Astudiaethau Achos

RHONDDA CYNON TAFF COMMUNITY ARTS

Bu CCRhCT yn cydweithio am y tro cyntaf â Kay Walters, Pennaeth Adnoddau Dynol S4C, fel lleoliad gwaith y Banc Sgiliau i roi polisïau a gweithdrefnau newydd ar waith i bersonél yn ystod cyfnod o ailstrwythuro trefniadol. Roedd y Dirprwy Gyfarwyddwr yn ceisio cyngor a chymorth gan ymgynghorydd busnes i ymdrin yn benodol ag arfarnu ac ailysgrifennu swydd-ddisgrifiadau.

Dymunai Kay weithio â sefydliad o faint a natur wahanol i S4C er mwyn datblygu ei sgiliau mentora a hyfforddi ac i ddod â’r sgiliau hynny yn ôl i’r gweithle er budd ei sefydliad ei hun. Helpodd Kay CCRhCT i ailysgrifennu pob swydd-ddisgrifiad a rhoddwyd system arfarnu newydd yn ei lle, ac mae Kay yn parhau i gydweithio â’r sefydliad i ddatblygu Llawlyfr i’r Gweithwyr ac i ddarparu cyngor parhaus ar faterion unigol sy’n codi. Fe’i gwahoddwyd i ymuno â’r Bwrdd a bu’n falch o dderbyn y cynnig.

‘Ar lefel bersonol, mae fy amcan cyntaf, sef ennill profiad o weithio i sefydliad o faint a natur wahanol i S4C, wedi bod yn werthfawr tu hwnt i mi. Mae wedi helpu i ddatblygu fy sgiliau mentora a hyfforddi ac mae wedi rhoi mwy o hyder i mi yn fy ngallu i gynghori a mentora busnes bach trwy gyfnod o newid trefniadol… Yn broffesiynol, fy ngobaith yw y bydd S4C yn elwa ar y profiad rwyf wedi’i ennill  gan ei fod wedi peri imi ystyried sut y gallen ni efallai wneud pethau’n wahanol o fewn y sefydliad… Mae’r profiad o gydweithio â Julie a Wendy yn CCRhCT wedi bod yn fwy gwerthfawr nag unrhyw beth y gallwn i fod wedi’i ddychmygu.’ Kay Walters, S4C.

rhagor o astudiaethau achos