Astudiaethau Achos

ONLY BOYS ALOUD A CHYMDEITHAS ADEILADU’R PRINCIPALITY

Dymuniad cyfarwyddwr Only Men Aloud, Tim Rhys Evans, oedd adfywio traddodiad canu meibion yng nghymoedd de Cymru trwy recriwtio bechgyn 14-19 oed ar gyfer menter gyffrous newydd, Only Boys Aloud. Cysylltodd Tim â C&B Cymru am help wrth sicrhau’r cyllid angenrheidiol ar gyfer cam cyntaf y prosiect. O ganlyniad, trefnwyd nawdd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality. Sefydlwyd deg côr mewn clybiau rygbi ar draws y Cymoedd, gan ddod â’r bechgyn ynghyd i berfformio ar gyfer agoriad Eisteddfod Genedlaethol Glynebwy ar y teledu ar 30 Gorffennaf. Bu C&B Cymru hefyd yn buddsoddi yn y prosiect a dyblodd menter Llywodraeth Cymru, Calon ac Enaid Cymru, yr ymrwymiad cyfunol hwn. Bu’r prosiect mor llwyddiannus yn ei gyfnod cyntaf a chred y Principality ynddo mor angerddol, nes bod y gymdeithas adeiladu wedi ymrwymo i roddi nawdd 3 blynedd a fydd yn rhoi cyfle i’r côr 200 o leisiau ffynnu.

Mae OBA yn cofleidio canu corawl fel ffordd i’r dynion ifainc hyn, sydd yn aml wedi ymddieithrio, ehangu eu gorwelion, ceisio codi uwchlaw eu hamgylchiadau personol sydd yn aml yn anodd a thyfu o ran eu gallu a’u hyder mewn amgylchedd cefnogol. Mae hyn yn dylanwadu’n gadarnhaol ar eu bywydau gartre a’u cymunedau. Gyda chorau sy’n ymestyn o Cross Hands i Gwmbrân, mae gweithgarwch OBA yn canolbwyntio ar ardaloedd lle y mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn ffurfio asgwrn gefn y gymuned gyda chenedlaethau o deuluoedd yn dibynnu ar y Gymdeithas fel hafan ddiogel i’w cynilon ac i’w helpu i ddod yn berchentywyr. Mae’r ddau sefydliad yn ceisio dylanwadu’n gadarnhaol ar fywydau’r rheini sy’n byw yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Ym mis Gorffennaf 2012, cyrhaeddwyd uchafbwynt Academi gyntaf Only Boys Aloud dan nawdd y Principality – cwrs preswyl wythnos ar ei hyd i fechgyn 16-19 oed a chanddynt alluoedd a photensial cerddorol profedig. Yn ystod y cwrs, anogwyd 32 o ddynion ifainc i ddatblygu trwy raglen a oedd yn heriol yn feddyliol ac yn gorfforol.

Yn ddiweddar, crynhowyd y bartneriaeth gan Brif Swyddog Gweithredol y gymdeithas adeiladu, Peter Griffiths, fel “y peth gorau rydyn ni wedi’i ‘neud erioed”.

Heb C&B Cymru, ni fyddai Only Boys Aloud yn bodoli heddiw. Heb egni ysgogol Rachel Jones a’i thîm rhagorol, ni fyddwn i wedi cael y cyfle na’r craffter busnes i roi cynigion realistig at ei gilydd sydd o fudd nid yn unig i ni ond hefyd i fusnes. Mae ymagwedd ddi-lol C&B Cymru tuag at greu partneriaethau amrywiol ac arloesol rhwng busnesau a’r celfyddydau wedi cyfoethogi ein tirwedd ddiwylliannol CYMAINT. Rhaid diolch am gyfraniad ENFAWR Arts & Business Cymru o ran eu gweledigaeth, ffydd, egni a’u cymorth, i lwyddiant Only Men Aloud ac Only Boys Aloud. Tim Rhys Evans, Rheolwr Cyfarwyddwr, Only Men Aloud

Bu cydweithio ag C&B Cymru i ddatblygu portffolio ein nawdd presennol i’r celfyddydau yn brofiad gwerth chweil eithriadol. Mae gan y tîm ddealltwriaeth eang ac enfawr o anghenion yr holl bartïon dan sylw ac mae’r gefnogaeth y maent yn ei darparu’n amhrisiadwy. C&B Cymru a’n cyflwynodd i’n partneriaeth gelfyddydau fwyaf llwyddiannus hyd yn hyn - Only Boys Aloud. Mae effaith y prosiect wedi bod yn anhygoel. Rydyn ni’n falch bod ein brand yn gysylltiedig â’r llwyddiant hwn ac wrth ein boddau â’r ymateb o ran ein staff a’n haelodau. Mae cael mynd at gyngor ac arbenigedd C&B Cymru’n golygu mai nhw yw un o’n prif bartneriaid busnes. Peter Griffiths, Prif Weithredwr, Cymdeithas Adeiladu’r Principality.

rhagor o astudiaethau achos