Blog Interniaethau Creadigol 2014/15

Blog Interniaethau Creadigol 2014/2015

Wythnos 42: Alexandra Roberts, Amgueddfa Cymru

Wrth i fy interniaeth deg mis ddod i ben dwi’n ceisio casglu fy mhrofiadau a fy llwyddiannau i gyd er mwyn cadw cofnod o faint dwi wedi'i ddysgu drwy gydol fy lleoliad. Mae'r profiad wedi bod yn gyflwyniad gwych i yrfa mewn codi arian celfyddydol, ac mae Amgueddfa Cymru wedi fy narparu gyda'r cyfle i ddysgu am y gwahanol feysydd o ddatblygiad. Rwyf wedi gweithio gyda phob aelod o'r tîm datblygu er mwyn dysgu beth yw rôl bob person ac wedi cal blas o’r gwahanol feysydd o godi arian.

Mae'r profidau dros y deg mis diwethaf wedi bod yn gychwyn gwych i fy ngyrfa a ni fyddwn i wedi dod o hyd i hyn heb y rhaglen interniaethau creadigol, ac er fy mod yn cymryd cam oddi ar y llwybr yma am y flwyddyn nesaf, dwi’n gobeithio parhau i weithio yn y maes codi arian celfyddydol wrth i mi ddychwelyd.

Mae’r 10 mis diwethaf o weithio gyda fy mentor busnes, fy mentor celfyddydol, Celfyddydau & Busnes Cymru a Thîm Datblygu yr Amgueddfa wedi cadarnhau i mi pa mor bwysig yw hi i gymryd cam yn ôl ac edrych ar y cam nesaf. Wrth ysgrifennu’r blogiau yma, cynnal cyfarfodydd misol a chyfarfodydd canolog, dwi wedi sylweddoli fod cymryd eiliad i feddwl am fy mhrofiadau wedi gwneud gwahaniaeth mawr i sut dwi’n teimlo amdanynt. Dyma yn union be dwi’n bwriadu ei wneud. Dwi’n cymryd blwyddyn allan i fynd i deithio a myfyrio am y flwyddyn diwethaf a'r hyn dwi wedi ei fwynhau fwyaf, ac yn bwysicach fyth, darganfod ble fydd profiad yma yn arwain.

Mae gweithio yn Amgueddfa Cymru wedi bod yn brofiad anhygoel. Mae'r Adran Ddatblygu wedi bod mor groesawgar ac wedi sicrhau fy mod yn derbyn y profiadau gorau, ac mae'r amgueddfa yn ei gyfanrwydd wedi bod yn le mor wych i weithio. Mae'r amgueddfa a'r tîm datblygu wedi cael llwyddiannau rhyfeddol dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae wedi bod yn wych i fod yn rhan ohono. Dwi’n edrych ymlaen i weld sut mae'r prosiect ailddatblygu yn Sain Ffagan yn edrych pan fyddaf yn dychwelyd i Gymru flwyddyn nesaf!

Hyn yw fy mlog olaf fel rhan o’r interniaeth, a hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn i Gelfyddydau & Busnes am fy nerbyn fel intern ac am ofalu mor dda am bob un o’r interniaid. Dwi’n siŵr bydd y rhaglen Interniaethau Creadigol yn parhau i dyfu, a bydd yn llwyddo i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o godwyr arian celfyddydol. Pob lwc i’r interniaid newydd i gyd!

Wythnos 41: Olivia Richardson, NoFit State Circus

Ble i ddechrau? Neu yn hytrach, 'ble i orffen?'

Mae'n anodd credu, yr adeg hon y llynedd, roeddwn ar y soffa yn fy mhyjamas, yn ôl yn byw gartref gyda fy rhieni ar ôl 3 mlynedd yn y brifysgol, heb daith i’w ddilyn neu hyd yn oed y syniad o beth i wneud fel gyrfa. Heb yn wybod i mi, llai na blwyddyn yn ddiweddarach, byddwn i'n mwynhau fy niwrnod olaf yn y syrcas, yn barod i ddringo’r cam nesaf ar yr ysgol a neidio i mewn i swydd codi arian barhaol.

Oherwydd a dweud y gwir, doedd gen i ddim cynllun.

Roeddwn yn ofnus, wedi dychryn hyd yn oed, wrth feddwl am bobl yn gofyn "beth nesaf, felly?" oherwydd doedd gen i ddim ateb. Roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau aros o fewn y celfyddydau ac os wyf yn onest, roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau bod yn ôl yng Nghaerdydd, felly roedd gwneud cais i dderbyn lle ar y rhaglen Interniaethau Creadigol gyda Celfyddydau & Busnes Cymru yn hollol berffaith i mi. Yn wironeddol roeddwn yn teimlo’n fel bod popeth wedi disgyn i'w le a fod popeth yr oeddwn wedi ei ddysgu a’i phrofi hyd yn hyn, boed hynny yn yr ysgol neu’r brifysgol neu fy mlwyddyn bwlch, wedi bod yn arwain i fyny at y cyfle yma.

Mae’r flwyddyn yma wedi bod yn un anhygoel i mi. Ac rwyf wir yn golygu hyn.

Gadewch i mi ddechrau gyda'r gwybodaeth.

Mae'r holl wybodaeth newydd sbon sydd wedi cael ei wasgu i mewn i fy mhen (ac mae fy mhen yn eithaf enfawr am berson bach, felly dyna drawiadol!) mewn cyfnod cymharol fyr wedi bod yn rhyfeddol. Mae hyn yn cynnwys mynychu cyrsiau hyfforddi Celfyddydau & Busnes Cymru, a roddodd hwb enfawr ar gychwyn yr interniaeth gan nad oedd gennyf unrhyw brofiad o unrhyw fath o rheolaeth celfyddydol ar y pryd, yn ogystal a’r swm annirnadwy rwyf wedi dysgu oddi wrth fy rheolwr llinell, Bethan, a Mentor, Alison, yn NoFit State. Cyn i mi ddechrau ym mis Medi, roedd gan NoFit dîm datblygu o un person. Dim ond un. Ac felly mae fy amser gyda'r Syrcas a gyda Bethan wedi bod yn anhygoel o amrywiol, gan roi’r cyfle i mi helpu gyda phob agwedd o godi arian celfyddydol, ac i mi, dyma oedd yr agwedd mwyaf gwerthfawr. Mae’r nifer o gyfleodd eang sydd wedi bod yn agored i mi yn rhagorol, yn ogystal a’r hyn rwyf wedi dysgu am fi fy hun - rwyf mor mor ddiolchgar.

Mae hynny'n fy arwain yn gyflym ymlaen at fy nheulu newydd.

Gallaf ddweud yn onest nid wyf erioed wedi derbyn croeso mor gynnes ac yn rhan o grŵp fel yr wyf yn NoFit State. Mae fy amser yn yr syrcas wedi bod yn gymharol fyr, ond am brofiad, mae'n amser na fyddaf byth yn ei anghofio. Am le i gychwyn gyrfa! Rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes ac wedi bod yn rhan o rywbeth na allwn fod erioed wedi dychmygu bod yn rhan o llai na blwyddyn yn ôl. I NoFit State, diolch i chi o waelod fy nghalon am roi un o’r camau cyntaf mwyaf anhygoel ac unigryw i mi, ni allaf fod wedi gofyn am ddechrau gyrfa gwell. Byddaf yn eich colli chi gyd (ie! Pob un ohonoch!) ond yn edrych ymlaen at eich gweld yn y Babell Fawr yn fuan iawn!

Celfyddydau & Busnes Cymru. Diolch i chi am dynnu fy nghais allan o'r pentwr, gan roi cyfle i mi, a fy mhartneru gyda chwmni mor berffaith. Ni allaf fynegi pa mor ddiolchgar yr rwyf i fod yn rhan o brosiect mor wych ac rwy'n credu'n gryf, heb y sbardun gwych yma, byddwn i dal ar soffa fy rhieni heb syniad am beth roeddwn i eisiau gwneud gyda fy mywyd.

Rwyf yn hynod o ddiolchgar i chi am roi pwrpas i mi.

Wythnos 40: Louisa Turner, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae'n anodd credu fy mod yn ysgrifennu fy mlog terfynol. Mae'n teimlo fel dim ond ddoe y bu mi’n ysgrifennu fy mlog cyntaf gyda 10 mis cyffrous o fy mlaen. Nawr mae gen i bythefnos ar ôl o'r interniaeth a gallaf ddweud yn onest ei fod wedi bod yn brofiad mor wych a gwerth chweil.

Dwi wedi dysgu gymaint am godi arian ar gyfer y celfyddydau. Dwi wedi dysgu nifer fawr o sgiliau newydd a hefyd wedi dysgu mwy am fi fy hun.

Dwi mor falch o ddweud y byddaf yn aros yn y Coleg am flwyddyn arall dros gyfnod mamolaeth ar gyfer y Swyddog Datblygu. Ni allai'r amseru fod yn well a dwi’n ddiolchgar iawn fod gan fy nghydweithwyr yr hyder ynof i aros ymlaen ac i dderbyn y sialens a’r cyfrifoldeb newydd.

Dwi hefyd yn hynod o falch o ddweud fy mod wedi bod yn llwydiannus gyda un o fy ngheisiadau i Ymddiriedolaeth! Un o fy mhrif amcanion yn ystod yr interniaeth oedd codi ychydig o arian ar gyfer y Coleg a gwneud cyfraniad ariannol, felly dwi'n hapus iawn fy mod wedi gallu cyflawni hyn.

Wrth i mi ysgrifennu fy ngeiriau olaf hoffaf ddweud diolch enfawr i Gelfyddydau a Busnes Cymru am sefydlu cynllun mor wych ac am edrych ar ein hôl ni mor dda. Mae'r hyfforddiant maent wedi darparu i ni wedi bod yn amhrisiadwy a dymunaf y gorau oll i’r carfan nesaf o interniaid.

Wythnos 39: Ava Plowright, Canolfan Mileniwm Cymru

Nid yw diwrnodau arbennig yn digwydd yn aml, ond roedd dydd Gwener yn ddydd hynod o arbennig. Ynghyd â gweddill fy ffrindiau yn fy nosbarth (a fy nghyd-Intern Creadigol, Louisa) croesais llwyfan Neuadd Dewi Sant i dderbyn fy MA swyddogol mewn Rheolaeth y Celfyddydau. Ie, dydd Gwener oedd diwrnod ein Seremoni Graddio hir ddisgwyliedig, oedd yn cael ei chynal bron i 10 mis ar ôl i mi gyflwyno fy nhraethawd estynedig enfawr. Roedd dydd Gwener yn ddiwrnod i ddathlu gyda theulu a ffrindiau, ond roedd hi hefyd yn ddiwrnod i fyfyrio. Ni allwn helpu ond edrych yn ôl ar y 28 mis ers i mi ddechrau astudio fy ngradd Meistr, a sylweddoli gymaint yr wyf wedi ei gyflawni.

Cyflawniad.

Dyma air sydd wir yn amlygu ei hun yn fy meddwl ar hyn o bryd.

Pan dechreuais fy ngradd Meistr, roeddwn yn ymwybodol fod angen i mi weithio’n galed iawn i wneud y gorau o'r cyfle, ac i gyfiawnhau faint o arian yr oeddwn wedi buddsoddi ynddi. Bûm yn gweithio yn hwyr yn y nos i berffeithio fy aseiniadau, tra hefyd yn ceisio amsugno gymaint o brofiad ymarferol â phosibl (a jyglo swydd hefyd!). Cwblheais fy MA mewn Rheolaeth y Celfyddydau gyda Theilyngdod, ac yna es i’n syth i i’r cynllun Interniaethau Creadigol. Yn ystod yr interniaeth dwi wedi llwyddo ennill grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer y Ganolfan, wedi rheoli ac adnewyddu sawl cyfrif cefnogwyr corfforaethol, a trefnu a chynnal digwyddiadau a lletygarwch ar gyfer ein cefnogwyr. Yn bwysicach fyth, rydw i wedi ennill parch ac ymddiriedaeth fy nghydweithwyr yn y Ganolfan, a dwi’n teimlo fy mod i wir yn perthyn yma.

Yn fy marn i, mae rhain i gyd yn lwyddiannau enfawr, ond y llwyddiant mwyaf yw fy mod i wedi derbyn swydd fel aelod parhaol o Dîm Datblygiad Canolfan Mileniwm Cymru, unwaith daw’r Interniaeth Creadigol i ben ym mis Gorffennaf! Yn fy rôl newydd fel Cynorthwy-ydd Datblygu, byddaf yn parhau i weithio ar hyd y portffolio codi arian cyfan yn y Ganolfan ac yn parhau i amsugno gymaint o wybodaeth ag y bo modd gan fy nghydweithwyr. Wrth edrych yn ôl yn awr, mae pob awr a phob ceiniog o fuddsoddiad wedi bod yn werth chweil, ac rwy'n edrych ymlaen felly i barhau ar fy nhaith fel codwr arian.

Rhaid i mi ddweud diolch enfawr i Gelfyddydau & Busnes Cymru am roi’r cyfle i mi fod yn Intern Creadigol. Dwi wir yn gobeithio bydd y rhaglen yn parhau i ffynnu dros y blynyddoedd nesaf - nid oes cyfle gwell ar gyfer graddedigion Celfyddydol! Diolch hefyd i'r tîm cyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am fy nghroesawu fel rhan o’r teulu o'r cychwyn cyntaf, ac am fod mor gefnogol o fy natblygiad. Rydw i mor hapus i fod yn aros yn y Ganolfan!

Ac i’r Interniaid Creadigol flwyddyn nesaf, pwy bynnag ydych chi – gwnewch y mwyaf o’r cyfle yma. Ni fyddwch yn difaru!

Wythnos 38: Lauren Swain, National Theatre Wales

Wel, rwyf yn eistedd ar y llwyfan ymysg y paratoadau ar gyfer Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru heno. Mae'r byrddau wedi eu llwytho gydag addurniadau, anrhegion a bagiau rhodd - yn llawn eitemau annisgwyl a roddwyd! Mae'r goleuadau yn cael eu gosod ac mae’r perfformwyr yn ymarfer. Mae'n edrych hyd yn oed yn well na'r llynedd a ni allaf aros i weld y gwobrau trawiadol a gomisiynwyd yn cael eu cyflwyno nes ymlaen! Un o fy nghyfrifoldebau yn ystod y digwyddiad ei hun ydy rhoi rhodd i’r enwogion sy’n cyflwyno pob un o'r gwobrau. Am ffordd hyfryd i orffen fy amser gyda C & B Cymru - dathlu blwyddyn arall o bartneriaethau rhwng y celfyddydau a busnes gyda 440 o westeion!

Gorffennais fy amser yn National Theatre Wales mewn ffordd tebyg, gyda ein digwyddiad parti cyntaf erioed yn Llundain. Bûm yn gwneud y gorau o gael cynhyrchiad teithiol yn y DU drwy wahodd gwesteion i ymuno â ni yn Theatr Arcola i ddysgu mwy am NTW. Roedd yn lwyddiant gwych - cawsom nifer wirioneddol dda ac roedd naws y noson yn union yr hyn yr oeddwn yn gobeithio am. Agorodd John McGrath, Cyfarwyddwr Artistig NTW, y derbyniad cyn y sioe ac yna clywsom gan dri unigolyn sydd wedi cael profiad newid bywyd a chyfleoedd anhygoel o ganlyniad i waith NTW. Roedd hi’n noon llawer mwy hamddenol, dilys a phwerus ac yn esiampl o ymroddiad anhygoel y sefydliad i gefnogi talent ledled Cymru. Yn dilyn y cynhyrchiad fe wnaethom fwynhau parti oedd hyd yn oed yn fwy hamddenol. Cefais y profiad cyffrous o sefydlu’r digwyddiad hwn, paratoi rhestr gwadd, gwahoddiadau ac ymchwilio’r gweisteion yn ofalus er mwyn medru eu cyflwyno i’r aelod staff NTW mwyaf perthnasol. Roedd yn ddiwrnod olaf gwych!

Rwyf yn awr yn mynd i fod yn gweithio llawn amser fel Swyddog Codi Arian ar gyfer fy nghyflogwr arall, The Funding Centre, sydd hefyd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Byddaf yn cael y cyfle i weithio gydag amrywiaeth o elusennau mewn sawl rôl codi arian gwahanol. Mae hwn yn gyfle gwych yn ystod yr adeg yma yn fy ngyrfa, a byddaf yn ennill ystod eang o brofiadau dros swm cymharol fyr o amser, yn ogystal ag ennill gwell dealltwriaeth o ba fathau o godi arian rwyf yn ei fwynhau fwyaf.

Dyma yw fy mlog olaf ac rwyf am amlygu mai oherwydd rhaglen Interniaethau Creadigol C&B Cymru yr wyf wedi gallu cychwyn gyrfa rwyf yn awr yn gwybod sy’n amrywiol, yn heriol ac yn ddifyr iawn. Mae'r cyfle maent yn ei gynnig wedi fy helpu i gael mynediad at waith yn y celfyddydau yng Nghymru ac rwyf mor falch y bydd carfan newydd o interniaethau yn gallu elwa yn yr un ffordd o fis Hydref 2015 ymlaen. Pob lwc i bob un o'r ymgeiswyr newydd – ni fyddwch yn difaru!

Wythnos 37: Olivia Richardson, NoFit State Circus

Wel, yn debyg i Louisa, dwi hefyd wedi cael mis prysur iawn. A dwi hefyd yn cytuno y dylir roddi gymaint o sylw i'r cyfnod cyn a’r cyfnod sy’n dilyn digwyddiad, yn ogystal a’r noson ei hun.

Bu noson agoriadol 'BIANCO' ar y 12fed o Fehefin, sef sioe pebyll teithiol NoFit State, ac mae’r wythnos gyntaf o gynyrchiadau wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda rhes o sioeau bron wedi gwerthu allan.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, cynhaliodd y cwmni noson VIP unigryw BIANCO - cyfle gwych i wahodd y wasg, cyfoedion diwydiant, cyllidwyr presennol a chefnogwyr newydd posibl i weld y sioe a deall beth mae'r cwmni yn ymwneud.

Fy rôl i ar gyfer y noson oedd i redeg y rhestr gwadd ac ymddwyn fel gwyneb cyntaf i’n gwesteion VIP wrth iddynt gyrraedd y Brig Fawr - ac roedd angen rhywfaint o waith paratoi pwrpasol ar gyfer y swydd hon. Er ei fod yn cymryd llawer o amser, mae ymchwilio hanes eich gwesteion cyn ddigwyddiad yn hollol hanfodol ac felly wedi’r digwyddiad roeddwn yn gwybod fy John o fy James, a fy swydd i oedd briffio gweddill y tîm a’n aelodau bwrdd ar pwy fyddai'n ymuno â ni.

Bu’r tipyn bach o ymchwil cychwynnol hynny cyn y digwyddiad yn holl bwysig i rediad esmwyth y nos ar ein rhan ni, ond hefyd i fwynhad llwyr ein gwesteion.

I ddechrau, roeddwn yn bryderus braidd, hyd yn oed yn nerfus cyn y digwyddiad (yn anarferol i mi!) Ond unwaith i’r enw cyntaf gael ei daro oddi ar fy rhestr, fe wnes i fwynhau fy noson ar y drws. Bu mi’n cyfarfod â phobl wych yn stod y digwyddiad a pharhau sgyrsiau gwych unwaith i ni fynd tu fewn i'r Brig Fawr.

Rydym wedi cael adborth ardderchog gan ein gwesteion yn ystod yr ychydig o ddyddiau ar ôl y noson VIP ac wedi croesawu hyd yn oed mwy o bobl i mewn i fyd, a teulu, NoFit State.

Teulu.

Dyna’r gair.

Mae’r cwmni yma yn deulu. P’un ai eich bod yn y gynulleidfa gyda gwydraid o win, i fyny ar y trapîs gyda'ch calon yn rasio neu yn y swyddfa yn dod o hyd i'r rhoddwr posibl nesaf. Rydych chi'n rhan o'r teulu. Rydych chi'n ynddo. Ac ni fyddwch yn un fath eto.

** Mae dal docynnau ar ôl i weld BIANCO NoFit State yng Nghaerdydd. Prynwch eich un chi nawr! www.nofitstate.org/bianco Welwn ni chi yno! **

Wythnos 36: Louisa Turner, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Blog balch iawn sydd gen i yr wythnos hon. Weithiau mae'n hawdd iawn i neidio a symud ymlaen i'r peth nesaf ar y rhestr 'i'w gwneud'. Ond mae fy mentor celfyddydol wedi dweud wrtha’i ei bod yn bwysig i edrych yn ôl a cymeradwyo y pethau a aeth yn dda a cymryd amser i werthfawrogi'r holl waith caled a roddir i'r prosiect diweddaraf y bu chi’n cyflawni.
Ychydig wythnosau yn ôl fe wnaethom ni gynnal ein digwyddiad Cinio Llywydd blynyddol cyntaf i ddweud diolch yn fawr i'n rhoddwyr presennol ond hefyd i groesawu cefnogwyr newydd posibl.

Roedd angen llawer o baratoi gofalus ar gyfer y digwyddiad ac bu’r tîm datblygu yn gweithio’n galed iawn yn ystod yr ychydig wythnosau cyn y digwyddiad. Roedd yn agoriad llygad i’r holl bethau gwahanol sydd yn cwmpasu digwydd a’r holl benderfyniadau, mawr neu fach, y mae angen eu gwneud. Fy rôl i oedd helpu gyda rheolaeth y rhestr gwadd, RSVPs, cynlluniau bwrdd, penderfyniadau arlwyo a logisteg paratoadau 'ar y dydd', megis sicrhau bod perfformwyr yn gwybod beth oeddent yn ei wneud a phryd.

Roedd angen ystyried pob manylyn bach. Roedd cardiau enwau angen bod yn gywir, gan gwirio ac ail-gywirio teitlau a rhagddodiad, roedd angen archebu blodau ar gyfer canolbwynt y byrddau ac roedd angen trosglwyddo gofynion dietegol i’r adran arlwyo, gan lywio yn union pwy fyddai'n eistedd lle.

Fy swydd i ar gyfer y digwyddiad oedd rheolwr digwyddiadau, gan gadw at amserlen gaeth a gwneud yn siŵr fod y rhai oedd yn siarad neu'n perfformio yn gwybod pryd i fynd i'r llwyfan. Roedd gweddill fy nhîm yn cynnal byrddau ac felly angen dibynnu arna’i i sicrhau fod pob dim yn rhedeg yn esmwyth, gan eu galluogi nhw i ddatblygu perthynasau yn llwyddiannus, heb orfod rhuthro i sicrhau fod côt rhywun wedi cael ei symud neu bod eu pwdin nhw ar amser.
Roedd y noson yn hynod o flinedig ac roedd gofyn i mi ganolbwyntio gan y cant drwy gydol y nos.

Dwi’n hapus i ddweud na allai'r digwyddiad fod wedi mynd yn fwy esmwyth, ac roedd fy nhîm yn gyflenwol iawn tuag at fy help, felly mi alla’i fod yn falch iawn o'r llwyddiant yma. Fodd bynnag, roedd yn llwyddiannus fan bellaf oherwydd yr wythnosau o baratoi ymlaen llaw, a dwi’n hyderus fod gen i astudiaeth achos i'w defnyddio ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau y byddaf yn helpu rhedeg yn y dyfodol.

Yr un mor bwysig â'r digwyddiad ei hun yw sut yr ydych yn ei werthuso. Mae hyn yn rhywbeth rydym yn y broses o gyflawni ac mae fy nhîm yn ceisio cynnal cyfarfodydd gyda rhai o’r gwesteion y buent yn sgwrsio gyda. Rydym eisoes wedi cael llawer o adborth ac ymateb gan bobl oedd wir wedi mwynhau eu hunain, felly mae'n wych meddwl fod y digwyddiad wedi cael effaith bersonol a gobeithio parhaol arnynt.

Mae'r Coleg yn le arbennig gydag unigolion arbennig a thalentog, a gall dod a’r unigolion hyn ynghyd â phobl o ddylanwad mawr fod yn beth cyffrous ac addawol.

Wythnos 35: Ava Plowright, Canolfan Mileniwm Cymru

Dwi methu credu mai hyn yw fy nghofnod blog olaf ond un! Mae'n anhygoel meddwl cyn bo hir bydd grwp newydd o Interniaid Creadigol yn cychwyn ar eu taith o 10 mis. Dwi mor hapus y bydd y cynllun yn parhau am flwyddyn arall, ac y bydd grŵp newydd o raddedigion yn cael y cam unigryw i ddechrau gyrfa mewn codi arian celfyddydol. Alla’i ddim aros i wylio o'r 'ochr arall' wrth iddynt ddatblygu.

Ar y diwrnod cyntaf o'n interniaeth, dywedwyd wrthym fod angen i ni fod fel 'sbyngau' dros y 10 mis nesaf, ac amsugno cymaint o wybodaeth ag y bo modd - mae hyn yn rhywbeth dwi wedi cymryd o ddifri! Mae hyfforddiant wedi bod yn rhan mawr o'r interniaeth, gan wir ddyfnhau ein gwaith dysgu gydag amrywiaeth eang o gyrsiau. Dros y interniaeth dwi wedi mynd ar bob cwrs a gynigir i mi, yn benderfynol o wneud y gorau o'r cyfle i ddysgu.

Ychydig wythnosau yn ôl, cefais y cyfle i fynychu cwrs a arweinwyd gan fy mentor busnes, Alison Love. Mae Alison yn gyn ymarferydd AD ac yn gyfreithiwr cyflogaeth, ac yn awr yn gyfryngwr a hyfforddwr proffesiynol. Mae wedi ysgrifennu llyfr yn ddiweddar – ‘The Managers Guide to Mediating Conflict’ - ac mae'r cwrs yn seiliedig ar hyn, yn dysgu llawer o sgiliau ymarferol ar gyfer delio â gwrthdaro yn y gweithle. Dysgais fod llawer o'r sgiliau, fel gwrando dwfn ac ail-fframio datganiad negyddol yn gadarnhaol, yn berthnasol iawn i fy ngwaith dyddiol, gan helpu yn enwedig gyda gofal rhoddwr sy'n rhan enfawr o rôl unrhyw godwr arian.

Rwyf hefyd wedi dysgu llwyth o'r digwyddiadau yr wyf wedi cael y cyfle i fynychu, y ddau gyda Chanolfan Mileniwm Cymru a Chelfyddydau & Busnes Cymru. Neithiwr, bûm yn mynychu ‘Cardiff Question Time’, digwyddiad a noddir gan ein partneriaid Cyngor Busnes Caerdydd, sef dadl a thrafodaeth ar wahanol faterion yn ymwneud â hyrwyddo Caerdydd ym marchnad y DU. Roedd hi mor ddiddorol clywed barn yr holl banelwyr, pob un ohonynt yn adrodd gwahanol safbwyntiau.

Yr hyn sydd wedi fy nharo fwyaf yw bod pob un ohonom - sefydliadau celfyddydol, cyrchfannau hamdden a thwristiaeth, a busnesau masnachol - yn rhannu'r un nod craidd. Rydym ni gyd eisiau i ystod ehangach o bobl i ddod i Gaerdydd, i aros am yn hirach ac i weld mwy o'r pethau anhygoel sydd gennym i'w gynnig. Bydd hyn gymaint yn haws i'w gyflawni os rydym ni gyd yn gweithio gyda'n gilydd, gan gyfuno yr hyn sydd gennym i'w gynnig ac yn lledaenu'r neges cyn belled ag y bo modd. Nod aruchel efallai, ond yn un cyffrous iawn hefyd!

Wythnos 34: Lauren Swain, National Theatre Wales

Nid oeddwn yn gwybod yn llwyr yr hyn yr oeddwn yn ymgymryd a pan gymerais i le ar raglen Interniaeth Creadigol Celfyddydau & Busness Cymru, neu beth y byddwn yn ei feddwl o godi arian. Fodd bynnag, gallaf ddweud yn onest fy mod wedi dysgu llawer iawn dros y ddwy flynedd ddiwethaf ar y rhaglen, gan gyfarfod cynifer o unigolion arbennig. Hwn yw fy mlog olaf tra fy mod ȃ cytundeb gyda C&B Cymru, a wedi fy lleoli gyda National Theatre Wales (NTW). Ond mae gennyf un yn fwy i ysgrifennu ym mis Mehefin, ac erbyn hynny byddaf eisoes yn fy swydd newydd fel Swyddog Codi Arian gyda ‘The Funding Centre’ - ond mwy am hynny y tro nesaf. Mae C&B Cymru a pob un o arianwyr y rhaglen, a'r holl sefydliadau partner, i gyd wedi datblygu cam gyrfa pwysig i raddedigion diweddar, gan ddarparu'r cyfle i ni gymryd cyfrifoldebau sy'n hanfodol, sydd fel arall yn anodd i gael y mynediad. Mae hyn yn ei gwneud yn bosibl i gyfranogwyr ennill y sgiliau i wneud cais am swyddi celfyddydol gwerthchweil.

Mae dysgu wedi bod yn ganolbwynt i'r rhaglen, yn lle rhoi pwysau arnoch i ennill eich cadw fel petai. Mae hyn wedi helpu gan y cymorth grant a sicrhawyd gan C&B Cymru gan ymddiriedolaethau a sefydliadau brwdfrydig, sy'n galluogi pob sefydliad celfyddydol i allu fforddio cymryd ni ymlaen a rhoi amser i’r rhai cwbl newydd i'r proffesiwn. Mae'r cyfle yma o interniaeth sy’n talu, yn galluogi unigolion i gael mynediad i gyflawni llwyddiannau o ansawdd uchel mewn codi arian, mewn amgylchedd ymarferol iawn. Rwyf wedi cael y cyfle i ddysgu am godi arian mewn lleoliad go iawn, gan weithio gyda chodwyr arian go iawn. Mae'r profiadau hyn wedi rhoi pob intern mewn sefyllfa ardderchog i gyflawni eu canlyniadau dymunol a lansio eu gyrfa yn y celfyddydau.

Mae fy mhrofiadau wedi rhoi mewnwelediad i waith sy'n amrywiol, yn heriol ac yn dal i fod yn agos iawn at y gelfyddyd ei hun. Mae'r rhain yn swyddi lle gall y celfyddydau dal i’ch ysbrydoli a rhoi lle i chi i gael ysgrifennu amdanynt yn greadigol. Mae'r celfyddydau ac ysgrifennu bob amser wedi bod yn ddau beth oeddwn wrth fy modd yn eu gwneud yn yr ysgol a'r brifysgol ac mae wedi bod yn anhygoel i ddod o hyd, nid yn unig bod modd i mi eu ddefnyddio mewn swydd, ond eu bod yn sgiliau sydd wir eu hangen. Roeddwn i'n arfer cael fy hun mewn penbleth am pa mor dda y buasai gradd celf wir yn eu wneud i mi yn y pen draw. Ond heb yr arbenigedd, ymhlith ychydig o gymwysterau amgen, fyddwn i ddim wedi bod yn gymwys i wneud cais ar gyfer y rhaglen Interniaeth Creadigol. Yr wyf wedi dod i werthfawrogi bod pob math o rhinweddau a cymeriadau yn werthfawr wrth fynd i’r afael ar godi arian. Mae C&B Cymru yn gweld gwerth o’r ffaith bod pobl creadigol yn cynnig pob math o sgiliau sy'n berffaith ar gyfer amgylchedd datblygu ac yn dewis i fynd ar drywydd y llwybr hwnnw wrth geisio mynd i'r afael â diffyg Cymru o godwyr arian.

Ar y cyfan, mae'r interniaeth wedi golygu llawer i mi! Mae wedi bod yn gyfle i ddysgu a chael fy ysbrydoli am yr hyn ydy codi arian, sut mae mawrion codwyr arian yn gweithio a sut mae codi arian yn chwarae rôl o fewn sefydliadau ysbrydoledig. Yr hyn yr ydw i wedi mwynhau fwyaf yw ennill lefel newydd o werthfawrogiad am ffurfiau celf, oherwydd eich bod yn dod i ddeall y gwaith sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni i wneud iddynt ddigwydd. Yn y pen draw, mae interniaid yn cael y cyfle i ddysgu yn y swydd ochr yn ochr ag unigolion profiadol iawn ac, yn ei dro, mae’r sefydliadau yn ennill y gallu ychwanegol sydd ei angen arnynt i ymgysylltu â chymunedau a chyrraedd cynulleidfaoedd: cenedlaethau newydd o ymarferwyr y celfyddydau gan alluogi cenedlaethau newydd o gyfranogwyr yn y celfyddydau. Byddwn yn bendant yn annog unrhyw un sydd am weithio i sefydliad celfyddydol i ystyried o ddifrif y cynnig sydd gan C&B Cymru i’w gynnig yma - rwyf wedi cael 2 flynedd gwych a buddiol iawn!

Wythnos 33: Olivia Richardson, NoFit State Circus 

Nid oes unrhyw drosiadau y mis hwn. Does dim delweddau neu iaith flodeuog. Mae un frawddeg yn unig i grynhoi y mis hwn...

"Mae'r ymddiriedolwyr wedi ystyried eich cais ac wedi cytuno rhodd"

Do, fe ddarllennoch hynny yn gywir, cais cyllid LLWYDDIANNUS.

Yn ystod fy amser yma yn NoFit State, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i godi un neu ddau o botiau bach o arian ac er ei bod yn anhygoel o cliché ... 'mae pob dim yn helpu'.

Fodd bynnag, gyda’r llythr ymddiriedolaeth yma, fe geisiais am gronfa sylweddol o arian i greu prosiect newydd sbon a diolch i’r ariannwr penodol yma, gall NoFit State lansio’r ‘NoFit State Silver Circus’ – a ‘dwi mor hapus!

Mae’r ‘Silver Circus’ yn brosiect newydd sbon fydd yn gweld NoFit State yn partneru gyda sefydliad gofal preswyl leol yng Nghaerdydd i ddechrau datrys y pwnc fod bobl hŷn ddim yn cael y cyfle i ymgymryd mewn gweithgarwch rheolaidd, a bod cymryd rhan yn anoddach wrth i un fynd yn hŷn. Ein bwriad ydy chwalu’r rhwystrau hynny a dod â rhedeg cyrsiau NoFit State i’r bobl sy’n eu hangen nhw fywaf.

Cyfres o weithdai syrcas ar gyfer y genhedlaeth hŷn ydy ‘Silver Circus’. Bydd y prosiect yn dysgu sgiliau newydd i’r preswylwyr, gan ddarparu ysgogiad meddyliol ac ymarfer corff aerobig, tra’n brwydro yn erbyn unigrwydd ac ynysiad ymysg yr henoed, trwy gynyddu cymdeithasgarwch a chyfranogiad grŵp rheolaidd; i gyd o fewn cysur a diogelwch eu llety eu hun. Byddwn yn gweithio yn agos gyda staff a gofalwyr i sicrhau bod y gofal gorau posib yn cael ei ymgymryd trwy gydol y sesiynau tra'n parhau i annog annibyniaeth a hwyl.

Ar y cyfan, rydw i wrth fy modd. Os unrhywbeth, mae’n anghygoel faint o hwb y mae derbyn y siec yna yn y post wedi rhoi i mi; cadarnhad fy mod i yn dda yn fy swydd ac yn medru ei wneud. Hefyd, mis yma dysgais fod ymddiriedolaeth neu gyllidwr yn fodlon rhoddi’r arian meant yn meddwl sydd angen arnoch chi i ymgymryd â'r prosiect, hyd yn oed os ydy’r rhodd yma yn fwy na gofynir am yn wreiddiol!

Mae'n debyg mai'r un peth arall sydd wedi bod yng nghefn fy meddwl dros y mis diwethaf yw, 'beth nesaf?'

Yn anffodus, mae fy amser yn NoFit State yn dod (yn gyflym iawn) i ben ac mae’r gwireddu wedi fy nharo - bydd angen i mi ddod o hyd i rhywle newydd i barhau fy ngyrfa codi arian.

Felly mae’r amser wedi cyrraedd i mi gychwyn edrych am swyddi ac er ei fod yn frawychus braidd, mae hi’n hynod o gyffrous i gychwyn ar bennod newydd yn y datblygiad!

Felly… croesi bysedd! 

Wythnos 32: Alexandra Roberts, Amgueddfa Cymru

Ers i fy interniaeth ddechrau dwi wedi treulio llawer o fy amser yn gweithio ar gynnal a chadw grantiau ac adeiladu dealltwriaeth o weithio gyda ymddiriedolaethau a sefydliadau. Yn ystod y misoedd nesaf, byddaf yn defnyddio popeth rwyf wedi ei ddysgu! Rwyf ar fin dechrau fy nghais ymddiriedolaeth cyntaf, yn ogystal â dechrau ehestr bostio ymddiriedolaethau bach i helpu i ariannu elfen yn o ailddatblygiad Sain Ffagan! Cynnal a chadw grantiau yw’r rhan o'r interniaeth rwyf wedi mwynhau fwyaf hyd yn hyn ac rwy'n edrych ymlaen i ddechrau ac i gael profiad ymarferol gyda'r ceisiadau!

Rydym hefyd wedi bod yn edrych ar offer ymchwil a allai leihau'r amser a dreulir ar waith ymchwil ac yn rhoi mwy o amser i’r codwyr arian i weithio ar rhywbeth arall. Mae'r ymchwil hwn wedi rhoi cyfle i ni werthuso ffyrdd o wella effeithlonrwydd a chadw'r tîm mor ddeallus â phosib. Trwy ddefnyddio offer ymchwil newydd, mae hefyd yn ein galluogi ni i ehangu ein ymchwil a dod o hyd i gymorth ar gyfer prosiectau newydd sydd yn hollol wahanol i'r prosiectau mae'r amgueddfa wedi ei wneud o’r blaen.

Mae wythnos diwethaf yn enghraifft wych o'r modd y mae'r amgueddfa yn gweithio ar brosiectau newydd ac yn ehangu’r amrediad o wybodaeth sydd ar gael i'n hymwelwyr. Ar ôl misoedd o baratoi, cafodd yr arddangosfa 'Chalkie Davies - Y Blynyddoedd NME' ei ddadorchuddio o’r diwedd a ni allaf gredu pa mor dda mae'n mynd. Hyd yn oed ar ei ddyddiau prysuraf, nid wyf i erioed wedi gweld yr amgueddfa mor fywiog!

Roedd Theatr Darlithio Reardon Smith yn llawn o westeion a bu Chalkie Davies a Chris Difford yn trafod yr arddangosfa a gyrfa Chalkie. Yna croesawyd y gwesteion i mewn i'r brif neuadd gan gerddoriaeth fyw gan DJ Rhoda Dakar cyn mynd i weld yr arddangosfa.
Roedd yn anhygoel gweld cymaint o gyffro o gwmpas yr arddangosfa, yn enwedig gan ei fod mor wahanol i'r arddangosfeydd arferol. Roedd gan yr amgueddfa awyrgylch cwbl newydd, a chymaint o wynebau newydd.

Ar ôl graddio o gwrs Ffotograffiaeth y llynedd, roeddwn yn chwilfrydig i weld sut y byddai’r amgueddfa yn cyflwyno ffotograffiaeth yn ei orielau. Yn yr amser rwyf wedi bod yma, mae wedi cynnal ei dwy arddangosfa ffotograffiaeth mawr cyntaf, ac mae yn y broses o wneud ffotograffiaeth yn rhan llawer mwy o'r orielau. Yr arddangosfa gyntaf oedd 'Ffotograffau Hanesyddol Uncovered' a chafodd dderbyniad mor dda, bu’n cynnal perthnasedd hanesyddol ac bu wir yn cael ei hystyried gan yr amgueddfeydd fel un o’r camau cyntaf tuag at arddangos cyfrwng ffotograffig fel ffurf ar gelfyddyd yn yr amgueddfa. Mae gan 'Chalkie Davies - Y Blynyddoedd NME' arddull gyfoes, gyda delweddau eiconig o gerddorion, yn anbebyg i ddim byd y mae’r amgueddfa wedi dangos erioed o'r blaen, ac ni allai fod wedi bod mor llwyddiannus. Roedd pawb yn ymddangos i gael eu stori eu hunain y tu ôl i'r delweddau o gerddorion, o'r cyngherddau y bu’n nhw’n mynychi, at y cofnodion y maent yn eu prynu ar y pryd. Rhoddodd wefr go iawn i’r arddangosfa a bu pawn yn mwynhau'r noson.

Hwn oedd y tro cyntaf i’r amgueddfa weithio mewn partneriaeth â NME, ac mae llwyddiant yr arddangosfa ffotograffig cyfoes yn rhoi cyfle i ymwelwyr newydd i gymryd rhan a chefnogi'r amgueddfa. Mae'r bartneriaeth hon gyda NME, ynghyd â'r partneriaethau a’r nawdd ar gyfer ein digwyddiad diweddar yn Llundain, wedi rhoi cipolwg ar y manteision o weithio gyda sefydliadau eraill, ond hefyd yr heriau sy'n gysylltiedig wrth weithio gyda partneriaid allanol.

Rwy'n edrych ymlaen at yr ychydig fisoedd nesaf, er mwyn gallu defnyddio'r sgiliau rwyf wedi'i ddysgu hyd yn hyn ac rwy’n gobeithio dysgu llawer mwy cyn i mi adael!

Wythnos 31: Louisa Turner, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Nawdd Corfforaethol.

Mae hyn yn rhywbeth sydd dwi wedi meddwl lot amdano dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf.

Mae llawer o sefydliadau celfyddydol yn ceisio datblygu perthnasau gyda busnesau er mwyn trio derbyn nawdd, mewn ffordd sy'n ysbrydoli ac yn meithrin perthynas.

Y prif gwestiwn cyntaf i ofyn i chi'ch hun yw, "Pam ar y ddaear y byddai busnes yn awyddus i noddi ein sefydliad celfyddydol?" Mae hwn yn gwestiwn difrifol sy'n golygu llawer o fyfyrio ac, yn fy sefyllfa i, wedi golygu llawer o ddiagramau pry cop!

Unwaith i chi ddechrau pendroni mae cannoedd o wahanol resymau. Rydym yn grŵp o bobl creadigol ac ysbrydoledig gyda llawer o straeon i'w hadrodd, a byddai cleientiaid busnes wrth eu bodd yn clywed amdanyn nhw. Mae busnesau eisiau cynnig rhywbeth hollol wahanol i’w cleientiaid, ac mae’r celfyddydau yn gallu ddarparu hyn. Nid yn unig ar gyfer eu cleientiaid, ond ar gyfer eu staff hefyd.

Mae'n ffaith adnabyddus, os oes gennych grŵp hapus o staff sy'n teimlo fel eu bod yn cael eu gwobrwyo a'u gwerthfawrogi, byddant yn eu tro yn perfformio'n well. Mae cynnig cyfle i staff sy'n rhan o un o'r gweithgareddau celfyddydol a ddarparwch yn barod i aelodau'r cyhoedd, neu cynnig tocynnau am ddim, wir yn gallu cyffroi aelodau o staff busnesau. Nid yn unig rydych yn cadw eich busnes yn hapus, ond rydych hefyd yn ymgysylltu gyda set newydd o bobl, cynulleidfa newydd o posib, ac ella cefnogwyr newydd.

Er efallai na fydd y busnes yn gweld elw o’i buddsoddiad ar unwaith, yn y tymor hir gall noddi sefydliad celfyddydol wir wella eu brand. Bydd y busnes yn cysylltu eu hun gyda chwmni ac elusen unigryw a chyffrous. Pan fydd eu cwsmeriaid posibl yn gweld hyn, byddent yn meddwl am y cwmni yn fwy ffarfiol, ac bydd yn rhoi mantais cystadleuol iddynt.

Dwi ddim am ddweud celwydd, nid ydy’r broses yn un cyflym nac yn hawdd, ac mae'n cymryd llawer o amser ac ymrwymiad gan y sefydliad, ond pan mae’n cael ei wneud yn iawn, gall noddi'r celfyddydau fod yn rhywbeth pwerus iawn.

Wythnos 30: Ava Plowright, Canolfan Mileniwm Cymru

Yr wythnos diwethaf, cefais fy Adolygiad Datblygiad Personol cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, sy'n broses chwe-misol sy’n cael ei wneud ar gyfer bob gweithiwr yma. Gan gymryd y ffurf sgwrs gyda fy rheolwr llinell, roedd hwn yn gyfle gwych i eistedd yn ôl ac adlewyrchu ar y daith rwyf wedi bod arno fel codwr arian.

Cyn ddechrau ar yr Interniaeth, roeddwn yn teimlo'n gyffrous iawn ynglŷn a datblygu fy sgiliau yn y gweithle. Rwyf bob amser wedi credu yng ngwerth o brofiad ymarferol ac, ar ôl myfyrio, mae hyn wedi bod yr un mor werthfawr ag yr oeddwn wedi dychmygu. Fel unigolyn newydd i godi arian, yr wyf yn awr yn teimlo fy mod wedi cael sylfaen dda ar draws y portffolio datblygu - o ysgrifennu cais llwyddiannus i ymddiriedolaeth, i fod yn rheoli noddwr corfforaethol a sicrhau adnewyddu - yn ogystal â datblygu fy sgiliau yn gyffredinol, yn enwedig cyfathrebu ac adeiladu perthynas. Dros y saith mis diwethaf, rwyf wedi gafael yn unrhyw gyfle a gyflwynwyd i mi gyda dwy law, ac rwy'n credu bod hyn wedi bod yn ffactor pwysig o ran faint rydw i wedi ei gyflawni.

Un o'r pethau cadarnhaol enfawr am yr Interniaeth Creadigol hyd yn hyn yw y cyfleoedd niferus i adlewyrchu ac i fonitro cynnydd fy hun. Mae’r cyfarfodydd gyda fy Mentoriaid C&B Cymru, yn ogystal â'r rhwydweithiau cymorth o fewn y sefydliad sy’n fy nghynal ynhyd a C&B Cymru, yn darparu cyfleoedd rheolaidd i gymryd stoc o fy llwyddiannau, i adnabod fy nghryfderau a gosod targedau i fynd i'r afael fy meysydd sydd angen eu gwella. Efallai na fydd wedi bod yn amlwg ar y pryd, ond wrth edrych yn ôl, mae’r cyfarfodydd byr hyn wedi cael effaith fawr ar fy ngallu i aros ar y trywydd iawn drwy gydol yr Interniaeth. Maen’t wedi bod fel arwyddion ffyrdd ar hyd y daith gan roi tawelwch meddwl i mi fy mod yn symud i'r cyfeiriad cywir.

Rydw i wedi sylweddoli yr wythnos hon fy mod wir yn mynd i golli'r trefn gyson o adlewyrchu ar ôl i'r Interniaeth ddod i ben. Rwyf wedi penderfynu rhoi ychydig o amser yn fy nyddiadur bob mis ar ôl i mis Gorffennaf fynd heibio, i atgoffa fy hun i dreulio ychydig o funudau i gydnabod y pethau dwi wedi ei gyflawni, waeth pa mor fach yr ydynt, ac i fy atgoffa o’r targedau y tymor byr a’r tymor hir. Mae adlewyrchu yn un o'r gwerthoedd craidd yma yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac rwy'n dechrau sylweddoli pa mor bwysig yw hyn mewn gwirionedd. Yn sicr, rwyf am gario hyn ymlaen ar ôl i’r interniaeth orffen.

Wythnos 29: Lauren Swain, National Theatre Wales

Ar hyn o bryd yn National Theatre Wales (NTW) dwi wrthi’n canolbwyntio ar ymchwilio a cymwys pwysigrwydd moeseg busnes wrth godi arian. Rwy’n trawsnewid fy narganfyddiadau i mewn i set o ganllawiau a fydd yn rhan o'n strategaeth datblygu, gyda ffocws penodol ar sefydlu perthnasau corfforaethol yn y dyfodol.

Ond beth yn union yw moeseg busnes?! Yn bennaf, mae pan fydd cwmnïau yn mynd y tu hwnt i'w gofynion cyfreithiol i ymddwyn mewn ffordd lle mae moesau a gwerthau yn arwain, gan ystyried unrhyw oblygiadau y gallent ei gael ar bobl eraill. Yn amlwg, ac yn ddealladwy, y prif amcan i lawer o fusnesau yw darparu enillion cryf ar gyfer cyfranddalwyr, ond dylai hyn gael ei gyflawni ar draul ystyriaethau cymdeithasol, amgylcheddol neu foesol? Yn wir bydd busnes ond yn ffynnu yn y tymor hir os yw hefyd yn gyfrifol am ystyried anghenion rhanddeiliaid eraill fel llywodraethau, gweithwyr, cyflenwyr, cymunedau a chwsmeriaid.

Bydd y gymuned celfyddydol yn ymwybodol iawn o enghreifftiau o fusnesau sydd ddim yn foesegol a'u heffaith negyddol ar y celfyddydau y maent yn noddi. Mae yna achos diweddar o bartneriaeth y Tate a BP, lle mae'r Tate yn brwydro yn erbyn dadlau a phrotestiadau o weithio gyda chwmni olew. Yn yr un modd cafodd y Sydney Biennale ei foicotio gan artistiaid a cafod ei roi dan bwysau i ddod a’i berthynas â Holdings Transfield i ben, oherwydd ei gyfranogiad mewn gwersylloedd ffoaduriaid cadw. Fel y cyfryw, mae sefydliadau yn gynyddol yn gweld pwysigrwydd cael polisi codi arian moesegol er mwyn osgoi dadleuon o'r fath.

Ond sut ydych chi'n barnu os yw busnes yn foesegol? Mae'n ymddangos ei fod yn hanfodol i gynnal asesiad goddrychol o’i gynhyrchion, gwasanaethau, ei flaenoriaethau sefydlu, gwerthoedd, nodau a’i henw da, neu fel arall defnyddiwch gwmni sgrinio annibynnol, fel y Gwasanaeth Ymchwil Buddsoddi Moesegol (EIRs). Bydd busnesau moesegol yn sicrhau bod y safonau cyfreithiol, moesol a gwrth gwahaniaethu uchaf yn bodoli ymysg pob perthynas yn y gweithle.

Y cam cyntaf ar gyfer sefydliadau, a lle mae NTW ar hyn o bryd, yw i nodi eich gwerthoedd craidd eich hun a'r egwyddorion busnes cyffredinol na allwch gyfaddawdu ar. Rydym yn bwriadu i gyfieithu’r gwerthoedd hyn wedyn i fewn i fframwaith o ganllawiau a cwestiynau i'w gofyn i bartneriaid nawdd posibl. Rydym yn gobeithio cynnwys ein staff i gyd a'r bwrdd yn y broses hon; gan rannu safbwyntiau a sicrhau nad oes unrhyw wrthwynebiad mewnol yn hwyrach ymlaen. Yn amlwg nid oes gan gwestiynau moesegol ateb ddi-fai unigryw bod tro, ond mae fy ymchwil wedi dangos i mi, fel egwyddorion craidd, y dylai partneriaeth noddi:

• Alinio gyda neu anelu at y weledigaeth a gwerthoedd y sefydliad celfyddydol.
• Atgyfnerthu uniondeb, enw da a chefnogaeth y sefydliad celf.
• Annog rhyddid artistig neu addysgol ein gwaith ac ein ymarferwyr artistig, heb gael dylanwad negyddol ar y gwaith mae'n galluogi, heb orfodi cymhellion anghyraeddadwy neu lleihau mynediad i gynulleidfaoedd.

Unwaith y byddwn yn cymeradwyo ein canllawiau, byddwn yn defnyddio’r ystyriaethau strategol hyn wrth nodi corfforaethau sydd yn cyfateb yn dda i NTW. Fodd bynnag, wrth edrych am enghreifftiau o bolisïau presennol, mae'n amlwg ar hyn o bryd fod elusennau eraill yn y trydydd sector yn meddwl am foeseg busnes codi arian llawer mwy nag y mae elusennau celfyddydol. Mae angen i ni ddilyn eu esiampl o ran diogelu ein sefydliadau, ymarferwyr a chyfranogwyr â pholisïau codi arian moesegol ein hunain!

Wythnos 28: Alexandra Roberts, Amgueddfa Cymru

Dros yr wythnosau diwethaf dwi wedi bod yn treulio'r rhan fwyaf o fy amser yn helpu gyda paratoadau ar gyfer digwyddiad codi arian ac ymwybyddiaeth o bwys yn Llundain ar 15 o Ebrill. Cynhaliwyd y digwyddiad gyda'r nos mawreddol er mwyn codi arian ar gyfer Prosiect Creu Hanes, ailddatblygiad o £26.6 miliwn yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, ac yn arbennig, i gefnogi Llys Rhosyr – atgynhyrchiad o Lys Tywysog Canoloesol sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd yn Sain Ffagan. Mae hyn yn cael ei hadeiladu er mwyn cynnwys y cyfleusterau i blant ysgol gysgu’r noson, gan eu galluogi i brofi sut yr oedd bywyd yng Nghymru yn y Canol Oesoedd. Bu Ian Daniel, Swyddog Dysgu, Cyfranogiad a Dehongli yn Sain Ffagan (a gyrhaeddodd y digwyddiad, er boddhad ein gwesteion,  mewn tei du a gwisg canoloesol llawn) a Dr Steve Burrow - Pennaeth Eiddo Hanesyddol, yn trafod y prosiect gyda’n gwesteion i gyd.

Er fy mod i wedi bod yn gweithio ar ddigwyddiadau drwy gydol y 6 mis diwethaf yn yr amgueddfa, nid oeddwn wedi sylweddoli gymaint mwy o baratoi y byddai’r digwyddiad penodol hyn yn ei gymryd. Cafodd y digwyddiad ei hanelu at weithwyr proffesiynol cyfreithiol allai fod â diddordeb mewn cefnogi prosiect arloesol o'r fath am hanes Cymru. Mae'r digwyddiadau blaenorol dwi wedi gweithio arnynt wedi bod ar gyfer Noddwyr Amgueddfa Cymru, neu cefnogwyr, rhoddwyr a noddwyr cyfredol eraill; crëwyd y rhestr gwadd yma, fodd bynnag, i feithrin cefnogwyr newydd. Bu’r rhestr gwadd yn gymysgedd o weithwyr proffesiynol cyfreithiol o Lundain a Chymru, yn ogystal ag Ymddiriedolwyr Amgueddfa Cymru. Bu llawer ohonynt yn ynymwybodol am y prosiect mawr yn Sain Ffagan ac roedd y digwyddiad yn ffordd gwych o roi gwybod iddynt am ein cynlluniau a'n hangen am gymorth.

Mae'n gadarnhaol iawn i gael cefnogaeth gan bobl nad ydynt bob amser yn cael y cyfle i ymweld â'r amgueddfa, mae gweithwyr proffesiynol cyfreithiol prysur yn annhebygol o allu cymryd yr amser i deithio o Lundain i Gymru i weld ein casgliadau. Ac eto, bu pob un yn dangos diddordeb mawr yng ngwaith Amgueddfa Cymru ac yn wir yn mwynhau dysgu am y prosiect.

Bu tocynnau yn gwerthu yn arbennig o gyflym, a bu’r digwyddiad yn lwyddiant ysgubol. Fe wnaeth ein holl gwesteion fwynhau’r noson yn fawr iawn a buon nhw’n cymryd yr holl lenyddiaeth a paratowyd gyda nhw. Mae'n ymddangos bod ein nod o gael cefnogaeth o bell wedi cael cychwyn anhygoel gyda'r digwyddiad hwn, ac mae wedi rhoi ni mewn sefyllfa wirioneddol wych ar gyfer ein digwyddiad nesaf yn Llundain yn hwyrach eleni. Gobeithio y byddwn hyd yn oed yn gallu rhoi taith o amgylch Sain Ffagan i’n gwesteion o Gray’s Inn yn y dyfodol agos!

Wythnos 27: Olivia Richardson, NoFit State Circus

Pam fod ysgrifennu cais am arian yn union fel ysgrifennu cân bop poblogaidd gwych...

Strwythur:
Mae holl ganeuon da gyda strwythur gwych. Mae pob* (* y rhanfwyaf) cân yn unigryw, ond eto i gyd yn rhannu'r un peth strwythurol cyffredin - cydbwysedd gwych wrth ailadrodd a pyliau o wybodaeth newydd sbon.

Y ffordd orau o ymgysylltu eich gwrandäwr yw i roi rhywbeth newydd a chyffrous iddyn nhw bob yn hyn, gan barhau i gyflwyno digon sy’n gyfarwydd iddynt er mwyn cynnal eu hymgysylltiad. Yn union fel cais am arian!
("Ahhh dwi’n gweld be wyt ti’n ei wneud nawr Olivia - mae hyn yn glyfar!" Rwy'n clywed chi'n dweud...)

Gyda ysgrifennu, mae i raddau yr un fath. Cymharwch eich cais i fod yn gwrando ar gân newydd sbon ar y radio gan artist newydd sbon – dydych chi ddim yn gwybod dim byd am yr artist yma, neu beth mae eu cerddoriaeth amdano, yn union fel arianwyr. Gwnewch yn siŵr, fel corws bachog, eich bod yn datgan eich prif themâu a syniadau ar gyfer eich sefydliad – er mwyn cael eich prosiect ar eu meddyliau drwy'r dydd. Yn ogystal a rhain, pwysleisiwch y prif themâu gyda gweddill y gwybodaeth sydd angen arnynt - pethau sydd ond angen eu dweud unwaith neu ddwy. Efallai ychwanegwch 'bont' sy'n cynnig persbectif newydd? Gallai hyn fod ar ffurf dysteb er enghraifft, neu ffynonellau eraill sy'n cefnogi eich cynnig yn gyffredinol. Wedi hyn, rydym yn cyrraedd y corws olaf - uchafbwynt y faled. A dyma’r rhan yr ydym i gyd wedi bod yn aros amdano. Gwneud y gofyn - a'i adael i ganu yn eu clustiau!

Y Melodi:
Y tric i alaw cân bop mawr? Cadwch hi’n syml.
Y symlach yr alaw, yr hawsaf yw hi i'w gofio. Mae’n amlwg yntydi?

Wrth ysgrifennu at gyllidwyr, mae’n hawdd iawn i gor-gymhlethu pethau. Unwaith eto, cofiwch nad yw’r person sydd yn ei ddarllen yn adnabod eich sefydliad cystal a chi, felly gwnewch yn ddealladwy. Os yw eich cais yn rhy gymhleth, bydd yn ddieithrio eich cyllidwr. Gofynnwch i rywun sy'n gwybod dim byd o gwbl am yr hyn yr ydych yn ei ysgrifennu am ei ddarllen yn gyntaf. Os ydynt yn ddryslyd ... dechreuwch eto!

Y Tanategu Harmonig:
Yn nhermau lleygwr, hwn yw’r cordiau sy'n eistedd o dan yr alaw. Hyn yw’r gerddoriaeth yn y cefndir sy'n penderfynu naws gyffredinol a chyflymder y gân.

Ac yn union fel cân, mae angen i'ch cais am arian gael y sail hyn hefyd. Gwnewch eich gwaith ymchwil i mewn i’r hyn y mae eich cyllidwr yn ei hoffi a c nad yn ei hoffi ac yna dewisiwch tôn eich cais yn unol â hynny. Sicrhewch fod eich 'melodi' yn cyd-fynd â'ch noddwr a ddewiswyd neu yn syml byddwch yn mynd i wastraffu eich amser chi a nhw.

Y Lyrics:
A oes angen i mi egluro yr un yma? Hwn yw geiriau y gân. Y darn yma sy'n ymddangos mor hawdd ond mewn gwirionedd hwn yw’r rhan anoddaf.

Allwch chi grynhoi eich syniad mawr mewn ychydig baragraffau hyfryd a chryno? Gall fod yn demtasiwn i ysgrifennu yn estynedig ac amherthnasol am dudalennau am eich syniad gwych, ond ceisiwch gadw faint o eiriau i lawr. Bob yn hyn a hyn, bydd y cyfle a'r lle i ysgrifennu 'Bohemian Rhapsody', 'American Pie' neu 'Stairway to Heaven' ond y rhan fwyaf o'r amser bydd nifer y geiriau yn gyfyngedig. Dim ond yn ei gadw yn fyr ac yn syml ‘Hit Me Baby One More Time’ a chael cymaint o wybodaeth i mewn i'ch blwch 300-gair ag y bo modd. Gwnewch yn sicr bod pop gair i cyfri.

Dilynwch y dull hwn ac yn hytrach na bod yn un sy’n llwyddo dim ond unwaith neu’n fflop yn y siarts, gwnewch yn siwr y byddwch yn rhyddhau eich albwm mwyaf mewn dim o amser ar 'Top of the Pops!'

*****NEWYDDION CYFFROUS *****
Mae sioe epig ac anhygoel NoFit State, BIANCO yn ôl.
Rhwng 12fed-27ain o Fehefin, John Street CF10 5PE (Yn union y tu ôl i John Lewis)
Mae tocynnau eisoes ar werth ac yn gwerthu'n gyflym. ARCHEBWCH NAWR.
http://www.nofitstate.org/shows/bianco/boxoffice

Wythnos 26: Louisa Turner, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae gen i ymdeimlad gwych o gyflawniad yr wythnos hon. Ond mae hefyd yn rhyddhad.

Ar ôl 2 fis o weithio’n galed ar yr un cais, dwi wedi ei anfon o'r diwedd! Fe wnes i wneud yn siwr fy mod yn cusanu’r amlen... (Mae'n debyg mae hynny'n beth iawn i wneud yn y maes codi arian). Yn wir, fe wnes i ei gusannu’n iawn gan fy mod i mor falch i’w danfon!

Er, rhaid i mi gyfaddef, roeddwn i’n rhwystredig iawn gyda'r holl ail-ddrafftio wnes i, ond rwy’n teimlo fy mod i wedi gwneud gwelliant enfawr gyda fy sgiliau ysgrifennu. Felly hyd yn oed os nad yw'n cael sel bendith, gallaf dal i deimlo'n hapus fy mod i wedi cyflawni rhywbeth a gwella fy sgiliau ysgrifennu yn y tymor hir. Mae'n amser addas mewn gwirionedd. Weithiau gall y Pasg olygu pethau newydd ffres ac amser i lanhau allan yr hen we pry cop. Rwyf nawr yn teimlo fy mod yn gallu dechrau o'r newydd ar rywbeth gwahanol ac rwy'n barod am her newydd.

Wrth siarad am heriau, rai wythnosau'n ôl, fe wnes i, fel Ava isod, wneud fy 'début teledu' ar Made in Cardiff. Fe wnaeth fy atgoffa i o sut y mae'n sgil o'r fath i allu sefyll o flaen pobl ac i siarad yn ymadroddus am yr hyn rydych yn ei wneud, a pha mor barod yr ydych angen bod cyn i chi fynd i mewn i’r sefyllfaoedd hyn. Mae cael angerdd a chariad at eich gwaith yn helpu yn sylweddol, ond mae hefyd yn dda cael ychydig o bwyntiau allweddol wedi ei weithio allan yn eich pen o flaen llaw.

Roedd yn gyfle da iawn i fynegi faint mae'r cynllun Interniaeth Creadigol wedi elwa i mi. Ar ddiwedd yr interniaeth, byddaf yn gallu rhoi ar fy CV fy mod i wedi cael 10 mis llawn o brofiad gwaith ymarferol mewn amgylchedd swyddfa. Rwyf bellach yn llawer mwy deniadol i gyflogwr oherwydd hyn, heb sôn am y ffaith bod sefydliadau celfyddydol ledled y DU angen swyddogion i godi arian. Felly gallaf ddweud yn hyderus bod fy rhagolygon gyrfa yn ymddangos yn llawer uwch nag yr oeddent o'r blaen.

Wythnos 25: Ava Plowright, Canolfan Mileniwm Cymru

Yn anhygoel, dyma ni ar ddiwedd mis Mawrth! Ac i ni yn y tîm Datblygu yn y Ganolfan, gall hyn dim ond golygu un peth - diwedd bondigrybwyll y Flwyddyn Ariannol.

Mae'r wythnosau diwethaf wedi’u llenwi â mynd ar drywydd anfonebau, cysoni ein cyfrifon a gweithio'n ychwanegol galed i sicrhau ein bod yn tynnu mewn unrhyw roddion olaf cyn y torbwynt. Mae’r gwaith hyn i gyd er mwyn sicrhau ein bod yn perfformio yn ogystal ag y bo modd yn erbyn ein targed codi arian ar gyfer y flwyddyn, i wneud yn siŵr y gall y prosiectau addysgiadol a chymunedol anhygoel a gynhaliwyd yn y Ganolfan barhau.

Ymhlith yr holl waith ariannol brysur, yr wythnos diwethaf, wnes i fy ymddangosiad deledu cyntaf yn cynrychioli Celfyddydau & Busnes Cymru a'r fenter Interniaethau Creadigol, ar y sianel Made in Cardiff. Er ei fod yn syniad ychydig frawychus, roeddwn yn hapus iawn i helpu i godi ymwybyddiaeth am y cynllun hwn sydd eisoes wedi bod o fudd i mi mewn cymaint o ffyrdd, ac roeddwn yn wir yn falch iawn â’r canlyniad!

Bu’r cyfweliad yn gwneud i mi feddwl am y cynllun Interniaethau Creadigol a'i werth. Wrth edrych yn ôl at ddechrau fy astudiaethau Meistr mewn Rheolaeth Celfyddydau, fyddwn i byth wedi rhagweld, blwyddyn a hanner yn ddiweddarach, y byddwn yn mynd ati i ddilyn gyrfa mewn codi arian. Doeddwn i braidd wedi sylweddoli bod codi arian yn waith gwirioneddol o fewn y celfyddydau. Roedd dysgu am godi arian yn, ac yn dal i fod, yn agoriad llygad i mi - rwyf wedi darganfod llwybr sy'n gydnaws â fy set sgiliau, sy'n gadael i mi weithio'n agos â'r byd celfyddydol wastad wedi bod mor agos at fy nghalon, ac sydd, yn bwysicaf oll, â’r pŵer i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Fedrai peidio helpu meddwl bod llawer o fyfyrwyr allan yna sydd, fel fi, yn daer i greu gyrfa yn y celfyddydau ond yn ansicr sut i wneud hyn yn realiti. Mae codi arian celfyddydol yn cynnig llwybr gyrfa go iawn, hyfyw ar gyfer myfyrwyr a graddedigion fel ni, tra hefyd yn cynnig y cyfle i helpu'r celfyddydau i oroesi a ffynnu. Mae hyn yn ei gwneud hi’n hyd yn oed yn fwy pwysig i barhau i atgyfnerthu pwysigrwydd codi arian celfyddydol, ac yn lledaenu'r neges yn bell ac agos.

Wythnos 24: Lauren Swain, National Theatre Wales

Ar hyn o bryd dwi’n mwynhau wythnos gwirioneddol gyffrous gyda chymysgedd eang o brofiadau codi arian, tra'n mwynhau bod yn rhan o fywyd yma yn NTW!

Dwi newydd glywed am gais ymddiriedolaeth u bu mi’n cwblhau yn gynnar ym mis Chwefror ac roeddwn i’n falch iawn o glywed fod NTW wedi cael grant i ymgymryd â Cynorthwy-ydd Cyfathrebu llawn amser am 12 mis, fydd wirioneddol yn cefnogi ein strategaeth marchnata parhaus ac ein ffocws digidol yn arbennig. Felly mae hynny'n dipyn o newyddion hyfryd a bydd yn lleddfu rhywfaint ar y pwysau o weithle bach.

Bore ‘ma cawsom gyfarfod ysbrydoledig gyda'n cydweithwyr artistig ar gyfer prosiect perfformiad yn 2016. Cyn cyfarfod, archebwyd NTW pob llyfr a gyhoeddir gan awdur benodol a bu pob un ohonom yn dewis un i fynd adref i’w darllen. Roedd hyn yn rhan o'r broses i ysbrydoli ein syniadau ar gyfer y cynnwys, y focws a’r lleoliadau ar gyfer prosiect arbennig (sy'n gyfrinach mawr, felly dwi’n ymddiheuro fy mod i’n amwys!). Fel yr arfer yn NTW, bu’r tîm i gyd yn ymuno â'r cyfarfod cynllunio creadigol er mwyn cyfrannu at y map o syniadau! A hyd yn oed mwy fel yr arfer yn NTW, bu pob un ohonom yn coginio cacennau wedi’i ysbrydoli gan y themâu neu nodweddion yn y llyfrau a bu ni’n mwynhau yn ystod y cyfarfod!

Mae NTW wedi ei gynllunio fel sefydliad democrataidd, gyda chyfathrebu a chydweithio wrth wraidd sut mae'n gweithredu. Yn y modd hwn mae staff o bob lefel ac adran yn cael y cyfle i rannu syniadau – gan werthfawrogi fod ysbrydoliaeth yn dod o bob math o bobl. Rydym yn aml yn defnyddio'r dull yma wrth ddatblygu syniadau codi arian newydd hefyd.

Fel sefydliad, rydym wedi cynllunio llwybr talu ar gyfer ein gwefan newydd, gan benderfynu lle mae "gofyn" yn rhan o’r broses. Yn hwyrach wythnos yma, mae’r rhai ohonom sydd â chyfrifoldebau datblygu yn dod at ein gilydd i benderfynu geirfa y wefan ar gyfer "gofyn" a bydden ni’n dylunio'r llwybr rhodd a fyddai'n dilyn. Mae hyn i gyd yn rhan o gyfathrebu’n gwaith, ein gwerthoedd a chyfleoedd yn glir yn ogystal a diweddaru ein cynnwys digidol. Rydym hefyd yn cynllunio i ledaenu'r neges ymhellach yn bersonol a dwi’n edrych ar nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio ar hyn o bryd sydd ar y gweill, lle gallwn gynrychioli NTW. Bydd hyn yn ein helpu i baratoi ar gyfer ein digwyddiad cyntaf yn Llundain ym mis Mehefin sy'n seiliedig ar amaethu, ac ar hyn o bryd dwi wrthi’n adeiladu ein rhestr gwadd - amser cyffrous o'n blaenau!

Dwi hefyd yn canolbwyntio ar nifer o dasgau eraill, megis dod o hyd i gymorth mewn nwyddau i helpu ni adolygu ein systemau TG presennol a deall os ydym yn defnyddio'r technegau digidol gorau ar gyfer cwmni o'n natur. Fodd bynnag, mae ein strategaeth datblygu yn sail i bopeth yr ydym yn gweithio tuag at ac ar hyn o bryd rydym yn darganfod ble arall mae angen i ni ddefnyddio buddsoddiad i gefnogi ein huchelgeisiau. Fel rhan o hyn dwi’n cynnal ymchwil i godi arian moesegol, fydd yn arwain at nifer o ganllawiau y gall y sefydliad yn dilyn, wrth ystyried arianwyr newydd. Bydd y rhain yn nodi sut y gallwn gynnal cyfanrwydd gwerthoedd NTW a bydd yn dangos mathau o gorfforaethau y byddwn wedyn yn targedu am nawdd ar gyfer ein sioe Nadolig yn 2015.

Yn fy amser yma, nid yn unig dwi wedi dysgu llawer am godi arian mewn elusen y celfyddydau llai gyda chyrhaeddiad cenedlaethol, ond dwi hefyd wedi dysgu llawer am gyfarwyddo a rheoli clyfar, gan sefydliad a gweithlu gyda llawer ar y gweill!

Wythnos 23: Alexandra Roberts, Amgueddfa Cymru

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf dwi wedi bod yn meddwl lot am Ddyngarwch. Wrth ystyried enwebiadau posib ar gyfer Gobr Dyngarwch Celfyddydau & Busnes Cymru, roedd angen i ni ystyried a fyddai ein cefnogwyr unigol eisiau’r sylw o ennill gwobr. I ddechrau mae hyn yn ymddangos yn eithaf rhyfedd i mi, mae'r rhain yn bobl sy'n gweithio'n galed i gefnogi Amgueddfa Cymru, yn ariannol ac fel llysgenhadon, pam na fyddent yn dymuno cydnabyddiaeth a diolch am eu haelioni anhunanol? Mae hyn, ynghyd â'r dadansoddiad cystadleuydd rwyf wedi bod yn rhoi at ei gilydd ar gyfer ein tudalen 'Cefnogwch Ni' ar ein gwefan, mewn gwirionedd wedi gwneud i mi gwestiynu cymhelliad pobl i roi. Dwi wedi bod yn darllen trwy ein holiadur Noddwyr, yn gweld pam mae ein cefnogwyr rheolaidd yn dweud eu bod yn rhoddi ac yn cymharu gwefannau elusennau eraill i weld beth maent yn gwneud a fyddai'n denu mi i roddi.

Rhanfwyaf o’r amser, ni all elusen gynnig llawer mwy na diolchgarwch, a nid yw'r rhan fwyaf o roddwyr yn chwilio am lawer o ran gwobr, ac eto mae pobl yn tueddu i roddi. Mae'r technegau a ddefnyddir ar gyfer elusennau megis elusennau plant yn haws i'w deall. Yn bersonol, os bydd rhywun yn dangos darlun o blentyn newynog i mi neu ci bach sâl, dw i'n ddim yn mynd i gerdded i ffwrdd, yn enwedig nid heb deimlo ymdeimlad o euogrwydd. Rydym yn teimlo ymdeimlad o gyfrifoldeb i edrych ar ôl y rhai llai ffodus, a rhan fwyaf o’r amser pan fyddaf yn gweld ymgyrch elusen drwy ddefnyddio’r dulliau hyn, nid wyf hyd yn oed yn darllen y rhan fwyaf o'r gwybodaeth a ddarparwyd cyn penderfynu ei fod yn achos teilwng.

Mae'n ddealladwy wrth gwrs ei fod hi’n stori hollol wahanol pan ddaw i sefydliadau celfyddydol. Mae ein cefnogaeth yn dibynnu ar ein gallu i ddilysu'r gwaith mae’r amgueddfa yn ei wneud, a’r gallu i ddangos yr effaith mae'n ei gael ar y gymuned. Rydym hefyd yn dibynnu ar ddiddordebau pobl eraill, tuag at gelf, archeoleg, gwyddoniaeth, hanes, a threftadaeth, er mwyn iddynt ysu i weld ein prosiectau yn llwyddo ac yn cyflawni ein gweledigaeth.

Mae'r cwestiwn o pam mae unigolion yn rhoi ddyngarol yn rhywbeth na allaf esgus i gael yr atebion i, mae pawb yn wahanol; boed hyn yn rywun sy’n gwybod y gall eu wyrion ddysgu am Hanes Cymru, neu’n rhywun sydd am weld gwaith celf penodol yn cael ei harddangos. Mae gan bob person eu rheswm eu hunain dros gefnogi sefydliadau celfyddydol, ac mae'n profi i fod yn dasg hynod ddiddorol i geisio darganfod.

Dwi nawr yn y man hanner ffordd yn fy interniaeth. Wrth edrych yn ôl ar y 5 mis diwethaf yn bendant dwi wedi dysgu llawer ac wedi mwynhau fy amser yma hyd yn hyn. Dwi’n edrych ymlaen i weld beth a ddaw yn ystod y 5 mis nesaf!

Wythnos 22: Olivia Richardson, NoFit State Circus

Dwi’n sownd.
Dyna ni, dwi wedi ei ddweud.
Wel, mi oeddwn i.
Er hynny, yn y presennol neu’r gorffennol, mae cyfaddef eich bod chi’n cael tipyn bach o drafferth gyda rhywbeth yn beth enfawr.
(Mae o i mi beth bynnag!)

Dwi wastad wedi bod yn berson weddol annibynnol. Dwi ddim yn hoffi dibynnu ar bobl eraill ac yn hoffi meddwl nad ydwyf angen unrhyw help o gwbwl. Efallai mai’r Napoleon Complex yw  peth ohono. Yn 5 troedfedd o daldra, dwi wedi dioddef sawl tro gyda pobl yn gofyn ‘wyt ti eisiau i mi nol hwnna i ti?’ neu ‘wyt ti angen help llaw gyda hwnna?’ a dwi wedi ateb pob cwestiwn gyda ‘na’ ysgubol. Dwi’n iawn. Dwi’n gallu a mi na’i gyflawni hyn - hyd yn oed os dwi’n gwybod y bydd yn anodd.

Roeddwn i’n pendroni dros ysgrifennu cais ymddiriedolaeth penodol am gryn amser a fi byddai’r cyntaf i gyfaddef fy mod i’n parhau i roi’r dasg ar waelod y pentwr. Po fwyaf yr oeddwn yn oedi cwblhau’r cais, yr anoddach oedd ysgrifennu, ac fe gyrrhaeddod pwynt lle roeddwn wedi cael llond bol. Roedd rhaid i mi gyfaddef fy mod yn sownd.

Cefais gyfarfod gydag Alison, fy mentor celfyddydol, a thrafod y pwnc – ac am ryddhad! Roedd y cyfle i leisio fy mhroblem yn gymorth aruthrol. Wrth beidio siarad am yr hyn oedd yn heriol, roeddwn yn wneud y broblem yn llawer mwy nag oedd angen, felly yn gyntaf bu ni’n trafod y rhesymau pam yr oeddwn yn teimlo fel hyn ac yna dechreuom ni ddatrys y broblem.

I mi, roedd angen i mi ddychmygu lle oedd y cais yn ffitio yn y darlun ehangach o NoFit State. Roedd angen i mi wybod sut oedd yr arian yr oeddwn yn codi am gael ei ddefnyddio. Felly roedd gwybod sut y byddai’r arian yn gwneud gwahaniaeth a lle y byddai’r arian cael ei wario yn gymhelliad enfawr, nid yn unig i orffen y cais ond i sicrhau ei fod yn un gwych.

I mi, mae’r pum mis ddiwethaf wedi bod yn un o’r cromlinau dysgu mwyaf erioed. Dwi wedi dysgu pethau am fi fy hun nad oeddwn erioed wedi dod ar eu traws o'r blaen ac mae wedi gwneud i mi ddechrau cwestiynu rhai o'r pethau rwyf wastad wedi cymryd yn ganiataol am fi fy hun.

Weithiau, nid ydych yn adnabod eich hun yn ogystal a roeddech yn meddwl.
Weithiau, nid yw pethau mor anodd a’r hyn rydych yn ei ddychmygu.
Weithiau, rydych angen cael dros eich balchder a gofyn am gymorth.

Wythnos 21: Louisa Turner, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Ar gyfer y blog yma rwyf am sôn am un o gyrsiau diweddar Celfyddydau & Busnes Cymru y bues i arni: Rheoli Perfformiad.

Roedd hyn yn rhywbeth a oedd yn arbennig o amserol i mi gan fy mod yn dod at y pwynt hanner ffordd yn fy interniaeth. Fel gweithiwr proffesiynol prysur, gall amser fynd i ffwrdd yn gyflym a chyn i chi wybod, mae dau fis wedi mynd heibio heb i chi gymryd cam yn ôl ac adolygu eich cynnydd.

Mae gosod nodau a disgwyliadau wedi bod yn rhan allweddol o fy nghyfarfodydd gyda fy rheolwr llinell yng Ngoleg Brenhinol Cerdd a Drama a bu'n rhywbeth buddiol iawn yr wyf wedi dod o hyd i. I mi, mae wedi gwneud yn siwr fy mod yn canolbwyntio ac yn deall fy nghamau nesaf. Ar gyfer fy rheolwr y mae'n ei helpu o i roi'r cymorth sydd ei angen i mi a gwneud yn siŵr bod fy ngwaith yn ffitio yn dda gyda'r strategaeth ehangach.

Er nad ydw i yn agos at lefel rheoli eto, mae'n bendant yn rhywbeth yr hoffwn ei wneud yn y dyfodol. Nid oes rhaid i reoli da i fod yn anodd, a gall hefyd ei wella drwy i’r gweithiwr ddeall rôl y rheolwr hefyd. Mae angen i gyflogeion i annog eu rheolwr i eistedd i lawr a chael arfarniadau rheolaidd ac mae angen i'r gweithiwr i deimlo fel aelod gwerthfawr o'r tîm. Gall rheolaeth wael olygu diffyg cyfathrebu ac felly diffyg ymddiriedaeth sy'n arwain at morâl isel.

Yn aml, gall perfformiad gwael fod i lawr i nifer o bethau: iechyd gwael, problemau personol, anawsterau gyda chydweithwyr, llwyth gwaith neu ddiffyg hyfforddiant. Yn aml gall y pethau hyn gael eu hanwybyddu gan reolwyr am amser hir. Dyma pam mae rhywbeth mor syml â chael cyfarfod un i un yn rheolaidd mor bwysig, ar gyfer y rheolwr i ddeall anghenion eu gweithwyr ac i'r gweithiwr wybod y gallant ofyn am gymorth a beth a ddisgwylir ganddynt.

Yn ffodus yn y celfyddydau mae pawb yn angerddol iawn am yr hyn maent yn ei wneud ac yr ydym i gyd yn gweithio tuag at yr un nod. Yr hyn yr wyf wedi ei ddysgu ar yr interniaith hwn yw i fod yn onest bob amser ac i ofyn am gymorth pan fo'i angen. Mae hyd yn oed y rheini sydd ar frig eu gêm yn dysgu bob dydd ac mae pob un ohonom angen cefnogaeth ac anogaeth o bryd i’w gilydd.

Mewn byd sy’n llenwi fwyfwy gyda thechnoleg, rhaid inni gofio ein bod yn ddynol ryw, nid robotiaid.

Wythnos 20: Ava Plowright, Canolfan Mileniwm Cymru

Mae diwylliant yn uno pobl. Mae hyn yn rhywbeth dwi’n gwybod i fod yn wir. Ers plentyndod, mae llawer o fy mherthnasau wedi cychwyn o ganlyniad i gerddoriaeth neu theatr, ac wedi fy arwain i gyfarfod pobl sydd wedi newid fy mywyd mewn llawer o ffyrdd. Creu cymuned yw un o gwir fanteision y celfyddydau, ac un o'r rhesymau pam mae'n parhau i fod nid yn unig yn bwysig, ond yn hanfodol i’r gymdeithas.

Wythnos yma mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi dod yn fyw, ac yn esiampl o sut y gall creadigrwydd uno pobl, gyda dyfodiad Home Sweet Home