr yn addo eu cefnogaeth tuag at elfennau o greu Llys Llewelyn, Llys Tywysog Canoloesol. Gyda dim ond pythefnos i fynd, ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar yr agweddau ymarferol o drefnu taliadau fel rhan o'r noson a sicrhau bod hyn yn rhedeg yn esmwyth.

Llys Llewelyn

Hyd yn oed yn ystod fy amser byr yn yr Amgueddfa mae'n anhygoel i weld faint mae’r safle wedi newid yn ystod yr wyth mis diwethaf. O edrych ar yr adroddiadau yr wyf wedi creu fel rhan o stiwardio ein grantiau, mae'n ysbrydoledig gweld yn union sut y mae'r safle wedi ei drawsnewid dros yr amser hwn, diolch i gefnogaeth arianwyr ymroddgar y prosiect.

Mae fy sesiynau mentora wedi parhau i fod yn fuddiol dros ben ac rwy'n falch y byddaf yn parhau i weithio gyda fy mentor busnes yn dilyn ymlaen o'r interniaeth. Hyd yn oed i rywun a fyddai'n galw eu hunain yn hunanysgogol, mae'n amhrisiadwy i gael y lefel ychwanegol hwn o gymorth a rhywun arall i ddal eich hun yn atebol pan ddaw i ddatblygiad personol a phroffesiynol ar y diwrnodau pan fyddwch efallai fel arall yn gadael i bethau lithro.

Heb amheuaeth, mae bod yn Intern Creadigol C&B yn brofiad amhrisiadwy ac yn gam hanfodol i mewn i'r diwydiant. Mae'r cynllun yn ffordd wych o wella hygyrchedd gwneud cynnydd i mewn i'r sector ac wedi fy mharatoi'n dda ar gyfer y dyfodol. Diolch C&B :)

Wythnos 30: Hephzibah Leafe, Venue Cymru

Cyrhaeddodd stori Tom Jones yn Venue Cymru ddydd Mawrth 10fed o Fai am 5 noson. Cynhaliodd Venue Cymru ddigwyddiad rhwydweithio corfforaethol ar y noson agoriadol. Bum yn cydweithio ag adrannau eraill yn Nghyngor Conwy fel Parc Eirias a’r adran Marchnata Corfforaethol. Fe gwahoddwyd rhai o'u cefnogwyr presennol yn ogystal ag noddwyr posibl newydd.

Nod y digwyddiad oedd dod ag adrannau o’r cyngor ynhyd ac i roi cyfle i rwydweithio. Dechreuodd y noson gyda araith ragarweiniol gan ein rheolwr cyffredinol, Sarah Ecob. Dilynwyd hyn gydag araith gan gefnogwr Venue Cymru / Theatr Colwyn, Andrew Bowden o Gartrefi Conwy. Siaradodd am ei brofiad o nawdd ac, yn arbennig, y prosiect 'Cynhwysiant Digidol' sy'n helpu tenantiaid Cartrefi Conwy i ddysgu sgiliau digidol drwy weithdai ffotograffiaeth. (Mae'r prosiect yma ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru yn y categori Celfyddydau,Busnes ac Iechyd). Siaradodd Howard Vaughan o Brenig Construction yn gadarnhaol am ei brofiad o weithio gyda digwyddiadau drwy nawdd er mwyn cael enw ei gwmni allan i’r cyhoedd yn ystod camau cynnar ei fusnes.

Rhoddodd y noson gyfle i rwydweithio cyn y sioe, yn ystod yr egwyl ac ar ôl y sioe. Roedd yr adborth yn gadarnhaol a’r noson yn lwyddiannus, gyda phobl o bob cwr o Ogledd Cymru yno a oedd gyda gwahanol ddiddordebau nawdd.

Un o fy rolau yn arwain i fyny at y digwyddiad hwn oedd i gwblhau ein dogfen aelodaeth gorfforaethol y gwnes i ddechreu adnewyddu pan ddechreuais yr interniaeth hon. Mae’n cynnig 3 (yn hytrach na 2) o lefelau aelodaeth bellach ac yn sicrhau bod y busnesau yn cael ystod eang o fudd-daliadau yn ogystal â sicrhau bod Venue Cymru ddim yn tanbrisio'i aelodaeth. Gan feddwl yn ôl i’r  wythnos cyntaf o'r interniaeth, fe wnes i a thri cydweithwyr fynychu gweithdy o’r enw 'Slingshot Sponsorship'. Cyflwynwyd hwn gan wraig profiadol iawn o'r enw Jackie Fast. Roedd yn weithdy hynod ddefnyddiol i mi daflu yn syth i mewn i fyd Nawdd ac mi oedd gweddill y tîm yn teimlo eu bod wedi cael ei ysbrydoli i ailfeddwl am ein cynllun aelodaeth. Roedd y ddogfen oeddwn wedi bod yn gweithio arno yn cael ei lansio yn nigwyddiad Tom Jones a byddwn felly yn gweithio i ddenu mwy o fusnesau i’r cynllun aelodaeth newydd hwn.

Ers fy mlog olaf, yr wyf wedi cyflwyno pob un o'r tri ceisiadau grant oeddwn yn gweithio arno ac rwan dwi’n cael rhywfaint o amser i aros hyd nes i mi glywed y canlyniadau!

Yr wyf yn edrych ymlaen at Gwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru sydd yn brysur agosáu a byddaf yn mwynhau dathlu amrywiaeth o brosiectau celfyddydau a busnes llwyddiannus!

Wythnos 29: Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Drwy gymeryd ychydig wyliau, mae wedi rhoi cyfle i mi i gamu’n ôl o swyddfa CBCDC gan alluogi amser i mi feddwl am yr interniaeth yn ei gyfanrwydd. Y mis hwn felly, roedd gen i lawer o amser i fyfyrio ar fy hoff bethau hyd yn hyn o fod yn Intern Creadigol gyda Celfyddydau & Busnes Cymru.

Heb os nac oni bai, fy hoff ran o'r interniaeth yw cael gofod a sefydlogrwydd i archwilio gwahanol agweddau ar godi arian, drwy allu siapio y rôl i weddu fy ngalluoedd. Yn ddiweddar, rwyf wedi gallu defnyddio fy niddordeb mewn dylunio ac argraffu i wella ac ailfformatio rhai o ohebiaeth rheolaidd i roddwyr. Trwy ail-ddylunio cylchlythyrau a drwy weithio gyda tȋm Marchnata, mae wedi galluogi ni i fformadu negeseuon e-bost gyda mwy o effaith weledol, rsy’n golygu yr ydym wedi gallu  ymgysylltu’n mwy effethiol gyda rhoddwyr drwy rhoi cysylltiadau cliriach i farchnata ein gwefan, ai cyfeirio yn ôl at y wefan i’r ardaloaedd o fudd. Mae adolygu gohebiaeth i roddwr yn rhan bwysig o stiwardiaeth, i wneud yn siwr eu bod yn cael ei edrych ar ôl ac i ddiolch am ei cyfraniad. Roedd sesiwn hyfforddi Celfyddydau & Busnes Cymru gyda Spindogs (Ysgrifennu Copi ar gyfer y We ) yn sicr wedi fy helpu i roi mwy o hyder i mi ac rwyf wedi gallu gwella ein gohebiaeth codi arian i ymgysylltu gyda’r noddwyr, gobeithio, mewn iaith clir, modern ac ystyrlon.

Gyda fy nghefndir mewn darlunio a phrint, rwyf wedi gallu helpu i greu llyfrau o luniau cofrodd i anfon fel rhodd 'Diolch' i westeion a ddaeth i’r gala CBCDC yn Buckingham Palace ym mis Chwefror (gwelir yma am flog mis prysur!), yn ogystal â helpu i ddiweddaru ac argraffu ein llyfrynnau gwybodaeth aelodaeth Connect.

Mae pontio'r bwlch rhwng codi arian a marchnata wedi bod yn rhywbeth dwi wir wedi mwynhau, gan ei fod wedi galluogi i mi ddod a sgilau hyderus at y bwrdd i gyfrannu at waith y adran. Fel sefydliad, mae CBCDC yn ddigon mawr i gael adrannau marchnata a chodi arian, ac mae’n ddigon hawdd i wahanu’r ddau. Fodd bynnag, mewn sefydliadau llai mae’r rolau'n gorgyffwrdd. Am y rheswm hwn, mae hyn wedi bod yn ymarfer hynod gadarnhaol fel yr wyf yn dod i ddiwedd yr Interniaeth, oherwydd mae wedi galluogi i mi gael gymaint o brofiad ymarferol a sydd wedi bod yn bosib.

Wythnos 28: Rebecca Hobbs, Canolfan Mileniwm Cymru

Rwyf wastad wedi mwynhau dilyn y darllediadau o Marathon Llundain, yn gwylio pobl eraill yn profi eu hunain i'r eithaf tra'n gallu eistedd yng nghysur fy nghartref fy hun gyda phaned, gan teimlo'n hollol swrth ac yn llawn edmygedd ar gyfer y cyfranogwyr ar yr un pryd. Eleni, cefais i wylio'r digwyddiad codi arian blynyddol mwyaf yn y byd, gan wybod fy mod wedi chwarae rhan fechan fy hun iawn ynddo.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn ran o gynllun bond arian y Marathon sy'n gwarantu lle ym Marathon Llundain bob pum mlynedd i godi arian ar gyfer ein Rhaglen Allgymorth Cymunedol; eleni cawsom ein hail mynediad hyd yn hyn. Fy amcan codi arian cymunedol o'r Ganolfan fu rheoli’r lle hwn o'r dechrau i'r diwedd, o gylchredeg ffurflen gais, dewis yr ymgeisydd llwyddiannus a chreu pecyn croeso i reoli'r holl gyfathrebu gyda'n rhedwr, cefnogi a chynghori ar ei syniadau codi arian, ysgrifennu ac amserlennu gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol a gwneud y tasgau ymarferol megis trefnu fest rhedeg neu cyfle i dynnu llun a goruchwylio'r rhoddion JustGiving.

Fe wnaeth ein rhedwr, Steven Taylor, a gododd swm anhygoel o £100 y milltir, wneud cais am y lle trwy gyfathrebiad i Admiral. Mae Admiral yn brif gefnogwr y Ganolfan felly daeth hwn yn gyfle gwych i integreiddio elfen gorfforaethol i mewn i'r amcan a datblygu ymhellach ein perthynas gyda nhw. Diolch i'n cyswllt yn Admiral, Hannah, a’r rhedwr, Steven, yr wyf hefyd wedi rhoi tic oddi ar nod swyddfa. Bellach dydw i ddim yn: a) drysu gan sut y mae’r ffôn hyd yn oed yn gwneud galwad cynhadledd neu b) yn dychryn gan y syniad o arwain galwad cynadledda o fy nesg. Buddugoliaethau bach!

Mae bod yn medru gweld prosiect yn datblygu o'r dechrau i'r diwedd (o fis Hydref i fis Mai) wedi bod yn brofiad addysgiadol iawn. Er fy mod yn aml yn gweld fy hun yn cyfeirio at gôd ymarfer yr IOF ar gyfer atebion, er enghraifft, wrth gynghori ein rhedwr am a beth i wneud a beth i'w osgoi pan yn gwneud casgliadau bwced a rafflau, mae derbyn y cyfrifoldeb i wneud penderfyniadau (a chamgymeriadau) drosof fy hun wedi rhoi dealltwriaeth llawer mwy realistig o codi arian cymunedol ac adeiladu perthnasau gwaith i mi. 

Wythnos 27: Corinne Cox, Amgueddfa Cymru

Mae wedi bod yn fis brysur arall yn yr Amgueddfa!

Yr wythnos hon fe wnaeth fy Mentor Busnes trefnu i mi gael ffug gyfweliad gyda chwmni celfyddydol NoFit State Circus, lle mae'n ymddiriedolwr. Roedd hwn yn brofiad amhrisiadwy iawn ac yn fy ngwneud yn fwy ymwybodol y bydd angen i mi ddechrau ystyried bywyd ar ôl yr interniaeth cyn hir! Er ei fod ychydig yn brofiad nerf-chynhyrfus roedd yn gyfle defnyddiol iawn i ymarfer fy nhechneg cyfweld mewn amgylchedd diogel a chael adborth adeiladol (ar unwaith!) ar sut roeddwn wedi perfformio a chael cyfle i ailwneud elfennau penodol ar ôl derbyn yr adborth hwn. Mae dal gwaith i’w wneud, ond roedd yn fuddiol i gael rhywfaint o ymarfer, dim ond un o'r nifer o resymau y mae’r agwedd hon ar y interniaeth wedi bod mor ddefnyddiol.

Fel rhan o'r thema o feddwl am y dyfodol fel rhan o fy sesiwn gyntaf gyda fy mentor celfyddydol newydd Maria, fy nghyfarfodydd misol gyda fy Rheolwr Llinell Chris a sgyrsiau gydag aelodau eraill o'r tîm, rydym wedi bod yn trafod sut y daethon nhw i gyd i weithio mewn maes codi arian yn y lle cyntaf. I mi, mae dysgu o brofiadau pobl eraill yn chwarae rhan fawr yn fy natblygiad i, ac mae hyn yn ddefnyddiol i fyfyrio arno unwaith eto.

Isod mae ychydig o fyfyrdodau gan un o fy nghydweithwyr, Annabelle:

Beth ddenodd chi at godi arian yn y lle cyntaf?

Dechreuais elusen celfyddydau cymunedol gyda ffrind yn Henffordd ac roedd rhaid i ni godi arian i ddatblygu'r gwaith roeddem ni’n ei wneud gyda grwpiau dan anfantais yno, felly allan o anghenraid, am wn i!

Beth yw'r gamp codi arian eich bod yn fwyaf balch ohono, a pham?

Ariannu amnewidiad tô eglwys gyda gwelliannau i'r adeilad, megis gwell mynediad i'r anabl a prosiect cyffrous sy'n dangos hanes y bobl sy'n gysylltiedig â'r eglwys a'i hanes yn ôl i'w gwreiddiau canoloesol. Roedd yn lawer o arian mewn sector cystadleuol, ond fe wnes i ariannu'r prosiect yn gyda gwarged i'w chario ymlaen i'r ail gam, gan osod cyfleusterau modern megis gwresogi.

Beth ynglŷn ag ymddiriedolaethau a sefydliadau oedd yn tynnu chi i'r maes hwn o godi arian?

Ynghyd â cheisiadau Loteri, elfen arall yr wyf wedi gwneud hefyd, roeddent yn briodol i'r prosiectau oeddwn yn ceisio ariannu. Rwy'n mwynhau adnabod pam fod y prosiect yn werth chweil a’i esbonio i gyllidwyr posibl.

Beth fyddai eich cyngor chi i rywun sydd am ddechrau gyrfa mewn codi arian?

Bydd angen i chi fod yn gallu ymdopi â gwrthodiad, ac angen dysgu i ddarllen y cwestiwn a’i ateb.

Mae llawer o newidiadau mewnol wedi digwydd o fewn yr Adran Ddatblygu ers i mi ddechrau yn yr Amgueddfa fis Hydref diwethaf. Fel rhan o hyn yr oedd yn ddefnyddiol iawn i mi eistedd i mewn ar llunio rhestr fer ar gyfer un o'r swyddi newydd, y Swyddog Rhoddion Sylweddol. Roedd yn deimlad rhyfedd i fod ar yr ochr arall am unwaith ac mae hyn eto yn bendant wedi fy helpu i ystyried y broses o wneud cais am swydd a sut i wneud i’ch cais sefyll allan.

Gyda Gwobrau C&B Cymru ar y gorwel, bydd yn braf cael yr holl interniaid at ei gilydd yng Nghaerdydd unwaith eto i gymharu ein profiadau a meddwl am y dyfodol. Yn y cyfamser, rwy'n siŵr y byddwn i gyd yn gwneud y gorau o'r amser sy'n weddill yn ein sefydliadau celfyddydol!

Wythnos 26: Clio Ryan, Artes Mundi

Mae’r mis hwn wedi bod yn un pwysig i mi yn nghynnydd fy interniaeth. Rwy'n teimlo fy mod i wir wedi dod o hyd fy sylfaen yn Artes Mundi a gyda'r ychwanegiad o aelod o staff newydd i'r tîm bach, nid wyf yn awr, yn swyddogol, yn aelod mwyaf newydd y tîm. Mae hyn wedi cael ei hamseru yn berffaith â gwell ymdeimlad o hunan-gallu yn fy rôl ac wrth gwblhau tasgau, rwyf bellach yn teimlo fel pe bawn yn deal yn well y nifer o brosesau a chamau sy'n rhaid eu cynnal er mwyn ariannu unrhyw weithgaredd. Yn debyg i lawer o fisoedd blaenorol, yr ydym wedi bod yn hynod o brysur ac mae fy ngweithgareddau wedi bod yn anhygoel o amrywiol rhwng agweddau ar godi arian ac wedi cynnwys cyflwyno fy nghais ymddiriedolaeth gyntaf ar ran Artes Mundi. Rwyf hefyd wedi canolbwyntio ar berthnasoedd corfforaethol ac wedi mwynhau y broses o archwilio agweddau manwl unigol yr arddangosfa fyddai’n bosib eu noddi. Pan yn cyfarfod gyda chodwyr arian eraill, yr wyf yn awr yn teimlo'n hyderus i drafod pynciau oedd ar gychwyn y interniaeth yn hollol estron i mi.

Mewn ffordd bersonol, yr wyf hefyd yn teimlo fel petai’r mis hwn yn nodi pwynt hanfodol yn y interniaeth, lle yr wyf o’r diwedd yn teimlo ymdeimlad o gydbwysedd rhwng gweithio'n llawn-amser a chynnal fy niddordebau creadigol. Ar ôl gadael y brifysgol yr haf diwethaf, yr interniaeth ydy fy mhrofiad cyntaf y tu allan i addysg llawn amser, ac rwy'n teimlo fel pe bai wedi fy nghaniatáu i mi y cyfnod trosiannol perffaith lle rwyf wedi gallu addasu a deall mewn ystyr llawer mwy cyffredinol, am weithrediadau'r sefydliad celfyddydol rwy’n ei barchu ac edmygu yn fawr ac yn deall yn well sut y gall amryw o ganlyniadau artistig anhygoel gael eu gyflawni. Rwyf hefyd wedi elwa yn fawr o weithio mewn amgylchedd lle mae trafodaethau artistig a dadl yn ffynnu, ac mae’r cyfarwyddwr a churadur Karen McKinnon yn barod iawn i gynnig cipolwg a gwybodaeth am arferion artistig cyfoes.

Rwy'n teimlo fel petai pob agwedd ar fy niddordebau yn berffaith syrthio i gydbwysedd â'i gilydd, ac ar ôl cyfnod byr o addasiad i weithio'n llawn amser tu allan i addysg, a’r oll y mae hyn yn ei olygu, yr wyf bellach yn teimlo ymdeimlad newydd o gydbwysedd ac arswyd ar faint yr wyf wedi ennill hyd yn hyn ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at wneud y mwyaf allan o fy amser sy'n weddill yn Artes Mundi.

Wythnos 25: Hephzibah Leafe, Venue Cymru

Roedd Mawrth yn fis prysur ond yn werth chweil!

Roeddwn yn ddigon ffodus i fynychu'r Symposiwm Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yng Nghaerdydd ar 9 Mawrth a oedd yn un o'r digwyddiadau mwyaf defnyddiol yr wyf wedi mynychu hyd yn hyn. Syrthiodd y symposiwm ar adeg berffaith gan ei fod yn yr un wythnos ag y dechreuais weithio ar dri cais ymddiriedolaeth gwahanol iawn. Roedd pob un o'r siaradwyr yn graff iawn ac yn darparu cyngor defnyddiol iawn ynglŷn â mynd at geisiadau ymddiriedolaeth, ac rwyf wedi  defnyddio’r wybodaeth yma pan yn gwneud ceisiau fy hun.

Cefais hefyd fy nghyfarfod hanner ffordd yn mis Mawrth lle'r oeddwn yn gallu myfyrio ar yr holl yr wyf wedi'i ddysgu a'i gyflawni hyd yn hyn yn fy amser yn Venue Cymru. Bu’r cyfarfod hefyd yn fy helpu i fireinio fy nhargedau, yn rhoi amcanion mwy diffiniedig mi am y 4 mis nesaf.

Gweithdy ‘Mother Goose’

Ar 20 Mawrth, traddodais gweithdy cerddoriaeth gydag artist gweledol, mewn cydweithrediad â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Y nod oedd ennyn diddordeb y plant mewn cerddoriaeth yn y gobaith (tymor hir) o adeiladu cynulleidfa cerddoriaeth glasurol iau. Cyflwynodd y gweithdy i'r plant ddarnau clasurol byddai’n cael eu chwarae yn y cyngerdd yn y prynhawn, trafod rôl yr arweinydd, gweithgareddau rhythm ac ati cyn iddynt gael cyfle i roi cynnig ar wahanol offerynnau gan y GGG y BBC. Mynychodd 38 o blant y gweithdy, a bu’r rhan fwyaf ohonynt wedyn yn bresennol yn y cyngerdd.

Bu sylwadau gan rieni yn cynnwys 'hwyl, ymarferol', 'gwych, yr holl gyflwynwyr yn wych gyda'r plant', 'pleserus iawn a llawn gwybodaeth', 'gwych i ennyn diddordeb plant ifanc mewn cerddoriaeth glasurol'. Roedd y noddwr yn falch iawn gyda'r canlyniad a byddant yn hoffi gweld gweithdy arall yn digwydd ochr yn ochr â'r cyfres o gyngherddau. Ar y cyfan, llwyddiant mawr! 

                           

Plant yn ciwio i roi cynnig ar offerynnau gyda cherddorion CGG y BBC!

Cerddorion CGG y BBC yn disgrifio’u offerynnau  

Celf a chrefft gyda Wendy Couling

Roeddwn wrth fy modd bod un o'r enwebiadau y cyflwynais ar gyfer gwobrau C&B Cymru ynghylch y bartneriaeth rhwng View Creative a Venue Cymru a take pART wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau 2016! Byddaf yn aros yn eiddgar am y canlyniad yn y gwobrau wrth weithio yno fy hun!

Yr wyf yn brysur ar hyn o bryd yn gweithio ar dri chais am grant, un ohonynt yr wyf yn anfon ar ddydd Llun 11eg o Ebrill. Byddaf yn brysur yn cwblhau’r 2 gais arall i’w cyflwyno ar ddiwedd mis Ebrill, felly mae wedi bod yn fis prysur iawn yn dysgu am ac ysgrifennu ceisiadau ymddiriedolaeth!

Wythnos 24: Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Hunan-fyfyrio, rheoli prosiect a rhoddi ar-lein

Mae’r mis hwn wedi ymwneud yn llwyr â hunan-asesu. Rhoddodd y cyfarfod Adolygiad Hanner ffordd gyda C&B Cymru y cyfle i mi wneud ychydig o adfyfyrio holl-bwysig: pa mor bell yr wyf wedi dod?, beth ydw i wedi ei ddysgu hyd yn hyn?, ydw i wedi cyrraedd fy nodau?, a ble ydw i'n eisiau mynd o fan hyn?

Yr hyn sy’n hollol amlwg yw fy mod i, o fewn swm cymharol fyr o amser, wedi dysgu llawer iawn am godi arian, am y celfyddydau yng Nghymru, am sefydliadau celfyddydol yn eu cyfanrwydd, ac am waith swyddfa / gweinyddol. Rwyf wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau cyffrous, wedi teimlo fel rhan go iawn o dîm, ac yn sicr wedi setlo i mewn. Diolch byth fod bywyd swyddfa yn llawer llai lletchwith nag y mae’r llun rhagarweiniol cychwynnol yn awgrymu!

Mae bod yn rhan o dîm cefnogol wedi golygu fy mod wedi cael y cyfle i ymhel â  phob agwedd o godi arian, yn ogystal â rhoi ysbaid i mi wir cael meddwl am ba gyfeiriad hoffwn i gymryd fy ngyrfa codi arian.

Un o heriau’r interniaeth fu i ddod o hyd tasgau ble y gallaf ddefnyddio fy sgiliau i fy ngallu gorau, a chyfrannu at waith yr adran. Yn ffodus, yr wyf mewn sefyllfa lle mae aelodau fy nhîm yn hynod gefnogol o hyn, ac yn mynd ati i geisio dod o hyd i dasgau a fyddai'n addas ar gyfer fy personoliaeth.

Rwy'n berson creadigol, ac yr wyf yn mwynhau cael rheolaeth greadigol dros bethau, yn gweithio ar brosiectau sy'n cynnwys elfennau o ddylunio, ysgrifennu creadigol a delweddau. Rwyf wedi cael y dasg enfawr o ddiweddaru’r tudalennau 'Cefnogwch Ni' ar wefan CBCDC. Tasg sydd yn hen bryd, ac yn un mae pob aelod o’r tîm wedi ymgymryd â (yn ogystal â Myfyrwyr Rheoli'r Celfyddydau ymroddedig ar leoliad gwaith!), fy rôl i bellach yw coladu'r holl wybodaeth hon a chynllunio sut i symud y prosiect hwn yn ei flaen. Mae'n swydd sy'n ymwneud ag ymchwil, rheoli prosiectau a chyflawni prosiectau yn ogystal â chreadigrwydd, ac yn her galonogol i’w gwblhau cyn diwedd y 10 mis.

Yn ffodus, daeth Sesiynau Hyfforddi C&B Cymru ar 'Ysgrifennu Copi i’r We' ar yr union adeg iawn, ac rwyf wedi gallu dysgu gan arbenigwyr y diwydiant o Spindogs ar y ffordd orau i ddatblygu ein presenoldeb ar-lein (diolch i chi!). Rwyf hefyd wedi cymryd gofal am sefydlu tudalen Elusennau ‘JustGiving' ar gyfer y Coleg, er mwyn gwneud y mwyaf o rhoddion ar-lein, ac i godi ein proffil fel elusen yn ogystal â bod yn conservatoire.

Bydd gosod mwy o bwyslais ar roddi ar-lein yn darparu mwy o bosibiliadauar gyfer ffrydiau incwm i’r adran, gydag ychydig costau gweinyddol, a gobeithio y bydd yn golygu fy mod yn gallu cyfrannu at yr adran ymhell ar ôl gorffeniadau interniaeth.

https://www.justgiving.com/royalwelshcollege-musicdrama

Wythnos 23: Rebecca Hobbs, Canolfan Mileniwm Cymru

Dim ond y dewr byddai'n ymgymryd â'r dasg enfawr o gynhyrchu sioe gerdd newydd!                    

Café Gondrée (o'r sioe) ynghyd â gramoffon 

Murlun a gynlluniwyd gan Helen Bur

Ar ôl misoedd o baratoi, yr wythnos hon traswnewidiwyd y Ganolfan i mewn i gefnlen yr 1940au cyn lansiad cyffrous ein sioe gerdd wreiddiol cyntaf, Only The Brave. Yn seiliedig ar straeon gwir am bobl go iawn, (y mae eu perthnasau yn mynd i fod yn eistedd yn y gynulleidfa!), mae’r cynhyrchiad a grëwyd yng Nghymru yn dramateiddio'r digwyddiadau a agorodd y porth i ennill yr Ail Ryfel Byd.

Mewn sefydliad sydd bellach yn ychwanegu cangen cynhyrchu at ei gorff, mae rolau o fewn yr adran Datblygu yn sicr o esblygu. Mae creu gwaith newydd yn lwyfan perffaith ar gyfer meithrin cysylltiadau ac yn rhoi i ni gyfle i ymgysylltu â chynulleidfa newydd. Fodd bynnag, mae hefyd yn hanfodol bod ein cefnogwyr presennol yn teimlo'n rhan o'r garreg filltir hon yn y Ganolfan. Am y rheswm hwn, rydym yn cynnal dau ddigwyddiad ar wahân yn ystod rhediad y sioe oherwydd bod y ddau barti yn cynhyrchu gwahanol gymhellion. Mae’r digwyddiad cyntaf, sydd ar gyfer ein cefnogwyr corfforaethol ac unigol, yn ddathliad, i'w cynnwys yn nhaith Only The Brave y maent wedi buddsoddi ynddo, a thrwy hynny, dyfnhau eu mynediad i'r Ganolfan a pharhau i ymgysylltu â hwy ar lefel bersonol. Yr ail ddigwyddiad, ar gyfer rhagolygon, y wasg a chynhyrchwyr, yw i ddangos potensial y sioe a galluoedd y Ganolfan.

Yn ystod y cyfnod yn arwain at y digwyddiadau hyn, mae paratoi wedi bod yn ALLWEDDOL ac mae cydweithrediad rhwng adrannau wedi bod yn rhan annatod o gyflawni tasg mor enfawr. Mae’r tair wythnos diwethaf wedi bod yn ymdrech farathon ac, er ei fod yn hynod bleserus, roedd rhoi dau ddigwyddiad Datblygu olynol at ei gilydd wedi bod yn her go iawn. Fy rôl o fewn y digwyddiadau hyn yw un strategol sy'n cael ei lywio tuag at ymchwil a rhagchwilio. Mae arwain ar y bywgraffiadau ar gyfer ein Noson Rhagolygon a’r Wasg wedi cynnwys creu portffolio ar gyfer dros 120 o bobl, sydd wedi bod yn brawf wirioneddol i’m sgiliau ymchwil a dadansoddi. Rwyf wedi dysgu ar hyd y ffordd bod nifer o lwybrau creadigol i archwilio wrth gael gwybodaeth. Mae pob math o adnoddau ar gael i sgwrio drwy, o ddata cwmni, erthyglau papur newydd a fforymau i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a pheiriannau chwilio os oes gennych yr amynedd. Rwyf yn mwynhau yn arbennig y llinyn ymchwil o godi arian am ei werth strategol sydd wedi cael ei ddangos yn y cyfnod yn arwain at ddigwyddiadau Only The Brave gan fod y bywgraffiadau wedi bod yn hanfodol i osod i lawr y seiliau ar gyfer creu a datblygu darpar berthnasoedd. Ochr yn ochr â hyn, yr wyf hefyd wedi bod yn paratoi cais ymddiriedolaeth terfynol ar gyfer Gŵyl y Llais, felly mae effeithlonrwydd amser caeth iawn wedi bod yn ofynnol wrth rheoli’r ddwy dasg (sgil yr wyf yn bendant yn gwella).

Mae graddfa gweithrediad Only The Brave a'r gwaith mae pob aelod o staff wedi rhoi i sicrhau llwydiant y cynhyrchiad a'r digwyddiadau o’i gwmpas yn anodd i roi ar bapur gan ein bod ni i gyd wedi bod yn byw ac yn anadlu’r cynhyrchiad bob dydd. Fel y bydd fy nheulu a ffrindiau yn dweud wrthych, yr wyf wedi dod yn hysbyseb fyw ar gyfer y sioe ac yn methu aros i weld y cynnyrch terfynol. Mae’r wythnos i ddod yn ganlyniad o sefydliad cyfan yn dod ynghyd ac yr wyf mor falch o ddweud fy mod yn rhan o’r foment eiconig yma yn theatr Gymreig.

Wythnos 22: Corinne Cox, Amgueddfa Cymru

Hanner Ffordd Hapus!

Bu’r wythnos yma yn nodi cyrraedd pwynt hanner ffordd fy interniaeth yn Amgueddfa Cymru a gallaf ddweud yn onest, nid oes syniad gennyf ble aeth yr amser i gyd!

Roedd hi’n ddefnyddiol iawn i gael cyfle i fyfyrio ar faint rwyf wedi dysgu (dros gyfnod mor fyr!) yn fy nghyfarfod hanner ffordd yn gynharach yn yr wythnos. Fe ddes i, fy rheolwr llinell, fy mentor busnes a fy mentor celfyddydol i gyd at ein gilydd i drafod y cynnydd a wnaed a'r camau nesaf i weld sut y gallaf wneud y mwyaf o’r amser sy'n weddill gen i yn yr Amgueddfa, a fydd yn gwibio heibio, mae’n siwr!

Ar gyfer ail hanner fy interniaeth, rwyf wedi symud draw i'r tîm grantiau a rwyf yn mwynhau yn fawr iawn yn barod; o weithio ar fy nghais ymddiriedolaeth gyntaf ar gyfer yr Amgueddfa, ymchwilio cyllidwyr posibl, mynychu Seminar Cyllid yr UE (!) a nodi prosiectau posibl sy'n cyflawni blaenoriaethau'r cyrff amgylcheddol gymwys a nodwyd yn ystod ein ymarferiad rhychwantu tirlenwi, mae eisoes wedi bod yn gyfle gwych i weld sut mae ochr hon y tîm yn gweithredu a'r systemau a'r prosesau sydd gan y tîm grantiau ar waith i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth. Mae nifer o newidiadau hefyd wedi digwydd o fewn y tîm ers i mi ddechrau nôl ym mis Hydref, sydd wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn agweddau amrywiol ar waith dydd i ddydd yr adran wrth i ni weithio i lenwi'r bylchau hyn.

Ni allai’r symposiwm ymddiriedolaethau yr wythnos diwethaf fod wedi dod ar adeg well, yn cyfateb yn berffaith gyda symud draw i'r tîm grantiau. Roedd yn gyfle amhrisiadwy i glywed yn uniongyrchol gan yr ymddiriedolaethau eu hunain am yr hyn y maent yn chwilio amdano a sut y gallwn wella ein hymagwedd tuag at bob agwedd ar y broses o syniadaeth prosiect drwy i ysgrifennu'r cais ei hun. Un agwedd teimlais oedd yn arbennig o bwysig oedd cysylltu gwaith y sefydliadau celfyddydol a diwylliannol gydag effaith ehangach. Gyda phwysau ar arianwyr, yn enwedig ar gyllidwyr y sector gyhoeddus, i roi cyfrif am bob ceiniog y maent yn ei wario, bydd tynnu sylw at yr agendâu ychwanegol a gall ymgysylltu â'r celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol gyflawni, megis adeiladu sgiliau, effaith economaidd, helpu pobl i ddychwelyd i gyflogaeth, mynd i'r afael ag agendâu iechyd a lles, yn gynyddol bwysig i'r sector. Bydd parhau i gasglu ymchwil sy'n tystio i’r buddiannau traws-lywodraethol yn hollbwysig i gynaliadwyedd y sector.

Mae'r ffocws hwn ar yr effaith ehangach yn rhywbeth yr ydym wedi bod yn ystyried yn gynyddol yn yr Amgueddfa. Nid yw hyn dim ond yn ddefnyddiol o ran adlewyrchu ar ein heffaith ond mae hefyd yn hysbysu ceisiadau yn y dyfodol pan fydd gennym sylfaen gynyddol o dystiolaeth i gefnogi honiadau am y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud fel sefydliad a’r bywydau yr ydym yn newid. Fel buom yn canolbwyntio arno yn y Symposiwm mae angen i'r sector ddarparu llais cryf a darparu tystiolaeth o'r gwahaniaeth y gall ei wneud ar draws agendâu.

Wythnos 21: Clio Ryan, Artes Mundi

Daw blog yr wythnos hon ar bwynt sylweddol yn y Interniaeth Creadigol; mae’r mis hwn yn nodi'r pwynt hanner ffordd o'n hamser yn ein sefydliadau perthnasol, ac mewn sawl ffordd, yr wyf yn teimlo ei fod yn cynnig cyfle i fyfyrio ar fy amser hyd yn hyn yn Artes Mundi. Rwy'n wirioneddol yn teimlo fy mod wedi dysgu llawer iawn yn ystod y misoedd diwethaf, ac yn meddwl y gallwn i rannu ychydig bach o'r wybodaeth a'r profiad sydd wedi cael ei basio ymlaen i mi. Felly dyma i chi, fy 3 awgrym gorau ar gyfer darpar godwyr arian!

 • Ymchwil
 • Perthnasoedd
 • Cefnogaeth

1.       Ymchwil:

(Mae hyn yn cynnwys mwy nag un ardal gan fod ymchwil yn berthnasol i bopeth a wnewch, ond yr wyf wedi canolbwyntio ar enghreifftiau penodol.)

Gallai fod yn amlwg i'r rhan fwyaf, ond mae o eithaf bwysigrwydd eich bod yn gyntaf ac yn bennaf yn gwybod eich sefydliad yn drwyadl. Gwybod yr holl weithgareddau, lle mae eich pwyntiau cryf yn gorwedd (ydych chi wedi ennill unrhyw wobrau ar gyfer prosiectau penodol / adrannau?) lle’r ydych yn edrych i dyfu, a ffocws a chenhadaeth y sefydliad. Os mae'n helpu i wybod, gall hyn gymryd mwy o amser na'r disgwyl!

Mae angen i chi hefyd sicrhau eich bod yn ‘gwybod gyda pwy ’rydych yn delio’, fel petai. Os ydych yn gwneud cais i ymddiriedolaeth neu sefydliad, rhaid gwybod yn fanwl eglur pwy ydynt a beth yw’r ardaloedd, dewisiadau ac arbenigeddau allweddol. A yw'r rhain yn cyd-fynd â'ch nodau sefydliadol eich hun neu ddatganiad cenhadaeth? Rwyf wedi dysgu ei fod yn syml, ni fydd yn gweithio os ydych yn ceisio gorfodi tebygrwydd er mwyn llenwi bwlch cyllido. Dylai'r wybodaeth a gewch am yr ymddiriedolaeth roi gwybod sut yr ydych yn fframio eich cais a dyma lle y daw gwybodaeth am eich sefydliad eich hun yn arbennig o ddefnyddiol. Dylech wybod a yw meini prawf yr ymddiriedolaethau yn cyd-fynd â'ch sefydliad, neu a efallai, mae'n ymddangos yn dda ar gyfer prosiect penodol yn unig. Bob tro, edrych ar yr hyn y maent wedi'i ariannu yn flaenorol gan y bydd hyn yn egluro unrhyw amheuon a allai fod gennych; os ydynt wedi ariannu prosiectau neu sefydliadau tebyg o dan meini prawf unfath, yna rydych yn gwybod y gallai fod yn berthnasol i chi. Naill ffordd neu'r llall, bydd yr ymchwil byddwch yn ymgymryd yn ateb y cwestiwn a ddylech wneud cais i'r ymddiriedolaeth neu sefydliad o gwbl. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i ddarpar noddwyr busnes, rhoddwyr unigol ac unrhyw beth arall - mae'n ymddangos yn amlwg, ond mae dyfnder yr ymchwil mor bwysig.

2.       Perthnasoedd

Mae’r berthynas sydd gennych gydag unrhyw gyllidwr hefyd o’r pwysigrwydd eithaf, boed yn berthynas bersonol sydd gennych neu yn berthnas sefydliadol.

 A crucial step in securing any new funding is to start to grow this relationship. If you are applying to a trust or foundation you should always make the effort to form this relationship before submitting any application - while some trusts may allow you to submit un-solicited applications, whenever possible, it’s always worth starting a conversation with them before hand. Find an email contact online and begin there. Arrange to follow-up email conversations with either a meeting or alternatively, telephone call. The same applies for any other funder, slowly build this relationship and don’t rush this process!

It is also important to nurture existing relationships. It can be incredibly damaging to an organisation if this relationship is not correctly maintained and it will certainly result in funding not being renewed.

Cam bwysig wrth sicrhau unrhyw gyllid newydd yw dechrau tyfu’r berthynas hon. Os ydych yn gwneud cais i ymddiriedolaeth neu sefydliad, dylech wastad gwneud yr ymdrech i ffurfio’r berthynas hon cyn cyflwyno unrhyw gais - tra bod rhai ymddiriedolaethau yn eich caniatáu i gyflwyno ceisiadau digymell, pryd bynnag y bo modd, mae wastad werth cychwyn sgwrs gyda nhw o flaen llaw. Dewch o hyd i gyswllt e-bost ar-lein a dechrau yno. Trefnwch i ddilyn i fyny unrhyw sgyrsiau e-bost gyda naill ai cyfarfod neu, fel arall, galwad ffôn. Mae'r un peth yn wir ar gyfer unrhyw ariannwr arall, adeiladwch y berthynas yn raddol a pheidiwch â rhuthro’r broses hon!

Mae hefyd yn bwysig i feithrin cydberthnasau sy'n bodoli eisoes. Gall fod yn hynod niweidiol i'r sefydliad os nad yw’r berthynas hon yn cael ei gynnal yn gywir a bydd yn sicr yn arwain at beidio adnewydd cyllid.

3.       Cefnogaeth

Yn olaf, dylech gefnogi eich dadleuon neu geisiadau gydag unrhyw a phob deunydd berthnasol os cyflwynwyd y cyfle.

 Os ydych yn cyflwyno cais i gyllidwr, neu’n cyfarfod â noddwr neu unigolyn newydd, cynigwch ddeunydd ategol bob tro. Meddyliwch am unrhyw lenyddiaeth (llyfrynnau, catalogau arddangosfeydd, adroddiadau gwerthuso ac ati) neu ddeunydd printiediga gynhurchwyd gan eich sefydliad o'r blaen. Crëwch rhywbeth newydd os nad oes gennych unrhywbeth sy’n bodoli eisoes - ceisiwch gynnwyselfennau gweledol, yn enwedig os ydych yn gweithio i sefydliad sy'n arbenigo yn y meysydd gweledol. Efallai bod astudiaethau achos y gallech eu defnyddio o brosiectau blaenorol tebyg. Fel unrhyw beth, mae tystiolaeth sy'n cefnogi eich dadleuon neu hawliadau yn cynyddu eu dilysrwydd ac mae’n dda i gael ‘pecynnau’ unigol ar gyfer y rhai yr ydych yn cwrdd â hwy i fynd i ffwrdd a phori ar ôl i’r cyfarfod gael ei gynnal. Yn yr un modd, wrth gyflwyno cais, os bydd yr ymddiriedolaeth neu sefydliad yn cynnig yr opsiwn o gynnwys gwybodaeth ychwanegol neu ddeunydd ategol i chi, cymrwch y cyfle bob tro i gynnig astudiaethau achos a deunydd gweledol mwy trylwyr, neu wybodaeth gyffredinol am weithgareddau eich sefydliad. 

Wythnos 20: Hephzibah Leafe, Venue Cymru

Ers fy mlog diwethaf, mae fy sylw wedi llywio tuag at geisiadau am arian ar gyfer prosiectau addysgol ac allgymorth amrywiol yn Venue Cymru. Mae hyn wedi golygu YMCHWIL mewn nifer o ffyrdd. Yr wyf wedi bod yn ymchwilio i ymddiriedolaethau a sefydliadau yn drylwyr ac yn adeiladu portffolio o geisiadau posib am brosiectau Venue Cymru. Mae hyn hefyd wedi golygu canfod os ydw i’n gallu gwneud cais trwy Venue Cymru, fel awdurdod lleol neu os ddylwn i wneud cais am brosiectau drwy Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy sydd wedi'i gysylltu'n agos â'r ganolfan.

 Yr agwedd arall YMCHWIL fu i ddod yn gyfarwydd â'r prosiectau (prosiectau parhaus a newydd) ein bod yn dymuno gwneud cais am grantiau dros. Fel rhan o'r broses hon, yr wyf wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd prosiect allgymorth misol sydd wedi fy helpu i ddeall y prosiectau yn y byddaf yn anelu at godi arian ar gyfer. Mae hyn yn wir yn bwysig ar gyfer pan fyddaf yn esbonio'r prosiect a nodau ac ati ar y ffurflenni cais. Rwyf hefyd wedi bod yn nodi yr ymddiriedolaethau mwyaf priodol i wneud cais atynt, er mwyn bod yn realistig o fewn fy ffrâm amser ac i chwarae i fy nghryfderau. Felly, yr wyf wedi nodi ymddiriedolaeth llai sy’n rhoi grantiau sy'n cefnogi prosiectau cerddoriaeth ar gyfer y genhedlaeth hŷn yn benodol, ac ymddiriedolaeth addysgol sy’n gweithredu yn benodol yng ngogledd Cymru.

Heb fwriadu gwneud yr interniaid eraill yn genfigennus (!), yr wyf wedi bod yn ffodus iawn i gael lle ar y Symposiwm Ymddiriedolaethau a Sefydliadau fel cynrychiolydd Venue Cymru, i'w gynnal ar 9 Mawrth. Mae hyn wedi dod ar amser perffaith i mi gan fy mod dechrau ar y dasg o gwblhau ceisiadau am grantiau ac yn rhoi cyfle i ymweld ar ran Venue Cymru a rhoi adborth ddefnyddiol i fy nhîm.

Prosiect arall rwyf wedi bod yn canolbwyntio arno yw gweithdy cerddoriaeth a chrefft yr wyf yn arwain. Rwyf wedi bod yn trefnu'r digwyddiad fel ffordd o ennyn diddordeb plant mewn cerddoriaeth glasurol drwy weithgareddau hwyl ac ymarferol.  Bydd hwn yn ddigwydd ar brynhawn dydd Sul 20 Mawrth cyn cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Venue Cymru. Y nod yw ennyn diddordeb y plant mewn cerddoriaeth a’u hannog i fynychu'r cyngerdd trwy eu cyflwyno i weithgareddau sy'n ymwneud â'r darnau a fydd yn cael ei chwarae gan y gerddorfa.

Mae cynllunio ar gyfer y digwyddiad hwn wedi bod yn ffordd gadarnhaol o ddysgu sgiliau newydd. Mae'r rhain yn cynnwys marchnata, cynllunio digwyddiadau, rheoli amser ayyb. Mae wedi dysgu llawer mwy am farchnata i mi wrth i mi ddod yn ymwybodol o'r wahanol sianeli sydd ar gael i gyrraedd y cynulleidfaoedd mwyaf addas.

Er y gall swnio fel camp weddol fach, roeddwn yn falch iawn bod un o'n noddwyr presennol sy’n cefnogi’r Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol wedi cytuno i dalu am gost yr artist gweledol ar gyfer y gweithdy, wrth i fi fy hun ac un o fyfyriwr Prifysgol Bangor arwain y gweithdy cerddoriaeth gydag ymddangosiadau gan gerddorion CGG y BBC! Bu’r noddwr nid yn unig yn yn cefnogi'r cyngherddau yn ariannol, ond mae hefyd yn mynd ati i weithio gyda ni i annog cynulleidfa cyngerdd clasurol iau.

 Yr wyf yn gweithio'n galed i sicrhau bod y gweithdy hwn mor llwyddiannus ag y gall fod, ar gyfer mwynhad y plant, er mwyn annog twf mewn cynulleidfa iau (a gobeithio datblygu'r gweithdy fel gweithgaredd rheolaidd) ac i blesio ein noddwr ffyddlon!

Wythnos 19: Sophie Potter, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

I mi, mae rhan enfawr o'r interniaeth hyd yma wedi bod yn dysgu am drefnu digwyddiadau. Ar gyfer unrhyw fath o ddigwyddiad, gall y rheoli a threfnu fod yn broses gymhleth, gan bod angen i bob manylyn gael ei gynllunio'n ofalus iawn.

Bu digwyddiad diweddar, a gynhelir gan Noddwr y Coleg, EUB Tywysog Cymru, ym Mhalas Buckingham, yn dathlu llwyddiannau'r Coleg gyda pherfformiad gan fyfyrwyr, yn ogystal â perfformiad piano Charlotte Kwok, aelod o Conservatoire Ifanc y Coleg sy’n 9-mlwydd oed.

EUB Tywysog Charles yn cwrdd â myfyrwyr ar ôl eu perfformiad yn y Digwyddiad ym Mhalas Buckingham

Mae cymryd rhan mewn trefnu digwyddiad mor fawreddog wedi bod yn brofiad hollol newydd, ac wedi fy mharatoi'n dda ar gyfer trefnu unrhyw ddigwyddiad yn y dyfodol! Mae wedi bod yn brofiad mor gadarnhaol i allu gweithio gyda'r tîm Datblygu yn CBCDC i drefnu’r dathliad yma o’r Coleg a'i fyfyrwyr ym Mhalas Buckingham, ac mae wedi rhoi boddhad i mi i deimlo'n ddigon hyderus yn fy rôl i allu cyfrannu i’r broses.

Mae ymchwil wedi bod yn hynod o bwysig wrth drefnu'r digwyddia