Astudiaethau Achos

SING & INSPIRE AC ADMIRAL

Cysylltodd Sing & Inspire â C&B Cymru pan sefydlwyd y cwmni gyntaf yn 2008. Datblygwyd partneriaeth i ffurfio côr staff peilot i Admiral. Ei nod oedd darparu profiad egnïol ac ysgogol, yn arbennig ar gyfer unigolion sy’n treulio’r rhan fwyaf o’u hamser ar y ffôn. Roedd yn llwyddiant ysgubol ac roedd y buddion y tu hwnt i bob disgwyl. Dangosodd gwerthuso gryn welliannau o ran ysgogiad, lefelau egni a hyder a gostyngiad mewn lefelau straen. Gyda help C&B Cymru, ymrwymodd Admiral i raglen o sesiynau iechyd lleisiol i’w holl staff presennol a newydd yn eu canolfannau galwadau. Mae’r prosiect yn ymgysylltu â thros 1,000 o weithwyr bob blwyddyn ac mae wedi arwain yn uniongyrchol at leihad mewn lefelau salwch – gan ostwng yn uniongyrchol un o gostau sylfaenol y busnes.

Erbyn hyn Admiral yw cwsmer mwyaf Sing & Inspire. Ar ben hynny, arweiniodd y proffil a enillwyd a’r cyfleoedd a gynigiwyd gan C&B Cymru at gymaint o waith trwy’r sector preifat y bu’n rhaid i’r sefydliad celfyddydau recriwtio staff newydd i ddygymod â’r galw.

Roedd Admiral wedi’i blesio i’r fath raddau gan waith C&B Cymru nes iddo ofyn i’r tîm froceru’i holl bartneriaethau celfyddydau, gan fod o fudd i’r busnes, ei staff a’r gymuned.

Mae Grŵp Admiral yn llwyr gefnogi gwaith Celfyddydau & Busnes Cymru. Rydym yn defnyddio ei arbenigedd i ffurfio cysylltiadau newydd ac mae cydweithio wedi bod o fudd i’n busnes, o ran datblygu staff a’r sefydliadau rydym wedi cydweithio â nhw yn nhermau eu cynaliadwyedd. Rydym yn credu bod pobl sy’n mwynhau beth maen nhw’n ei wneud, yn ei wneud yn well. Ffordd unigryw yw ein partneriaeth ag C&B Cymru o ddod â’r celfyddydau i’r gweithle, gan oleuo staff a chreu busnes masnachol blaengar. Fel cwmni rydym hefyd yn dibynnu ar ein henw da yn y gymuned leol i ddenu llif cyson o recriwtiaid newydd ac mae C&B Cymru’n meithrin yr union berthnasoedd sy’n iawn i ni – partneriaethau y buasai’n eithriadol anodd eu sicrhau heb ei gymorth a’i arbenigedd sefydliadol. Ceri Assiratti, Rheolwr Gwasanaethau Pobl, Admiral

rhagor o astudiaethau achos